Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
O Escândalo Político John B Thompson

O Escândalo Político John B Thompson

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by Ci Ramos

More info:

Published by: Ci Ramos on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2012

pdf

text

original

 
D
jvftj jk fhv` Sr`tzn` lhvth k`v f`mfzrv`v ftjtjkjucvcöm hnhøhd`v+ djvdj jk _htjrohtj hkhvzmt` Fkcmt`m.Kjwcmvis+ k`v jvfèmdhk`v vj lhmf`mujrtcd` jm zm hvqjft` ezmdhnjmthk dj khucdh q`kîtcfh n`djrmh
- °Fzèkjv v`m khv fhrhftjrîvtcfhv
dj k`v jvfèmdhk`v q`kîtcf`v s q`r xzã lhm kkjohd` hhdxzcrcr thmth rjkjuhmfch jm mzjvtr`v dîhv0 °Fzèkjvv`m khv f`mvjfzjmfchv v`fchkjv s q`kîtcfhv xzj ojmjrhkh qrj`fzqhfcöm qr`dzfcdh q`r k`v jvfèmdhk`v jm khjvejrh q÷bkcfh0Jm jvth cnq`rthmtj `brh+ G`lm B- Tl`nqv`m djvqkcjohzm hnqkc` hmèkcvcv vcvtjnètcf` djk ejmönjm` djkjvfèmdhk` q`kîtcf`- Djnzjvtrh xzj vz cmfrjnjmt` tcjmjxzj ujr f`m k`v fhnbc`v qr`u`fhd`v q`r k`v njdc`vdj f`nzmcfhfcöm+ k`v fzhkjv lhm trhmve`rnhd` khmhtzrhkjh dj kh ucvcbckcdhd s hktjrhd` khv rjkhfc`mjvjmtrj kh jvejrh qrcuhdh s kh q÷bkcfh
- S+ jm ecm+ hmhkch
khv fhrhftjrîvtcfhv dj k`v jvfèmdhk`v f`n` hf`mtj.fcncjmt`v rmjdcètcf`v s j|qkcfh q`r xzã k`v vzrocd`vjm jk ènbct` q`kîtcf` lhm cd` hdxzcrcjmd` zmh cnq`r.thmfch frjfcjmtj jm k`v ÷ktcn`v hø`v
-
Kh `brh vj f`mucjrtj hvî jm zm hmèkcvcv qc`mjr` dj zm
ejmönjm`sh
nzs j|tjmdcd` s qr`ezmdhnjmtj qjr.tzrbhd`r+ h kh uj xzj f`mvtctzsj zmh kjftzrh jvjmfchkqhrh k`v jvtzdchmtjv dj v`fc`k`oîh+ fcjmfchv q`kîtcfhv+fcjmfchv dj kh cme`rnhfcöm s fcjmfchv dj kh fzktzrh
-
Hdjnèv+ rjvzkthrè hqhvc`mhmtj qhrh t`d`v hxzjkk`vkjft`rjv xzj vj cmtjrjvjm q`r t`d` tcq` dj fzjvtc`mjv
v`fchkjv s q`kîtcfhv
-
Jk jvfèmdhk` q`kîtcf`
 
QHCDÖV JVTHD@ S V@FCJDHD
kqrcn`v tîtzk`v qzbkcfhd`v
7
46- F- Fhvtjkkv ,f`nq
-#+
Qjrvqjftcuhv ejncmcvthv jm tj`rîh q`kîtcfh
44
- N
- L- N``rj+
Ojvtcöm jvtrhtãocfh s frjhfcöm dj uhk`r jm jk vjft`r q÷bkcf`
4:- Q- Uhm Qhrîgv+Kcbjrthd rjhk qhrh t`d`v45- Q- I
- Ijkks+
Q`r zm eztzr` hktjrmhtcu`
4?
-
Q-.@
-
F`vth+ G- N- Qãrj T`rmjr` s E- Tr`qjh+
Trcbzv zrbhmhv
4<- N
- Rhmdkj+
Rjvcvtjmfch fcuck
43
- H- D`bv`m+Qjmvhncjmt` q`kîtcf` ujrdj:1- H- Nhrohkct+Kh v`fcjdhd djfjmtj:8
- D
- Ljkd+Kh djn`frhfch s jk `rdjm ok`bhk:2- H- Ocddjmv+
Q`kîtcfh+ v`fc`k`oîh s tj`rîh v`fchk
:6
- D
- Nckkjr+
V`brj kh mhfc`mhkcdhd
:4
- V- Hncm+
Jk fhqcthkcvn` jm kh jrh dj kh ok`bhkchfcöm
::
R
- H- Ljcejt+
Kcdjrho` vcm rjvqzjvthv eèfckjv
:5
- D
- @vb`rmj s Q
- Qkhvtrcfi+
Kh rjdzffcöm dj kh bzr`frhfch
:?
- R
- Fhvtjk+
Kh njthn`re`vcv dj kh fzjvtcöm v`fchk
:<
- Z- Bjfi+
°Xzã
v kh ok`bhkchfcöm0
:3
- R- Ljckbr`mjr s _- Nckbjro+Kh frcvcv dj ucvcöm jm jk qjmvhncjmt` jf`möncf` n`djrm`
51
- Q- I`tkjr s `tr`v+Jk nhrijtcmo dj khv mhfc`mjv58- R- Gèzrjozc s `tr`v+Jk tcjnq` xzj ucucn`v s jk rjqhrt` djk trhbhg`52- H- O`r+Ncvjrchv djk qrjvjmtj+ rcxzjh dj k` q`vcbkj56- W- Brjcmvic+Jk orhm thbkjr` nzmdchk54
- N
- _hkjr+Trhthd` v`brj kh t`kjrhmfch5:- E- Rjcmhrjv+Tjrr`rcvn` s hmtctjrr`rcvn`
55
- H
- Jtc`mc+
Kh mzjuh rjokh dj `r`5?
- N
- Mzvvbhzn+K`v kînctjv djk qhtrc`tcvn`
5<
- Q
- Qjttct+
Rjqzbkcfhmcvn`
-53- F- N`zeej+
Jk rjt`rm` dj k` q`kîtcf`
?1
- D
- W`k`+
F`vnöq`kcv
?8- H- T`zrhcmj+°Fön` vhkcr djk kcbjrhkcvn`02- V
- Vc rhmoj+
Dcmjr` k`f`
?
9
- Ct
-
, hr”hr kkh+Khv tj`rîhv dj kh gzvtcfch djvqzãv dj Rhwkv
9rvcu+ 8"+rkfm hnhmjfjr
/
-
8
- lfcm+zjv u Q
- _hkdnhmm ,f`nqv
-#+
V`fcjdhdjv jm ozjrrh fcuck
t
--
M
- ,
9hm.÷c
,
7hm;.Ccmc+
Kh ok`bhkchfcöm cnhocmhdh
- kc
-
1
- 8
888
bjr+
8
Cm kzohr qhrh t`d`v
?<
-
, #
- 8
-hkrmcchcmf+
9F`rhöm khtjh kh cxzcjrdh
?3
- k G
- C6ffi+
k C”
czcw/` nzmd` ,/
+
c
<1
- H- Fhkvhncokch+,+zfvtc`zf
-r dj kjhkthd
<8
- L
- Bãghr+
Jk
`rhöm dj kh rjq÷bkcfh<2
-
G
-.N
-
Ozãljmm`+
Jk q`rujmcr dj kh kcbjrthd<6
- G- Rceicm+
Kh jrh djk hffjv`<4- H- Ozttnhm+
Kh jdzfhfcöm djn`frètcfh
<:- V- D- Irhvmjr+V`bjrhmîh+ lcq`frjvîh `rohmchdh<5
- G
- Rhwkv+
Jk
jrjfl` dj ojmtjv s ©Zmh rjucvcöm dj kh cdjh dj rhöm q÷bkcfh¹<?
- M
- Ohrfîh Fhmfkcmc+Fzktzrhv lîbrcdhv
- Jvtrhtjochv qhrh jmtrhr s vhkcr dj kh cz`djrr+cdhG
<<
-
- E
- Httcmè+
Jk vcvtjnh q`kîtcf` ok`bhk<3
- G
- Orhs+Khv d`v fhrhv djk kcbjrhkcvn`31
- O
- H- F`ljm+ Vc
jrjv conîchrcvk+r+ ¨+fîhm jk mr jrr
t z+ rr+
38
- C- R
- "el`nqv`m+
Jk
”rèzG5dm q`kc
9+++
G`lm B- Tl`nqv`m
Jk jvfèmdhk` q`kîtcf`
Q`djr s ucvcbckcdhdjm kh jrh dj k`v njdc`v
dj f`nzmcfhfcöm
QH 8 D@V
88
c+
.Z
cc. mn.c ..

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->