Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 808, 3.5.2012]

Slobodna Bosna [broj 808, 3.5.2012]

Ratings: (0)|Views: 1,259|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
MUFTIJAMUAMERZUKORLI]:BIT]UBEOGRADSKI[EFDODIKU
www.slobodna-bosna.ba
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
 
TUZLANSKA HRONIKA
Od heroine do heroina
Pro{lonedjeljni poku{aj pretresa ku}eMARGARETE HAD@I]MARGE,nekrunisane kraljice tuzlanskog podzemlja,umalo je tragi~no okon~ao za dvojicupolicajaca koje je Had`i}ka do~ekalarevolverskom vatrom; na{novinar istra`io je poslovnu i kriminalnu pro{lost „Margedva pi{tolja“,koja se ve`e za sve velikekriminalne afere u ovom dijelu Bosne iHercegovine
KR[I LI SUD BiH LJUDSKAPRAVA PRITVORENIKA
Koliko ko{ta privremena sloboda
Iako je odvjetnik BESIMAMUDERIZOVI]A, odmah poslije hap{enja20. oktobra pro{le godine, tra`io da senjegov branjenik zbog naru{enog zdravlja -te{ki je sr~ani bolesnik i kroni~nidijabeti~ar, brani sa slobode, Muderizovi}u je ku}ni pritvor odobren tek nakon posjetepredsjednice SUDA BiH MEDD@IDEKRESO zeni~kom zatvoru; odluka je,me|utim, stigla prekasno, jer je BesimMuderizovi}iz pritvora hitno prevezen ubolnicu
VJERA I POLITIKA
Muftija Muamer Zukorli} otvoriose za
SB
Kandidovanje glavnog muftije IZ-a u SrbijiMuamera Zukorli}aza predsjednika Srbijepredstavlja svojevrsnu senzaciju jer je on jedini muftija koji se kandidovao zapredsjednika u jednoj nemuslimanskojzemlji; Zukorli}u razgovoru za na{listotkriva na koji na~in od Srbije mo`enapraviti ujedinjene srbijanske emirate, dali }e svoje glasove u drugom krugu datiTomislavuNikoli}u, zbog~ega je u ratu saRasimomLjaji}em iBorisomTadi}em, tekakve izgledeima da na jesenzamijeni reisaCeri}a na mjestureisu-l-ulemeIslamskezajednice
MRA^NA STRANA SPORTA
Nogomet i ljudska prava
Me|unarodna nogometna federacija FIFAtreba otvoriti “detaljnu i iscrpnu” internuistragu o tome je li, i u kojoj mjeri, izabranikandidat za predsjednika iskoristio svojuinstitucionalnu poziciju za dobivanje“nepo{tene prednosti za sebe ili za poten-cijalne bira~e”, upozorila je Parlamentarnaskup{tine Vije}a Evrope koja je pro{le sed-mice odr`ala dvije o{tre i polemi~nerasprave na temelju izvje{taja koji su pri-premili njeni parlamentarci
SJE]ANJE NASARAJEVSKU DJECU
Izlo`ba tuge
Osmog maja u foajeu Sarajevskog ratnogteatra bit }e otvorena izlo`ba predmeta kojisu pripadali djeci ubijenoj za vrijemeopsade Sarajeva; “SB“ donosi pri~u o ovojpotresnoj, jedinstvenoj postavki, najmla|imsarajevskim `rtvama i njihovim roditeljimakoji i danas ~uvaju igra~ke, {kolske sveskei dje~ije crte`e kao najve}e blago
“STARCI” U OFANZIVI
Slu{ajte nas, eto nas
Oni ka`u da se za deset godina ne vide na“Barama” nego na “Vlakovu”, neuzubillah;oni su ~lanovi grupe DOBRO NA[TIMANISTARCI, legende su rocka, ne samo uSarajevu, i za na{magazin pri~ajuuglavnom otome za{to suse odlu~iliaktivirati, kakona njihovenastupedolaze djecanjihovihvr{njaka, ali izbog ~ega zanjihovekoncerte netreba kupovatiulaznice
3.5.2012.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
142432725464
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munever Parić liked this
dunja liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->