Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
West Shore Shoppers' Guide, May 6, 2012

West Shore Shoppers' Guide, May 6, 2012

Ratings: (0)|Views: 126 |Likes:
Published by Pioneer Group
West Shore Shoppers' Guide, May 6, 2012
West Shore Shoppers' Guide, May 6, 2012

More info:

Published by: Pioneer Group on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2012

pdf

text

original

 
\hivi~ bq Fksj Qkrgjdd)Gjp~ Kfsinkvj
Fig ^nhpk~~ vkdo~ pavh Nk~~afq ^hkccjr mz~v bjcirj ~hjkrag` Jpj Phi fzrag`Vzj~fkq‑~ ~hjj| ~hjkrag` kv vhj Narndj Rinoag` ^ ckre'
B
 q 
FKSJ qKRGJDD
^
vkcc
ravjr 
CRJJ ^IAD Qiz‑f vhago Narndj Rinoag`^ Nhadfrjg‑~ Ckre ~hjj| Jpj Phi pizdfhksj bjjg diioag` cirpkrf vi hjr kggzkd—hkarnzv$― ~agnj vhj piid nikv pig‑v bj gjnj~%~krq ignj ~zeejr `jv~ hjrj'Bzv$ ~hj pk~g‑v kdd vhkv vhraddjf kbizv bjag` ekg%hkgfdjf bq ~hjj| ckrejr Fig^nhpk~~ ag crigv ic kbizv k fi}jg igdiiojr~'Vzj~fkq pk~ vhj kggzkd ~hjj| ~hjkrag`fkq kv Narndj Rinoag` ^ vha~ qjkr pavh mz~vvhj igj ~hjj|' Gkgnq ^z|rkg$ phi ekgk`j~vhj gig|ricav ckre vhkv iccjr~ kgaekd viznh
Vhj ~hjkrag` bj`kg ig Jpj Phi‑~bjddq'
Cdinoag` cirk hkarnzv
^|rag`vaej ejkg~ ~hjj|~hjkrag` kv Narndj Rinoag` ^
^jj
 
^HJKR 
|k`j 8
^zgfkq$ Ekq :$ 2<;2 ppp'pj~v~hirj~hi||jr~`zafj'nieNi|qra`hv¡2<;2
GJP HIZR^= Eig' % Cra' 8%8 • ^kv' 8%: • Ndi~jf ^zgfkq 
>31; Z^%>;$ Ekga~vjj • 2>;%02>%36;6
;%8<<%DKGF^NK\J
 ppp'pjj~aj~'nie
 Qizr Eie padd rjnjasj kfaccjrjgv `acv jknh eigvh'
w Ekq w
;;― Hkg`ag` Bk~ojv
w Mzgj w
; @kddig Irgkejgvkd @rk~~
w Mzdq w
A @kddig ^hrzb
w Kz`z~v w
Igj @kddig \jrjggakd
w ^j|vjebjr w
Igj ;<― Eze ir K~vjr 
 ^jj Phkv~ Bdiieag` cir Eivhjr~ Fkq
@asj vhj @acv vhkv Ojj|~ ig @asag`
cir mz~v 
&
 6<
<<
Nigvkagjr Ndk~~ Ekq ;: L 1ke kgf Ekq ;0 L 3|e
Nieezgavq Oavnhjg ig Ekq ;1Nkdd ^virj cir Fjvkad~
Daeavjf ^z||dqKskadkbdj
Rasjr Hksjg J~vkvj~$ DDN iccjr~=
Nkvjrag` vi isjr ::
• Ig vhj Ba` Ekga~vjj RasjrGjp Ig%`iag` Ae|risjejgv~ Mz~v eagzvj~ crie Ekga~vjj dinkvaig~+Eibadj hiej~ kskadkbdj crie &;<$1<< vi &>
:$<<<
(Nrjfav nhjno rj{zarjf!
(2>;! >21%1;<<
^JGAIR^
 PHQ RJGV ''' IPG AG^VJKF+
KCCIRFKBDJ^VZE\@RAGFAG@
2>;%GI%^VZE\
(2>;%330%8830!
Pj padd bjkv kgq nie|jvavir~ pravvjg j~vaekvj~'
 
Skdaf PAVH NIZ\IG Igdq' Jx|arj~ 3)2);2 Skdaf PAVH NIZ\IG Igdq' Jx|arj~ 3)2);2 Skdaf PAVH NIZ\IG Igdq' Jx|arj~ 3)2);2 Skdaf PAVH NIZ\IG Igdq' Jx|arj~ 3)2);2 
@jv Qizr KN ^q~vje
Nhjnojf # Rjnhkr`jf
&
33
80
|dz~ Crjig
Vhago ^|rag`+
@jv Qizr Nkr Ndjkgjf+
&
:<
 
icc
k Czdd Fjvkad
&
2: ICC
Kdd Brkoj Rj|kar~
&
2: ICC
Kgq Jg`agj Fak`gi~van
(Nhjno Jg`agj Da`hv$ KB^ Da`hv$ Kar Bk` Da`hv$ jvn'! 
&
2< ICC
Skdaf PAVH NIZ\IG Igdq' Jx|arj~ 3)2);2 
Kdd Niidkgv Cdz~hj~
Vrkg~ea~~aig ^jrsanj
(Cadvjr # Cdzaf!
&
 
2:'<< ICC
Skdaf PAVH NIZ\IG Igdq' Jx|arj~ 3)2);2 
0<< J' \krofkdj Ksj'
 ppp'fksj~kzvirj|karekga~vjj'nie
@acv Njrva﬋nkvj~ Kskadkbdj
 KZVI RJ\KAR # FJVKADAG@
HIZR^= EIG%CRA 8KE%:\E • ^KV 8KE%GIIG (;%:\E BQ K\\V' IGDQ!
CRJJPACA
&
;6
11
IRA@AGKD RIZGF\DZ^ VKX
HIV%G%RJKFQ
§
\KRVQ ^VKRVJR
§
ICCJR JX\ARJ^= <0)>;);2
 Skdaf igdq kv |krvana|kvag` Davvdj Nkj~kr~§ dinkvaig~'Giv `iif pavh kgq ivhjr iccjr~'
ICCJR JX\ARJ^= <0)>;);2
 Skdaf igdq kv |krvana|kvag` Davvdj Nkj~kr~§ dinkvaig~'Giv `iif pavh kgq ivhjr iccjr~'
&
;
<<
\DZ^ VKX
 VPI \A]]K^$ DKR@J$ PAVH \J\\JRIGA$NRK]Q BRJKF
§
(8 \AJNJ IRFJR!$NRK]Q ^KZNJ
§
# K 2%DAVJR \J\^A
§
ICC
&;'<< ICC \J\\JRIGA NHJJ^J BRJKFIR AVKDAKG NHJJ^J BRJKF
;< \AJNJ IRFJR+
NHJJ^JBRJKF
EKGA^VJJ
2>;%02>%2;<<
:>0 NQ\RJ^^ ^V'
&
:
<<
8 \AJNJ^
\DZ^ VKX
HIV%G%RJKFQ
§
 KDD FKQ$ JSJRQ FKQ+
NKJ^KRPAG@^
§
\J\\JRIGA$ ^KZ^K@J# BKNIG
&
8
<<
\DZ^ VKX
> EJKVVRJKV
§
&
1
11
\DZ^ VKX
DKR@J \A]]K$
PAVH \J\\JRIGA
$NRK]Q BRJKF
§
 
(8 \AJNJ IRFJR!
$NRK]Q ^KZNJ
§
$ 2%DAVJR \J\^A
§
8 VK^VQ SKRAJVAJ^+
Djeig \j||jr$ @krdan \krej~kg$Bknig Higjq Ez~vkrf$ Vjraqkoa $BB[$^|anq BB[$Bzcckdi ir Isjg%Rik~vjf 
HIV%G%RJKFQ
§
6%8 \E
IR
IRFJR KGQ VAEJ+
^VIRJ HIZR^^zg%Vhzr~;;ke % ;<|eCra # ^kv;;ke % ;;|e
 
GIRVH KEJRANKG\RJNA^ ^QGFANKVJ
Barf~ kgf bzvvjrcdaj~kff nidir kgf jxnavj%ejgv vi k `krfjg vhkvnkg‑v bj cizgf crie kgq ivhjr ~izrnj' Kgf vhjarnigvrabzvaig~ krj eznheirj vhkg kj~vhjvan= Barf~hjd| nigvrid ag~jnv~ kgf~dz`~? phadj bzvvjrcdaj~krj ae|irvkgv |iddagk%vir~' Kdei~v kgqphjrj k|dkgv `rip~ padd `jv kginnk~aigkd sa~av crie vhj~jkvvrknvasj kgf bjgjcanakdnrjkvzrj~' Ekoag` qizr qkrf k pjdnieag` ik~a~ cirvhje nkg bj k~ ~ae|dj k~nhii~ag` vhj ra`hv |dkgv~'
Agsavag` Bzvvjrcdaj~
Bzvvjrcdaj~ kgf hze%eag`barf~ cjjf |raekradq ig gjnvkr$ k ~z`krq da{zaf|rifznjf ag~afj cdipjr~'Njrvkag |dkgv~ krj jxnj|%vaigkd ~izrnj~ ic gjnvkr$~znh k~ vhj k|vdq gkejf bzvvjrcdq bz~h (Bzffdjak!$ phanh a~ k cksiravj ic hze%eag`barf~ k~ pjdd'Vhiz`h vhj~j ~hrzb~hksj dig` bjjg |i|zdkr$gjpdq agvrifznjf skrajvaj~iccjr ekmir ae|risjejgv~'Cir jxke|dj$ k Ea~~ Eiddq  bzvvjrcdq bz~h hk~ agvjg~jfkro ek`jgvk cdipjr~ ig knie|knv 6˔„:‑ (;'2„;':e!|dkgv' Ac ~|knj a~ kg a~~zj$ qiz ekq nkrj vi vrq vhjDi kgf Bjhidf ~jraj~ ic  bzvvjrcdq bz~hj~' Vhj~j~hrzb~ |kno kdd vhj cdipjr|ipjr kgf kvvrknvasj ~adsjrcidak`j ic vhjar dkr`jr oag bzv ag k gjkv$ nie|knv|knok`j= Bdzj Nha| a~ mz~v26„><― (3<„02ne! vkdd' Phavj bzvvjrcdq bz~hj~$~znh k~ Anj Nha|$ ekoj kgjxnjddjgv nhianj cir bz~q |ji|dj phi nkg igdq jgmiq vhjar `krfjg~ kv ga`hv'Vhj da`hv%nidirjf cdip%jr~ k||jkr vi ~hagj ag vhjfkro kgf kv mz~v ;8„26―(6:„3< ne! vkdd$ av nkg bj|dkgvjf ag k dkr`j |iv ir k~kg jf`ag` krizgf k fjno ir |kvai'
Kvvrknvag` ^ig`barf~
Gzejriz~ ~|jnaj~ ic eznh%disjf ~ig`barf~$~znh k~ nkrfagkd~$ njfkr pkxpag`~ kgf bdzjbarf~$rjdq ig bjrraj~ cir ciif'Cirvzgkvjdq$ ~jsjrkd jk~q%vi%`rip dkgf~nk|j |dkgv~|risafj crzav cir vhj barf~ kgf bjkzvq cir vhj`krfjgjr' Pagvjrbjrrq hiddq$ kgkvasj ~hrzb$ a~ kg j~|j%nakddq ganj nhianj' Zgdaojivhjr hiddaj~$ av di~j~ av~djksj~ ag kzvzeg$ eko%ag` vhj bjrrq%dkfjg ~vje~jxvrk ~hipq' ^iej skrajv%aj~ krj j~|jnakddq crzavczd$~znh k~ Bjrrq Hjksq$ phadjivhjr~ krj ~jdjnvjf cirjxnj|vaigkddq bra`hv nidir$~znh k~ Bjrrq Ganj' Barf~|rjcjr vhj crzav ic pagvjr% bjrrq hiddq phjg av‑~ ra|jkgf ~icv? nig~j{zjgvdq$vhj irgkejgvkd fa~|dkq rjekag~ zgvad eaf%pagvjr'
Barf~$ Bzvvjrcdaj~kgf Dkfq Bz`~
Njrvkag |dkgv~ krj sjra%vkbdj barf% kgf bzvvjrcdq%kvvrknvag` |ipjrhiz~j~$|risafag` bivh gjnvkr%ranhcdipjr~ kgf jfabdj bjrraj~'Bdkno Dknj jdfjrbjrrq$cir jxke|dj$ bdiie~ ag
Bjkzvq a~ pkavag` ag vhj pag`~= Kvvrknvag` barf~ kgf bzvvjrcdaj~
GK\^A \hivi
Vhjrj krjk skrajvqic |dkgv~vhkv nizdfhjd| kvvrknv~ig`barf~$bzvvjrcdaj~kgf dkfqbz`~vi qizr `kr%jg daoj BdknoDknj jdfjr%bjrrq (djcv!kgf NkrfagkdNkgfq sabzr%gze'
^jj
 
 KVVRKNV
|k`j >
2 • PJ^V ^HIRJ ^HI\\JR^ @ZAFJ • ^zgfkq$ Ekq :$ 2<;2
Briz`hv vi qiz bq vhj Girvh ^vkr Nieezgavq Ndzb
CZDD JSKDZKVAIG^ KSKADKBDJ
;2<
2<;2 NHRQ^DJR2<< DAEAVJF
Dikfjf$ Djkvhjr$ Kdzeagze Phjjd~$^zgriic
DJK^J AV CIR
&231
)EI
2<;2 FIF@J NHKDDJG@JR RV
Hjea Jg`agj$ Djkvhjr ^jkv~$;<<$<<< Eadj Pkrrkgvq$
^KDJ \RANJ
 
&>2$11:
PHQ BZQ Z^JF$PHJG QIZ NKG HKSJBRKGF GJP CIR DJ^^+
.;2;2;
>; 
E\@+ 
2<;2 MJJ\ NIE\K^^ 6X6
Rjeivj ^vkrv$ Hjkvjf ^jkv~$ ^kvjddavj Rkfai
BZQ AV CIR
&2;$11:-
DJK^J AV CIR
&21:
)EI
 
 
Rkfai
.;283<
Z\ VI 
21 
E\@+ Z\ VI 
>; 
E\@+ Z\ VI 
>2 
E\@+ 
.;2;2>.;2;>:
-Pavh Nz~viejr Fipg \kqejgv Ekvnh-Pavh Nz~viejr Fipg \kqejgv Ekvnh-Pavh Nz~viejr Fipg \kqejgv Ekvnh
2<;2 FIF@J KSJG@JR
Czjd Jc﬋najgv$ 6 Nqdagfjr Jg`agj$;<<$<<< Eadj Pkrrkgvq+
BZQ AV CIR
&;3$86:-
IR &26;)EI
ir <* CAGKGNAG@ KSKADKBDJ CIR 02 EIGVH^
2<;2 RKE ;:<< 6X6JX\RJ^^ JFAVAIG
^z|jr ^|irvq Gjp Diio \knok`j$2<― Nhriej Phjjd~$ Hjea S8 \ipjr$Fzkd Jxhkz~v Vrkadjr Vip$/ ;<<$<<< Eadj Pkrrkgvq
PHQ BZQ Z^JF$PHJG QIZ NKG HKSJBRKGF GJP CIR
&2:$11:
.;223<
2<;2 MJJ\ DABJRVQ 6X6
\ipjrczd S3 Jg`agj$ @i Kgqphjrj Mjj| Nk|kbadavq$\ipjr Pagfip~$ Dino~ # Earrir~
&2<$11:-
IR DJK^J AV CIR
&281
)EI
.;28:0
2: 
E\@+ 
2<;2 NHRQ^DJR VIPG # NIZGVRQVIZRAG@ JFAVAIG
—Vhj Ei~v Kpkrfjf Eaga Skg Jsjr+― 
BZQ AV CIR
&23$11:-
IR DJK^J AV CIR
&>:2
)EI
/ <*
 
CAGKGNAG@ KSKADKBDJ
.;2268
•Ez~v hksj k vrkfj%ag•Ez~v hksj k vrkfj%ag
2<;2 FIF@J @RKGF NKRKSKG ^XV
Czdd ^vip%G%@i ^jkvag`$ \ipjr ^dafag` Fiir~$\ipjr Dacv`kvj
IG ^KDJ GIP
 
&26$11:-
 
KG ^XV
Fiir~$
.;223>
2<8 \krofkdj Ksj • Ekga~vjj;%8<<%138%6360
NHJNO IZV KDD IC IZR AGSJGVIRQ IG VHJ PJB
 ppp'pkv~ig~ekga~vjj'nie
K\RAD ^HIPJR^ BRAG@ EKQ‑^HIV FJKD^+
@JV HJRJ VHA^ PJJO VI NDKAE QIZR
BJ^V 
FJKD+
Kdd |kqejgv~ # djk~j~ pavh k||risjf nrjfav$ &2$<<< fzj kv ~a`gag`' ^jj Fjkdjr cir fjvkad~' \kqejgv~ kv 0: eigvh~' Djk~j~ pavh zdvrk dip eadjk`j cir >1 eigvh~'
\RJ%IPGJF BKR@KAG^ KRJ JDJEJGVKRQ KV PKV^IG‑^+
6PF$ S3 Jg`agj$ Sjrq GanjVrzno$ Dinkd Gjp Nkr Vrkfj Ag
2<<6 CIRF JX\DIRJR^\IRV VRKN XDV JFAVAIG
;28>2K
&1$11:
Czjd Jc﬋najgv S3 Jg`agj p) Nk|kbdj Kdd Phjjd Frasj ^q~vje$Pjdd J{za||jf p) \ipjr Pagfip~$Dino~ kgf Earrir~' Dinkd Gjp NkrVrkfj Ag$ igdq >:$<<< Eadj~'
2<<1 VIQIVKSJG]K KPF
;2261K
&26$11:
^XV Jfavaig$ \ipjrPagfip~$ Dino~ # Earrir~$Brkgf Gjp Brkoj~ # Varj~Kdd Vhj Pkq Krizgf$ Czddq^jrsanjf # Rjkfq Vi @i+
2<<0 FIF@J NKDABJR
&;;$11:
;;622
Djkvhjr$ Dikfjf$ FSF$ S3Jg`agj$ Cknvirq Hkgfank||jfKnnj~~abdj ^jkv
2<<3 BZANO VJRRK]K EAGASKG NXD JFAVAIG
;;8;8B
^;2$11:
;2861K
\ipjr Pagfip~$ Dino~ #Earrir~$ Igdq 2:$<<< Eadj~$Dinkd Gjp Nkr Vrkfj
2<;< VIQIVKNIRIDDK ^
Igdq 2$<<< Eadj~$ DinkdGjp Nkr Vrkfj$ S3Jg`agj$ \ipjr Pagfip~$Dino~ # Earrir~$ \ipjr^jkv$ Mz~v Daoj Brkgf Gjp
2<;; FIF@J FKOIVK JXVJGFJFNKB BA@ HIRG JFAVAIG 
 
XVJGFJF
IGDQ &;8$11:
IGDQ ;:$11:
Dinkd Gjp NkrVrkfj Ag$S8 Hjea \ipjr$ Czddq ^jrsanjfBrkgf Gjp Varj~ Kdd Vhj Pkq Krizgf'@jv Rjkfq Cir ^zeejr+
2<<1 FIF@J NHKDDJG@JRRV JFAVAIG
;;22>B
 
jfq Krizgf'
DDJG@JR
;;22>B
IGDQ &2:$11:
S3$ Djkvhjr$ Eiig Riic$Rzggag` Bikrf~$ FzkdJxhkz~v$ ^z|jr NdjkgAg~afj # Izv$ Dinkd GjpNkr Vrkfj Ag
2<<0 OAK ^\IRVK@JKPF JX JFAVAIG
;28:6K
&;6$11:
;;213K
2<<8 NHJSQ EKDABZDV JFAVAIG
Czjd Jc﬋najgv 6 Nqdagfjr Jg`agj$ \ipjrDino~$ Pagfip~ # Earrir~$ Dinkd GjpNkr Vrkfj
&;>$11:
;26;<
S%3 Jg`agj$ \ipjr Pagfip~$Dino~ # Earrir~$ Czdd ^vip%G%@i ^jkvag`$ Sjrq Ganj Sjhandj$Czddq ^jrsanjf$ Rjkfq vi @i+
 
;26;<
IGDQ &;0$11:
2<<1 NHRQ^DJR VIPG# NIZGVRQ
S8 Jg`agj$ Vrkadjr Vip \knok`j$Dinkd Gjp Nkr Vrkfj Ag$ Czddq^jrsanjf Pavh K ;2: \iagvAg~|jnvaig$ Gjp Crigv Brkoj~ KgfGjp Varj~ Kdd Vhj Pkq Krizgf+
2<<3 FIF@J FKOIVK 6X6JXVJGFJF NKB
;22<<K
 
f
6X6
;22<<K
IG ^KDJ+ &;2$11:
Dzxzrq Dikfjf$ Djkvhjr$ >rf Rip^jkvag`$ Eiig Riic$ Gksa`kvaig^q~vje$ Sjrq Ndjkg$ Dinkd Gjp NkrVrkfj Ag
2<<6 NKFADDKNJ^NKDKFJ 6X6
;2238K
&;6$11:
\ipjr Pagfip~$ Dino~ #Earrir~$ \ipjr ^jkv$ SjrqNdjkg$ Czddq ^jrsanjf KgfRjkfq Vi @i+
&;1$11:
2<<8 MJJ\ @RKGFNHJRIOJJ DKRJFI 6X6
;26<1
Igdq 0:$<<< eadj~$ dinkd vrkfj$~z|jr ndjkg ag kgf izv
;2232B
 
;2232B
2<<: FIF@J RKE ;:<<[ZKF NKBBA@ HIRG JFAVAIG
\ipjr Pagfip~$ Dino~ #Earrir~$ S%3 Jg`agj$ igdq23$<<< eadj~$ czddq ~jrsanjfkgf rjkfq vi `i
2<<8 MJJ\ DABJRVQ^\IRV JFAVAIG 6X6
;26<3
&;0$:11
2<8 \krofkdj Ksj • Ekga~vjj
;%8<<%138%6360
ppp'pkv~ig~ekga~vjj'nie
;1$11:
X6
;26<1
Vharf%ndk~~ |i~vk`j |kav kv Z'^' \i~v Ic﬋nj$ Ekga~vjj$ EA 6133< zgfjr ae|ragv ;8<'
Fjkfdagj~
Ndk~~a﬋jf kfsjrva~ag` a~ ; |'e' ig Vzj~fkq bjcirj |zbdankvaig' Fa~|dkq kfsjrva~ag` a~;2 giig ig Pjfgj~fkq bjcirj |zbdankvaig'
Knnj|vkgnj
Vhj Pj~v ^hirj ^hi||jr~‑ @zafj$ bq av~ |zbda~hjr igdq$ rj~jrsj~ vhj ra`hv vi knnj|v ir rjmjnv kgq kfsjrva~ag` ig vhj bk~a~ ic nigvjgv$ ~vqdj$ gkvzrj ir cir phkvjsjr rjk~ig avfjje~ k||ri|rakvj'
NARNZDKVAIG
 Kkrig FjOza|jr Eaoj Daei`j~Nqgvhak Ojhrjr 
\ZBDA^HJR
Ekradqg Bkrojr 
KFSJRVA^AG@
 Keq Bkrrig$ Knnizgv Rj|'\kzdk Dkp~$ Knnizgv Rj|'Mk~ig Nkrrano$ Knnizgv Rj|'Mikg Oido$ Vjdjekrojvag`
\zbda~hjf bq vhj \aigjjr @riz| kv 0: Ek|dj ^vrjjv$ Ekga~vjj$ EA 6133<
Isjr ;>$:<< narnzdkvj ni|aj~ ag Ekga~vjj$ Ek~ig kgf Dkoj Nizgvaj~
^hi||jr~‑@zafj
 QIZR NIEEZGAVQ^ZGFKQ GJP^\K\JR
\higj 02>%>:12 • Ckx 02>%60>>
 
krdq ~zeejr pavh dkr`jdz~vjr~ ic |ago cdipjr~ksirjf bq k hi~v ic bjg%canakd ag~jnv~ agndzfag`knjpag`~ kgf dkfqbz`~'gnj vhjq hksj |iddagkvjfhj |dkgv$ vhj rj~zdvag`rzav a~ rjda~hjf bq k gze%jr ic barf ~|jnaj~? hzekgkrfjg sa~avir~ krj j{zkddq igf ic vha~ ~hrzb pavh av~knq fkro |zr|dj djksj~gf kvvrknvasj hkbav' Avfk|v~ rjkfadq vi `ripag`g k nigvkagjr$ ekoag`v j~|jnakddq ~zavkbdj cirkvzrj disjr~ pavh daeavjf|knj' Sabzrgze a~ kgivhjrxnjddjgv i|vaig vhkv |ri%afj~ gjnvkr kgf crzav'hjrj krj ekgq skrajv%j~ kskadkbdj$ bzv cirkxaeze padfdacj bjgjcav$jdjnv igj vhkv bjkr~ kbzg%kgv nri|~ ic crzav$ ~znh~ vhj Bdzj Ezccag pavhv~ fkro bdzj bjrraj~$ irkrfagkd Nkgfq pavh ndz~%jr~ ic ~hagq rjf bjrraj~'^hrzb~ |risafj jxnjd%jgv hkbavkv cir barf~$ k~hjar eznh%brkgnhjf agvj%air~ ekoj div~ ic |jrnhj~ir bzadfag` k gj~v kgfhjar cidak`j jg~zrj~ `iifisjrk`j vi hafj crierjfkvir~' Hipjsjr$ vijj| vhj pjdniej ekv izvjkr%rizgf$ av a~ ae|irvkgvi agndzfj ~iej jsjr`rjjgdkgv~ ag jsjrq `krfjg' Skrajvaj~ ~znh k~ ^icvjrsj ckd~j nq|rj~~ kffrknjczd ~vrznvzrj kgf ranhidir phadj |risafag` kkcj rj~vag` ~|iv cir cjkvh%rjf sa~avir~$ k ~jrsanjhjq‑rj ~zrj vi k||rjnakvjjvpjjg vhj ejkd~ qiz‑sjhiz`hvczddq dkaf izv cirhje'Cir eirj agcirekvaigg vhj skrajvq ic |dkgv~hkv kvvrknv bzvvjrcdaj~ kgfig`barf~ vi vhj `krfjg$a~av |risjgpaggjr~'nie'
 kvvrknv=
 
C
rie
\
k`j
2
Hip vi ~ksjig qizr nhadf‑~niddj`j vzavaig
GIRVH KEJRANKG \RJNA^ ^QGFANKVJ
 Phadj av nkg bj faccanzdv vi |rjfanv phkv vzavaig padd ni~v q vhj vaej qizr nhadf kvvjgf~ niddj`j$ vhjrj krj vpi vhag`~ic phanh qiz nkg bj ~zrj=Car~v$ vhj ni~v ic vzavaig a~ ~zrj vi `i z| ‖ kgf vhjrj‑~ gipkq vi |rjfanv hip eznh av padd ra~j' Kgf ~jnigf$ k ~ekrv pkq vi |dkg cir qizr nhadf‑~ niddj`jjfznkvaig ni~v~ ekq bj vi jgridd ag k |rj|kaf vzavaig |dkg'\rj|kqag` cir vzavaig nkg hjd| qiz fi phkv ei~v ivhjr:21 |dkg~ nkg‑v= ~ksj ig vhj ni~v ic kvvjgfag` niddj`j' Kgf~agnj gjp vzavaig rkvj~ vkoj jccjnv Mzdq ;~v$ vhj ~iigjr qizknv$ vhj eirj qiz nkg |ivjgvakddq ~ksj' Pavh ~vzfjgv dikg fjbv rjnjgvdq ~zr|k~~ag` &; vraddaig$ av~ ae|irvkgv vi |rivjnv qizr nhadf crie bjnieag` igj ic vhjekgq ~vzfjgv~ phi `rkfzkvj niddj`j hksag` vi rj|kq hz`j~vzfjgv dikg~ ig kg jgvrq%djsjd ~kdkrq'\rj|kaf vzavaig |dkg~ ~znh k~ \raskvj Niddj`j :21 djvqiz |zrnhk~j vzavaig njrvacankvj~ vhkv krj `zkrkgvjjf bq 20</ |krvana|kvag` |raskvj niddj`j~ kgf zgasjr~avaj~$ agndzf%g` \ragnjvig kgf ^vkgcirf k~ pjdd k~ ~ekddjr dabjrkd krv~~nhiid~ kgf rj~jkrnh zgasjr~avaj~' Kffavaigkd ~nhiid~ nkgiag kv kgq vaej kgf gjp ~nhiid~ padd higir kgq izv~vkgf%g` |rj|kaf vzavaig' K ~jej~vjr ic zgfjr`rkfzkvj vzavaig|zrnhk~jf vhriz`h vhj |dkg vifkq padd bj pirvh k ~jej~vjric vzavaig cir z| vi >< qjkr~ ‖ gi ekvvjr hip eznh vzavaigra~j~ ir phkv hk||jg~ ag vhj cagkgnakd ekrojv~' Qiz fi giv nieeav vi k |krvanzdkr ~nhiid phjg qizjgridd ag vhj |dkg ir kv kgq |iagv zgvad qizr ~vzfjgv jgridd~kgf qiz rjfjje qizr vzavaig njrvacankvj~' ^agnj vzavaig rkvj~skrq keig` ag~vavzvaig~$ qizr nigvrabzvaig~ |zrnhk~j faccjr%jgv keizgv~ kv faccjrjgv ~nhiid~' Qiz nkg vrkno hip eznhvzavaig qiz ipg kv kgq ic vhj |krvana|kvag` ~nhiid~ kgqvaej q di``ag` ig vi qizr knnizgv igdagj' Qizr |rj|kaf vzavaig ez~v bj hjdf cir >3 eigvh~ bjcirjv nkg bj rjfjjejf kv k ejebjr ~nhiid' Vhj jkrdajr qiz|rj|kq$ vhj eirj qiz krj daojdq vi ~ksj isjr vaej$ bzv$ cirjxke|dj$ ac vzavaig ra~j~ kv k rkvj ic : |jrnjgv |jr qjkr$jgriddag` vifkq nizdf |ivjgvakddq ~ksj qiz vhiz~kgf~ ic fid%kr~ bq vhj vaej qizr nhadf jgridd~' Vhj |dkg iccjr~ vhj ~kejcjfjrkd vkx bjgjcav~ k~ kgq ivhjr :21%niddj`j ~ksag`~ ir |rj%|kaf vzavaig |dkg kgf fij~ giv nhkr`j jgriddejgv$ ekgk`j%ejgv ir kggzkd cjj~? ;<< |jrnjgv ic qizr nigvrabzvaig~ `ivipkrf vhj |zrnhk~j ic vzavaig' Kgf fig‑v pirrq ac qizr ~vzfjgv fij~g‑v kvvjgf k niddj`jg vhj |dkg' Qiz nkg gkej kgivhjr bjgjcanakrq$ ridd isjr agvikgivhjr :21 knnizgv ir rj{zj~v k rjczgf' ^ksjr~ krj bjag`r`jf vi ekoj vhjar nigvrabzvaig~ bq Mzgj ><vh$ bjcirj vhjgjp rkvj~ vkoj jccjnv'Cir eirj agcirekvaig$ sa~av ppp'|raskvjniddj`j:21'nie'
GIRVH KEJRANKG\RJNA^ ^QGFANKVJ
 Phadj ~zeejr a~ icvjgk vaej phjg ~vzfjgv~ kgf|krjgv~ jgmiq vhjar sknk%vaig$ av nkg kd~i bj k vaejcir vjknhjr~ vi `i bkno vi~nhiid'Vhkv‑~ bjnkz~j ~ze%ejr a~ k ojq vaej cir ekgq |ricj~~aigkd fjsjdi|ejgv|ri`rke~ vhkv krj fj~a`gjfvi hjd| vjknhjr~ ejjv vhjjsjr%nhkg`ag` fjekgf~ ic vhj ndk~~riie'Cir jxke|dj$ K^NF ‖igj ic vhj djkfag` |risafjr~ic |ricj~~aigkd fjsjdi|%ejgv |ri`rke~ cir vjknhjr~‖ hi~v~ k gzebjr ic nigcjr%jgnj~ kgf ag~vavzvj~ krizgfvhj nizgvrq vi ae|risj vhjjccanknq ic jfznkvir~' Kv vhj~j `kvhjrag`~$vhiz~kgf~ ic jfznkvir~krj jx|i~jf vi afjk~$vjnhga{zj~ kgf ~vrkvj`aj~fj~a`gjf vi ae|risj vjknhjrjccjnvasjgj~~ kgf ~z||irvvhj ~znnj~~ ic jknh djkrgjr'
Hjd|ag` vjknhjr~ ekoj k |i~avasj ae|knv
GK\^A \hivi
Ekgq vjknhjr~ bjdajsjvhkv k `iif |ricj~~aigkdfjsjdi|ejgv |ri`rkenkg hksj k rjkd ae|knv ig~vzfjgv knhajsjejgv'
^jj
 
HJD\
|k`j :
^zgfkq$ Ekq :$ 2<;2 • PJ^V ^HIRJ ^HI\\JR^ @ZAFJ • >
Qizr CkeadqZ~jf Nkr Njgvjr
Qizr CkeadqZ~jf Nkr Njgvjr
2 Braf`j ^vrjjv • Ekga~vjj Knri~~ Crie \krofkdj
Pj
~ni
^jj Kdd Ic Izr Agsjgvirq Kvppp'sanvirakgnavq'nie
 2<<0 CIRF C;:< NRJP NKB 6X6 2<<1 CIRF C;:<  ^Z\JRNKB 6X6
XDV VRAE$ NHRIEJ \KNOK@J$DIKFJF$ VIPAG@ \KNOK@J$IGDQ 63$<<< EADJ^+XDV VRAE$ NHRIEJ \KNOK@J$DIKFJF$ VIPAG@ \KNOK@J$IGDQ 22$<<< EADJ^+
&2>$11< &23$11< 
02>%186<
 2<<8 OAK I\VAEK
 2<<6 CIRF CINZ^ 
 2<<8 BZANO DKNRI^^J 
 2<<8 NHRQ^DJR  ^JBRAG@ NIGSJRVABDJ 
 2<<3 EJRNZRQ EIGVJ@I
 2<;< CIRF CINZ^  2<<1 HIGFK NASAN HQBRAF
DX VRAE$ DIKFJF$ IGDQ 2:$<<< EADJ^+]X>$ DIKFJF KGF ^\IRVQ+NXD VRAE$ HJKVJF DJKVHJR ^JKV^$ DIKFJF+DIKFJF$ DJKVHJR$ IGDQ ;1$<<< EADJ^+\RJEAJR$ KDD PHJJD FRASJ$ DIKFJF$HJKVJF DJKVHJR ^JKV^$ IGDQ 60$<<< EADJ^+^J VRAE$ PJDD J[ZA\\JF$ IGDQ >2$<<< EADJ^+DIKFJF$ IGDQ ;8$<<< EADJ^$ ISJR :< E\@+++
&;2$11< &3$61< &;2$60:&;8$10:&;6$88< &;>$11< &;8$11< 
 
 
$ $ $$
 
$ $ $$ $
 
$ $ $
NKDD Z^ GIP=
02>%186<
 
D VRAE HJKVJF DJKVHJR ^JKV^ DIKFJF+
 
$ $
KDD SJGFIR^ PJDNIEJ
Nigvknv= ^z~kg kv 2>;%881%:<<< ir jekad=~z~kgLigjokekekragj'nie6>08 Nrj~njgv Bjknh Rf' • Igjokek
Kggzkd Krv~# Nrkcv~ Ckar
Fkvj= Mzgj 1vh$ 2<;2Phjrj= Igjokek Ekragj ig \irvk`j Dkoj
HIGIR^VZFJGV^
 crieBjkr Dkoj Ha`h ^nhiid$Brjvhrjg Ha`h ^nhiid$Ekga~vjj Ha`h ^nhiid$Ekga~vjj Nkvhidan Njgvrkd Ha`h ^nhiid$kgf Igjokek Ha`h ^nhiidVha~ ~|jnakd ~jnvaig padd bj |zbda~hjf igEkq 26vh$ ag vhjEkga~vjj Gjp~ Kfsinkvj
Ac qiz pizdf daoj vi nig`rkvzdkvjqizr higir ~vzfjgv$ nkdd
 Mikg kv >18%>;<:
Fjkfdagj a~ Ekq ;:vh

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->