Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
77Activity
P. 1
Marin Sorescu - Matca - drama

Marin Sorescu - Matca - drama

Ratings: (0)|Views: 7,282 |Likes:
Published by Andrian Georgiana

More info:

Published by: Andrian Georgiana on May 04, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/12/2014

 
 Dlric X`rexhu
 ‘ 
 
 –Dl{hl— 
 
[el{ru q`x{oefih
H`cheq{e `qerlȞi`clfe
 
Ic{r`kuhere
[rĈxĈ{urife `qerei krldl{ihe
 
E`fuȞil krldl{urgiei r`dïceș{i ke kuqĈ hef ke
$
lf k`ifel rĈ}o`i d`ckilf l b`x{ dlrhl{Ĉ ãc
qrichiqlf ke k`i blh{`ri= h`cx{rïcgerife ke `rkic
ike`f`gih și ke}`f{lrel& kierxibihlrel bĈrĈ qrehekec{ l xqeh{lh`fufui ãc huf{url și ãc ilȞl quofihĈ d`ckilfĈ# Krldl{urgil r`dïcexhĈhuc`lș{e ` redlrhloifĈ kexhjikere xuo rlq`r{uf {edl{ihii& hï{ și xuo lhefl lf d`klfi{ĈȞii keh`dq`}iȞie kuqĈ lcii 21= {e{ruf ke icxqirlȞie ix{`rihĈ& h`dekil& krldl ke ikei& krldl{urgil keicxqirlȞie di{ih`
$
fegecklrĈ#
 
Qiexefe ke {el{ru qĈx{rel}Ĉ ãcxĈ {rĈxĈ{urife gecufui= ` lcudi{Ĉ fidi{lre l lhȞiucii ãc {idq șixqlȞiu kl{`ri{Ĉ reqre}ec{Ĉrii xhecihe& x{ruh{url ãc lh{e și xhece
 
*{lof`uri)& qre}ecȞl ickihlȞiif`r xhecihe *hlre ifux{rel}Ĉ quch{uf ke ekere lf lu{`rufui lxuqrl keh`rufui& m`hufui ke xhecĈ&
rexqeh{i qerx`clmef`r)& rlq`r{lrel eecidec{ef`r fl uc h`cbfih{ krldl{ih& ` h`cbruc{lre ãc{re
 qlxiuci& hlrlh{ere& ãdqremurĈri& ke{erdicïck kexbĈșurlrel ufe{ri`lrĈ l xi{ulȞiif`r krldl{urgihe#Qerx`clmefe {ez{ufui h`ducihĈ și xe h`ducihĈ qric ic{erdekiuf ucui d`k ke ezqucere qreberl{&kilf`guf# Uce`ri kilf`guf ex{e ãdqfe{i{ hu d`c`f`guf xuo b`rdĈ ke lqlr{é xlu x`fif`hiu# Ed`Ȟil
er`
if`r ex{e quxĈ ãc eikecȞĈ și qric lf{e k`uĈ qr`hekee re{`rihe hud lr bi ic{er`glȞil xluezhfldlȞil re{`rihĈ#
 
[el{ruf {rlkiȞi`clf *hflxih) x {el{ruf d`kerc
 
KlhĈ {el{ruf hflxih buxexe lqrehil{ qec{ru hĈ icx{lurlxe uc {iqlr rigur`x lf ikeii și lf
fidolm
ufui *–`oișcuicȞe& hfișee ### qr`hekee dehlcihe—)& {el{ruf d`kerc ãși qr`quce xĈ xeãckeqĈr{e}e ke hlc`c qric ezqeridec{ și ic`lȞie# E lkeĈrl{ hĈ& uce`ri& kexqrickerel cu e {`{lfĈ& qec{ru hĈ& lșl hud `oxerl și Dijlif Xeolx{ilc& –ic`lȞil ### e uhigĈ{`lre— ãc {el{ru#
 Ãc
fi{erl{url krldl{ihĈ q`x{oefihĈ
cu
 
xe dli q`{ kix{icge xqehiife {rlkiȞi`clfe lfe
krldl{urgiei
*h`dekil& krldl& {rlgekil) kl{`ri{Ĉ bec`decufui gecerlf ãc lr{l fi{erlrĈ ke ș
{ergere
l grlciȞef`r ãc{re eqih& firih și krldl{ih
# B`rde lfe {el{ruui xuqrlrelfix{& {el{ruf lfeg`rih& blrxl
{rlgihĈ
& xlu {el{ruf q`x{d`kerc
xuc{ k`lr hï{el kirehȞii hlre ked`cx{rel}Ĉ
efioerlrel ke {iqlrefe
{rlkiȞi`clfee
qric{r$`
lfhĈ{uire `x{ec{l{iĈ l h`dihufui {rlgih
&
kedi{i}Ĉrii ix{`rihufui
& ir`cie&loxurk& firixd#
Xe reilu qeri`kih x{ruh{uri oice bizl{e ãc {el{ruf lc{eri`r& hud lr bi qerx`clmuf hlrlh{er& h`cbfih{uf&
r`furi ke h`dq`}iȞie
qrehud qrid$ld`re}uf& h`cbikec{uf
e{h și lx{bef xqeh{l{`ruf *xlu feh{`ruf) lrexec{idec{uf hĈ –ãc lhelx{Ĉ fude ãchjixĈ— krldl{urgii d`kerci –lruchĈ ` qriire c`uĈ lxuqrl lf{`r fuhruiehji— *Dijlif Xeolx{ilc& Murclf& II)#
 
 
Ãchlkrlre
Hl krldl{urg& Dlric X`rexhu lqlrȞice
 
gecerlȞiei șli}ehix{e și {icke xqre lo`rklrel uc`r {edebuckldec{lfe qrii{`lre fl h`ckiȞil udlcĈ& ãc{r 
$uc x{if
 qr`buck ic{er`gl{i# Hl d`klfi{l{e ke h`cx{ruhȞie& qlrlo`fl și lfeg`ril xe ãdoicĈ hu kufol rebfeh{lre& qric re{rlgerel ãc di{ xlu loxurk& ãc ix{`rie xlu q`e}ie#Dlric X`rexhu qreberĈ
krldl ke ikei& xqehie l gecufui krldl{ih hu uc
h`cȞicu{ grl
&
icbfuecȞe
di{ih`$fegecklre&
 qerx`clme xurqricxe ãc xi{ulȞii olclfe
 
hlre b`f`xexh uc fidolm bldifilr& xugerïck ãcxĈ qeicldex{ehuf ke {rlgih și h`dih lqr`qierel ke relfi{l{e# Xec{idec{uf er`xidifufui ex{e xuxȞicu{ și qric {edlhuc`lș{erii& rexqeh{i reeflȞiife xuhhexie hlre ke{erdicĈ e`fuȞil krldl{ihĈ# Lhelx{Ĉ –hĈu{lre xqiri{ulfĈ—
l qerx`clmef`r kic qiexefe fui Dlric X`rexhu lkuhe ldic{e ke hei dli dlri xhrii{`ri d`kerci li gecufui=
–ke fl Oehne{{ l ãcĈȞl{ Dlric X`rexhu l kilf`gl d`c`f`gïck hu ud`r xudoru—
& ilr ke fl Eugêce I`cexh`l ãdqrudu{l{
–xec}lȞil x{Ĉrii qe f`h& l qr`grexiucii lce—#
 
XhrixĈ și reqre}ec{l{Ĉ krldl{urgih ãc <97;& fl [el{ruf Dih& lq`i d`c{l{Ĉ qe lf{e xhece kic Eur`qlși kic fude& –Dl{hl— ãchjeie {rif`gil ic{i{ufl{Ĉ –Xe{el duc{efui ke xlre—& hlre dli ichfuke qiexefe –I`cl— și–Qlrlhfixeruf—# D# X`rexhu l reig`rl{ lx{bef {el{ruf lc{ih& xhriick hefe {rei qiexe hu hï{e uc qr`{lg`cix{/qr`{lg`cix{Ĉ lf hĈrui/lf hĈrei xqiri{ ke xlhribihiu ex{e {`{lf= I`cl& Qlrlhfixeruf& Iricl qier& klr 
 mer{bl f`r cu
rĈdïce }lklrcihĈ& ke`lrehe hlu}l f`r {riudbĈ# Lșl hud qrehi}el}Ĉ lu{`ruf ãcxuși& kic {rlgekillc{ihĈ l dli qĈx{rl{ și D`dïife& ãc cudĈr ke {rei& –dli duf{ ciș{e `hi qierku{e kic h`r& eh`uri rĈ{Ĉhickkic qeș{erĈ ãc qeș{erĈ—# Ãc {el{ruf lc{ih grehexh& h`ruf erl qur{Ĉ{`ruf ke huïc{ lf `qiciei h`feh{ii{ĈȞii ãcrlq`r{ hu blq{efe qre}ec{l{e și hu l{i{ukicel qerx`clmef`r# Ãc qiexl fui D# X`rexhu –Dl{hl—& D`dïifeãc{ruhjiqel}Ĉ xido`furi {rlkiȞi`clfe ãc di{`f`gil ucierxlfĈ și ãc b`fh`ruf r`dïcexh= bie xifue{e d
lxhufice
*D`șii) hlre ic fl qriegji& xĈ qĈ}elxhĈ xubfe{uf oĈ{rïcufui loil kehekl{& bie hefee bedicice& lfe
urxi{`lref`r& hlre decexh kex{icuf c`ufui$
cĈxhu{#
 
Krldl{urguf xe icxqirĈ kic{r 
$
` hl{lx{r`bĈ relfĈ& qe{rehu{Ĉ hu ql{ru lci ãclic{el xhrierii qlrlo
`fei{rlgih$
h`dihe= icucklȞiife kic <971 hlre lu qr``hl{ qlguoe urilșe și xlhribihlrel duf{`r biicȞe# Ãc <972&hïck –Dl{hl— ex{e quofihl{Ĉ ãc h`fehȞil –_ldql— l Eki{urii Edicexhu& lu{`ruf dĈr{urixeș{e hlre lu b`x{ic{ecȞiife xlfe {edl{ihe= – —Dl{hl— ãcxeldcĈ ãc qriduf rïck fuq{l qec{ru ` rexqirlȞie& qec{ru {riudbufieȞii& xicguruf lh{ `decexh hlre q`l{e bi `qux hl{lhfixdef`r kelx{l{`re și qieirii kebici{ie# Ți lheel hlrekĈ clș{ere și qerqe{uel}Ĉ xhïc{eil ieȞii ex{e Bedeil& qr`{lg`cix{l lhex{ei qiexe# Keși lre cude& el ãcicgecu hl ` qerx`lcĈ xicguflri}l{Ĉ& hi hl lc`cidĈ& hl dl{rihe *–dl{hĈ—)& rexq`cxloifĈ ke kex{ic#— Lșlklr 
{edl
 
ex{e h`ckiȞil `dufui ãc Ucierx rlq`r{l{Ĉ fl ikeel kex{icufui# Kic d`dec{uf ãc hlre Iricl q`lr{Ĉ ãc {ruq
qruchuf fudii& e
l cu xe dli xid{e cihi xicgurĈ& cihi brlgifĈ `ri qieri{`lre& d`{i qec{ru hlre rĈdïce ucihuf
qerx`clm
h`cbruc{l{ hu hu Q`{`quf cidihi{`r& hlre cu ic{rĈ ãc qlcihĈ# Bedeil
$
dldĈ& hlre keȞice șlcxlucihĈ ke l reqe{l gex{uf kiic lf hrelȞiei ãc qïc{ehuf ei r`ki
{`r& cu dli lre ce`ie ke cihi` Kiici{l{e&
 qec{ru hĈ Kudce}euf ei –e qe krud—#
 
Lșlklr krldl{urgil l xidȞi{ ce`il xĈ reicĈ fl qr`ofedl{ihl fudii h`c{edq`rlce& rlh`rkl{Ĉ flefedec{efe ickixqecxloife qĈx{rĈrii celf{erl{e l h`ckiȞiei udlce#
H`cbfih{uf ez{eri`r
& fuq{l `dufui huihixi{ukicife cl{urii *Q`{`quf) ex{e
lqlrec{
& buckldec{uf biick
}ouhiuduf ic{eri`r
 
lf qr`{lg`ciș{if`r kexbĈșurl{e ãc{r 
$
` `rkice lf hĈrei ãcȞefex fe xhlqĈ# Ei {reouie xĈ ãcicgĈ dehlcixduf kilfeh{ih lqlriȞie
$
kixqlriȞie xlu kixqlriȞie
$
lqlriȞie& lcufïck xicgurĈ{l{el și loxurkuf# ÃcicgĈ{`lre ãc lkeĈrl{uf xecx lfhuïc{ufui ex{e k`lr Iricl& hlre gĈxeș{e rĈxqucxuf fl ãc{reoĈrife ic{eri`lre= –ãclic{e buxexed ceduri{`lre*###)& kuqĈ k`uĈ dii ke lci `lxefe ãcheq xĈ ãcdugurelxhĈ### e ez{rl`rkiclr,—# Lhex{ qerx`clm reqre}ic{Ĉehjifioruf& {rlkiȞil și h`c{icui{l{el& lkihĈ xbïrși{uf și ãchequ{uf& –dl{hl—#
 
 
 
Xuoieh{uf
 
 qiexei –Dl{hl— ex{e xidqfu& kerufl{
 
ãc cudli {rei lh{e& lu{`ruf bĈhïck k`lkl uceihlqlhi{ĈȞi redlrhloife ke h`chec{rlre l lhȞiucii
krldl{ihe# Ãc{r$
uc xl{ ke hïdqie& hĈfkurl i}ouhci{Ĉ `kl{Ĉhu icx{lflrel ucei qridĈeri {idqurii {`qeș{e oruxh `dĈ{urife și ke}gjeȞuf qr``lhĈ dlri reĈrxĈri ke lqe#@ldecii ke fl dih fl dlre blh eb`r{uri kixqerl{e }ĈgĈ}uilxhĈ lqefe ãcĈfȞl{e duf{ qex{e h`{efe ke llrie șiãc{Ĉrexh kiguf qrichiqlf hlre fe lxigurĈ qr`{ehȞie# Xuo qrexiucel urilșĈ l lfurif`r qu{ercihe& l `oieh{ef`r șil ie{ĈȞif`r uhixe qur{l{e ke ii{urĈ& x{Ĉiflruf xe ruqe și quj`liefe dĈ{urĈ {`{uf ãc hlfel f`r= hïdqurife
icuckl{e& h`qlhii xd
ufși hu rĈkĈhici& g`xq`kĈriife f`hlfcihif`r& keq`}i{efe& xif`}urife& grlmkurife
hu i{e&
hfĈkirife `bihilfe *șh`lfl rurlfĈ& qridĈril& hĈdicuf huf{urlf)# Cu re}ix{Ĉ buriei lqef`r kehï{ hlxl Iricei& `{ïcĈrĈ ãcĈȞĈ{`lre ke ?5 ke lci& ãcxĈrhicl{Ĉãc fucl l c`ul## [l{Ĉf lhex{eil& xuqrlcudi{ D`șuf& ãși lș{elq{Ĉficiș{i{ xbïrși{uf lqr`qil{& ilr oĈrol{uf *er`uf loxec{ și e`hl{ ke x`Ȟil fui) fuhrel}Ĉ ãc{ïi fl h`cx`fklrel
 
kigufui& ilr lq`i hl xlfldlr& ãcherhïck xĈ rekuhĈ qe hï{ q`xioif cudĈruf ih{idef`r ãchehl
{e xuo lqe# Ef
cu xe l dli ãc{`lrhe lhlxĈ& bie qec{ru hĈ l qieri{ ef ãcxuși ãc llflcșl ke șir`lie cidihi{`lre& bie qec{ru hĈl h`c{icul{ `qerlȞiucel ke xlflre l xuqrlieȞui{`rif`r qïcĈ fl `qrirel q`{`qufui& lbfïck
uf{eri`r kexqred`lr{el e
r`ihĈ l ceex{ei xlfe și kexqre
 
dïc{uirel qruchufui f`r hu qreȞuf ieȞii Iricei#
 
[ïcĈrl ȞĈrlchĈ kĈ clș{ere ucui oĈil{ ãc{r 
$
` `klie & ãc {idq he {l{Ĉf xĈu lg`ci}el}Ĉ ãc helflf{Ĉ& ilr ȞiqĈ{uf ei ke kurere ãc hfiql ke ãch`rklre xuqredĈ h`ichike hu x{rigĈ{uf uf{id lf oĈ{rïcufui kixqĈru{# Uch`cxĈ{elc& [i{u& keși loil f`g`ki{ hu Xifihl& rebugil{ ke urgil {`rec{ef`r ãc{r 
$
uc brlxic ãclf{& și
$l fegl{
ii{`lreel x`Ȟie *keml d`lr{Ĉ) ke ef& hu ` hurel& ceãckuqfehïcku
$
xe xĈ
$
i durkĈrelxhĈ bruduxeȞel> qerehjelãcfĈcȞui{Ĉ ãc lro`refe xlfl{`r& ãc hlre iuf și qieri{`ruf cu xe dli {ed ucuf ke lf{uf& h`cx{i{uie ` idlgiceed`Ȟi`clc{Ĉ hlre lcufel}Ĉ dlhloruf xi{ulȞiei ãc xice= –###Ț{ii###ãi xquce Iricei ‘ 
 
hĈ e brud`lxĈ și lșl### Qlrh
$
lr bi cudli lk`rdi{Ĉ### Lș{eq{ xĈ xe {re}elxhĈ kic{r 
$`
hfiqĈ
$c{r$
lf{l###—# KuqĈ he h`qlhuf xe qrĈoușeș{e& [i{ublhe qfu{l uc {idq& lq`i xe lglȞĈ ke hudqĈcl ucei bïc{ïci hlre ãf olflcxel}Ĉ kuqĈ dișhĈrife ri{dihe lfeïc{ufui și dișhlrel lxheckec{Ĉ ãi qerdi{e xĈ h`c{edqfe ke}lx{ruf ãc{r 
$
` i}iuce jlfuhiclc{Ĉ& qe
hlre i$`
kexhrie și Iricei= –[`l{e {reh hl
$c{r$
` uidire *###) [edefiife ãși blh xeldl###—# @ idlgice l
loxurkufuiqerbeh{ ` b 
`rdel}Ĉ xuqrlieȞui{`ruf ãchfeș{l{ ke hudqĈcl hlre h`o`lrĈ xicgurĈ ãc quȞuf ke ucke xh`l{e –ãcceș{ire— gĈfeȞife hu lqĈ& ãc {idq he kic c`rii ldecicȞĈ{`ri hlk dereu șu`liefe ke qf`lie cehurdl{Ĉ# [i{uex{e ful{ fl lfe hu l fui hudqĈcĈ hu {`{& reușeș{e xĈ xe qrickĈ ke ` olrĈ {rlcxerxlfĈ& ãi qexhuieș{e Iriceikic lfuri ` qĈqușĈ& cu dli re}ix{Ĉ și xe ãcelhĈ#
 
Qe k`uĈ –qflx{e ke bïc— qfu{i{`lre x{lu h`h`Ȟl{e k`uĈ oĈ{rïce& Glgl I`lcl *hu ` –quihĈ celgrĈ și `ufqe— fl bef ke xqeril{e) și _efel Lcihl *hlre –lre ãc q`lfĈ ` dïȞĈ—)& keqfïcgïck blq{uf hĈ cu dli lu flãckedïcĈ {`l{e ux{ecxifefe& qflc{efe și ie{ĈȞife cehexlre ãdqficirii ri{ul
fufui qec{ru kexhïcl{lrel lqef`r
xh`lxe kic ri{duf hurgerii f`r bireș{i# Lqefe cĈoĈkĈi`lxe hrexh ãc h`c{iculre și Iricl felgĈ xihriuf ke x{emlr lf qĈric{efui rĈq`xl{ ke ql{uf ei qfu{i{`r& ãclic{ïck fl`flf{Ĉ qric hurecȞii lhl{ihi ãc keriĈ# Hïck lfurife i
 
xe ãclfȞĈ qïcĈ fl gï{& xe urhĈ qe xihriuf dlxi și re}ix{ec{& Ȟicïck h`qifuf rikihl{ hu orlȞefe kelxuqrlhlqufui& qïcĈ he lqefe ` `r lh`qeri și ãi q`rucheș{e biufui ei k`lr l{ï{= xĈ rexqire# Xihriuf& xido`fufxbïrși{ufui& keice ` LrhĈ& xido`fuf xlfĈrii& kl{`ri{Ĉ hĈreil ilȞl ãc{ruql{Ĉ ãc oĈil{uf Iricei l lmucge{edeiuf ãcheqerii ucui c`u hihfu ezix{ecȞilf#
 
Hl ãc `rihe hrelȞie d`kercĈ&
{idquf și xqlȞiuf
keic kidecxiuci kulfe# Qe ke ` qlr{e lu{`ruf
bizel}Ĉ hr`c`{`quf&
 
uc xl{ ke hïdqie icuckl{ ke lqe ãc{r$
` qridĈlrĈ
& klr xugerel}Ĉ și reig`rlreluc`r di{uri# Lșl xe ezqfihĈ
 
ic{erqre{lrel di{`f`gihĈ l {idqufui și xqlȞiufui
& qric {rlcxbigurlrel
hlrlh{erufui relf și lfeg`ri}lrel hfiqei# IcucklȞil h`chre{Ĉ qrideș{e xedcibihlȞil ucui lf k`ifel
Q`{`q
 
 qrebĈhĈ{`r# @duf x{Ĉ blȞĈ ãc blȞĈ hu x{ijiife lhl{ihe l{`{x{Ĉqïci{`lre& hlre cidihexh `rihe x{rĈklcie ke l fe}ĈgĈ}ui# Lglxl{ kic {`l{e qĈrȞife ke b`rȞee cl{urlfe ieși{e kic –dl{hl— f`r& ickiikuf lre ke lfex ãc{re l qierixuo lqefe iclkl{`lre și l xe xlfl& fuq{ïck qïcĈ fl uf{iduf xuqrlieȞui{`r ‘ 
h`qifuf# Lhex{l ex{e uc lf{ bef

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
milkovicius liked this
bodo1088 liked this
Dorin Karlo liked this
Andreea Elena liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Lavinia Mariana Iordache added this note
Nu e bine deloc cel sau cea care a postat aceste informatii s-a inspirat din cartea de romana de clasa a 9 a referatul care l-am facut e acelasi lucru cu cel de a copia din carte doar inceputul este bine >:o
Crisa Cristina liked this
Alberto Niculae liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->