Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vat ly thong ke va nhiet dong luc hoc thong ke DoXuanHoi

Vat ly thong ke va nhiet dong luc hoc thong ke DoXuanHoi

Ratings:

4.57

(7)
|Views: 836|Likes:
Published by HocLieuMo

More info:

Published by: HocLieuMo on Dec 20, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
 
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C S
Ư 
PH
M TP. H
CHÍ MINHKHOA LÝ
TS.
ÑOÃ XUAÂN HOÄITAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ2003
 
 
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Cuoán saùch naøy ñöôïc vieát xuaát phaùt töø giaùo trình vaät lyù thoáng keâ ñaõ giaûng cho caùc lôùp sinh vieâ n naêm thöù tö  khoa Vaät lyù , tröôøng ÑHSP TP.HCM töø moät vaøi naêm qua. Tuy ñöôïc soaïn theo tinh thaàn cuûa chöông trình hieän haønh taïi khoa Vaät lyù, tröôøng ÑHSP TP. HCM, nhöng noäi dung saùch cuõng ñaõ ñöôïc môû roäng theâm, nhaèm cungcaáp tö lieäu cho sinh vieân.Saùch ñöôïc trình baøy vôùi noã löïc lôùn veà maë t sö phaïm: Ngoaøi phaàn baøi taäp keøm theo moã i chöông ñeå cuûng coá cuõng nhö ñeå ñaøo saâu theâm nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc phaân tích trong phaàn lyù thuyeát, moät soá ñeà taøi lôùn hôn ñöôïc soaï n döôùi daïng caùc “vaán ñeà” ñeå sinh vieân taäp laøm quen vôùi vieäc nghieân cöùu töøng ñeà taøi khoa hoïc troï n veïn vaø  sinh vieân thaáy ñöôïc caùc lónh vöïc aùp duïng cuûa vaät lyù thoáng keâ, ví duï nhö trong vaät lyù thieân vaên. Phaàn naøy cuõngcoùtheå duøng ñeå gôïi yù cho caùc sinh vieân laøm seminar trong naêm hoïc, luaän vaên toát nghieäp, hoaëc coù theå naâng caotheâm ñeå chuaån bò cho caùc luaän vaên Thaïc só vaät lyù. Nhaän thöùc ñöôïc raèng vieäc naém vöõng ít nhaát laø moät ngoaïi ngöõ ñeå ñöôïc töï naâng cao trong quaùtrình ñaøo taïo laø ñieàu nhaát thieát phaûi coù ñoá i vôùi moãi sinh vieân neân trong phaàn ph luïc coù keøm theo moät danh muïc caùc töø ngöõ ñoái chieáu Vieät-Anh-Phaùp thöôøng ñöôïc söû duïng trong moân vaät lyùthoáng keâ. Hy voï ng raèng phaàn naøy seõ giuù p ích cho caùc sinh vieân khi söû duïng ngoaïi ngöõ trong khi hoïc taäp.Cuõng caàn nhaán maïnh raèng theo yù kieán cuûa moät soá nhaø vaät lyù coù uy tín treân theá giôùi thì phaàn nhieät ñoäng löïc hoïc phaûi ñöôïc xem nhö laø heä quaû cuûa moân cô hoïc thoáng keâ, ñöôïc trình baøy nhö moät moân vaät lyù lyù thuyeát thöïc söï, coù nghóa laø phaùt xuaát töø caùc tieân ñeà, cuõng töông töï nhö moân cô hoïc löôïng töû chaúng haïn. Phaàn khaùc, ta cuõng neân nhôù raèng moân cô hoïc thoáng keâ, cuøng vôùi cô hoïc löôïng töû vaø lyùthuyeát töông ñoá i, hieä n ñang taïo neân moät  trong caùc truï coät cuûa vaät lyù hieän ñaïi. Cuoán saùch naøy ñöôïc xaây döïng treâ n tinh thaàn ñoù.  Moät caùch toùm taét thì vaät lyù thoáng keâ coù theå ñöôïc hieåu nhö laø moân hoïc khaûo saùt caùc tính chaát vó moâ cuûa moä heä vaät lyù xuaát phaùt töø caùc ñaëc tính vi moâ cuûa nhöõng haït caá u taïo neân heä. Nhöng caùc ñaëc tính vi moâ naøy chæ coùtheå ñöôïc moâ taû chính xaùc bôûi cô hoïc löôï ng töû. Vì vaäy, ñeå hieåu ñöôïc cô sôû cuûa vaät lyù thoáng keâ, ñieàu töï nhieân laø phaûi naém vöõng caùc tính chaát löôï ng töû cuûa caùc haït vi moâ. Tuy nhieân, trong cuoán saùch naøy, nhöõng kieán thöùc veàcô hoïc löôïng töû ñöôïc yeâu caàu ôû möùc toá i thieåu. Nhöõng ñieàu gì caàn thieát seõ ñöôïc nhaéc laïi trong suoá t giaùo trình. Cuõ ng neân noùi theâm raèng raá t ñaùng tieác laø moät soá phaàn quan troïng cuûa vaät lyù thoáng keâ nhö khaûo saùt töø tính cuûa vaät chaát, hieän töôïng chuyeån pha, hieä n töôïng vaän chuyeån,... khoâng ñöôïc ñeà caäp ñeán trong cuoán saùch naøy. Taùc giaû hy voïng raèng trong laàn taùi baûn sau seõ coù ñieàu kieän trình baøy caùc vaán ñeà treân. Do kinh nghieäm coøn ít, thôøi gian laïi raát haï n heï p neân chaéc chaén cuoán saùch naøy coøn nhieàu thieá u soùt, mong caùc baïn ñoïc vui loøng löôï ng thöù vaø chæ daãn ñeå saùch ñöôïc hoaøn thieän trong laàn taùi baûn sau.Taùc giaû xin traân troïng ngoû lôøi caûm taï ñeán thaà y Hoaøng Lan, nguyeân Tröôûng khoa, vaø thaà y Lyù Vónh Beâ,Tröôûng khoa Vaät lyù, tröôøng ÑHSP TP. HCM ñaõ taïo taát caû caùc ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå noäi dung cuûa cuoán saùch naøyñöôïc truyeàn ñaït ñeán caùc sinh vieân trong vaøi naêm vöøa qua. Ñoàng thôøi, taùc giaû cuõng xin baøy toû loøng bieát ôn ñeán PGS-TS Nguyeãn Khaéc Nhaïp vaø thaày Ñaëng Quang Phuùc ñaõ vui loøng ñeå ra thì giôø quí baùu ñoïc baûn thaûo saùch vaø goù p yù cho taùc giaû. Ngoaøi ra, taùc giaû cuõng ghi laïi ôûñaây lôøi caùm ôn ñeán GV Nguyeãn Laâ m Duy vaø SV Nguyeãn Troïng Khoa ñaõ noã löïc ñaùnh maùy vi tính baûn thaûo vôùi loøng nhieät tình vaø taän tuïy nhaát.Cuoái cuøng, taùc giaû baøy toû loøng caùm ôn ñeán Phoøng AÁn baûn tröôøng ÑHSP TP.HCM ñaõ laøm vieäc tích cöïc ñeå  cuoán saùch naøy mau choù ng ñöôïc in vaø ñeán tay baï n ñoïc.
TAÙC GIAÛ
 
 
Chöông I 
MOÂ TAÛ THOÁNG KEÂ HEÄ VÓ MOÂ
IA Nhöõng traïng thaùi vi moâ khaû dóIB Phöông phaùp thoáng keâ cho heä vó moâIC Taäp hôïp thoáng keâ. Nguyeân lyù ergodicID Entropi thoáng keâ trong lyù thuyeát thoâng tinVaät lyù thoáng keâ coù ñoái töôïng nghieân cöùu laø
nhöõng heä vó mo
  â, laø nhöõng heä chöùa moät soá raát lôùn nhöõnghaït (nhö electron, photon, nguyeân töû, phaân töû,…); nhöõng heä naøy coù theå toàn taïi döôùi nhöõng traïng thaùivaät lyù khaùc nhau : khí, loûng, raén, plasma vaø böùc xaï ñieän töø. Veà phöông dieän ño löôøng, kích thöôùc vaønaêng löôïng cuûa moät heä vó moâ ñöôïc xaùc ñònh bôûi meùt (vaø caùc boäi soá vaø öôùc soá cuûa meùt) vaø Joule.Trong khi ñoù,
heä vi moâ
laø heä coù kích thöôùc so saùnh ñöôïc vôùi kích thöôùc cuûa nguyeân töû, phaân töû, …töùc laø ñöôïc ño löôøng bôûi
Å
( = 10
-10
m ), vaø naêng löôïng cuûa heä vi moâ seõ ñöôïc ño baèng ñôn vò eV (
 1,6.10
-19
Joule ).Moät caùch ñôn giaûn nhaát ñeå thieát laäp moái quan heä giöõa moät heä vó moâ vaø moät heä vi moâ laø thoâng quahaèng soá Avogadro N
A
6,023.10
23
haït.mol
-1
. Ñoä lôùn cuûa haèng soá N
A
naøy cho chuùng ta thaáy möùc ñoäphöùc hôïïp raát lôùn cuûa moät heä vó moâ. Chính vì vaäy maø ñeå khaûo saùt caùc heä vó moâ, ta caàn phaûi duøng
 phöông phaùp thoáng ke
  â, ñeå coù ñöôïc nhöõng ñaïi löôïng vó moâ phaùt xuaát töø caùc tính chaát cuûa caùc heä vi moâ.Trong chöông thöù nhaát naøy, ta seõ gaëp nhöõng khaùi nieäm cô baûn nhaát ñöôïc söû duïng trong vaät lyù thoángkeâ. Ñieàu ñaàu tieân laø söï phaân bieät giöõa
traïng thaùi vó moâ
vaø
caùc traïng thaùi vi moâ khaû dó ñaït ñöôïc
 (
accessible microstates
) cuûa moät heä vó moâ, ta seõ thaáy roõ söï khaùc bieät giöõa hai khaùi nieäm naøy qua thí duïminh hoïa cuûa moät heä chæ coù hai haït. Vôùi thí duï naøy, ta cuõng seõ ñöa vaøo khaùi nieäm caùc haït phaân bieätñöôïc vaø caùc haït khoâng phaân bieät ñöôïc; hai khaùi nieäm cô baûn caàn phaûi naém vöõng trong vieäc khaûo saùtheä nhieàu haït. Sau ñoù, phöông phaùp thoáng keâ seõ ñöôïc giôùi thieäu ñeå ñöa ra ñònh nghóa cuûa haøm phaân boá thoáng keâ. Trong caùc phaàn tieáp theo, nguyeân lyù ergodic ñöôïc trình baøy vaø khaùi nieäm entropi thoáng keâñöôïc ñöa ra döïa treân lyù thuyeát thoâng tin trong tröôøng hôïp toång quaùt nhaát.
I.A Nhöõng traïng thaùi vi moâ khaû dó I.A.1 Traïng thaùi moâ cuûa moät heä vaät lyù
Traïng thaùi cuûa moät heä vaät lyù maø ta coù theå moâ taû bôûi caùc ñaïi löôïng vó moâ, caûm nhaän tröïc tieáp bôûicon ngöôøi ñöôïc goïi laø traïng thaùi vó moâ cuûa heä. Ví duï nhö neáu ta xeùt moät khoái khí thì caùc ñaïi löôïng vómoâ naøy coù theå laø theå tích, nhieät ñoä, … cuûa khoái khí. Nhö vaäy, moät traïng thaùi vó moâ cuûa heä ñöôïc xaùcñònh bôûi caùc ñieàu kieän maø heä phuï thuoäc. Chaúng haïn ñoái vôùi moät heä khoâng töông taùc vôùi moâi tröôøngbeân ngoaøi (heä coâ laäp), thì naêng löôïng vaø soá haït taïo thaønh heä luoân coù giaù trò xaùc ñònh.
I.A.2 Traïng thaùi vi moâ löôïng töû cuûa moät heä vaät lyù
Theo quan ñieåm cuûa cô hoïc löôïng töû, traïng thaùi vaät lyù cuûa moät haït taïi moät thôøi ñieåm t ñöôïc bieåudieãn bôûi moät vectô trong khoâng gian traïng thaùi, ñoù laø vectô traïng thaùi ket
)t(
ψ
.Söï tieán hoùa theo thôøi gian cuûa moät traïng thaùi vi moâ ñöôïc moâ taû bôûi phöông trình Schr
ö
dinger
)t(H ˆ)t(dtdi
ψ=ψ
h
, (I.1)trong ñoù
Hˆ
laø toaùn töû Hamilton, toaùn töû lieân keát vôùi naêng löôïng, baèng toång cuûa toaøn töû ñoäng naêng
Tˆ
vaø toaùn töû theá naêng töông taùc
Uˆ
:

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bach Duong liked this
ducanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->