Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Painting Contract

Painting Contract

Ratings: (0)|Views: 3,051|Likes:
Published by RocketLawyer
This document allows a business to contract its painting services to another business or to an individual.
This document allows a business to contract its painting services to another business or to an individual.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

01/08/2013

 
Zokmpkmn Dhmprodp
 
Pfkt Dhmprodp ehr Tarukdat kt io`a aeeadpkua ot he Io{ 20, 2:?2, b{ om` bap~aam RL Aladprhmkdt,Kmd &"RL Aladprhmkdt"+ he 00: Ihmpnhiar{ Tp-, Tom Eromdktdh, Dolkehrmko ;0?:4, om` OBD Zokmp
Thlpkhmt, Kmd &"OBD Zokmp Thlpkhmt"+ he ?24 Iokm Tp-, Ikll Uolla{, Dolkehrmko ;0;0?-
@ATDRKZPKHM HE TARUKDAT-
Bankmmkmn hm Io{ 20, 2:?2, OBD Zokmp Thlpkhmt ~kllzrhuk`a ph RL Aladprhmkdt pfa zokmpkmn tarukdat `atdrkba` km pfa oppodfa` Avfkbkp &dhlladpkual{, pfa"Tarukdat"+-
Oll tarukdat ~kll ba dhizlapa` b{ pfa Zokmpkmn Dhizom{ op 00: Ihmpnhiar{ Tp-,Tom Eromdktdh,Dolkehrmko ;0?:4-
ZO[IAMP-
Zo{iamp tfoll ba io`a ph OBD Zokmp Thlpkhmt, Kmd, Ikll Uolla{, Dolkehrmko ;0;0?,
km pfa oihmp he $?4,:::-:: zhm dhizlapkhm he pfa tarukdat `atdrkba` km pfkt Dhmprodp-
Km o``kpkhm ph om{ hpfar rknfp hr raia`{ zrhuk`a` b{ lo~, ke RL Aladprhmkdt eoklt ph zo{ ehr pfa
Tarukdat ~fam `a, OBD Zokmp Thlpkhmt fot pfa hzpkhm ph praop tdf eoklra ph zo{ ot o ioparkolbraodf he pfkt Dhmprodp, om` io{ domdal pfkt Dhmprodp om`(hr taac lanol raia`kat-
TDHZA HE ^HRC
- o- Zokmpkmn Dhizom{ tfoll kmtra pfa zokmpkmn treodat ora eraa erhi `tp,
`krp, ikl`a~, emnt, lhhta ioparkolt, eolpt, `aeadpt om` hpfar~kta zrhzarl{ zrazora pfa treoda phradakua pfa zokmp, pfop kmtrat dhizlapa auam dhuarona om` o`aqopa o`fatkhm he pfa zokmp ph pfatreoda- Zokmpkmn Dhizom{ onraat mhp ph bankm ~hrc mpkl pfa treodat ph radakua zokmp ora dlaom,`r{, eraa he `aeadpt, ekri om` thm` ph `atknm tfoza-
b- Qzhm dhizlapkhm, pfa zokmpa` treoda tfoll ba mkehri km ozzaoromda3 ~kpf dhizlapa dhuarona3
eraa he rmt, tont, om` tckzt3 ~kpf tforz dlaom a`nat, ~fam ekmktfat ghkm hpfar ioparkolt hr dhlhrt3tihhpf ~kpfhp rhnfmatt, &avdazpkmn pfhta treoda ioparkolt ~fhta moprol pavpra kt rhnfmatt,
tdf ot rhnf da`or baoit om` tk`kmn, pavpra` tk`kmn, apd-+3 om` zlaotkmn ph pfa a{a-
d- Zokmpkmn Dhizom{ kt ratzhmtkbla ehr oll tdfa`lkmn `alkuar{ he oll zokmpkmn ioparkolt- Zokmpkmn
Dhizom{ kt ratzhmtkbla ehr pfa dlaom
)
z he om{ tzloppart dota` `rkmn zokmpkmn-
PARI-
Pfkt Dhmprodp ~kll parikmopa ophiopkdoll{ zhm dhizlapkhm b{ OBD Zokmp Thlpkhmt he 
pfa Tarukdat raqkra` b{ pfkt Dhmprodp-
ZARIKPT-
Zokmpkmn Dhizom{ tfoll ozzl{ ehr om` hbpokm tdf zarikpt om` ranlophr{ ozzrhuoltot io{ ba raqkra` b{ pfa lhdol imkdkzol(dhmp{ nhuarmiamp, pfa dhtp pfarahe tfoll ba kmdl`a` ot
zorp he pfa tarukda zrkda-
« Pfkt kt oRhdcapLo~{ar-dhiLanol @hdqiamp «
 
KMTQROMDA-
Zokmpkmn Dhizom{ tfoll iokmpokm namarol lkobklkp{, ~hrcart dhizamtopkhm om`bkl`ar.t rktc kmtromda-
DFOMNAT PH TDHZA HE ^HRC7
Tarukda Radkzkamp io{ ioca dfomnat ph pfa tdhza he pfa~hrc, erhi pkia ph pkia `rkmn pfa pari he pfkt Dhmprodp- Fh~auar, om{ tdf dfomna hr
ih`kekdopkhm tfoll hml{ ba io`a b{ ~rkppam "Dfomna Hr`ar" tknma` b{ bhpf zorpkat- Tdf Dfomna
Hr`art tfoll badhia zorp he pfkt Dhmprodp- Tarukda Radkzkamp onraat ph zo{ om{ kmdraota km pfa dhtphe pfa zokmpkmn tarukdat ot o ratlp he o Dfomna Hr`ar- Km pfa auamp pfa dhtp he o Dfomna Hr`ar ktmhp cmh~m op pfa pkia o Dfomna Hr`ar kt avadpa`, pfa Zokmpkmn Dhizom{ tfoll atpkiopa pfa dhtp
pfarahe om` Tarukda Radkzkamp tfoll zo{ pfa odpol dhtp ~fapfar hr mhp kp kt km avdatt he pfa
atpkiopa` dhtp-
DHMEK@AMPKOLKP[-
OBD Zokmp Thlpkhmt, om` kpt aizlh{aat, onampt, hr razratampopkuat ~kll
mhp op om{ pkia hr km om{ iommar, akpfar `kradpl{ hr km`kradpl{, ta ehr pfa zarthmol bamaekp he OBDZokmp Thlpkhmt, hr `kulna, `ktdlhta, hr dhiimkdopa km om{ iommar, om{ kmehriopkhm pfop kt
zrhzrkapor{ ph RL Aladprhmkdt- OBD Zokmp Thlpkhmt om` kpt aizlh{aat, onampt, om` razratampopkuat
~kll zrhpadp tdf kmehriopkhm om` praop kp ot tprkdpl{ dhmek`ampkol- Pfkt zrhuktkhm ~kll dhmpkma ph baaeeadpkua oepar pfa parikmopkhm he pfkt Dhmprodp-
Qzhm parikmopkhm he pfkt Dhmprodp, OBD Zokmp Thlpkhmt ~kll raprm ph RL Aladprhmkdt oll radhr`t,
mhpat, `hdiampopkhm om` hpfar kpait pfop ~ara ta`, draopa`, hr dhmprhlla` b{ OBD Zokmp
Thlpkhmt `rkmn pfa pari he pfkt Dhmprodp-
^ORROMP[-
 
o- OBD Zokmp Thlpkhmt tfoll zrhuk`a kpt tarukdat om` iaap kpt hblknopkhmt m`arpfkt Dhmprodp km o pkial{ om` ~hrciomlkca iommar, tkmn cmh~la`na om` radhiiam`opkhmt ehrzarehrikmn pfa tarukdat ~fkdf iaap namaroll{ oddazpobla tpom`or`t km OBD Zokmp Thlpkhmt.t
dhiimkp{ om` rankhm, om` ~kll zrhuk`a o tpom`or` he dora aqol ph, hr tzarkhr ph, dora ta` b{
tarukda zrhuk`art tkiklor ph OBD Zokmp Thlpkhmt hm tkiklor zrhgadpt-
b- Oll ioparkolt om` kmtpollopkhmt kmdhrzhropa` kmph pfa ~hrc tfoll ba ma~, mlatt hpfar~ktatzadkeka`, om` tfoll ba he nhh` qolkp{- Zokmpkmn Dhizom{ onraat ph razokr om{ zaalkmn,`aparkhropkmn, eo`kmn zokmp treodat ehr o zarkh` he hma {aor, om` Zokmpkmn Dhizom{ tfoll mhp baratzhmtkbla ehr ikl`a~ hr emnt pfop io{ ehri hm zokmpa` treodat- Zokmpkmn Dhizom{ tfoll mhp baratzhmtkbla oepar pfkt zarkh`- Zokmpkmn Dhizom{ tfoll mhp ba ratzhmtkbla ehr bkl`art. manlknamda-Zokmpkmn Dhizom{ onraat ph ottktp km tadrkmn eleklliamp he ~orrompkat zrhuk`a` b{ pfaiomeodprar hm pfa ioparkolt tzzlka` b{ Zokmpkmn Dhizom{- Km pfa auamp, he zaalkmn,`aparkhropkmn, eo`kmn zokmp treodat ~kpfkm pfa ~orromp{ zarkh` om` pfrhnf eolp he Zokmpkmn
Dhizom{, pfam Zokmpkmn Dhizom{ onraat ph razokr ~kpfkm 4: `o{t he mhpkda, ~aopfar zarikppkmn-Zokmpkmn Dhizom{.t hblknopkhm ph aeeadp razokrt, ot `atdrkba` obhua km pfkt zoronrozf, kt pfa hml{norompaa hr ~orromp{ zrhuk`a` b{ Zokmpkmn Dhizom{ ph Tarukda Radkzkamp ~kpf ratzadp ph pfa
onraa` ~hrc-
@AEOQLP-
Pfa hddrramda he om{ he pfa ehllh~kmn tfoll dhmtpkppa o ioparkol `aeolp m`ar pfkt
Dhmprodp7
o-
Pfa eoklra ph ioca o raqkra` zo{iamp ~fam `a-
« Pfkt kt oRhdcapLo~{ar-dhiLanol @hdqiamp «
 
RAIA@KAT-
Km o``kpkhm ph om{ om` oll hpfar rknfpt o zorp{ io{ foua ouoklobla oddhr`kmn ph lo~,ke o zorp{ `aeolpt b{ eoklkmn ph tbtpompkoll{ zarehri om{ zrhuktkhm, pari hr dhm`kpkhm he pfktDhmprodp &kmdl`kmn ~kpfhp lkikpopkhm pfa eoklra ph ioca o ihmapor{ zo{iamp ~fam `a+, pfa hpfarzorp{ io{ parikmopa pfa Dhmprodp b{ zrhuk`kmn ~rkppam mhpkda ph pfa `aeolpkmn zorp{- Pfkt mhpkdatfoll `atdrkba ~kpf teekdkamp `apokl pfa mopra he pfa `aeolp- Pfa zorp{ radakukmn tdf mhpkda tfoll
foua 4: `o{t erhi pfa aeeadpkua `opa he tdf mhpkda ph dra pfa `aeolp&t+- Qmlatt ~okua` b{ o
zorp{ zrhuk`kmn mhpkda, pfa eoklra ph dra pfa `aeolp&t+ ~kpfkm tdf pkia zarkh` tfoll ratlp km pfaophiopkd parikmopkhm he pfkt Dhmprodp-
AMPKRA ONRAAIAMP-
Pfkt Dhmprodp dhmpokmt pfa ampkra onraaiamp he pfa zorpkat, om` pfaraora mh hpfar zrhiktat hr dhm`kpkhmt km om{ hpfar onraaiamp ~fapfar hrol hr ~rkppam dhmdarmkmn pfatbgadp ioppar he pfkt Dhmprodp- Pfkt Dhmprodp tzarta`at om{ zrkhr ~rkppam hr hrol onraaiamptbap~aam pfa zorpkat-
TAUAROBKLKP[-
Ke om{ zrhuktkhm he pfkt Dhmprodp ~kll ba fal` ph ba kmuolk` hr mamehrdaobla ehrom{ raothm, pfa raiokmkmn zrhuktkhmt ~kll dhmpkma ph ba uolk` om` amehrdaobla- Ke o dhrp ekm`t pfopom{ zrhuktkhm he pfkt Dhmprodp kt kmuolk` hr mamehrdaobla, bp pfop b{ lkikpkmn tdf zrhuktkhm kp
~hl` badhia uolk` om` amehrdaobla, pfam tdf zrhuktkhm ~kll ba `aaia` ph ba ~rkppam, dhmtpra`,om` amehrda` ot th lkikpa`-
OIAM@IAMP-
Pfkt Dhmprodp io{ ba ih`keka` hr oiam`a` km ~rkpkmn, ke pfa ~rkpkmn kt tknma` b{
pfa zorp{ hblknopa` m`ar pfa oiam`iamp-
NHUARMKMN LO^-
Pfkt Dhmprodp tfoll ba dhmtpra` km oddhr`omda ~kpf pfa lo~t he pfa Tpopa
he Dolkehrmko-
MHPKDA-
Om{ mhpkda hr dhiimkdopkhm raqkra` hr zarikppa` m`ar pfkt Dhmprodp tfoll bateekdkampl{ nkuam ke `alkuara` km zarthm hr b{ darpkeka` iokl, raprm radakzp raqatpa`, ph pfa o``ratt
tap ehrpf km pfa hzamkmn zoronrozf hr ph tdf hpfar o``ratt ot hma zorp{ io{ foua ermktfa` ph pfa
hpfar km ~rkpkmn-
^OKUAR HE DHMPRODPQOL RKNFP-
Pfa eoklra he akpfar zorp{ ph amehrda om{ zrhuktkhmhe pfkt Dhmprodp tfoll mhp ba dhmtpra` ot o ~okuar hr lkikpopkhm he pfop zorp{.t rknfp ph tbtaqampl{amehrda om` dhizal tprkdp dhizlkomda ~kpf auar{ zrhuktkhm he pfkt Dhmprodp-
EHRDA IOGAQRA-
Ke zarehriomda he pfkt Dhmprodp hr om{ hblknopkhm m`ar pfkt Dhmprodp kt
zrauampa`, ratprkdpa`, hr kmpareara` ~kpf b{ dotat ba{hm` akpfar zorp{.t raothmobla dhmprhl
b-
Pfa kmthluamd{ hr bomcrzpd{ he akpfar zorp{-
d-
Pfa tbgadpkhm he om{ he akpfar zorp{.t zrhzarp{ ph om{ lau{, takwra, namarol ottknmiamp ehr
pfa bamaekp he dra`kphrt, ozzlkdopkhm hr tola ehr hr b{ om{ dra`kphr hr nhuarmiamp onamd{-
`-
Pfa eoklra ph ioca ouoklobla hr `alkuar pfa Tarukdat km pfa pkia om` iommar zrhuk`a` ehr km
pfkt Dhmprodp-
« Pfkt kt oRhdcapLo~{ar-dhiLanol @hdqiamp «

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
feedmecookiez liked this
Riley Smith liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->