Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carbon capture and storage: uw CO2 in de lucht of in de grond?

Carbon capture and storage: uw CO2 in de lucht of in de grond?

Ratings:
(0)
|Views: 8|Likes:
Carbon capture and storage, uw CO2 in de lucht of in de grond?, FORWARD, het VBO-magazine, maart 2012
Carbon capture and storage, uw CO2 in de lucht of in de grond?, FORWARD, het VBO-magazine, maart 2012

More info:

Published by: VBO-FEB, Federation of Enterprises in Belgium on May 03, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

pdf

 
Carbon Capture & Storage
44
TEKST
FLORENCE DELHOVE
FOTO
IEA, ZEP
CO capteren om voor altijd op te slaani
Als tussenoplossing in het proces naar een koolstofvrije samenleving is de technologie voor het af-vangen en opslaan van CO
2
(CCS) één van de opties om tussen nu en 2100 de hoeveelheid in de luchtuitgestoten CO
2
aanzienlijk terug te dringen. Midden februari was ze nog voorwerp van discussie op eenconferentie in Brussel waar politici en experts de energiestrategie van de EU evalueerden in het kadervan de economische crisis. Waar staat CCS precies voor? Wanneer wordt het gecommercialiseerd?Hypothekeert de lage prijs van carbon de ontwikkeling ervan? Welk potentieel heeft CCS voor de indus-trie? Wat zijn de risico’s? Vragen waarop dit dossier een antwoord geeft.
In de luchtof in degrond
2
 
D
e doelstelling om de tempe-ratuur op aarde met maxi-maal 2°C te laten stijgenten opzichte van de pre-industriële tijd, impliceertdat de ontwikkelde landen hun CO
2
-uit-stoot tegen 2050 met minstens 80% moetenterugdringen ten opzichte van het niveauvan 1990. Zo helder als de doelstelling is,zoveel onduidelijkheid heerst er nog rondde mogelijke oplossingen om hiertoe te ko-men. Eén ervan is de technologie voor hetvangen en opslaan van CO
2
, beter bekendonder de Engelse benaming ‘Carbon Cap-ture & Storage’ (CCS). Bij deze technologiewordt de door industriële installaties uitge-stoten CO
2
afgevangen en getransporteerdnaar een site die geschikt is voor onder-grondse geologische opslag. Hier wordthet gas geïnjecteerd in de bodem waarhet permanent blijft opgeslagen en nietmeer in contact komt met de lucht. Vooralde staalnijverheid, cementbedrijven, raf-finaderijen, maar zeker ook de steenkool-centrales en in mindere mate gascentraleshebben een grote CO
2
-uitstoot en zijn dusbetrokken partij voor CCS. Wereldwijdzijn er trouwens nog veel kolencentrales, ener worden er nog steeds bijgebouwd. Steen-kool blijft de belangrijkste brandstof. Hetis niet alleen de goedkoopste, maar ook diemet de grootste bewezen en tamelijk gelijk over de wereld verdeelde reserves, in tegen-stelling tot aardolie en gas.Hoewel CCS bij het grote publiek nog wei-nig bekend is, wordt er al jaren en op ver-schillende plaatsen ter wereld over gedebat-teerd en onderzoek naar gedaan, waarbijoverheden, de industrie, ngo’s en publiekeen private onderzoekscentra de krachtenbundelen. Zo wijdde het wetenschappelijk 
 
forward
 
maart 2012
46
klimaatpanel van de VN, het IPCC, in 2005een speciaal rapport aan CCS. In 2009 booghet Internationaal Energie Agentschap (IEA)zich in detail over het onderwerp. Nog in2009 werd de Europese CCS-Richtlijn ge-publiceerd. Ondertussen is de technologiehet stadium van de pilots voorbij en wordtvolop gewerkt aan demonstratieprojecten, destap net vóór de commercialisatie. Vooral inde VS, Canada, Australië, Europa en Chinawordt nu veel onderzoek gedaan. Volgens hetIEA moeten er tussen nu en 2050 wereldwijdruim 3.000 CCS-projecten worden uitgerold.Deze moeten het mogelijk maken om tegendan de CO
2
-uitstoot met 20% terug te drin-gen. Volgens het IPCC kunnen we dankzijCCS de CO
2
-uitstoot tussen 2000 en 2100gecumuleerd met 1.000 miljard ton terug-dringen. De grootste inspanning zal daarbijworden geleverd na 2030, omdat vanaf die da-tum de technologie op grote schaal zal kun-nen worden ingezet.De technologieën waarop de drie fasen vanCCS een beroep doen – het capteren, trans-porteren en opslaan van een gas – hebbenvoor de industrie geen geheimen meer. Deuitgestoten hoeveelheden zijn echter zo im-mens dat hun toepassing voor CCS bijko-mend en doorgedreven onderzoek vergt omde veiligheid en de economische leefbaar-heid ervan te verzekeren.
Capteren kost het meest
Voor het afvangen van CO
2
in de industriebeschikt men over drie technologieën. Post-combustion (CO
2
wordt afgevangen in derookgassen die door de industriële instal-latie worden uitgestoten), oxycombustion(het gebruik van zuivere zuurstof voor eenverbranding waarbij in de verbrandingspro-ducten CO
2
door condensatie van het waterwordt gescheiden van het water) en pre-combustion (het vooraf afscheiden van CO
2
 in de brandstof waardoor er een gas ontstaatmet vrijwel zuiver waterstof). “Geen van dedrie opties is de enig zaligmakende techno-logie”, verduidelijkt
Rose de Lannoy
, CCSCorporate Program Manager bij de afdelingRecherche & Innovation bij GDF SUEZ.“De keuze voor het ene of het andere moetgebeuren in functie van de specifieke ken-merken van elk project.” Voor de afvang vanCO
2
in het kader van CCS-installaties wordtmen echter voor twee technische uitdagin-gen geplaatst. Ten eerste moet men alleskunnen opschalen. Deze drie technologieënbestaan immers al binnen andere domei-nen, maar op een veel kleinere schaal dannodig voor het afvangen van het CO
2
vaneen elektriciteitscentrale. De tweede bestaatin het verlagen van het energieverlies doorde CCS-installatie binnen een industriëleeenheid.
Philippe Mathieu
, professor ener-gieproductie aan de ULg en medeauteur vanhet rapport van het IPCC in 2004-2005: “DeCO
2
-concentratie in de rookgassen van elek-triciteitscentrales ligt, bij een hoog debiet,veeleer laag, waardoor het afvangproces ergveel energie vergt. Het rendement van decentrales daalt hierdoor met 15 tot 25%. CCSis dus enkel zinvol voor installaties met eenhoog basisrendement, met andere woorden,de centrales van de allerlaatste generatie ende nog te bouwen eenheden.” De professorpreciseert echter dat we dankzij “de techno-logische evolutie mogen verwachten dat dieenergieverliezen de volgende tien jaar zul-len worden gehalveerd”. In de huidige standvan zaken en met de nieuwste technischekennis vertegenwoordigt het capteren ruim70% van de totale kosten van CCS. Kostendie volledig ten laste zijn van het bedrijf datbeslist in deze technologie te stappen. “Opdit moment liggen de kosten nog te hoog tenopzichte van andere technologieën, maar hetstaat vast dat ze zullen dalen naarmate detechnologie verder wordt ontwikkeld en opsteeds meer plaatsen wordt geïnstalleerd”,vervolgt Philippe Mathieu. “Ondernemin-gen die nieuwe steenkoolcentrales bouwen,doen dit nog zonder CCS omdat de spelre-gels nog onvoldoende duidelijk zijn, en voor-al ook omdat de prijs van een ton koolstof nog te laag is. Toch is het technisch mogelijk om ervoor te zorgen dat deze centrales al'capture ready' zijn.” Dit wordt door de CCS-Richtlijn trouwens al opgelegd voor nieuwe,grotere centrales op fossiele brandstoffen.
Transport via pijpleiding
Ook voor het transport bevinden we onszeker niet op onbekend terrein. Op tal vanplaatsen in de wereld, hoofdzakelijk in de
‘‘De opslag is bepalendvoor de hele keten”
Philippe Mathieu (ULg / GIEC)
Bron: ZEP-European TechnologyPlatform for Zero Emission FossilFuel Power Plants

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->