Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Food Service Contract

Food Service Contract

Ratings: (0)|Views: 456 |Likes:
Published by RocketLawyer
This document allows a Food Services business to contract its services to another business or to an individual.
This document allows a Food Services business to contract its services to another business or to an individual.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: RocketLawyer on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
See more
See less

09/16/2013

 
@ook Rhupcbh Boj{umb{
 
[ncr Boj{umb{ `ou @ook Rhupcbhr cr amkh h``hb{cph mr o` Rhy{haehu 9=$ 59=5$ es mjk eh{vhhj
MEB [hbnjcbmd Xjcphurc{s .%MEB [hbnjcbmd Xjcphurc{s%# o` =99 Ymda Bcubdh Ku*$ Rmj Um`mhd$
Bmdc`oujcm 3;39=$ mjk Ahusdd @ook Boaymjs .%Ahusdd @ook Bo*%# o` ;;9 Aoj{foahus R{*$ Rmj@umjbcrbo$ Bmdc`oujcm 3;=92*
Rhupcbh Yuopckhu khrcuhr {o yuopckh @ook Rhupcbhr {o Bdchj{ mjk Bdchj{ khrcuhr {o oe{mcj rxbn
rhupcbhr `uoa Rhupcbh Yuopckhu*
[NHUH@OUH$ cj bojrckhum{coj o` {nh ax{xmd yuoacrhr rh{ `ou{n ehdov$ {nh ymu{chr mfuhh mr
`oddovr7
KHRBUCY[COJ O@ RHUPCBHR*
Ehfcjjcjf oj Rhy{haehu 9=$ 59=5$ Ahusdd @ook Bo* vcdd
yuopckh {o MEB [hbnjcbmd Xjcphurc{s {nh @ook rhupcbhr khrbucehk cj {nh m{{mbnhk H~ncec{
.boddhb{cphds$ {nh %Rhupcbhr%#*
[nh uh}xhr{hk rhupcbhr vcdd eh boaydh{hk m{ =99 Ymda Bcubdh Ku*$ Excdkcjf ";5$ Bou{h Amkhum$Bmdc`oujcm$ 38;55*
RHUPCBH UHBCYCHJ[&r
 
@hh*
Cj bojrckhum{coj o` {nh rhupcbhr {o eh yhu`ouahk es {nh RhupcbhYuopckhu$ {nh Bdchj{ mfuhhr {o boayhjrm{h {nh Rhupcbh Yuopckhu `ou {nh rhupcbhr uhjkhuhk mr
`oddovr7
Rhupcbh Yuopckhu &r `hhr `ou {nh Rhupcbhr ryhbc`chk cj meoph$ mjk `ou mjs mkkc{cojmd rhupcbhr$ vcdd eh
bnmufhk m{ Rhupcbh Yuopckhu &r r{mjkmuk um{h o` +=9$999*99 }xmu{huds*
Mjs mkkc{cojmd rhupcbhr jo{ ryhbc`chk cj meoph$ vcdd eh bnmufhk {o Bdchj{ oj mj noxuds um{h emrcr m{
Rhupcbh Yuopckhu &r r{mjkmuk noxuds um{h o` +89*99 yhu noxu*
[HUA*
[ncr Boj{umb{ ams eh {huacjm{hk es hc{nhu ymu{s xyoj 39 kmsr yucou vuc{{hj jo{cbh {o {nh
o{nhu ymu{s*
@MBCDC[CHR MJK H]XCYAHJ[R*
m* [nh Bdchj{ rnmdd m{ c{r h~yhjrh yuopckh {nh RhupcbhYuopckhu vc{n rxc{medh `ook rhupcbh rymbh .cjbdxkcjf mkh}xm{h rmjc{mus {ocdh{ `mbcdc{chr vc{n rxbnnhm{$ uh`ucfhum{coj mjk x{cdc{chr rhupcbh mr ams eh uhmrojmeds uh}xcuhk `ou {nh h``cbchj{ yhu`ouamjbho` {ncr Boj{umb{*#
 
e* [nh Bdchj{ rnmdd `xujcrn excdkcjf amcj{hjmjbh rhupcbhr `ou {nh yuhacrhr mjk rnmdd amlh mdd
h}xcyahj{ uhymcur mjk uhydmbhahj{$ mjk rnmdd eh uhryojrcedh `ou boaydcmjbh vc{n mdd @hkhumd$
Yuopcjbcmd mjk dobmd uhfxdm{cojr*
AHJXR*
Rhupcbh Yuopckhu rnmdd yuopckh }xmdc{s$ m``oukmedh `ook {o {nh ahaehur$ haydoshhr${hjmj{r mjk pcrc{our cj {nh rhupcbh dobm{coj m{ m uhmrojmedh bor{ m{ rxbn noxur mr {nh Bdchj{ ams
£ [ncr cr mUoblh{Dmvshu*boaDhfmd Kobxahj{ £
 
`uoa {cah {o {cah kh{huacjh* [nh Rhupcbh Yuopckhu rnmdd yuhymuh `ook ahjxr cj bojrhjrxr vc{n {nh
Bdchj{*
BDHMJDCJHRR*
Rhupcbh Yuopckhu rnmdd lhhy {nh muhmr o` oyhum{coj bdhmj$ bdhmu o` vmr{h$ ymyhu$fmuemfh$ boaexr{cedh am{hucmdr mjk oer{uxb{cojr$ mjk {o jo{ bmxrh ou yhuac{ mjs jocrhr ou okour
vncbn voxdk bojr{c{x{h m jxcrmjbh {o hamjm{h `uoa {nh muhmr o` oyhum{coj*
UH[XUJ O@ H]XCYAHJ[*
Rhupcbh Yuopckhu rnmdd uh{xuj {o {nh Bdchj{ m{ {nh h~ycum{coj o` {ncrBoj{umb{ {nh `ook rhupcbh rymbh mjk mdd h}xcyahj{ `xujcrnhk es {nh Bdchj{ cj {nh bojkc{coj cj vncbn
uhbhcphk$ h~bhy{ `ou oukcjmus vhmu mjk {hmu*
CJRXUMJBH*
Rhupcbh Yuopckhu rnmdd yuobxuh mjk amcj{mcj cj `xdd `oubh mjk h``hb{ kxucjf {nh {huao` {ncr Boj{umb{ m fhjhumd dcmecdc{s cjrxumjbh yodcbs cj boaydcmjbh vc{n {nh acjcaxa uh}xcuhahj{r o` 
r{m{h dmv*
DCBHJRH @HHR MJK [M^HR*
Rhupcbh Yuopckhu rnmdd rhbxuh mjk yms `ou$ mdd dcbhjrhr mjkyhuac{r uh}xcuhk `ou oyhum{coj o` {nh `ook rhupcbh yuopckhk `ou nhuhxjkhu$ mr vhdd mr yms mdd rmdhr$h~bcrh ou o{nhu exrcjhrr {m~hr m{{ucex{medh {o {nh `ook rhupcbh `mbcdc{chr nhuhcj* [nh bor{r o` mdd rxbnc{har rnmdd eh m kcuhb{ bor{ o` `ook rhupcbh oyhum{coj*
VOULHUR BOAYHJRM[COJ BOAYDCMJBH*
Yucou {o h~hbx{coj o` {ncr Boj{umb{$Rhupcbh Yuopckhu rnmdd rxeac{ m bhu{c`cbm{h o` fook r{mjkcjf `uoa {nh Voulhur Boayhjrm{coj
Eomuk {o {nh Robch{s mjk {o yuopckh mkkc{cojmd bhu{c`cbm{hr mr o`{hj mr cr khhahk jhbhrrmus es {nh
Bdchj{ kxucjf {nh {hua o` {ncr Boj{umb{*
NHMD[N KHYMU[AHJ[ BOAYDCMJBH*
m
*
Rhupcbh Yuopckhu rnmdd voul cj boaydcmjbhvc{n boxj{s nhmd{n khymu{ahj{ uxdhr mjk uhfxdm{cojr vc{n uhfmuk {o nsfchjcb yuhymum{coj mjk rhupcbh
o` `ook*
e*
 
Rhupcbh Yuopckhu rnmdd bmxrh mdd o` c{r haydoshhr mrrcfjhk {o kx{s oj {nh rhupcbh dobm{coj {orxeac{ {o yhucokcb nhmd{n h~macjm{cojr m{ dhmr{ mr `uh}xhj{ mjk mr r{ucjfhj{ mr uh}xcuhk es dmv$ mjk
{o rxeac{ rm{cr`mb{ous hpckhjbh o` boaydcmjbh vc{n mdd nhmd{n uhfxdm{cojr {o {nh Bdchj{r ahkcbmd
khymu{ahj{ xyoj uh}xhr{* [nh bor{ o` rxbn h~macjm{cojr rnmdd eh m kcuhb{ bor{ o` `ook rhupcbh
oyhum{coj*
CJKHAJC@CBM[COJ*
Ahusdd @ook Bo* mfuhhr {o cjkhajc`s mjk nodk MEB [hbnjcbmdXjcphurc{s nmuadhrr `uoa mdd bdmcar$ dorrhr$ h~yhjrhr$ `hhr cjbdxkcjf m{{oujhs `hhr$ bor{r$ mjk gxkfahj{r {nm{ ams eh mrrhu{hk mfmcjr{ MEB [hbnjcbmd Xjcphurc{s {nm{ uhrxd{ `uoa {nh mb{r ou
oacrrcojr o` Ahusdd @ook Bo* mjk/ou Ahusdd @ook Bo*&r haydoshhr$ mfhj{r$ ou uhyuhrhj{m{cphr*
VMUUMJ[S*
Ahusdd @ook Bo* rnmdd yuopckh c{r rhupcbhr mjk ahh{ c{r oedcfm{cojr xjkhu {ncrBoj{umb{ cj m {cahds mjk voulamjdclh amjjhu$ xrcjf ljovdhkfh mjk uhboaahjkm{cojr `ouyhu`ouacjf {nh rhupcbhr vncbn ahh{ fhjhumdds mbbhy{medh r{mjkmukr cj Ahusdd @ook Bo*&rboaaxjc{s mjk uhfcoj$ mjk vcdd yuopckh m r{mjkmuk o` bmuh h}xmd {o$ ou rxyhucou {o$ bmuh xrhk esrhupcbh yuopckhur rcacdmu {o Ahusdd @ook Bo* oj rcacdmu yuoghb{r*
£ [ncr cr mUoblh{Dmvshu*boaDhfmd Kobxahj{ £
 
KH@MXD[*
[nh obbxuuhjbh o` mjs o` {nh `oddovcjf rnmdd bojr{c{x{h m am{hucmd kh`mxd{ xjkhu {ncr
Boj{umb{7
UHAHKCHR*
Cj mkkc{coj {o mjs mjk mdd o{nhu ucfn{r m ymu{s ams nmph mpmcdmedh mbboukcjf {o dmv$
c` m ymu{s kh`mxd{r es `mcdcjf {o rxer{mj{cmdds yhu`oua mjs yuopcrcoj$ {hua ou bojkc{coj o` {ncr
Boj{umb{ .cjbdxkcjf vc{nox{ dcac{m{coj {nh `mcdxuh {o amlh m aojh{mus ymsahj{ vnhj kxh#$ {nh o{nhuymu{s ams {huacjm{h {nh Boj{umb{ es yuopckcjf vuc{{hj jo{cbh {o {nh kh`mxd{cjf ymu{s* [ncr jo{cbh
rnmdd khrbuceh vc{n rx``cbchj{ kh{mcd {nh jm{xuh o` {nh kh`mxd{* [nh ymu{s uhbhcpcjf rxbn jo{cbh rnmdd
nmph 29 kmsr `uoa {nh h``hb{cph km{h o` rxbn jo{cbh {o bxuh {nh kh`mxd{.r#* Xjdhrr vmcphk es m
ymu{s yuopckcjf jo{cbh$ {nh `mcdxuh {o bxuh {nh kh`mxd{.r# vc{ncj rxbn {cah yhucok rnmdd uhrxd{ cj {nh
mx{oam{cb {huacjm{coj o` {ncr Boj{umb{*
@OUBH AMGHXUH*
C` yhu`ouamjbh o` {ncr Boj{umb{ ou mjs oedcfm{coj xjkhu {ncr Boj{umb{ cr
yuhphj{hk$ uhr{ucb{hk$ ou cj{hu`huhk vc{n es bmxrhr ehsojk hc{nhu ymu{s&r uhmrojmedh boj{uod
.%@oubh Amghxuh%#$ mjk c` {nh ymu{s xjmedh {o bmuus ox{ c{r oedcfm{cojr fcphr {nh o{nhu ymu{s yuoay{
vuc{{hj jo{cbh o` rxbn hphj{$ {nhj {nh oedcfm{cojr o` {nh ymu{s cjpolcjf {ncr yuopcrcoj rnmdd eh
rxryhjkhk {o {nh h~{hj{ jhbhrrmus es rxbn hphj{* [nh {hua @oubh Amghxuh rnmdd cjbdxkh$ vc{nox{dcac{m{coj$ mb{r o` Fok$ `cuh$ h~ydorcoj$ pmjkmdcra$ r{oua ou o{nhu rcacdmu obbxuuhjbh$ oukhur ou mb{ro` acdc{mus ou bcpcd mx{nouc{s$ ou es jm{cojmd hahufhjbchr$ cjrxuuhb{cojr$ uco{r$ ou vmur$ ou r{uclhr$
dobl
!
ox{r$ voul r{oyymfhr$ ou o{nhu dmeou kcryx{hr$ ou rxyydchu `mcdxuhr* [nh h~bxrhk ymu{s rnmddxrh uhmrojmedh h``ou{r xjkhu {nh bcubxar{mjbhr {o mpock ou uhaoph rxbn bmxrhr o` joj
!
yhu`ouamjbh mjk rnmdd yuobhhk {o yhu`oua vc{n uhmrojmedh kcrym{bn vnhjhphu rxbn bmxrhr muh
uhaophk ou bhmrhk* Mj mb{ ou oacrrcoj rnmdd eh khhahk vc{ncj {nh uhmrojmedh boj{uod o` m ymu{s c` boaac{{hk$ oac{{hk$ ou bmxrhk es rxbn ymu{s$ ou c{r haydoshhr$ o``cbhur$ mfhj{r$ ou m``cdcm{hr*
HJ[CUH MFUHHAHJ[*
[ncr Boj{umb{ boj{mcjr {nh hj{cuh mfuhhahj{ o` {nh ymu{chr$ mjk {nhuhmuh jo o{nhu yuoacrhr ou bojkc{cojr cj mjs o{nhu mfuhhahj{ vnh{nhu oumd ou vuc{{hj bojbhujcjf {nh
rxeghb{ am{{hu o` {ncr Boj{umb{* [ncr Boj{umb{ rxyhurhkhr mjs yucou vuc{{hj ou oumd mfuhhahj{reh{vhhj {nh ymu{chr*
RHPHUMECDC[S*
C` mjs yuopcrcoj o` {ncr Boj{umb{ vcdd eh nhdk {o eh cjpmdck ou xjhj`oubhmedh `oumjs uhmroj$ {nh uhamcjcjf yuopcrcojr vcdd boj{cjxh {o eh pmdck mjk hj`oubhmedh* C` m boxu{ `cjkr {nm{
mjs yuopcrcoj o` {ncr Boj{umb{ cr cjpmdck ou xjhj`oubhmedh$ ex{ {nm{ es dcac{cjf rxbn yuopcrcoj c{
voxdk ehboah pmdck mjk hj`oubhmedh$ {nhj rxbn yuopcrcoj vcdd eh khhahk {o eh vuc{{hj$ bojr{uxhk$mjk hj`oubhk mr ro dcac{hk*
m*
[nh `mcdxuh {o amlh m uh}xcuhk ymsahj{ vnhj kxh*
e*
[nh cjrodphjbs ou emjluxy{bs o` hc{nhu ymu{s*
b*
[nh rxeghb{coj o` mjs o` hc{nhu ymu{s&r yuoyhu{s {o mjs dhps$ rhcwxuh$ fhjhumd mrrcfjahj{ `ou{nh ehjh`c{ o` buhkc{our$ myydcbm{coj ou rmdh `ou ou es mjs buhkc{ou ou fophujahj{ mfhjbs*
k*
[nh `mcdxuh {o amlh mpmcdmedh ou khdcphu {nh Rhupcbhr cj {nh {cah mjk amjjhu yuopckhk `ou cj
{ncr Boj{umb{*
£ [ncr cr mUoblh{Dmvshu*boaDhfmd Kobxahj{ £

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sumaiya Suhaila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->