Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ: 6361, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/5/2012 - KATHIMERINA NEA | N.O: 6361, DATE: 4/5/2012

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ: 6361, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/5/2012 - KATHIMERINA NEA | N.O: 6361, DATE: 4/5/2012

Ratings: (0)|Views: 116 |Likes:
Published by ArcadiaPress
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ 4/5/2012, Η ημερήσια εφημερίδα της Πελοποννήσου. Διαβάστε όλα τα νέα της Αρκαδίας και της ευρύτερης περιοχής με έγκυρες αναλύσεις και υπευθυνότητα στην ενημέρωση.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ | ΦΥΛΛΟ 4/5/2012, Η ημερήσια εφημερίδα της Πελοποννήσου. Διαβάστε όλα τα νέα της Αρκαδίας και της ευρύτερης περιοχής με έγκυρες αναλύσεις και υπευθυνότητα στην ενημέρωση.

More info:

Published by: ArcadiaPress on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2012

pdf

 
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2012
ΚώσταςΒλάσης 
 “Οικλέφτεςκαιοικαταχραστές τουδηµοσίουπλούτουπρέπειναµπουνστηφυλακή” 
τόνισε ο υποψήφιος βουλευτής της Ν∆ στην Αρκαδία
Την κεντρική προεκλογική οµιλία του στην Τρίπολη πραγµατοποίησε την
Τε-άρτη2Μαΐου
ο Κώστας Βλάσης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας ια την Αρκαδία. Στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρίπολης, σ’ ένα κατάµεστοµφιθέατρο, που αποδείχθηκε µικρό για τους φίλους του νεαρού υποψήφιου καιφησε πολύ κόσµο στον προθάλαµο και στην είσοδό του, ο Κώστας Βλάσης επι-κοινώνησε, για πρώτη φορά δηµόσια, µε τους πολίτες της Αρκαδίας. Στην οµιλίαου τόνισε όλοι
οι κλέφτες και οι καταχραστές του δηµοσίου πλούτουπρέπει να µπουν στη φυλακή, απ’ όποιον χώρο, όσο ψηλά κι αν βίσκον-ται κι αν προέρχονται όπως επίσης και για την κρισιµότητα των εκλο-ών, στις οποίες οφείλουµε να ψηφίσουµε µε κρίση κι όχι οργή.
Στατέλητουµήναοαυτοκιν/δροµοςστηνΚαλαµάτα
ΣΕΛ.8
Σεεννέακινήσεις θαεστιαστείτοπρόγραµµααποκρατικοποιήσεωνστοβ΄τρίµηνο
Σε εννέα κινήσεις θα εστιαστείτο πρόγραµµα αποκρατικοποι-ήσεων κατά το β΄ τρίµηνο εφέ-τος, σύµφωνα µε την τριµηνιαίαέκθεση του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµο-σίου.
Πρόκειται για την αξιοποίηση 28 κτι-ρίων, τη διάθεση του 35% των ΕΛΠΕ,του 29% του ΟΠΑΠ και του 74% της ΕΥΑΘ, την πώληση της ΛΑΡΚΟ, τηνπαραχώρηση της Εγνατίας Οδού και λι-µανιών και µαρινών, καθώς και τηνπώληση του 61% των µετοχών της ΕΥ∆ΑΠ και του 90% των µετοχών τωνΕΛΤΑ.Σύµφωνα, επίσης, µε την έκθεσητου Ταµείου, πρέπει να ολοκληρωθείκαι η πρόσληψη συµβούλων για έξιαπό τα έργα του 2012 και του 2013.Σε δύο περιπτώσεις η διαδικασία πρόσ-ληψης συµβούλων βρίσκεται στο τε-λικό στάδιο υπογραφής από τονυπουργό Οικονοµικών, ενώ στις υπό-λοιπες τέσσερις περιπτώσεις (που αφο-ρούν σε έργα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΛΒΟ) η διαδικασία είναι στη φάσηπροκήρυξης του σχετικού διαγωνι-σµού.Εξάλλου, το ΤΑΙΠΕ∆ προσέλαβε, µεσύµβαση ενός έτους, την εταιρίαHill+Knowlton Strategies, ως εκπρό-σωπο επικοινωνίας µε το εξωτερικό,καθώς και την MRB, µε στόχο τη διε-νέργεια πανελλαδικών δηµοσκοπήσεωνσχετικά µε τη γνώµη των πολιτών γιατις αποκρατικοποιήσεις.Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Γαλλ πρακτ
Η κυβέρνηση που θα προκύψει απότιςβουλευτικέςεκλογέςτηςΚυριακής στην Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσειτο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, πουέχει εγκριθεί από την προκάτοχό της σε αντάλλαγµα για την οικονοµικήενίσχυση των δηµόσιων πιστωτώντης χώρας αυτής, δήλωσε χθές ο εκ-πρόσωπος του ∆ιεθνούς Νοµισµατι-κού Ταµείου (∆ΝΤ) Τ. Ράις.
"Όσον αφορά το ζήτηµα του τι θα ζητηθείαπό την νέα κυβέρνηση, όλοι γνωρίζουµε ότιτα µεγαλύτερα πολιτικά κόµµατα έχουν δε-σµευτεί να σεβαστούν τους κύριους στόχους του προγράµµατος (των µεταρρυθµίσεων πουεπεξεργάστηκε το ∆ΝΤ), και ως εκ τούτου τί-ποτα δεν έχει αλλάξει στο σηµείο αυτό: θαείναι η εφαρµογή των βασικών στόχων αυτούτου προγράµµατος", δήλωσε ο εκπρόσωπος.Ο κ. Ράις, ο οποίος µίλησε σε συνέντευξηΤύπου στην Ουάσιγκτον, είπε ότι η αποστολήτου ∆ΝΤ για την Ελλάδα θα επιστρέψει στη χώρα αυτή "µετά τις εκλογές, όταν η νέα κυ-βέρνηση θα έχει σχηµατιστεί", δεν έδωσε όµως ηµεροµηνία για την επιστροφή αυτή.
ΣΕΛ.5
Στάση αναµονής από το ∆.Ν.Τ.
 ΑνησυχίαγιατοµετεκλογικότοπίοσεΕλλάδακαιΓαλλία
Η µελλοντική κυβέρνηση της Ελλάδας θα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις της προηγούµενης, λέει το ∆ΝΤ 
ΕΤΟΣ 27ο - Φ.Ε. 6361
Τιµή 1 ε.
-
nea@otenet.gr
Ημερησια εφημεριδα της Πελοποννησου
ΣΠΟΡ
Τηδηµιουργίαπεριφερειακούταµείουγιατηναξιοποίηση22,5εκατ.ευρώµεστόχοτηνενίσχυσητωνεπιχειρήσεων,προτείνειηΠεριφέρειαΠελοποννήσου
ΣΕΛ.8
ΤιπροβλέπειτοΣύνταγµα γιατιςδιερευνητικέςεντολές καιτονσχηµατισµόκυβέρνησης 
 ΣΕΛ.7 
ΕΚΛΟΓΕΣ2012:
Χρηστικός οδηγός για τους εκλογείς.
Πούκαιπώς θαψηφίσουµετηνΚυριακή
ΣΕΛ.4
 
Στονδηµόσιοδιάλογοαπόλόγιαέχουµεόλοιχορτάσει.Εύκολεςκαιανέξοδεςυποσχέσειςτωνπάντωνγιαταπάντασυναντάµεσεκάθεµαςβήµα.Οιπερισσότεροιπολιτικοίυπόσχονταιµεπερισσήευκολίαφιλολαϊκάµέτρα,καθυπερβολήν,χωρίςφραγµόκαιχωρίςαιδώτιςπιοπολλέςφορές.Ωστόσοανκαιόλαέχουνταόριάτουςοιάνθρωποιαυτοίστιςκρίσιµεςσυνθήκεςπουδιέρχεταιηχώρα,δενφαίνεταιναορωδούνπροουδε- νός.Εξακολουθούντοπροκλητικόπροεκλογικόυπο-σχεσιολόγιοκαιεκείακόµαπουτοταµείοείναιµείον.Γιατίκακάταψέµατατοκράτοςδενέχειπλέονλεφτά,δενµπορείναβρειούτεδανεικά.Στέγνωσεαπόσάλιο,κατάτηγνωστήρήση.Καιγιαναπραγµατοποιήσειόσααυτοίυπόσχονταιπρέπειπρώταναεξασφαλίσειτουςπόρους.Χωρίςαυτούςδενµπορείνακάνειούτεβήµα.Καλήκαιάγιαηανάπτυξη,δελέµε,καιπάνωσεαυτήνέχουµεόλοιεπενδύσειτηνέξοδοαπότηνκακοµοιριάµας.Ωστόσοδενέρχεταιωςδιαµαγείας,ούτεδιατάσ-σεται.Χρειάζεταιπόρουςπουδενυπάρχουν,χρηµατο-δότησηπουδενείναιδεδοµένηήπολιτικέςαντιδηµοφιλείς.Γιαναυλοποιηθείκάποιοιπρέπειναβάλουνταλεφτά,γιαναπροκύψειαπόεπενδύσειςκάποιοςπρέπεινατιςχρηµαδοτοτήσει,ήκάποιοςναδιαµορφώσειτοπερι-βάλλονπουθατιςπροσελκύσει.Απαντήσειςτουτύπου:«θακαταπολεµήσουµετηφοροδιαφυγή»,µπορείναηχούνευχάριστα,δενικανοποιούν,ωστόσο,κανέναµιαςκαιείναιχιλιοειπωµένεςκαιπαραπέµπουνσεαντί-στοιχεςδηλώσειςτουπαρελθόντος.Μεκουβέντες,λοιπόν,καιευχολόγιαανάπτυξηδενέρ-χεται.«Ηεποχήείναιαπαιτητικήκαιδενσηκώνειεύκο-λεςυποσχέσεις,χωρίςαντίκρισµα.Γιαυτόκαιστηνπαρούσαφάση,όσοιφιλελεύθεροιπ.χ.υπόσχονταιανάπτυξηµεµείωσητωνφόρων,οφείλουνναδηλώ-σουνποιέςδαπάνεςθαπερικόψουνγιανααντικαταστή-σουντηµείωσητωνεσόδων.Όσοιεπίσηςκεντροαριστεροίυπερασπίζονταιτηδηµόσιαπεριουσίακαιτιςκρατικέςεπιχειρήσεις,οφείλουνναπεριγράψουντοσχέδιοπουθατιςκαταστήσεικερδοφόρεςκαιαντα-γωνιστικές.Καιεκείνοιπουυπόσχονταιτονσοσιαλι-σµόήτηνάλληκοινωνίαοφείλουνεπίσηςναπεριγράψουνπωςθαοικοδοµηθείσεµιαχώρααυ-τάρκη,αποµονωµένη,µεκλειστάσύνορα.Μήπωςχωρίςπολιτικέςελευθερίες»;ν.Καρακούσης)Ηεποχήλοιπόνδενσηκώνειφλύαρεςυποσχέσεις.Αςτοαντιληφθούνόσοινοµίζουνότιµπορούνακόµηκαισήµεραναδουλεύουντονκόσµο.
 Η Σύνταξη
Σάββατο 05-05-2012
καιρός: γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις µεσηµβρινές και απο-ευµατινές ώρες στα ηπειρωτικά το βόρειο Αιγαίο. Στην κεντρικήαι ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα νησιά του βορειοα-ατολικού Αιγαίου, θα εκδηλωθούν όµβροι κυρίως στα ορεινά.νεµοι: στα ανατολικά ασθενείς. Στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 µε 4αι στα νότια 4 µε 6 µποφόρ.ερµοκρασία: σε µικρή άνοδο στα ανατολικά
Κυριακή 06-05-2012
καιρός: γενικά αίθριος και ζεστός. Τοπικές νεφώσεις τις µεσηµ-ρινές και απογευµατινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά µε πιθα-ότητα για πρόσκαιρους όµβρους στα ορεινά κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.νεµοι: βορειοδυτικοί 3 µε 4 και στα νοτια 4 µε 6 µποφόρ.Θερµοκρασία: χωρίς αξιόλογη µεταβολή.
ευτέρα 07-05-2012
καιρός: γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις µεσηµβρινές και απο-ευµατινές ώρες στα ηπειρωτικά µε πιθανότητα στα βορειοδυ-ικά για τοπικούς όµβρους.νεµοι: βορειοδυτικοί 3 µε 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6ποφόρ.Θερµοκρασία: σε µικρή άνοδο
Τρίτη 08-05-2012
καιρός: λίγες νεφώσεις που τις απογευµατινές ώρες στα ηπειρω-τικά θα είναι αυξηµένες και θα εκδηλωθούν όµβροι και πιθανώς καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.νεµοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 5 και πρόσκαιρα τοπικά σταπελάγη 6 µποφόρ.Θερµοκρασία: σε µικρή πτώση κυρίως ως προς τις µέγιστες τιµές 
Τετάρτη 09-05-2012
καιρός: λίγες νεφώσεις που τις απογευµατινές ώρες στα ηπειρω-τικά θα είναι αυξηµένες και θα εκδηλωθούν όµβροι και πιθανώς καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.νεµοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 5 και πρόσκαιρα τοπικά σταπελάγη 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: σε µικρή πτώση κυρίως ως προς τις µέγιστες τιµές 
 Το σχόλιο της ηµέρας
 Έργακαιόχιλόγια
Παρασκευή04Μαΐου2012
Μελής,Μέλος,Μέλιος,Μέλας,Μέλια,Μελίτσα
4 Μαΐου 2012
1904
.... Σε συµφωνία καταλήγουν ο Τσαρλς Ρολς, του οποίου η οµώνυµη εταιρία πούλαγε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, και ο ΧένριΡόις, που ήταν η κινητήρια δύναµη της οµώνυµης εταιρίας ηλεκτρολογικών µηχανών. Η νέα φίρµα ονοµάζεται Ρολς-Ρόις.
1905
.... Ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς.
1912
.... Η Οθωµανική Αυτοκρατορία παραχωρεί τα ∆ωδεκάνησα στην Ιταλία.
1924
.... Πραγµατοποιείται η έναρξη των 8ων σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων στο Παρίσι.
1927
.... Ιδρύεται στο Χόλυγουντ η Ακαδηµία Τεχνών και Επιστηµών των ΗΠΑ. Από το 1929 και µετά θα απονέµει κάθε χρόνο τα κι-νηµατογραφικά βραβεία Όσκαρ.
1930
.... Η βρετανική αστυνοµία συλλαµβάνει τον Μαχάτµα Γκάντι και τον φυλακίζει στην κεντρική φυλακή της Γιεβάρδα.
1931
.... Η τουρκική Εθνοσυνέλευση επανεκλέγει Πρόεδρο τον Μουσταφά Κεµάλ Ατατούρκ.
1949
.... Η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισµού. Αεροπλάνο που µεταφέρει την οµάδα της Τορίνο συντρίβεταιστο λόφο Σουπέργκα στην Ιταλία. Σκοτώνονται 31 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 18 είναι παίκτες της ''Τόρο'' µε τους 10 διεθνείς.
1953
.... Ο Έρνεστ Χέµινγουεϊ τιµάται µε βραβείο Πούλιτζερ για το έργο του «Ο Γέρος και η Θάλασσα».
1959
.... Ανακοινώνονται τα πρώτα µουσικά Βραβεία Γκράµι: Αλµπουµ της Χρονιάς: Χένρι Μαντσίνι, «The Music from Peter Gunn».Τραγούδι της Χρονιάς: Ντοµένικο Μοντούνιο, «Nel Blu Dipinto di Blu».
1975
.... Η Νάντια Κοµανέντσι σε ηλικία µόλις 13 ετών ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στους Πανευρωπαϊκούς της Νορβη-γίας.
1979
.... Η Μάργκαρετ Θάτσερ ορκίζεται πρωθυπουργός του Ηνωµένου Βασιλείου µε το κόµµα των Συντηρητικών. Είναι η πρώτη γυ-ναίκα πρωθυπουργός της χώρας.
1990
.... Στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής εκλέγεται για δεύτερη φορά Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.
1994
.... Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιτζάκ Ράµπιν και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αρα-φάτ επικυρώνουν, στο Κάιρο της Αιγύπτου, τη Συµφωνία του Όσλο, για την περιορισµένη αυτοδιοίκηση των Παλαιστινίων στα Κατε- χόµενα της ∆υτικής Όχθης, στη Γάζα και στην Ιεριχώ, µετά από 27 χρόνια ισραηλινής κατοχής.
1996
.... Το Λαϊκό Κόµµα της Ισπανίας αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση, ύστερα από 13 χρόνια παρουσίας των Σοσιαλιστών στην εξου-σία. Πρωθυπουργός της χώρας αναλαµβάνει ο Χοσέ Μαρία Αθνάρ.
2001
.... Ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β' επισκέπτεται την Ελλάδα, ικανοποιώντας την επιθυµία του να προσκυνήσει στην Πνύκα, τον τόποόπου ο Απόστολος Παύλος κήρυξε το χριστιανικό λόγο. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθηµένου της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας µετάτο Σχίσµα του 1054.Σαν σήµερα το 1928 γεννήθηκε ο
ΧόσνιΜουµπάρακ 
, πολιτικός και πρόεδρος της Αιγύπτου και το 1929 η βρετανοβελγίδα ηθοποιός,
 Όντρεϊ Χέµπορν
. Την ίδια µέρα το 1980 πέθανε ο
Γιόζιπ Μπροζ Τίτο
, κοµµουνιστής ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας και Πρόεδρος της  χώρας και το 2006 ο σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας,
Αλέξης ∆αµιανός 
, οι ταινίες του οποίου «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδο-κία» σ ατοδότ σαν τ ν ιστο ία του νέου ελλ νικού κιν ατο ά ου.
Σε απευθείας σύνδεση µε τη Βιέννη, η ΝΕΤ θα µεταδώ-σει την Παρασκευή 11 Μαΐου, στις 22.20, τον Τελικό του ∆ιαγωνισµού Νέων Μουσικών της EBU Eurovision YoungMusicians. O σχολιασµός και η παρουσίαση είναι του Αλέξη Κωστάλα. Ο ∆ιαγωνισµός θα µεταδοθεί ζωντανάαπό το Τρίτο Πρόγραµµα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας,καθώς και µέσω διαδικτύου, από την υπηρεσία WebTV της ΕΡΤ στο www.ert.gr.
Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο κλαρινετίστας Ζαχαρίας Φώτης, οοποίος επελέγη µέσα από Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό που διοργά-νωσε το Τµήµα ∆ιεθνών Συµπαραγωγών της ΕΡΤ στο Ωδείο Αθη-νών. Την Κριτική Επιτροπή αποτελούσαν οι διακεκριµένοιαρχιµουσικοί Λουκάς Καρυτινός, Μίλτος Λογιάδης και Βασίλης Χρι-στόπουλος.Στον φετινό διαγωνισµό συµµετέχουν ταλαντούχοι νέοι από 14 χώρες (Αρµενία, Αυστρία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γερµανία, Γε-ωργία, Ελλάδα, Κροατία, Λευκορωσία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ου-κρανία, Πολωνία, Σλοβενία και Τσεχία). Το Σάββατο 5 και τηνΚυριακή 6 Μαΐου, θα πραγµατοποιηθεί ο Ηµιτελικός για την επι-λογή των επτά µουσικών που θα λάβουν µέρος στον τελικό. Τααποτελέσµατα του Ηµιτελικού θα ανακοινωθούν το βράδυ της Κυριακής 6 Μαΐου.Ο Τελικός της Παρασκευής, που σηµατοδοτεί και την έναρξητου περίφηµου Ανοιξιάτικου Φεστιβάλ της Βιέννης (Wiener Fest-wochen), θα πραγµατοποιηθεί στην πλατεία του ∆ηµαρχείου της αυστριακής πρωτεύουσας, ενώπιον 45.000 περίπου θεατών ?όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές - και αναµένεται να τον πα-ρακολουθούν σε ζωντανή µετάδοση εκατοµµύρια τηλεθεατές σεόλη την Ευρώπη. Οι διαγωνιζόµενοι θα εµφανιστούν µπροστά σεµία διεθνή Κριτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από τους διακεκρι-µένους µουσικούς Radek Baburak, Franz Bartolomey, AgnieszkaDuczmal, Christian Eggen, Markus Hinterhaeuser και Casrol Mc-Gonnell. Τους νέους σολίστ θα συνοδεύει η Συµφωνική Ορχή-στρα της ORF (ORF Vienna Radio Symphony Orchestra) υπό τηδιεύθυνση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Cornelius Meister.Νικήτρια της τελευταίας διοργάνωσης, το 2010, ήταν η 16χρονηφλαουτίστα από τη Σλοβενία Eva-Nina Kozmus, ενώ το 2008 οκλαρινετίστας από την Κέρκυρα ∆ιονύσης Γραµµένος κέρδισε τοπρώτο βραβείο για την Ελλάδα, σηµατοδοτώντας µε αυτόν τοντρόπο την έναρξη µιας λαµπρής διεθνούς καριέρας.
 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣEUROVISIONYOUNGMUSICIANS2012
 Σανσήµερα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΝΕΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β.Η.ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1985
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΑΣ.ΗΛ.ΚΑΡΥΔΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 37 ΤΡΙΠΟΛΗ
2710.231516 fax 2710.230260
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2710. 232350-223390-242280 fax 2710.231890
mail: k_nea@otenet.gr
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ 180 ε-ΤΡΑΠΕΖΩΝ 300 ε-ΔΗΜΩΝ 300 εΑΓΓΕΛΙΕΣ 1 Ευρώ + ΦΠΑ
Τα επωνυμα δημοσιεύματα δεν απηχούν κατ ανάγκη και τις θέσεις της εφημερίδας 
site: www.arcadiapress.grinfo@arcadiapress.gr
 
 Όλαέτοιµαγιατιςεκλογές,αναφέρειτουπουργείοΕσωτερικών.
Στη δηµοσιότητα οι δαπάνες για την εκλογική διαδικασία
 Όλα είναι έτοιµα για τις εκλογές της 6ης Μαΐου, καθώς έχουν γίνει όλες οιαπαραίτητες ενέργειες και έχει κινη-τοποιηθεί όλος ο εκλογικός µηχανι-σµός, επισηµαίνει το υπουργείοΕσωτερικών. Ταυτόχρονα, δίνει στηδηµοσιότητα και τα στοιχεία για τις δαπάνεςτουυπουργείουΕσωτερικών,που αφορούν την εκλογική διαδικα-σία,δαπάνεςπουείναιµειωµένεςτου-λάχιστον κατά 35 εκατοµµύρια ευρώσε σχέση µε τις εκλογές του 2009.
Όπως σηµειώνει, η συνολική δαπάνη τουπουργείου Εσωτερικών δεν θα ξεπεράσει συ-ολικά τα 50 εκατ. ευρώ, καθώς οι δαπάνες γιαποζηµιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τα 41,5 εκατ.υρώ, έναντι 68 εκατ. ευρώ το 2009 και οι δα-άνες για προµήθειες δεν θα υπερβούν τα 8,5κατ. ευρώ έναντι 15,4 εκατ. ευρώ το 2009,αυτόχρονα µε µηδενισµό της διαφηµιστικής απάνης.Επίσης, αναφέρει ότι ως προς τη σύνθεση καιο ύψος των αποζηµιώσεων οι βασικές αλλαγές ου 2012 σε σύγκριση µε το 2009 είναι οι εξής:Στο χώρο του υπουργείου Εσωτερικών και της υτοδιοίκησης (πλην των δήµων) θα απασχο-ηθούν 3296 υπάλληλοι (έναντι 7898 το 2009),ε ανώτατο όριο δαπάνης 5,5 εκατ. ευρώέναντι 20,9 εκατ. ευρώ το 2009). Από τους δικαιούχους του υπουργείου ∆ικαιο-ύνης, των δικαστικών και εισαγγελικών λει-ουργών, των υπηρεσιών δηµοσιονοµικούλέγχου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ανώ-ατης Εφορευτικής Επιτροπής και της Γ.Γ. Ενη-έρωσης θα απασχοληθούν 9028 άτοµα έναντι16424 ατόµων το 2009, µε συνολική δαπάνη γιαεπιδόµατα 4,9 εκατ. ευρώ, έναντι 17,7 εκατ.ευρώ το 2009, ήτοι 547 ευρώ/άτοµο έναντι1079 ευρώ/άτοµο το 2009.Στους παραπάνω δεν περιλαµβάνονται οι δι-καστικοί αντιπρόσωποι, οι έφοροι και γραµµα-τείς των εφορευτικών επιτροπών, για τους οποίους προβλέπεται συνολική δαπάνη 23,8εκατ. ευρώ για αποζηµιώσεις (πέραν των οδοι-πορικών) έναντι 26,9 εκατ. ευρώ τελικής δαπά-νης το 2009 (µαζί µε τα οδοιπορικά).Για τους υπαλλήλους των ∆ήµων προβλέ-φθηκε συνολική δαπάνη 3 εκατ. ευρώ.
Τηλεοπτικόςχρόνος εξωκοινοβουλευτικώνκοµµάτων
Στις εκλογές αυτές, επισηµαίνεται από τουπουργείο Εσωτερικών, λήφθηκαν σηµαντικάδιαφορετικές αποφάσεις σε ότι αφορά τον τη-λεοπτικό χρόνο των εξωκοινοβουλευτικών κοµ-µάτων και τις δαπάνες των εκλογών.Έτσι, σε συνεργασία µε το υπουργείο Επικρα-τείας, θεσπίστηκε νέα κατηγορία εξωκοινοβου-λευτικών κοµµάτων που έχουν συνδυασµούς σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες και που έλα-βαν ένα ελάχιστο ποσοστό ψήφων στις τελευ-ταίες βουλευτικές εκλογές ή ευρωεκλογές,κόµµατα που είχαν ευνοϊκότερη µεταχείριση σεσχέση µε το 2009. ∆ηλαδή, τους δόθηκαν δύο πεντάλεπτα προ-βολής των προγραµµατικών τους θέσεων, αντίενός, τους δόθηκε, για πρώτη φορά, χρόνος τη-λεοπτικής διαφήµισης για κάθε κόµµα αξίας 20.100 ευρώ και δωρεάν διαφηµιστικός χρόνος στην ιδιωτική και κρατική ραδιοφωνία.Εξάλλου, τα εξωκοινοβουλευτικά κόµµατα µεσυνδυασµούς στα 3/5 των εκλογικών περιφε-ρειών είχαν ευνοϊκότερη µεταχείριση σε σχέσηµε το 2009 και συγκεκριµένα εξισώθηκε ο χρό-νος προβολής της συνέντευξης του αρχηγούτους µε το χρόνο των κοινοβουλευτικών κοµ-µάτων, τους παρασχέθηκε, για πρώτη φορά, ηυποχρέωση της ΕΡΤ για µετάδοση προεκλογι-κής ή άλλης εκδήλωσής τους, τους δόθηκαν δύοπεντάλεπτα προβολής των προγραµµατικώντους θέσεων αντί ενός τρίλεπτου και χρόνος τη-λεοπτικής διαφήµισης αξίας 10.500 ευρώ κλπ.
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΑΝΕΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2012
ΣΕΛ.3
ΑΡΚΑ∆ΙΚΑΝΕΑ
η εφηµεριδα των Αρκαδων
 ταΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΝΕΑβρίσκονταικάθεπρωϊσταπερίπτερακαιπρακτορείαεφημερίδων
Οι καταχωρήσεις ∆ηµοσίου
Στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ.808 τεύχος δεύτερο της 19.3.2012) δηµοσιεύθηκε η υπουργική Απόφαση µε την οποία τα “Καθηµερινά Νέα” εφεξής είναι η µόνη ηµερήσια εφηµερίδα στην Αρκαδία ηοποίανοµιµοποιείταινακαταχωρείδηµοσιεύσειςτουδηµόσιου τοµέα το 2012.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->