Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matèria Sensible

Matèria Sensible

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by Carlos Cámara

More info:

Published by: Carlos Cámara on May 05, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/20/2013

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++ +++++ +++++++ +++++++ +++++ ++++++ +++++++ ++++++++ ++++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ +++++ ++++++ +++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MATÈ-RIASEN-SI-BLE:
SENSITIVE MATTER:
YOUNG CATALANARCHITECTS
WWW.MATERIASENSIBLE.CAT---------------------------
JOVESARQUITECTESCATALANS
IMPORT/EXPORT:
 
+ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + +
INTRODUCCIÓ/INTRODUCTION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Matèria sensible: arquitectes joves catalans” és una mostra d’arquitecturesrealitzades per estudis joves establerts al territori català i quecomparteixen no tan sols el fet generacional sinó, sobretot, unes actituds iuna manera d’entendre i exercir la professió.És també una aposta personal (i, per tant, necessàriament parcial i noexempta de risc), que pretén ser també una possible resposta a lespreguntes de cap on ha d’anar l’arquitectura ara que el model anterior esposa en dubte i de què pot aportar l’arquitectura catalana al context decrisi econòmica global.Es reivindica una arquitectura amb capacitat de reinterpretar els modelsi referents anteriors per a donar respostes noves. Una arquitectura delseny, honesta, on primen les persones vers el fet construït o l’estètica,que assumeix les limitacions pròpies del moment, del lloc, de l’encàrreci dels recursos disponibles per a transformar-les en oportunitats. Unaarquitectura local per a un món global. Una arquitectura sensible als canvis, ales seves arrels, a com viuen els seus usuaris i com és percebuda pels demés.Lluny de voler ser oportunista o reaccionària, és una reivindicació d’un tipusd’arquitectura, d’uns valors, d’una manera de treballar, que poc tenen a veureamb el moment i sí amb les conviccions i el seny, quelcom que els arquitectesseleccionats ja feien quan l’arquitectura icònica vivia el seu moment àlgid.
“Sensitive Matter: Young Catalan Architects” is an exhibition of architecturalworks by young studios established in Catalonia which are not only from the samegeneration but, above all, share certain attitudes and ways of understanding andpractising architecture.It is also a personal gamble (and thus, it is necessarily biased and has a certaindegree of risk). It can also be seen as a possible answer to two importantquestions: What will happen to architecture now that the current model is beingquestioned? And how can Catalan architecture contribute in the context of theglobal crisis?An architecture with an ability to reinterpret prior models and references inorder to provide new answers is demanded. A sensitive, honest architecturewhere people are more important than the construction itself or aesthetics,which assumes the limitations of the context, the place, the commission andthe available and transforms them into opportunities. Local architectures for aglobal world. Architecture that is sensitive to its roots, changes and how is livedand perceived by the people and its users.Far from wanting to be opportunist or reactionary, “Sensitive Matter” isdemanding a certain type of architecture, some values and a way of working whichare not related to time but to convictions and good sense. This is somethingthat the selected architects were already doing when iconic architecture was atits height.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CRÈDITS/CREDITS
Promotor/Promotor:
NOGO | AGREGAÇÃO TRANSDISCIPLINARProject Room para Arquitectura, Arte Contemporânea &Cinema Experimentalwww.nogo-studio.blogspot.com
Comissaris/Curators:
Pere BuilCarlos CámaraJoan Vitòria
Crític/Critic:
Rui Mendes
Disseny exposició/Exhibition design:
vora arquitectura
Disseny gràc/Graphic design:
Toormix
Audiovisual/Audiovisual:
Adriana Salvat
Arquitectes/Architects:
Arquitectures.Bosch.CapdeferroDataAEDavid Sebastián + Gerard PuigHarquitectesEmiliano López + Mónica RiveraFrancisco CifuentesJosep BunyescNúria Salvadó + David TapiasTEd’A Arquitectesunparelld’arquitectes
PATROCINADORES: PARCERIAS INSTITUCIONAIS: PARCERIAS:
A
rch
TLAS
 Atlas colaborativo de arquitectura
 
Peu de oto, peu de oto,
• Situació/Location >
Girona
• Programa / Programme >
Habitatge /Housing
• any/year >
2005 (projecte /project)2009 (fnal d’obra / completion)
• SuPerfície / area >
1.515 m
2
• coSt >
2.060.000€
• Preu/
m
2
- Price Per
m
2
>
1.360 €/m
2
Explicació projecte (CAT)
Collage de temps- Dels temps de la casa original, que aoren en orma d’elementsarquitectònics singulars de diverses èpoques i dimensions.- Dels temps de les diverses ases d’obra.- Dels temps diversos dels seus diversos propietaris.Collage de persones- Del mestre d’obres, Josep Capdeerro, que ha portat amb inigualable tendresa i dedicació el fl conductor de tota l’obra.- Dels operaris de tots els rams que hi han dipositat el seusaber.- De les amílies que hi somiaven viure.Collage de materials- Mosaics, reixes i pedres trobats i recuperats de la mateixacasa.- Rajols vells i ustes del magatzem del mestre d’obres.- Persianes, arrebossats i estucats de l’arquitectura tradicional del barri vell de Girona.- El ormigó com a pla neutre, llis, unifcador de les diversitatsdel conjunt.Estratègies collage- Els patis existents com a centres de gravetat de l’espai i paisatges petris de totes les estances de la casa.- Geometries irregulars per a les noves intervencions, capaces de reorganitzar de manera òptima el nou uncionament dela casa.- Naturalitat en la superposició de capes velles i noves responent a l’estat de conservació de cada parament i a l’ús uturde cada espai.
Project Explanation (ENG)
cll  - o h s  h l hs, pp s sl hl ls  svl pds d dss.- o h s  h dvs phss  wk.- o h dvs s  s dvs ws.cll  ppl- o h s bld, Jsp cpd, wh hs vh ldhh h wk wh bl  d ssv.- o h wks  d ds h hv dpsd hkwld.- o h ls h dd b lv h.cll  ls- mss, lls d ss d d vd  h shs.- old bks d wds  h whs  h s bld.- Wd blds,  s d swk  hsl l  h ld hbhd  g.- th  s  l, sh pl,   hdvss  h whl.cll ss- th xs ps s s  v  h sp ds ldsp  ll h s  h hs.- il s  h w vs, pbl pll z h w   h hs.- nlss i h vlpp  h ld d w ls, hsspd  h s  psv  h l d h  s  h sp.fs / Phs: Jsé Hv
caSa coLLage
B
• Situació/Location >
Celrà
• Programa / Programme >
Habitatge /Housing
• any/year >
2004
• SuPerfície / area >
4.525 m
2
• coSt >
3.900.000 €
• Preu/
m
2
- Price Per
m
2
>
860 €/m
2
Explicació projecte (CAT)
El projecte per a 13 habitatges pati en flera a Celrà pre-tén buscar alternatives a les tipologies que conormenl’actualment mal anomenada “ciutat - jardí”: barris dominatspels vehicles rodats, amb cases sense riquesa de relacionsamb els seus propis espais exteriors i desproveïdes de totaintimitat.El et que la normativa urbanística local no establís un límit ala prounditat edifcable del solar ens permet pensar en unshabitatges de 30 m. de ondària que incorporen el buit en elseu interior, un buit que vol ser centre de gravetat de lacasa i ocus espacial de totes les habitacions que es situenal seu voltant.Buit concebut com a interval, estança íntima i privada exte-rior, ont d’aire i de llum solar.A escala urbana l’edifci es proposa eixamplar l’espai públicdel carrer a través d’un gran vestíbul verd accessible a to-
thom. Per tal de fer possible aquest ús col•lectiu del frontde parcel•la es planteja un garatge comunitari amb una entra
-da única que redueix el trànsit de vehicles a tota l’àrea delprojecte.
Project Explanation (ENG)
th pj  13 hss  clà s p  h shwhh w  b  s ls  h sd wh hd  d lvs  h pls whh l h pl d ‘d-’: hbhdsdd b d , hss wh  h lshpwh h w x sps d lk  .th  h h ll b ls d  sblsh l  h sbl dph  hs pl  ld hs llwds  hk  s hss  30   dph whh p vd sp  h ,  sp whh ws  b h  v  h  d spl s  ll hs whh  sd d .Sp vd s ld, pv d  xsp,    d slh.a b sl h bld s  l h pbl sp h s hh  wd p  hll. a l wh  l  ds h w    hpj’s  d ks pssbl h llv s  s.fs /Phs: Js Hv
caSeS Pati
C
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Arquitectures.Bosch.cApdeferro
A
Ramon Bosch (1973) i Bet Capdeerro (1970)són arquitectes titulats per l’Escola Tèc-nica Superior d’Arquitectura de Barcelonades de l’any 2000 i 1999 respectivament.Bet Capdeerro cursa el Màster en Arqui-tectura del Paisatge a la mateixa esco-la entre els anys 1996 i 1998. Des del 2003treballen junts amb el nom d’arquitecturesbosch.capdeerro des de la ciutat de Gi-rona.La seva activitat proessional a l’estudi haestat sempre acompanyada per l’experiènciadocent (a les ciutats de Barcelona, Zu-rich i Girona), recolzant des de la teoria ila recerca el desenvolupament del procésprojectual i constructiu. Actualment tre-ballen, entre altres temes, en el desenvo-lupament de sistemes preabricats per ala construcció d’escoles públiques.La seva obra ha estat reconeguda als pre-mis FAD i seleccionada en diverses edicionsde la Biennal Europea del Paisatge de Bar-celona. L’any 2002 van obtenir el premi deJoves Arquitectes de Catalunya.
r Bsh (g 1974) d B cpd(g, 1970)  d hs h esl  Sp d’aqd Bl (etSaB). i 2003 h ddh  bsh.pd qs h w  g.th pssl v hs pssd plll  h  Bl, Zh,d g. a ps h  wk h dvlp  pbd sss blds  s shls.th w lss  h 2005 faD Pzs,d h wk hs b hs  dds  Bl’s Bl  Ldspah. i 2002 h vd h aJacy ahs’ Pz d  2010 h wg’s ah Pz.
BC
 
A
PERFILPROFILE

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->