Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao trinh Co so van hoa VN PhungQuyNhaM

Giao trinh Co so van hoa VN PhungQuyNhaM

Ratings:

4.68

(19)
|Views: 4,545 |Likes:
Published by HocLieuMo

More info:

Published by: HocLieuMo on Dec 20, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
 
TR
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C S
Ư 
PH
M TP. H
CHÍ MINHKHOA NG
Ữ 
V
Ă
N
PHÙNG QUÝ NHÂM
TTààiillii
uull
ưư
uuhhàànnhhnn
iib b
--22000022
 
 
LLÔÔ  Ø  ØIIMMÔÔ  Û  ÛÑ Ñ A  A   À  ÀUU 
Treân böôùc ñöôøng phaùt trieån, moãi daân toäc, duølôùn hay beù ñeàu töïkhaúng ñònh baûn saéc vaên hoùa cuûa mình. Nhaát laøtrong thôøi ñaïi haäu coâng ngheängaøy nay, ñieàu aáy caøng ñöôïc yùthöùc roõ  reät. Moãi daân toäc ñeàu phaûi bieát lyùlòch vaên hoùa cuûa mình, moãi con ngöôøi phaûi coùcaên cöôùc vaên hoùa cuûa daân toäc mình. Ai ñaùnh maát lyùlòch vaên hoùa, caên cöôùc vaên hoùa daân toäc mình ngöôøi aáy seõlaïc höôùng ñi trong moät thôøi ñaïi coùnhieàu bieán ñoåi nhö hieän nay. Thaät ñaùng buoàn khi moãi chuùng ta khoâng hieåu gì veàneàn vaên hoùa cuûa daân toäc mình. Khi chöa hieåu mình thaät khoùloøng hieåu ngöôøi khaùc. Chæ coùtheåhieåu neàn vaên hoùa, vaên minh cuûa caùc daân toäc khaùc khi anh ñaõhieåu ñöôïc neàn vaên hoùa, vaên minh cuûa daân toäc mình. Vôùi moät tinh thaàn, moät yùthöùc nhö vaäy, chuùng ta tìm hieåu vaên hoùa Vieät Nam. Cô sôûvaên hoùa Vieät Nam seõ  ñeàcaäp chuûyeáu caùc vaán ñeà sau: 1. Xaùc ñònh khaùi nieäm vaên hoùa vaøheäthoáng vaên hoùa. 2. Tieán trình vaên hoùa Vieät Nam. 3. Nhöõng ñaëc tröng vaên hoùa cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät.
 
 
KHAÙI NIEÄM VAÊN HOÙ A, HEÄTHOÁNG VAÊN HOÙ A 
I. XAÙC ÑÒNH KHAÙI NIEÄM VAÊN HOÙ A :
1. Thuaät ngöõvaên hoùa trong caùch hieåu cuûa ngöôøi Trung Hoa coå
Theo caùc nhaønghieân cöùu vaên hoùa Trung Quoác hieän nay thì coù160 caùch hieåu, caùc quan nieäm khaùc nhau. Vaøcaùch hieåu thôøi xöa khaùc caùch hieåu ngaøy nay. Thôøi xöa, töø vaên hoùa trong “Chu Dòch” ñöôïc taùch thaønh hai töøvaên vaøhoùa :
“Quan hoànhaân vaên, dó hoùa thaønh thieân haï”. (Xem daùng veàcon ngöôøi, laáy ñoùmaøgiaùo hoùa thieân haï )
Nghóa goác cuûa töøvaên laøveûñeïp do maøu saéc taïo ra. Vaên laøhình thöùc ñeïp ñeõtrong leã, nhaïc, trong cai trò, trong ngoân ngöõ, trong caùch cö xöû.... Ñeán thôøi Taây Haùn, Löu Höôùng (77 tröôùc CN) ñaõsöûduïng töøvaên hoùa sôùm nhaát, ñöôïc hieåu nhö moät phöông thöùc giaùo hoùa con ngöôøi : “Duøng vaên hoùa khoâng thay ñoåi ñöôïc seõchinh phaït”.Veàsau, töøvaên hoùa ñöôïc hieåu nhö laømoät phöông thöùc ñeåxaây döïng cuoäc soáng, xaây döïng xaõhoäi :
“Vaên hoùa noäi taä Vuõcoâng ngoaïi tö”  (Vaên hoùa laøm cho beân trong hoøa muï Vuõcoâng ñeåsöûa sang beân ngoaøi)
2. Quan nieäm vaên hoùa hieän nay : 
Töøvaên hoùa (tieáng Latin: Cultus). Cultusagri coùnghóa troàng troït ngoaøi ñoàng, Cultusanimi coùnghóa laøtroàng troït tinh thaàn. Caùch hieåu phoåbieán hieän nay, vaên hoùa laøheä thoáng caùc giaùtrò vaät chaát vaøtinh thaàn maø  loaøi ngöôøi ñaõtaïo ra trong tieán trình lòch söû. Vaên hoùa laøtoång hoøa caùc phöông tieän sau: - Heäthoáng caùc giaùtrò vaät chaát vaøtinh thaàn. - Nhöõng hoaït ñoäng nhaèm thoûa maõn nhu caàu tinh thaàn cuûa con ngöôøi. - Heäthoáng tri thöùc vaøkieán thöùc cuûa daân toäc, loaøi ngöôøi. - Trình ñoäcao trong sinh hoaït xaõhoäi. Vaên hoùa cuûa moät thôøi ñaïi, moät thôøi kyølòch söûnhaát ñònh. Vaên hoùa coùtheåhieåu theo moät nghóa roäng bao goàm:- Ñoùlaøphöông thöùc saûn xuaát ra cuûa caûi vaät chaát: phöông phaùp, coâng cuï, quaù trình coâng ngheä....

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ngoc Hoang liked this
tubodu liked this
ngoccong90 liked this
nguyendaibka liked this
Son Hoang Dinh liked this
khan_toria liked this
Tran Thanh Nhi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->