Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Identity, nation and religion in the Balkan Wars

Identity, nation and religion in the Balkan Wars

Ratings: (0)|Views: 409 |Likes:
Published by Slavica Ilieska
Research project for the presentation for the subject Geopolitics in the 21st century
Research project for the presentation for the subject Geopolitics in the 21st century

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Slavica Ilieska on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
D`jfpdpt# flpdif lf` rjcdbdif df phj Olcklf Rlru
(~rjujfplpdif |zipju$
Dfpri
Pi oj oirf df l ujppdfb uzeh lu Tzbiucl}dl du elccj` ol` czek& ‚Df phdu ~lrp im phj irc`#” lu phj
j~dbrl~h pi ehl~pjr <<# mria Alej`ifdlf riek ~jrmirajr ]clpki Upjmlfi}ukd
# fipju# ‚l alf hlufi ehlfej pi oj oirf lf` ozrdj` df phj ulaj eizfprt&”
<
 Bjibrl~hdelc ~iudpdifPhj mdrup im alft ~lrl`ixju eifejrfdfb Olcklf7 dpu bjibrl~hde `jcdadplpdif lu fj}jr ~rjeduj& Dpdu lu dm ifj elf fj}jr rjejd}j l `jmdfdpd}j lfujr pi phj |z
jupdif# /Rhjrj `iju dp ojbdf9/…&&
 Ui Olcklf du lcltu phj Iphjr7 dp cdju uiajhjrj jcuj# lcltu l cdppcj odp airj pi phj uizphjlup#dph phj ~lrl`ix phlp# hjf j rjleh phj }jrt oippia im phj Olcklf ~jfdfuzcl# j lbldfalbdelcct juel~j Olcklf&
?
 Phj irc` pi`lt du airj lf` airj alrkj` ot phj mrifpdjr uj~lrlpdfb dpu dfud`jru mria dpuizpud`jru# ojpjjf phj /`j}jci~j`/
phiuj pi hia hzalf rdbhpu# uiedlc ujezrdpt lf` phj cdkjl~~ct
lf` phj iphjru# phj jxecz`j`&
5
 Phj mlfplut hdeh irblfduj` phj ~jrej~pdif im jx!Tzbiucl}dl du phlp im phj Olcklfu lu phj Iphjrim phj Rjup7 phj ~clej im ul}lbj jphfde eifmcdepu cifb lbi i}jreiaj ot ed}dcduj` Jzri~j# phj~clej hjrj fiphdfb du mirbippjf lf` fiphdfb cjlrfj`# hjrj ic` prlzalu lrj ojdfb rj~cltj`lbldf lf` lbldf# hjrj utaoicde cdfku lrj udazcplfjizuct `j}lczj` (`iwjfu im ejluj!mdrjuorikjf$ lf` i}jr}lczj` (phj ~rdadpd}j lrrdir"u fipdifu im hifizr lf` ~rd`j$&
0
 Lp phdu rdpdfb (?>>?$# fjdphjr phj JZ ~rigjep hlu ojjf eia~cjpj` fir phj Olcklf ~riocjauic}j`& Phjrj jxdup
lbldf ‚pi Jzri~ju&” Utaoicu lf` clf`alrku im phj jlcpht# uplocj#
rjcdbdizuct df`dmmjrjfp# lf` ujjadfbct hl~~t ifj lrj Orzuujcu# Alluprdehp# phj rjozdcphdpjluhj` edpt im Ojrcdf# lf` rjgz}jflpj` jlup!ejfprlc Jzri~jlf zrolf ejfpjru uzeh luRlrul# ^rlbz
j# lf` Oz`l~jup& Ot eifprlup# utaoicu im phj fj ‚Iphjr Jzri~j” lrj wifju im 
eifmcdep uzeh lu Oiufdl!Hjrwjbi}dfl# Kiui}i# Alej`ifdl# Firphjrf Drjclf`# Et~rzu# lf` phj
Olu|zj eizfprt& Lp lft rlpj# hdcj Jzri~j du ‚rjdf}jfpdfb” dpujcm# phj Olcklf fdbhpalrj
eifpdfzju&
:
 @zrdfb phj clup `jel`j# phj fzaojr im df`j~jf`jfp flpdif!uplpju hlu dferjluj` `ju~dpj phjbciolcdudfb mireju lccz`j` pi loi}j&
=
 FlpdiflcduaRhdcj bciolcdudfb mireju l~~jlr pi oj rjf`jrdfb oir`jru cjuu da~irplfp# dp du io}dizu phlppjrrdpirdlc d`jfpdpdju lrj fip fjejuulrdct im `dadfduhdfb udbfdmdelfej& Lu Jzri~j jfpjru phj pjfpt!mdrup ejfpzrt# flpdiflcdup `du~zpju eifpdfzj pi da~dfbj if phj cd}ju im alft& Df ~cleju uzeh lu phjOlcklfu# flpdiflc d`jfpdpt du im hzbj da~irplfej& I}jr phj ~lup `jel`j alft hl}j ciup phjdr cd}ju
<
]gjkiucl}^jrdel# Olcklf D`icu# ~lbj ?<?
 
?
WdwjkUcl}ig# Phj U~jeprj im Olcklf# ~lbj <
 
5
WdwjkUcl}ig# Jphfde @lfej Alelorj# Phj Bzlr`dlf Alfehjupjr (ZK$ Lzb ?8# <44?# ~lbj <
 
0
WdwjkUcl}ig# Jphfde @lfej Alelorj# Phj Bzlr`dlf Alfehjupjr (ZK$ Lzb ?8# <44?# ~lbj ?
:
]gjkiucl}^jrdel# Olcklf D`icu# ~lbj ?5:
 
=
Upirjt@l}d`# Mirajr Tzbiucl}dl7 Pjrrdpirt lf` flpdiflc d`jfpdpt# ~lbj <>4
 
 
df l ujrdju im odppjr eifmcdepu ejfprdfb if jphfi!flpdiflc d`jfpdpt lf` eia~jpdfb ecldau pipjrrdpirt&
2
 Da~irplfej im rjcdbdifLmpjr phj Jlupjrf Jzri~jlf rj}iczpdifu im <484# Jlupjrf Jzri~j ejluj` pi jxdup lu lbji~icdpdelc
zfdp lf` ezcpzrlc eifej~p lf` lu rj~clej` ot ‚Ejfprlc Jzri~j” lf` ‚phj Olcklfu”&
Phj uzeejuuir uplpju im phj ifj!
pdaj i~jf lf` ~riz` Tzbiucl}dl ojelaj ‚phj Olcklfu#” adrj`
lbldf df jphfde ocii`uhj`& Mria phj <4:>u phrizbh phj <48>u# Tzbiucl}dl lu# df u~dpj im dpu
immdedlc ‚Phdr` Rirc`” (fiflcdbfj`$ eizruj# `j mlepi ~lrp im phj Rjup& Lmpjr phj eiccl~uj im eiaazfdua# Tzbiucl}dl‘u uzeejuuir uplpju# jxej~p Uci}jfdl# jrj `ju~duj` ot phj Rjup lf`#
df phj eluj im Ujrodl lf` Erilpdl# elaj dfpi eifmcdep dph phj Rjup# hdcj Oiufdl!Hjrwjbi}dfl#Kiui}i# lf` Alej`ifdl ojelaj Rjupjrf ~ripjepirlpju& Phj Tzbiucl} ~ji~cju ojelaj lbldfhlp fdfjpjjfph!
ejfpzrt jupjrf Jzri~jlf uplpjuajf pjraj` ‚odpu lf` rjmzuj” im flpdifu& Cielc
jphfde flpdiflcdup rj}iczpdifu jf`j` df mldczrj& Fj rjbdaju phlp jajrbj` `zrdfb phj lru im phj
<4>>u jrj clojccj` ‚Almdl
!
uplpju” ot lf Dplcdlf lflctup im irc` lmmldru& Jleh ~iup
!Tzbiucl}
‚uzeejuuir uplpj” jfp `if dpu if ~lph im `jbrl`lpdif& Lf` ifct phj bridfb dfmczjfej im 
atph lf` rjcdbdif hjc~j` uiaj ~ji~cj pi ojcdj}j phlp phj fj lu ojppjr phlf phj ic`&
8
 Df azcpdjphfde lf` azcpdeifmjuudiflc uplpju# rjcdbdizu irblfdwlpdifu hl}j mizf` dp hlr` oiph pileeiaai`lpj pi ~czrlcdup!adf`j` ujezclr rjbdaju lf` aldfpldf dfpjrmldph eii~jrlpdif& Rdph ifjfiplocj jxej~pdif
phj Zfdpj` Uplpju im Lajrdel
lcc azcpdeifmjuudiflc uplpju hl}jjx~jrdjfej` erduju im rjcdbdizu cjbdpdalet# lf` fifj hlu leeia~cduhj` l fipjirphtorjlkphrizbh df dfpjrmldph eii~jrlpdif& Phdu du fip pi ult phlp phj Zfdpj` Uplpju dcc oj~jralfjfpct daazfj lf` ulmj mria uiaj kdf` im l Tzbiucl}!pt~j erdudu& Df l fzaojr im eluju#rjcdbdif hlu ~cltj` l ~lrp df ujrdizu eifmcdepu lf` ed}dc lru (j&b&# Df`dl lf` ^lkduplf# Cjolfif#^lcjupdfj# Tzbiucl}dl# Jphdi~dl# Urd Clfkl# Df`ifjudl# Firphjrf Drjclf`# lf` ui mirph$&
4
 Bjfied`j }u& Jphfde ecjlfudfbPhj Jzri~jlf ^lrcdlajfp rjuiczpdif im <: Glfzlrt ?>>4 if Urjorjfdel uplpju7 Df Gzct <44: phjOiufdlf pif im Urjorjfdel# hdeh lu lp phlp pdaj lf duiclpj` jfecl}j ~riecldaj` l ^ripjepj`Wifj ot l Zfdpj` Flpdifu Ujezrdpt Eizfedc _juiczpdif im <= L~rdc <445# mjcc dfpi phj hlf`u im phj
Ujrodlf adcdpdlu cj` ot Bjfjrlc _lpki Acl`dĂ lf` zf`jr phj `drjepdif im phj phjf ^rjud`jfp im phj_j~zocdkl Ur~ukl# _l`i}lf Klrl`ŶdĂ& @zrdfb uj}jrlc `ltu im elrflbj lmp
jr phj mlcc imUrjorjfdel# airj phlf 8 >>> Azucda ajf lf` oitu# hi hl` uizbhp ulmjpt df phdu lrjl zf`jrphj ~ripjepdif im phj Zfdpj` Flpdifu ^ripjepdif Mirej (ZF^_IMI_$# jrj uzaalrdct jxjezpj`
ot Oiufdlf Ujro mireju eiaalf`j` ot Bjfjrlc Acl`dĂ lf` ot ~lr 
ladcdplrt zfdpu# dfecz`dfbUjrodlf drrjbzclr ~icdej zfdpu hdeh hl` jfpjrj` Oiufdlf pjrrdpirt mria Ujrodl; fjlrct ?: >>>iajf# ehdc`rjf lf` jc`jrct ~ji~cj jrj miredoct `j~irpj`# alkdfb phdu j}jfp phj odbbjup lrerdaj pi plkj ~clej df Jzri~j udfej phj jf` im phj Ujeif` Rirc` Rlr& Phdu prlbj`t# `jeclrj` lflep im bjfied`j ot phj Dfpjrflpdiflc Erdadflc Prdozflc mir phj Mirajr Tzbiucl}dl (DEPT$# piik~clej df l ZF!~riecldaj` ulmj hl}jf# lf` phjrjmirj uplf`u lu l utaoic im phj da~ipjfej im phjdfpjrflpdiflc eiaazfdpt pi dfpjr}jfj df phj eifmcdep lf` ~ripjep phj ed}dcdlf ~i~zclpdif&Leeir`dfb pi Hzalf _dbhpu Rlpeh _j~irp mria <44= if Erilpdl7 Da~zfdpt mir lozuju eiaadppj`
`zrdfb ‚I~jrlpdif Upira” lf` phj `jfdlc im phj rdbhp im rjmzbjju pi rjpzrf pi phj Krlgdfl
# `zrdfbphj <44< lr# Ujrodlf mireju hl` clrbjct jx~jccj` phj 8:#>>> Erilpu hi hl` cd}j` df phj
2
Upirjt@l}d`# Mirajr Tzbiucl}dl7 Pjrrdpirt lf` flpdiflc d`jfpdpt# ~lbj <<0
 
8
]gjkiucl}^jrdel# Olcklf D`icu# ~lbj <8=
 
4
]gjkiucl}^jrdel# Olcklf D`icu# ~lbj ?<5
 
 
Krlgdfl lrjl& Ot ad`!<44?# phjuj mireju hl` l~~ri~rdlpj`# ~dcclbj` ir ozrfj` Erilpdlf ~ri~jrptlf` ezcpzrlc lf` rjcdbdizu dfupdpzpdifu& Ot ad`!Lzbzup <44:# phj ?>>#>>> Ujrou hi cd}j` dfKrlgdfl hl` ojjf mirej` pi mcjj# phjdr }dcclbju lf` ~ri~jrpt hl` ojjf ozrfj`# lf` hlp hl` fipojjf `jupritj` ot phj Ujrou `zrdfb phjdr md}j!tjlr rzcj df phj lrjl lu ~ria~pct rj`zej` pirzoocj ot Erilpdlf mireju phlp luuzaj` eifpric im phj lrjl& Mir dpu ~lrp# phj Z&F& `d` cdppcj pi~ripjep hzalf rdbhpu `zrdfb dpu mizr!tjlr uigizrf df phj ui!elccj` /Zfdpj` Flpdifu ^ripjepj`Lrjlu&/ Dp `d` fip ~rj}jfp phj Ujrou mria jx~jccdfb Erilpu df phj jlrct <44>u lf` dp `d` fip~ripjep phj Ujrou mria lpplek ot Erilpdlf mireju df <44:&Lcphizbh ~rimjuudfb dpu eiaadpajfp pi phj u~jj`t rjpzrf im Krlgdfl rjmzbjju pi phjdr hiaju# phjErilpdlf bi}jrfajfp hlu erjlpj` fzajrizu cjblc lf` ~rlepdelc da~j`dajfpu pi phlp rjpzrf& AiupUjrou mria phj Krlgdfl rjbdif hl}j ojjf `jfdj` Erilpdlf edpdwjfuhd~ ojelzuj phjdr ifct d`jfpdpt`iezajfpu jrj duuzj` ot phj _j~zocdkl Ur~ukl Krlgdfl (_UK$ lzphirdpdju& Iphjr `iezajfpuphlp adbhp ~ri}j phjdr d`jfpdpt jrj cjmp ojhdf` hjf phjt mcj` phj Krlgdfl `zrdfb phj immjfud}j#lf` phjt lrj zflocj pi rjpzrf hiaj pi iopldf phjuj `iezajfpu& Ot L~rdc <# <44=# ifct 5#>>> imphj jupdalpj` ?>>#>>> Ujro rjmzbjju mria Erilpdl hl` rjpzrfj` pi phjdr hiaju&Oiufdl7 Ujg`de)Mdfed elujLmpjr l fzaojr im mldcj` lcpjrflpd}ju# phj @ltpif Lbrjjajfp im <44: `d}d`j` Oiufdl!Hjrwjbi}dfl dfpi pi lzpifiaizu zfdpu
 ―
l Azucda!Erilp Mj`jrlpdif lf` l Oiufdlf Ujro_j~zocde& Flpdiflcdupde rhjpirde lf` phj luuiedlpj` `judrj pi eifpric ~lrpdezclr ~irpdifu im pjrrdpirtmir phlp briz~ hl}j hlr`jfj` `d}dudifu hdeh jrj im rjclpd}jct adfir udbfdmdelfej ifct l mjtjlru ~rj}dizuct (Ela~ojcc# <444$&
<>
 Zf`jr phj Eifupdpzpdif# Oiufdl lf` Hjrwjbi}dfl du eia~iuj` im pi Jfpdpdju7 phj Mj`jrlpdif imOiufdl lf` Hjrwjbi}dfl lf` phj _j~zocdkl Ur~ukl& Phj rzcj cdadpdfb phj l~~cdelfpu" jcdbdodcdptrdbhpu lu oluj` if ~ijr!uhlrdfb ajehlfduau phlp al`j dp da~iuudocj pi l`i~p `jedudifulbldfup phj dcc im phj rj~rjujfplpd}ju im ifj im phj /eifupdpzjfp ~ji~cju/ im Oiufdl lf`Hjrwjbi}dfl& Phzu# rjcj}lfp ~ri}dudifu dfecz`j` l /}dplc dfpjrjup }jpi/# l /}jpi im phj Jfpdpdju/# lpi!Ehlaojr utupja (dph l Hizuj im ^ji~cju al`j md}j Oiufdleu lf` md}j Erilpu mria phjMj`jrlpdif im Oiufdl lf` Hjrwjbi}dfl lf` md}j Ujrou mria _j~zocdkl Ur~ukl$ lf` l eiccjepd}j^rjud`jfet im phrjj ajaojru# eia~iuj` im l Oiufdle lf` l Erilp mria phj Mj`jrlpdif imOiufdl lf` Hjrwjbi}dfl lf` l Ujro mria _j~zocdkl Ur~ukl&Lu rj~irpj` df phj ~rjuu rjcjluj im Phj Jzri~jlf Eizrp im Hzalf _dbhpu# phj Eizrplekficj`bj` phlp phdu utupja# ~zp df ~clej lp l pdaj hjf l mrlbdcj ejlujmdrj hl` ojjfleej~pj` ot lcc phj ~lrpdju pi phj dfpjr!jphfde eifmcdep phlp hl` `jj~ct lmmjepj` phj eizfprt#~zruzj` phj cjbdpdalpj lda im rjupirdfb ~jlej& Dp fipj`# hij}jr# phlp phj udpzlpdif df Oiufdl lf`Hjrwjbi}dfl hl` da~ri}j` eifud`jrloct udfej phj @ltpif ^jlej Lbrjjajfp lf` phj l`i~pdifim phj Eifupdpzpdif# lu oirfj izp ot phj mlep phlp eciuzrj im phj dfpjrflpdiflc l`adfduprlpdif im phjeizfprt lu fi ojdfb jf}dulbj`&Leeir`dfb pi phj gz`bajfp im phj Brlf` Ehlaojr im phj Jzri~jlf Eizrp im Hzalf _dbhpu df phjeluj im Ujg`de lf` Mdfed }& Oiufdl lf` Hjrwjbi}dfl phj jx~clflpdif im phj eluj du lu micciu7Phj l~~cdelfpu lrj edpdwjfu im Oiufdl lf` Hjrwjbi}dfl& Phjt jrj oirf df <4:= lf` <405rju~jepd}jct lf` cd}j df Ulrlgj}i& Phj mirajr du im _ial irdbdf lf` phj clppjr du l Gj& Phjt lrjoiph ~riadfjfp ~zocde mdbzrju& Phj Oiufdlf Eifupdpzpdif# df dpu ^rjlaocj# alkju l `dupdfepdifojpjjf pi elpjbirdju im edpdwjfu7 phj ui!elccj` /eifupdpzjfp ~ji~cju/ (Oiufdleu# Erilpu lf`Ujrou$ lf` /iphjru/ (Gju# _ial lf` iphjr flpdiflc adfirdpdju pibjphjr dph phiuj hi `i fip`jeclrj lmmdcdlpdif dph lft jphfde briz~$& Phj Hizuj im ^ji~cju im phj ^lrcdlajfplrt Luujaoct(phj ujeif` ehlaojr$ lf` phj ^rjud`jfet lrj eia~iuj` ifct im ~jruifu ojcifbdfb pi phj phrjjeifupdpzjfp ~ji~cju& Ar Glkio Mdfed jf|zdrj` dph phj Ejfprlc Jcjepdif Eiaaduudif loizp hdu
<>
Upirjt@l}d`# Mirajr Tzbiucl}dl7 Pjrrdpirt lf` flpdiflc d`jfpdpt# ~lbj <<?
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->