Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologie evolutionista

Psihologie evolutionista

Ratings: (0)|Views: 204|Likes:

More info:

Published by: Hilda Ildiko Balasoiu on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

 
 
1
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCAFACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINłE ALE EDUCAłIEICATEDRA DE PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIEÎNVĂłĂMÂNT LA DISTANłĂ
PSIHOLOGIE EVOLUłIONISTĂ
- SEMESTRUL II -
Lector Univ Dr. Alina S. RUSUE-mail:alinarusu@psychology.ro 
 
 
2
 PREZENTARE GENERALĂDENUMIREA CURSULUI:
Psihologie evoluŃionistă
INTRODUCERE:
Acest suport de curs detaliat a fost redactat pentru a servi modulului de psihologie evoluŃionistă de la Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei din Universitatea“Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca. El se constituie ca prerechizită fundamentală pentru acest modul, dar  pentru obŃinerea notei maxime el trebuie completat cu bibliografia obligatorie şi eventual o partedin cea facultativă. De asemenea, în text sunt indicate anumite site-uri de specialitate de pe internetcare trebuie consultate în vederea obŃinerii notei maxime.
SCOPUL CURSULUI:
 1.
 
Familiarizarea studenŃilor cu domeniul şi principiile psihologiei evoluŃioniste;2.
 
Asigurarea unui bagaj de cunoştinŃe declarative care să permită studenŃilor să opereze cuconceptele psihologiei evoluŃioniste.3.
 
Asigurarea unui bagaj de cunoştinŃe declarative şi procedurale care să permită studenŃilor o activitate eficientă în domeniile aplicative ale psihologiei, precum şi o mai bună adaptareîn viaŃa de zi cu zi.
PRERECHIZITE RECOMANDATE:
 
Psihologie generală.
 
Psihologie animala.
TIPUL CURSULUI:
 
OPłIONAL
METODE:
Modulele vor fi structurate sub formă de curs şi seminarii aferente. Ca metode cursulva presupune prelegeri şi discuŃii interactive iar seminarul va presupune prelegeri, discuŃiiinteractive şi activităŃi practice.
EVALUARE:
Evaluarea se va realiza printr-un colocviu, la care se adaugă rezultatele la sarcinile primite pe parcursul semestrului. Pe parcursul semestrului studenŃii vor avea de rezolvat două sarcini.
Notafinală
se compune din nota la examen în proporŃie de 70% (7 puncte) şi nota la sarcinile primite pe parcursul semestrului 30% (3 puncte).Evaluarea cunoştinŃelor declarative şi procedurale dobândite în cadrul acestui modul se va face:
 
 printr-un examen oral sa scris acoperind temele de curs şi seminar (7 puncte) şi
 
 
două sarcini (3 puncte): (1) un eseu acoperă aspecte din tematicile abordate în cadrulcursului, pe baza analizei unui articol ales individual din baza de articole oferite lainceputul cursului (articole recente selectate din jurnale ISI in domeniul psihologieievolutioniste). Predarea la termen a sarcinilor condiŃionează susŃinerea examenului oral /scris.Punctajul maxim la examenul oral / scris (7 puncte) presupune parcurgerea:
 
suportului de curs în format electronic;
 
 
informaŃiei de pe site-urile de Internet recomandate în textul suportului de curs;
 
 
 bibliografia obligatorie.
 CompetenŃele
specifice disciplinei se referă la:
 
 
3
a.
 
Cunoaştere şi înŃelegere
 
 
însuşirea principiilor de bază ale psihologiei evoluŃioniste;
 
familiarizarea cu paradigmele experimentale de studiu specifice psihologiei evoluŃioniste;
 
înŃelegerea legăturii dintre psihologia evoluŃionistă şi ştiinŃele cognitive (psihologiacognitivă, antropologia, neuroştiinŃele, lingvistica, psihologi clinică).
b.
 
Explicare şi interpretare
 
 
interpretarea comportamentului uman, a proceselor cognitive şi afective din perspectivăevoluŃionistă;
 
realizarea unor studii de caz din perspectivă evoluŃionistă.
 c. Instrumental – aplicative
 
 
însuşirea tehnicilor şi a metodologiei de studiu specifică cercetării psihologice fundamentaleşi aplicative în domeniul psihologiei evoluŃioniste;
 
utilizarea şi aplicarea principiilor psihologiei evoluŃioniste în consilierea psihologică şieducaŃională.
d. Atitudinale
 
 
stimularea interesului pentru abordarea interdisciplinară a fenomenelor psihice;
 
dezvoltarea atitudinii critice în abordarea ştiinŃifică a fenomenelor psihice.
TUTORI:
Asist Univ Dr. Bianca MacaveiAsist Univ Drd. Ramona Moldovan
Adresa e-mail la care pot fi contactaŃi tutorii este disponibilă pe site la www.clinicalpsychology.roSite-uri utile:
 Evolutionary Psychology
 
http://www.epjournal.net/ 
Evolutionary Psychology,
 
(Published By: Human Nature Review), Open Access Journals
http://www.openj-gate.com/toc1.asp?LatestYear=2007&Jcode=104429 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->