Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Laagani Naa Zarmar Neer

Laagani Naa Zarmar Neer

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 270|Likes:
Published by GUNVANTRAY M.GAJJAR
I had tried to tell the truth & importance of United family value, feelings among Father_Mother_Son_Sister etc.
I want paper book publisher to generate educational fund .All earning or donation will be use for education of Artisan (viswakarma ) Community needy students education purpose in Gujarat region, INDIA. This GUJARATI eBook "LAGANI NAA ZARMAR NEER” .First time I have had tries to generate educational fund by this eBook ,through web site. Right now "No Paper book" publication available. This eBook you can read & circulate among your group. Any education promoter / lovers can donate any amount. For more contact: Email: gmg1948@yahoo.com 
I had tried to tell the truth & importance of United family value, feelings among Father_Mother_Son_Sister etc.
I want paper book publisher to generate educational fund .All earning or donation will be use for education of Artisan (viswakarma ) Community needy students education purpose in Gujarat region, INDIA. This GUJARATI eBook "LAGANI NAA ZARMAR NEER” .First time I have had tries to generate educational fund by this eBook ,through web site. Right now "No Paper book" publication available. This eBook you can read & circulate among your group. Any education promoter / lovers can donate any amount. For more contact: Email: gmg1948@yahoo.com 

More info:

Published by: GUNVANTRAY M.GAJJAR on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2014

pdf

text

original

 
1
 
 
2
 
Aajehu & Ame rIka nI 3rtI wpr p/ -u @na Aapel [vasl; SvaS(ypU  8R @vn psar krI rhyo 2u &,TyareAtItma& psar 9yel Ane  lag8I s-r ivtavel smy drMyan Anu -vel x8o Aemnestt ivcar=Il ra`I rhel 2e.jen& a pir8am Svrupe-artde =…marI mat< -U  im ma& ATy& t VySttapU  8R @vn @vta @vta Ame rIka jeva ATy&t VySt de =ma& AavI gyo.Aanehu& ;[vrk<pa Anemox magIR “ma…bap” nI p/ -usmIp rhI krI rhel k<pa smju & 2u & .Ae k mhentk=,kmR 5 Ane;mandar Aneshj srXtash smaj na ANy loko sa9eAe kme k 9; -a;cara 9I @vn @vva nI p/ 8ail 3ravta iv[vkmaR smaj ma& 9I Amaro pirvar Aave2e. AmarI  ke4lIy pe7IAo su9arI kam krI gujran clavtI Aavel2e.pir8ame“mor na& ;& Da cItrva na pDetem AmarekarIgrI =I`va Ke   rIpe rI& g kam ma4ev3arana p/ i=x8nI jru r n pDe. Maara ipta@ Ae k Aa& tiryaX gamDama& 9I sara su`akarIvaXa @vn nI ApexaAe   =he r ma& kam meXvva AavI gya.smy jta& kapD nu & wTpadn krtI imlma& imS{aI trIkenokrI mXI. mhentk=,kmR 5 Ane  ;mandarI Aer& g ra~yo…….mara ipta@ temna sahebo no A`U 4 iv[vas kma; =kya.Sv-av nI srXta AetemnemIl na Any  -8el mIkenIkl,sIvIl,;le k4< Ikl Ae N@nIyro na 3nIQ5 s& pR  ko ApavI dI3a. Aa vatavr8 ma& mara ipta@ ne“-8tr” yane ke  “i=x8”nu & mhTv smjayu & . AneAe k vEcarIk k/a&  it na bIj ropaya………………………… “mara baXko nehu & -8avI=” .Aajetemna b3aj baXko `Ub saru-*ya…………sarI kamgIrI krI sara hodda sh temnI njr smx S9ayI 9yel. Maara ma bap nI dI3R   /di/Q4 na fX Svrupe  Amara ku4u & b b3aj baXko de = prde = ma& sarui=x8 meXvI srs ,su Sa&  SkarI,3mR  inQ4 @vn vItavI rhel 2e.mara A-8 p8 g8el ma….…bapeAmara @vn 3Dtr ma& krel 3mR is& cn,kmR  inQ4 kam krta rhevu & , ANy na ma4esrXtavaXu & @vn @vvu & , smaj  wpyogI kayoR krva ……….vge re vge resus&  Skar is& cn 9I Amaru@vn Aajep8 srXtamy 2e.ma bap na Aava sI& cn nekar8ehu &   saru-8I =kyo,s& sar ma& VySt rheta rheta smaj wpyogI kayoR krto rhyo,smaj sevana kayoR nIsrXta ma4erajkar8 ma&   sik/y rhyo. p/ -u @nI AneMaa bap nI k<pa Ae maro kayR p9 wjagr krta rhya.stt VyStta vCcemara BaXk na wCCa i=x8 ma4e  nI Aai9R  k srXta meXvva hu & de = 9I prde = AavIgyo.dIkro AoS4< elIya maS4r DIg/ I meXvI , marI sa9eAme rIka S9ayI 9yo.p/ -u   k<pa AemnemXel smy na Avka= drMyan h<dyma& 9I srI pDel tr&go ne=Bdo Vdar sjavta sjavta l3uvataR sh kaVymy =Bd  rcna Ao nu & sjRn 9; gyu & ,teAa x8ehu & sve R “ma….bap” na cr8o ma& smipR t kru2u & . AStu. Gau 8v& t gjjr
(B.Sc.),
 
 KolI&ga,kelIfonIR ya ,yu.Aes.Ae.
Gunvantray Gajjar(B.Sc.),Coalinga ,CA 93210 ,U.S.AEmail: gmg1948@yahoo.com
Maa…….bap nI seva AeMaa…….bap nI seva AeMaa…….bap nI seva Ae Maa…….bap nI seva Ae j jsacI p/sacI p/sacI p/sacI p/- -- -useva  useva  useva   useva
 
Maa…….bap” nep/ em Maa…….bap” nep/ emMaa…….bap” nep/ em Maa…….bap” nep/ em-  -- -av nI hav nI hav nI hav nI hU   UU   U& f & ff & fAapvI AeAapvI AeAapvI AeAapvI Ae j saco p/j saco p/j saco p/j saco p/- -- -uy}a.  uy}a.  uy}a.   uy}a.
 Nao & 3
:
 
Aapno Ai-p/ay moklI Aapva k<pa.Aa pu Stk p/ ka=n Vdara wpa@R t 9nar tmam Aavk sama@k Ane=Exi8k rIte p2at Aeva iv[vkmaR smaj na jriu ryat vaXa baXko na =Ex8Ik kayR ma4evaprvama& Aav=e. sve R hkk le`k sve R hkk le`ksve R hkk le`k sve R hkk le`k ne  ne ne  neSva3In Sva3In Sva3In Sva3In`as no3….. AhI p/ kai=t krel tmam l`a8 vataR Svrup ma& v8R vel 2e ………………ko;nI 3mR -avna  keA& gt lag8I nedu -avva no maro Aa=y n9I.2ta& y kya&  k ko; =Bd rcna 9I mn du` ke 
 
 -avna du -ay to iv=aX h<dy ra`I mnexMy krva k<pa krvI…………
 
All rights reserved.No part of this publication may be reproduced ordistributed in any form or by any means or stored in a database orretrieval system, without the prior written permission of thepublisher
 
 
3
  Na& br Na& br Na& br  Na& br vIgtvIgtvIgtvIgt Paan n&brPaan n& brPaan n&brPaan n& br
ÉÉÉÉ
p/ Stavna
ÊÊÊÊÊÊÊÊ
dIkra -U lto nhI& …….sic{a
ÍÍÍÍ
 
ËËËË
AnedIkro boLyo bapa -ulta nhI
ÉÉÉÉÌÌÌÌ
 
ÌÌÌÌ
Yauva s& tano Ane3rDa ma bap kaydakIy 28av4
ÉÉÉÉÐÐÐÐ
 
ÍÍÍÍ
dIkra dIkrI to Aava j Aapjo p/ -u 
ÊÈÊÈÊÈÊÈÎÎÎÎ
dIkra yad ra`je 
ÊÊÊÊÌÌÌÌ
 
ÏÏÏÏ
jevI dIkranI mr@
ÊÊÊÊÎÎÎÎ
 
ÐÐÐÐ
“ma”
ËËËËÊÊÊÊ
 
ÑÑÑÑ
dIkra nI lag8I s-r vato
ËËËËËËËË
 
ÉÈÉÈÉÈÉÈ
“Maa” Ae4le“ma”
ËËËËÌÌÌÌ
 
ÉÉÉÉÉÉÉÉ
baXp8 maru & 
ËËËËÍÍÍÍ
 
ÉÊÉÊÉÊÉÊ
dIkra neAave“ma” nI mI5I yad
ËËËËÎÎÎÎ
 
ÉËÉËÉËÉË
 ipta no p{a pu {a ne 
ËËËËÑÑÑÑ
 
ÉÌÉÌÉÌÉÌ
“ma” nI yad
ÌÌÌÌÈÈÈÈ
 
ÉÍÉÍÉÍÉÍ
“ma” Aeto =a[vt “ma”
ÌÊÌÊÌÊÌÊ
 
ÉÎÉÎÉÎÉÎ
Aa4lu ja8o AneAa4lusmjo
ÌÍÌÍÌÍÌÍ
 
ÉÏÉÏÉÏÉÏ
 Samaj Anesmaj nI Vyikt
ÍÍÍÍÊÊÊÊ
 
ÉÐÉÐÉÐÉÐ
 kmR Anev8R VyvS9a Aa3airt kmR  
ÍÍÍÍÍÍÍÍ
 
ÉÑÉÑÉÑÉÑ
ANna hjareAneAaj nu & gu rud/o8 rajkar8
ÍÍÍÍÐÐÐÐ
 
ÊÈÊÈÊÈÊÈ
 kDI no s& de =o
ÎÉÎÉÎÉÎÉ
 
ÊÉÊÉÊÉÊÉ
srX k&   u -ar Anecalak g3eDo
ÎÎÎÎÌÌÌÌ
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊ
Aamneja8o Anetmemja ma8o
ÎÎÎÎÏÏÏÏ
 
ÊËÊËÊËÊË
3mR Ane3mR Aa3arIt rajkar8
ÎÎÎÎÐÐÐÐ
 
ÊÌÊÌÊÌÊÌ
lohku4 pvR t BaNyo piv{a ;lacl pvR t
ÏÏÏÏÉÉÉÉ
 
ÊÍÊÍÊÍÊÍ
4a& 4Iya `e & cv< it Anesmaj s& g5n
ÏËÏËÏËÏË
 
ÊÎÊÎÊÎÊÎ
manv deh
ÏÍÏÍÏÍÏÍ
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->