Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
SKRIPSI ' HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH YANG VISIONER DENGAN KREATIVITAS KERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN '

SKRIPSI ' HUBUNGAN ANTARA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH YANG VISIONER DENGAN KREATIVITAS KERJA GURU DALAM PEMBELAJARAN '

Ratings:
(0)
|Views: 402|Likes:
Published by T SULFANUR

More info:

Published by: T SULFANUR on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/31/2013

 
:<
DJD @@CJEHJRJE XMAT@J%
 
Om~mg`g~`eje
Om~mg`g~`eje dmtjtx` omgjg~}je hje omr`j~je pjel h`g`c`o` acmkrmrmatjel }ex}o hj~jx gmg~meljt}k`# gmehatael# gmeljfjo# gme}ex}e#gmellmtjooje# hje gmeljtjkoje atjel jxj} omcag~ao jljt gmemt`gj~meljt}k xmtrmd}x hje rmcjef}xepj dmtd}jx rmr}jx} pjel hj~jx gmgdjex}xmtbj~j`epj r}jx} x}f}je xmtxmex} pjel xmcjk h`xmxj~oje%^jhj hjrjtepj om~mg`g~`eje gmc`~}x` ~tarmr gmg~meljt}k` hjcjggmemex}oje x}f}je atlje`rjr`# gmgax`yjr` ~mt`cjo} dj|jkje }ex}o gmebj~j`x}f}je# gmg~meljt}k` }ex}o ~mtdj`oje omcag~ao hje d}hjpjepj% Kjcxmtrmd}x hj~jx h`c`kjx hjt` omdmtkjr`cje rmatjel ~mg`g~`e hjcjggmellmtjooje atjel cj`e hjcjg gmebj~j` x}f}je pjel rjeljx xmtljex}elom~jhj om|`dj|jje# hje hjcjg gmeb`~xjoje gax`yjr` hjcjg h`t` rmx`j~ atjeldj|jkje%O`g hje Gj}da}tlem hjcjg G}e`t +4>>;624) gmehmi`e`r`ojeom~mg`g~`eje rmdjlj` r}jx} omgjg~}je }ex}o gmel`er~`tjr` om~mtbjpjjehje h}o}elje om~jhj atjel'atjel pjel h`d}x}koje hjcjg tjeloj gmebj~j`x}f}je'x}f}je hjt` cmgdjlj%K}lkmr hoo% +:000649) gmefmcjroje jhjepj x`lj oaeh`r` pjel gm|jtej`r}jx} om~mg`g~`eje# pj`x} ~mg`g~`e +
cmjhmt 
)# ~mel`o}x +
 iacca|mt 
)# hjeomjhjje +
r`x}jx`ae
)% ^mtepjxjje `e` gmemljroje djk|j o}jc`xjr rmatjel
 
:;~mg`g~`e# ocjr`i`ojr` ~mel`o}xepj# hje r`x}jr` pjel gmeh}o}el jxj} x`hjo joje rjeljx dmt~meljt}k ~jhj ~acj hje h`ejg`oj om~mg`g~`eje% O}jc`xjrrmatjel ~mg`g~`e xmtoj`x om~jhj om~t`djh`je# omh}h}oje# rxjx}repj hje cj`e'cj`e% Ocjr`i`ojr` ~jtj ~mel`o}x h`|jtej` acmk e`cj`'e`cj`# eatgj'eatgj# hjpjomrjx}jeepj# hje cj`e'cj`e% Rmhjeloje r`x}jr` pjel f}lj dmt~mtje xmtkjhj~r}jx} om~mg`g~`eje jexjtj cj`e xjell}el fj|jd xmtkjhj~ x}ljr# omxmljelje#hje r}jrjej c`elo}elje%Djrr hjcjg G}e`t +4>>;622) gmehmi`e`r`oje om~mg`g~`eje rmdjlj`r}jx} hataelje ~t`er`~ h`ejg`r pjel gmgax`yjr` hje gmelaath`ejr` cmgdjljhjcjg gmepmcmrj`oje jxj} gmebj~j` x}f}je'x}f}je% Rxm~kme ^% Tadd`er+4>>46:92) gmelmg}ojoje djk|j om~mg`g`eje jhjcjk omgjg~}je }ex}o gmg~meljt}k` r}jx} omcag~ao }ex}o ~mebj~j`je x}f}je%Rxalh`cc hjcjg G}e`t +4>>;622) gmepjxjoje djk|j om~mg`g~`ejejhjcjk ~mgdmex}oje j|jc rmtxj ~mgmc`kjtjje rxt}ox}t hjcjg kjtj~je hje`exmtjor`%Dmthjrjtoje }tj`je xmtrmd}x h` jxjr# hj~jx h`ojxjoje djk|jom~mg`g~`eje jhjcjk r}jx} omgjg~}je }ex}o hj~jx gmehatael xmtbj~j`epjx}f}je'x}f}je r}jx} cmgdjlj%^jhj kjo`ojxepj ~mg`g~`e jhjcjk rmrmatjel pjel gmg`c`o` omgjg~}je}ex}o gmg~meljt}k` ~mt`cjo} atjel cj`e hjcjg omtfjepj hmeljegmell}ejoje ~mgjkjgje% Hjcjg kjc `e` ~mgjkjgje dmtjtx` omgjg~}je}ex}o gmeljtjkoje hje gmg~meljt}k` dj|jkje rmk}d}elje hmelje dmtdjlj`x}ljr pjel kjt}r h`cjorjejojeepj%
 
:0Gme}t}x Ojtxaea +:00:628) rmatjel ~mg`g~`e jhjcjk ~t`djh` pjelgmg`c`o` ombjoj~je ok}r}r# hmelje jxj} xje~j ~meljelojxje tmrg` rmatjel~mg`g~`e hj~jx gmg~meljt}k` omcag~ao pjel h`~`g~`eepj }ex}o gmcjo}oje }rjkj dmtrjgj gmeljtjk om~jhj ~mebj~j`je rjrjtje'rjrjtjexmtxmex}% Rmfjcje hmelje oaerm~ xmtrmd}x Ojtxaea +:00:6=2) gmel}eloj~ojedjk|j6I}elr` ~mg`g~`e hjcjg atlje`rjr` pj`x} gmg~tjojtrj` rxt}ox}t# gmefjljoaath`ejr` hje `exmlt`xjr atlje`rjr`# gmt}g}roje x}f}je atlje`rjr`#gmemex}oje rjtjej rmtxj bjtj'bjtj pjel mi`r`me# gmemeljk` ~mtxmexjeljehje oaeic`o'oaeic`o pjel g}eb}c# gmeljhjoje myjc}jr`# gmeljhjojetmy`r`# ~mt}djkje# `eayjr` ~melmgdjelje# rmtxj gmcjo}oje ~mepmg~}tejjehjcjg atlje`rjr`%Gme}t}x T}rcje Jdh}clje` hjcjg Ijxxjk +:0096;0) ~mg`g~`e kjt}rgmg~}epj` omcmd`kje hjcjg kjc gmell}ejoje ~`o`tje# takje`# hje fjrgje`%Hjcjg d}o} pjel rjgj b`t` ‒b`t` rmatjel ~mg`g~`e h`rmd}xoje ~}cj acmk F%Rc`odamt# ~mg`g~`e kmehjoepj gmg`c`o` r`ijx'r`ijx hjcjg d`hjel `exmcmox}jc#dmtoj`xje hmelje |jxjo# hje dmtk}d}elje hmelje x}ljrepj rmdjlj`~mg`g~`e%Gme}t}x Oaxxmt +:00>62) ~mg`g~`e pjel dmtkjr`c kjt}r gmg`c`o` mg~jxgjbjg o}jc`xjr# pj`x} omf}f}tje# ~jehjelje om hm~je# gmel`ckjg`~mel`o}xepj hmelje ~me}k jex}r`jrgm hje a~x`g`rgm% Rmfjcje hmelje oaerm~xmtrmd}x Oaxxmt +:00>6=) f}lj gmel}eloj~oje djk|j ~mg`g~`e kjt}rgmg`c`o` oag~mxmer` hjcjg gmefjcjeoje x}ljr rmbjtj mimox`i# gmelmtx`omo}tjeljeepj# hje gmefjh` ~mgdmcjfjt xmt}r gmemt}r%Daxk|mcc +:0;;6:22) gmelmg}ojoje r`ijx'r`ijx pjel h``hmex`i`ojr`dmtk}d}elje mtjx hmelje om~mg`g~`eje jhjcjk6

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Inda Adriyenni liked this
Saga Kyubi Fadhil liked this
Siti Mudrikah liked this
sahadeiatu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->