Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Székely Újság 2011/07

Székely Újság 2011/07

Ratings:
(0)
|Views: 98|Likes:
Published by szekelyujsag
Székelyföld hetilapja
Alapítási év 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2011. december 2–8.

I. évfolyam

7. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 1,5 lej

Nincs bünözés csak csendzavarás?
Székelyudvarhely polgármestere szerint jó a közbiztonság

BÍRÓ ZSOLT
biro.zsolt@szekelyujsag.ro

Élni, túlélni
l vagy megél, esetleg túlél, netán csak tengődik a munkanélküli? De ki is a munkanélküli? Egy dolog a hivatalos statisztika és más a valóság. Közhely
Székelyföld hetilapja
Alapítási év 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2011. december 2–8.

I. évfolyam

7. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 1,5 lej

Nincs bünözés csak csendzavarás?
Székelyudvarhely polgármestere szerint jó a közbiztonság

BÍRÓ ZSOLT
biro.zsolt@szekelyujsag.ro

Élni, túlélni
l vagy megél, esetleg túlél, netán csak tengődik a munkanélküli? De ki is a munkanélküli? Egy dolog a hivatalos statisztika és más a valóság. Közhely

More info:

Published by: szekelyujsag on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2012

pdf

text

original

 
 VEZÉRCIK
BÍRÓ ZSOLT
biro.zsolt@szekelyujsag.ro
Élni, túlélni
É
l
vagy megél, eset-leg túlél, netáncsak tengődik a mun-kanélküli? De ki is amunkanélküli? Egy do-log a hivatalos statisz-tika és más a valóság. Közhely ugyan, dea valóságnak is legalább két oldala van. Aztán minden oldalnak további ága-boga. Ott vannak a rendszer nyilvántar-tásából már réges-rég kikerült, sokszor önhibájukon kívül a társadalom pere-mére szorultak, lecsúszottak, hajléktala-nok. Reménytelen helyzetükben sajátosszubkultúrájuk szabályai szerint tengetiknapjaikat: kéregetnek, gyűjtögetnek. Deez nem mindig elég. Hideg a tél, a hulla-dékból tákolt kunyhót is fűteni kell, nameg a gyermek is éhes. Napok óta nemevett. Valamit tenni kell, ha nincs, hát veszünk! Persze nem pénzért, mert az sincs! A fatolvaj is munkanélküli, mint ahogy a kukázó is az, pedig gyereke úgytudja, hogy apa dolgozni ment hajnal-ban. Megélhetési bűnöző, mondjuk némiempátiával mindaddig, míg nem a mikamránk látja kárát, vagy nem éppennagymamát ütik le a kicsike nyugdíjáért. Munkanélküli az is, aki szociális segélyt kap, de az abból befolyó összeg már rég avegyesbolt füzetében kiadásként szerepel.Okos beosztással néhány napi betevő fa-lat, de hogy miből él a család a következő pénzosztásig, az rejtély. Aztán munka-nélküli az is, aki köszöni, jól van, a kü-lönböző segélyeket és juttatásokat mind  felveszi. A törvény adta lehetőségeket jól ismeri, a kiskapukat még jobban, tehát esze ágában sincs hivatalosan dolgozni.Ő munkanélküli! Talán feketén, az más,de adót az államnak, soha! Jobb kapni,mint adni, fordít a régi bölcsességen, és aszocialista tervgazdálkodásban szociali-zálódott lelkivilága könnyedén túlteszimagát az erkölcs parancsán
.
 / szekelyujsag
www.szekelyujsag.ro2011. december 28.I. évfolyam7. szám24 oldalHeti műsormellékletÁra: 1,5 lej
9771583008004
Székelyföldhetilapja
 Alapítási év 1904. Ötödik kiadás
A múlt visszaköszön
3. oldalon
Kampány a Szécsi András úton
6. oldalon
Mehetünk moziba
7. oldalon
Hajdu kontra Ráduly?
10. oldalon
Huszárok esküdtek
11. oldalon
HIRDETÉS
Bunta Levente polgármester szerint Udvarhelyen nincs bűnözés, csak csendháborítás. Tény azonban, hogy a belváros-ban súlyosan bántalmazott egy randalírozó csoport három fiatalembert. Az egyik fiatal több mint húsz napon túl gyó-gyuló sérüléseket szenvedett. Bunta szerint Craiovához viszonyítva elfogadható a közbiztonság a városban.
12. oldalon
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
A
munkanélküliség mind az állás-talan személy, mind pedig azegész társadalom szempontjábólsúlyos probléma, ami ellen küzdeni kell,piaci és állami eszközökkel egyaránt. Ne-héz, sokaknak megalázó helyzet. Mások-nak életforma. Álljon itt egy blogbejegy-zés: „Erdélyországegyik kisvárosából jöttem Kolozsvárra három évvel ezelőtt.Egyetemistaként nagyszerű életem volt.Lediplomáztam és terveim szerint dol-gozni akartam Kolozsváron. De munkáttalálni egy válságos világban nem olyanegyszerű, mint ahogy azt én elképzel-tem.”
5. oldalon
Dolgozni szeretnének, szurkoljunk!
Munkanélkülinek (állástalannak) hívunk minden olyan személyt, aki egyadott időpontban képes és akar is dolgozni, mégsem talál munkát.
AJÁNLÓ
     V     I     D     E      Ó     F     E     L     V      É     T     E     L      A     L     A     P     J      Á     N
Nincs bünözés csak csendzavarás?
Székelyudvarhely polgármestere szerint jó a közbiztonság
 
A Költségvetési Tanács jelentéseszerint a kiemelt nyugdíjak összegeújraszámoláskor nem csökkent, ha-nem nőtt, így évente plusz 1 milliárdlejjel terhelik meg a költségvetést.
A
Belügyminisztérium, a VédelmiMinisztérium és a titkosszolgála-tok 159 ezer kiemelt nyugdíjasá-nak havi járuléka az újraszámolás követ-keztében 30%-kal nőtt, vagyis a korábbi1755 lejről 2289 lejre emelkedett. Az ál-lam így évente 1 milliárd lejjel többet fogfizetni a kiemelt nyugdíjakért, mint újra-számolás előtt.Viszont a járulék folyósítására megje-lölt keretösszeg csak 17%-kal magasabb,mint eddig. Ez hozzájárul a nyugdíjalaphiányának mélyüléséhez, amely az idén várhatóan eléri a 3,5 milliárd eurót, mely a bruttó össztermék 2,7 százalékának fe-lel meg.
Kiegyeztek
Vasile Blaga demokrata-liberális politi-kus lett a szenátus elnöke. A politikus ko-rábban belügyminiszter is volt, 2008-banpedig megpályázta Bukarest főpolgármes-teri tisztségét, de alulmaradt a versenyben.Az RMDSZ is támogatta Blaga megválasz-tását, a szövetség cserébe megkapja a kor-mányfőtitkári posztot.
Mi kerül a kosárba?
Az Alfa Kartell szakszervezeti tömb nyíltlevélben fejezte ki elégedetlenségét azzalkapcsolatosan, hogy a kormány 670 lejrőlcsak 700 lejre növelné a minimálbért. Mintmondták, a 30 lejes növelés nem elég ah-hoz, hogy a napi bevásárlókosár-szükségle-tet kielégíthesse. Románia kormánya,amely megtiltotta a napi kosár értékének időszakos közlését, a minimálbér fogalmátösszemossa a szociális segély fogalmával,mely megalázó és törvénytelen – szerepel alevélben.
Közalkalmazottak lapáton
Traian Băsescu államfő azt nyilatkozta,hogy a közalkalmazottak létszámát továbbcsökkentik, így a 2012-es év végéig csupán1,1 millió állami alkalmazott marad. Ez azt jelenti, hogy havonta átlag 5000 fővel csök-ken a közalkalmazottak száma. Tovább tarta folyamat, és azt mondhatom, eléggé kie-gyensúlyozottan halad azáltal, hogy a köz- vetlen gazdasági termelésben nő a munka-helyek száma, az iparban, a szolgáltatások-ban és az állami beruházások terén munka-helyek jönnek létre – tette hozzá Băsescu.
Csepegtetnek
Az Alkotmánybíróság úgy döntött, a bí-rósági végzések által garantált bérek kifize-tésének elhalasztásáról rendelkező törvény nem alkotmányellenes. Ennek következté-ben a közalkalmazottaknak 2016-ig kell várniuk, hogy megkapják pénzüket. A kép- viselők úgy döntöttek, jövőben 5, 2013-ban10, 2014-ben és 2015-ben 25, míg 2016-ban 35 százalékot fizetnek vissza az elmara-dásokból. Az ellenzék szerint a rendelet el-lentmond a tulajdonjognak.
Re: egészségbiztosítás
Megvitatják a kormánypárti parlamentifrakciók az egészségügyi törvénytervezetet.A jogszabály legfontosabb újdonsága a ma-gánbiztosítási pénztárak létrehozása. A do-kumentum magánbiztosítási kötvények ki-adásáról rendelkezik. A kötvényeket kezelőmagánbiztosítók az Országos EgészségügyiBiztosítótól kapnának pénzalapokat.
HÍREK RÖVIDEN
I. évfolyam
7. szám
2BELFÖLD
BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK 
Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALASI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X
Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD
 Vezető szerkesztő
LŐRINCZ CSABA
Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS, CSÍKI SÁNDOR,CZEGŐ ZOLTÁN, JÁNOSI ANDRÁS,KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS
Szerkesztők
CSONT ZSUZSA, PÉTER EDIT
Olvaszerkesz
SZABÓ ATTILA
Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ
Tusí tók
CZIRJÁK KÁROLY
(Maroshévíz)
, CSISZER LÓRÁNT
(Csíkszereda)
, CSÍKI ÁKOS
(Gyergyószentmiklós),
FEJÉR MELINDA
(Kézdivásárhely)
, KOSZTI ILDIKÓ
(Kézdivásárhely)
, LÁSZLÓ MIKLÓS
(Székelykeresztúr)
,ROKALY ELVIRA
(Gyergyószentmiklós)
, JENEY ISTVÁN
(Marosvásárhely)
, ZSIGMOND JÚLIA
(Sepsiszentgyörgy).
Lapigazgató
KETESDI IMRE
Marketing
CSONT ÁGNES, FOSZTÓ ZOLTÁN
E-mail:
marketing@szekelyujsag.ro
E-mail (Kézdi):
marketing.kezdi@szekelyujsag.ro
Ter jesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS
Szerkeszség és Kiadó
INFOMARKET KFT.
Szerkesztőség:
535600 Székelyudvarhely, MihaiKogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia
Telefon:
004 (0)366-105.055;
 Mobil:
004 (0)746-142.676
E-mail:
titkarsag@szekelyujsag.ro
E-mail:
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Fiókszerkesztőség:
525400 Kézdivásárhely,Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia
Telefon:
004 (0)267-364.000
E-mail:
szerkesztoseg.kezdi@szekelyujsag.ro
www.szekelyujsag.ro
Ti pog  fiai tervet a
Typotrek Kft.
készítette. A hetilapot a
Pantex Impex Nyomda
nyomtat  ja
.MINDEN JOG FENNTARTVA.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit.peter.edit@szekelyujsag.ro
Kiváltságosok maradnak
 Még több lett a kiemelt nyugdíjak összege
Tiltakozási hullám
Fogytán a türelem
A Szabad Tanügyi Szakszerveze-tek Szövetsége beadvánnyal fordultAndroulla Vassiliou európai biztos-hoz, akivel ismertették a romániaitanügy katasztrófális helyzetét.
A
Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége 200 ezer tanár nevé-ben beadvánnyal fordult Andro-ulla Vassiliou európai biztoshoz. A do-kumentumban bemutatják a romániaioktatás helyzetét, különös tekintettel akezdő középiskolai tanárokra, akik ha- vonta 200 eurót keresnek.Az érdekvédelem ugyanakkor kéri akormányt és a tanügyminisztert, utalják ki az oktatásnak a bruttó hazai összter-mék hat százalékát. A jövő évi költségve-tés-tervezetben azonban mindössze 2százalékot szánnak a tanügynek. Az ér-dekvédelem hangsúlyozza: tavaly 25 szá-zalékkal csökkentették a tanárok fizeté-sét, miközben nem alkalmazták azt a2008-as jogszabályt, amely 33,4 tized szá-zalékkal növelte a pedagógusok bérét. Anapokban több száz tanár tiltakozik aTanügyminisztérium épülete előtt,ugyanakkor több nagyvárosban az egye-temista szervezetek is szolidaritási meg-mozdulásokat tartanak.Ezzel egy időben tüntetést szervez aForradalmárok Országos Tömbje is, va-lamint sztrájkőrséget áll a Mezőgazda-sági Minisztérium épülete előtt az Orszá-gos Telekfejlesztési Ügynökség mintegy 150 tagja.
A kormány azt hangoztatta, hogy a kiemelt juttatások csökkentése érdekében van szükség az újraszámolásra. Szokás szerint olyanok készítették az új nyugdíjrá-csot, akiknek csupán halvány gőzük lehet az egészről, vagy nem figyeltek eléggé aló kilógó lábára. Azok, akik meg tudnak oldani egy egyenletet, hamar rájönnek,ha egy szolgálati év után kettőt számolnak, de csak egy évre fizetnek nyugdíjjáru-lékot, nem lesz honnan fizetni az öregségi járandóságot. Azaz mégis lehet: a 747lejes átlagnyugdíjat tovább faragják, mert egyeseknek több kell jusson.
KOMMENTÁR
 
BALÁZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro
A
Securitate emberei 1989-ben sze-mélyesen keresik fel kényszerlak-helyén, NyárádszentmártonbanBalázsi László volt unitárius papot, hogy elbeszélgessenek az érintett körül kiala-kult helyzetről, s tájékoztatják őt, hogy aromán állam részéről elhárult mindenakadály a család kitelepedésére vonatko-zóan. Kezükben az útlevéllel már csak aza kérdés, hogy hol telepednek le, mert seKanada, se Ausztrália nem fogadta a lel-készt és a családját. Ekkor hangzik el a fi-gyelmeztetés, hogy ha nem viselkednek lojálisan az elmenetelükig, „aici va put-reziti”. 1989. szeptember 12-én a Securi-tate Maros megyei felügyelőségén a hír-hedt Barsan Ioan őrnagy által kiállítotttájékoztató jelentésben az szerepel, hogy K. I. operatív személytől tájékozódvamegtudták, járt Balázsiéknál, akiknek megmondta, mivel törvénytelenül lak-nak a házban, kerüljék a kellemetlensé-geket a hatóságokkal. Elmondta azt is,hogy a ház korábban lakatlan volt, s mi- vel megsajnálta a három gyermeket, így próbált segíteni rajtuk. Utasítás: K. I.folytassa a megfigyeléseket, próbálja megpozitívan befolyásolni a lelkészt, hogy álljon el az államellenes cselekedetektől.Egy másik jelentésből az is kiderül,mivel Kanada és Ausztrália nem fogadtaa családot, úgy döntöttek, hogy Magyar-országot választják úti célnak. Továbbifeladatok: a megfigyelt személy viszo-nyulása a román állammal szemben, eb-ben a helyzetben keresik-e fel olyan ma-gyarországi személyek, akik politikaisíkra terelnék a történetet. REXI és IO-NEL forrásokat felkészíteni, hogy meg-tudják az érintettől, Magyarországon mi-lyen tervei vannak.A Balázsi család Lókodban, majd aNyárád mentén keres menedéket, a bel-ügyminisztérium dolgozói pedig egyretöbb forrást vonnak be a kirekesztett papés családja megfigyelésére. Különösenzavarja őket, hogy minden intézkedésiterv ellenére a papot nem tudják meg-törni, „visszatérésre” bírni, s a hívek to- vábbra is támogatják. Egyre több lett asegíteni jelentkező „jó barát”, a Securitateemberei több bizalmas forrást vonnak bea megfigyelésbe. A CNSAS adatai szerintezek száma eléri a negyvenet, ebből ed-dig tizenegy esetben sikerült dekonspi-rálni az informátorokat, de ezen kívülsok még az ismerős, hiszen könnyű voltrekonstruálni az utolsó évek „munkatár-sait”. Természetesen, amíg nincs hitelesbizonylat, addig az ártatlanság vélelmemegilleti az informátorokat.Külön intézkedési tervet dolgoznak ki, hogy az érintett ne tudja felvenni akapcsolatot a bukaresti magyar nagykö- vetség munkatársaival. Balázsi Lászlót éscsaládját közel négy éven át a volt hívek,barátok és ismeretlenek szeretete segíti áta szörnyű időszakon. Az „ellopott forra-dalom”idején, december 12-én mennek át az anyaországba, hat hét vendégszobaitartózkodás után kerülnek Füzesgyar-matra. Áttelepedése után Balázsi LászlóBukarestből kikéri a CNSAS-archívum-ban levő dossziéikat, közel 320 oldalnyianyagot – ezt először az interneten pró-bálja részleteiben megjelentetni, a nagy- világgal megosztani, de a szépen össze-állított blogját egyszerűen eltüntették anetről. A határon túlról is azt üzeni, akort tisztába kell tenni, az igazi tetteseketnéven kell nevezni, az áldozatoknak leg-alább ennyi elégtételt meg lehet adni ke-resztényi alapon is.Kemény falakba ütközik: az ErdélyiUnitárius Egyház még 2010-ben létre-hozta a Securitate Irattárait VizsgálóEgyháziTanácsot, amelynek BalázsiLászló iratai legnagyobb részét átadta, deennek átvilágítási fejleményeiről a mainapig nem került semmi nyilvánosságra.Jelen sorok íróját is telefonon figyelmez-tették: a fennálló kérdéseket házon belülmegoldják, ne foglalkozzak ezek napvi-lágra hozásával. Állítom, a múlt tisztá-zása nélkül nincs jövő, mert milyen jövő vár azokra a közösségekre, ahol ma is sok esetben a besúgó prédikál a szószékről,egyháztól, felekezettől függetlenül. Ezek mind a múltunk darabjai – s a múltattisztázni kell.
3
I. évfolyam
7. szám
SZÉKELYFÖLD
A múlt visszaköszön (VI.)
 Ezek mind a múltunk darabjai – s a múltat tisztázni kell
Balázsi László, a Magyarországi Unitárius Egyházkerület megbízott püspöke, valamint a Nemzetközi Szent GyörgyVitézei Lovagrend tagja, tábori püspöke, a Székely Újság rendelkezésére bocsátotta a Securitate Irattárát ÁtvilágítóBizottság (CNSAS) által kiadott megfigyelési dossziéjának fontosabb iratait.
     H     I     R     D     E     T      É     S     E     K
TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDIESEMÉNYEKRŐL

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->