Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil

Reglamento del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil

Ratings:
(0)
|Views: 32|Likes:
Published by Pepa García

More info:

Published by: Pepa García on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2012

pdf

text

original

 
,:IIus,~e..
MtUli~.aJidad
:ae=omfue_
EXENTO'IN~
1553111;-
Dlmli~r
2,6/Agpsto
1:2011~-
VI.S'TO,~
1L~
Lo
di5P!Je._S_tc;l~
e~~.rt{c,u:lu,
g~:,~
'lie!
'~:i
1a.89~,
,Or:g$J:lIC(!i__
Constlturi:H:)(l'~1'd~,
Municip.Elridadas,
rtl"Qdif~th:rpo~
,el
aJ1iCUlo
3.3N:C,S,ds,I~
Le~
2ft50tll."
2~1':
E'
ae!Jle.rdo,d~!'CQ~~j9
M~niOlpal;,(lJd.optado
emtes16nNI'·10e.6;
de.
16,
de.AgD'~..
if~
201'1,'qu~
..Qpr'!.l~ba
61
Reg'ame:rt[o
,ctelCcil)~
G
ComutlaJ,da
Olmue:
de.
las
()~anitsaCioR.esaeI'a
S6eiedatf~ivil.
'~,-,~i$
f~qtJi(adltls
qu.i!
me
confiere
a
ke,Y.:
18.695,
(1rganiti:i
'Constitusianal
,ee
MlJiiicipalidasas:
"Q-eeREro,':
It~
APRUJ~.BASEel
'slg!.lien~
iRGQfaMeotodel'Conseja
Comun'al~CJe
ormu~~e:las
Ol1gamzati_Q:n~~
laSodettad
Civlt:'
REGU\MENT,O"DEL
rsONSeJQ:CO,M'UNAL..
DE
ORGANrzACIO:NES
'DE:'LA
SQOJED'ADClV.t"
O_IJMU~_..,.
wrrtiLOI,
NORMA8.GBNER.AL;ES
:~r{T(9U~O
°
~EI
QoneelQ
,Com!ln~ide-
Organf4acltm~s
de
,I~
S~edad
Civil,.de
ta
MUfI,laipaHdafl.aa·
QfnilJe,
eA
aaelarne''iambienla
Muriioipafidad~asun'6Fgao.~asesor.
,de
,esta"
~ue'ti!3{l~por
'c~reto:as.egurar
til
participa,!:i6n:d~
OlI:J:
pp,n:u:mrdad,
lo.~l,'lln,~[
PrQg~@je:conOmtOQ~
SQcfal.y,cultural
dellaoomLina•.
ARnQlJLQ~~-
41:
~n!@Q.~~i6n,
orgarliza
Ciol1',
CQmpet~nc:i.a~
f~JQqi<lnamlef'ltb,
del
,C'Ol1s.el~
',e-(~JnI.JllaJ
,da
:OrgStiiUrcttines
de
la
S6dSdaa
OMI
Cia
la
MuniGipafidad.
aeOlmue;
Ian
atlelantelamblM,el
,qansejoc
'~El
1~li.gi
P9f
I~n9-!rl1:B:~
~r)tel'J.lda~
~n
I~
L~~NCI1'~.~9!i1
.Orgi!n·ics'
aGI;u~tltcroI9r:Jal
de,
MunltJpafidades,
y
:por.
eL
presents
R'egfamemQ,'
liTlfl..
OII
PAiTi:rfci1tr
JQe
'Ji~
'(;cuJfonnat:i(in
,ctfi!J
,CQn.~10',.,ARTICULO
3,11,...
61'Caflsej~,
de~a,
OOmI_JM'
,d'l\l
,Ohnue.,
en
~adela.rQ
_rnblen
,18
I~Offiunaj:
·~ta~
integradoPQt,
q)
.G4
:miembTPs
quef~presentaran
'0
las
@rganizac:ione.s
:cpm.uI'!Jfaria~'de
Qara:.;tar
lerrUnr!a'l
'ae
ta-COIifI!.l~J
con~tltuid.a~ge
~fQmnlg~d
a
la~Ley
:l9..41:S':sQbreJuntas,
de'!iecinos
y
:d-ern.a~
Orga.nlzaCiQneli,OQm~nitatiaS:~.
'!;J)
,04mi9mb~que
i':ep_rf!$enlarari,a,
las
t1rgafl~aCtaf1e-s~mWl~~a~
,tt~
'earader
mocionalde
la
OOmuna,
CQnsfituj~·s,
de
oonftprmfdCfd
:a
13'
,Ley,
1'9.'416Stibre
~untas;d!3
~eolnos:y,demas
Organizacione-s
Ocmllll'lita'lias;
Yj
 
'0)
'04:
ri11errlbl'Qs
qua
r~p~ntar~na
las
organizjQOnes
de
Interes:pubfrco
qe
ta
ritimunct,
OOnsiderilindms.e
en
en,a~'solo'a,
his
:personasjuridicas.sin-fines
'deruere
:cu,y~'
'finarl'daq
sea
IsplOmo_oloo
'del
int$re.$:
g'~ner~1
enrm~te'ria]
:d~t:f~'re;QhQ~
dl,ldaoanos".
S'SlstenQc(
Social,educaci6n
.sallid,
merna.
a.mbiente.
Q
ouatc!,utera
oua
debien
oomun,.:en
eS~Giallas
queAaCIJfTsn,al'
V~lwn~~~y
g!-!~
~~n
lJ)s~(itase.n
sl·Cata.stra
qlJ'~
e!i~_bl.~~
,~r
~I1J¢~lo
~e
cf~
J~
L.9y:
W2.():fjOO
:~otliJ;!
ASQclamorIss:
''1
PartieipatittlnCiUdadana
tU1
'Ia:6esti6n
PubJlba:
Se
:CGflsiaeraFBn
tambien
.dentr~
de
es~e
tfF)od~~.l}1lfdad~·
lasasllciaoones
if
,comunidades
in-dj'QlSoa$,
constitLIlt:fe>!):
,borifim:n,e:
';ii
10
oiSplIJ.e,sto
en.la
Ley
N<I1:
9.2$3,
Las
Qr;ganlmciories
as
inleresp~li!3P
~I~
cpmo:org:a~ciQI;I~~'~u'1i!B:rra.~~~
ca.r{;n$rfu.n.cfonal·oterritQrial
tePf'eS'&r1tadas
en'el
QQn:~jQ'
d_&:QQ:nfQr:iT)ida~~
Q
&I.sp'u~sta
e'n;)$'~l~lraS:ei}
olb)1
p~eceden1.e
\1
no'
pOd
l
ta1l
p0Stwar,a
IO.sOOpQsa
lque
SEI
refiere
'IS
pliasBnte
lelra.
A
'rici:.u.,~oc
4
P.,-,
iro1ias
las.
61'SCmaa
dWJitas
pfeced.entemertt~'se
'oenaminarim
ci\inS'lljeros
}I';
perman~r:Sr!en
~"cargtl,s
,durante
,ouatro
anos
I
ARTinO_LO
:S~.'"62~COfl5e'J.:o
-sera
.pFesidid~
pOt
e:r
Alcalde,
de8empenart~Rs:e
'90m~
mllr,hiifrode
fa
61
~~re~rtt>Mtmierpal,
Enal:,lsen9i~
del,Af~
i1$.
presid{ra,elVtoe'pres'den'fe
que
,eJ~
el
proplG
,Cansejo
de
entre
$.US,.
intesranms,deoonfermrdad
atedispuesto
mas>Qderam~.
P1.rrafo
~2"
tie
-los'
Requl$ilos;
tnMbitidade.5
etn&a:m~b~I_I~,~
pans
'.D~empeflar
'eJ
cari~
Ci'8
'-;8!l"jero
AR;.jlCUl.;06
P.,-,
Para
se-r_etegidoFriieIriI!.iJnde~
Censejo
se
reqlle1i~
a)Tenet1'8
a
nos
de
eclad.
'cOn
,exoepc.i6n
de'kJs:rep"~aS9fl(a.t:1t~~
d.~
organl,raqione:s
s~nala~a~,enfa'Ley
ND
1Q.418
sQbr:e
juntas'de.Vecfnos
y
damas
:ot@anlrzacienes
Carm.lJ}ital1ae.,:
b)T~ner,ia1m
menos,,un
ano
de
affliacl¢n,~
let
Plijanizacloo,
,que,
,re-pr;_eserue,
al
mqmenta
ge
Is
$1~t;~i6J:k
C)Serditil~nJeD
~nJem.,av"ecli1da~~
en:,e
:'P&s;;
'1'"
Id)
fIIo
~r
si~9.
Q9nitan:Bdm
'!!Or
·tJelito,
'q~$
'rneretca
pe.ns:
,afUctiva,
,bsta
,mnabifitfad!
,uedara'$in
efaqt'Q,
,tloavez
transClirrittoelplaza
ooritem:p.
ada
.en
~1a_rti~90S
,del'Q6digoPenal
t>
desde'Ell.'CLlr:r1,~I.{m[a"~o~.r'eet)~,o.~
I:a
r6:sp'El~1lIJa;
er.i~"
A'RTfcl.u..
O
to.-
N:o
podraAsercsrldidatas.a
oonseJaros:
a')·
II..:OS
mfnistros
'~cI~
E5ta~T
1:9!i
.s)Jb~El(;tetanog.
,los
$'~~Ulrlos,
reQi\o:nales
fflJnJ:SteriaJ~s"'Ibs'
:intendefltes,
I'OS
g-obemador.es
j
los
coFlsejeros
reg.iona1'e~t
'los
'~lca1de$;
os
conC9jale.s
1
tasJuneiGnafios
muni~palas
d~
Ja
CO.mLlIj~
Clle
Olml:.J~,
os
paFtarri6ntariOStl~~
f!1:iembros'delQ)n~jgd~1
!a~!;l'CoC~nua'y
'EllOont'raIOF
;Ganarall
de'];a,R§pllblt~:
b)
Lo,S
mlembtos
'Y
JunCionarios
delos
~i~re1\~Sescalaf9fles
del
Pod~r
jdd~~1.,aet
Mfnlslef'fo,
Publico,
a~i
,coma,
Jos,det
Trib'-Uf'lal,
C'o'netliucional
l
delTribunal
Gali~iQ8~Qr'Qe
EI~cciQlile5'JdE!,1as·tnbtinalfllsel'(~!atolliiles'reglrQflalesi
~IPsf!'lj~mbr:o:s·
,deJas.~uel7!as':Armadas,Carabin~_~eoIn\l~stigaciQn~j
'y.
Ie)
Las
.~ersol1a~,g~e
ala
.fech~,
c;le
tnsc'tipcrOn
de
'sUS
candidatutas
terrgsn
v;igent~
esU$lgdb'an~
pqr.:51
'0per
,tarcems,oont~atos
:c'
cayc;ipnes
(!OIl'la.
Munj'cip:qfid.ad.
dQ
Qlmile,
llari1pooo~odran,
serlp'
QU
en·e~.~nQ<mIj~
giG$:
pendlentes
,canla
rnisrria
N.1Lo1ni.clp~~i~ad~
m~lr"IQs'
quese
tefl,eran
al
elerclcilll
de',dSfel::l1es
Pro~19~,
de
Sl!l
~ny.vge..
nUos:,
adoptados
Q
parisntes
'ha.~t!l
~I
"tercer'grado
de:
.G.Qnsangulrllijad.~
seg'ilnGo'aeafiriidadinclusive.-_IgciaJ,;pr9t'l1~t_d6n
:ni9i~,'
respedo
de
los,
direetsre:Si
:a~mlnl~t~dbre.$.
r~pra~nbJrit~s,
y
.soelos
tiw.lares·
del
diezP'Of
'-cilento
~omf:ls:0$lo~,Clare-o'-os,de
,cu..alqUler,clase'desQQi~da't,
,Cl/,andQ
~,.st4
enga'
'contrafos,
0caliloio.Ties
,Migentes'
9'IitJgiGS'pel1dJelilte~
'CQI1:1aMUniC!palidad
ae'OhllUe..
 
A'R.:r.TeULD
a~'..:
Lo,S
camps.
,C(a.oons;efemsi
Sji~rJ;
,rniQO,mp'~tlbJ~~
@
a~.fiun'gfimn'~
pLllilicas'senaladas
eA
'ias,
'tetras~a)~
ib)
del
'articulo
:anieltdt.
Tarii!lHiien
le
:seran.oon'
tO~Q
~mp~o,
If!Jfc1oi0r:t
9:
cam;lsiilm
qtJ'6
,s.e
d'esempeiij9~n
lca,
MUTltcll3;alldad
-y
~!1
I,a~
lCbl11>oraeiOi1'$s,()funQacto118$
eo
Q1J.EI~,ellla
,patti,Qip-e.
Tafl"!PPco
l
podrGn
d~seml99nar~o;arg9
~eqn~erp',:.
~J
t.os
qUIi:'dyrsJiln:;~I
~~(E~eia
'dij
W"tlStglQ
1"C!JOllMj
:~n
~t'gl,!n~cf,d~
h::rs
~uprure'$tt:{S
,a
que
elude...
I,a
1~.Q),djll
artie;UfoJU;
''I"
b')
Lias·
,q1j9
tlurante:sw
Cfese1l'lpeno
actuatenc:d.m.o,
ab~dm.$:a'
:,~rl:d~wrto$
.'~11
cual<quier
Ic!ase
ded~liciiGI,ooniJralaMUnKl(fi'jaUGsd..
_ARnO:ULQ'~~
L_D.S~OofilsSjelio;
ldi~-n,
SF)
ell
:el:~I~eiQ
de~
~iJSI
oarg'O'~
!pOri
la$
sig'-lientes
,aausates·:'..
1)1
·R,em.,4n.pi6fU~~ad.a;
:ace.ptad~1
_po~
,[a
IITlaI¥orfal,de
lp._s
,con'sejero.s'
em
.~j~r9IQfo:.
:q'i_n
peijulcio'de10
anteitilu',
Ila
renun~iaq,.u!duere:
m.otrvada
,por
liJp,ostula~d6.n:a
UR
:car9Q
d~1
;el~C¢i9n
PClfJJ&tar
~~o'req~;e~ra
~,I11f:taJggn:o~.
b1
,itHl$jStttn¢i~'
inlu$.tffittat(al
$
mtts·
IrJ$
~O%
d;~1
ia-i;s@:$icme's,
OmIMn'as;anua't:l),~_
sesiOOie5
stlcesivas
Em~CJ.J.atqUier
"emoeo;
9)IJnh~_Qoniljad;
~~~!\6vin.;~.Jite;
d)PetdIe!a:
de
elg,Wl
'tequisit:O'paia
l
serr81egi'
ao
oons,ejsrt'l':
e)'Inburrir~
en,a'lg,una
d9Jlas.
incxlilinpatibmaa:oes,60ntenip~adaS:
en'sl
articulo
74
'd.a
1&
L~
N~18)3~§
QlI'gar:dQaI
¢:~nst.1Uolpnll
d&Munlbipali~a,dfJ$;
f)
Pelj'dlda!
de;lacaltd·afl
~e:mismbro.de;
la
Of1Qanizs'ci6.n,
que
1iI(l.rE!se.nten;,
'I.
g~
~~9n,
de·lalp-e~9najuridica
r~fS'sentad:a.
ARllCUL(!)1
10:.-...
5i
iJri'
:oonsej~tittJ'a~rcesme'
en:su.
cargo.
P;$~
cal
l"teg~1i
:e]
pOJ)~eJq
~I'
lre~ctiv-Q
supl~[l~;
p'Qr
-sf
~ri:odo
,'q~Je
restEr
·para
ool'11lplefilf'e;1
iQuli~ri~nhJ
qL(~
!t:Q.rr,~.ndSr,
,Ef!!
eel,$Qi
de::
rlgll
e~tirun
JhlPI~ote.'191
CQ""'~f>jQ
eontiAuarca
funcfcmaoo
'oon
el'
nameR')
,dB
integ~rantes
'oon
Que
,cUsnte
Fi8,S'1a:
·ai
$jg.l.;dente
els.cd9f1t..
'pUmfo·~
:D_ela
Ersec·6J1la~
los
~eonsejeros
IIRJiCULJ011.~Para!
,memos
.de1&
,liji.leGC{6n
:de,
t!J$
:consejdir:C).s
a
5JLl~I·$(!
~r~,'r&
~'I
articulo3~:
'Ie
Secrataria
'MunimipW),oonseseri,ta'tfias
de'antl~pac10n
Iii
Ilamma
de
Iia
~kf@,'Qn,
Ptlt1lfcara
l
onli$tadQ
IXi1I1
112;11$,
'orvarnzaGi'on.es
'OO1ll.lJflttatl'aoS
~erfftQn~.I~
y
fi.mCitmale.s
~g,emtes,
',oonde:J)ema8
pari1fcI~ar
en'Ell~
prllceiQ:etElttomf
Y
liDSJ!I!Ombt:es
~.~s,~eJlrtJ~@~.r:ltes:b;Q~~~
pa.r;a
"~I~labgraci6n:~
'este
Usiado
t
dlcha'$em,'etaria
.c:o.nstd~ra.tj
,~ii.&·
,Qrgatl~c~:~riies,
1~fJ~
:SEiI
.enPl.fG!Y:ltJs[lI
vlgi9ntg~
a
le~
,'e.~:eJ
'eI'J
1
~l
r~,gJstrOmunicipal~pSCthn.'l....
AsJmJ_8:mO",
~n
d:fch~lj~~b
II.&!:eCli~tatl~'Mu,l1i~pa(llinpo!Vqraf!ii:~~
qrgao~~lflne~
de
jIJTlter~s,
pub.fiCO
as
i:a
,oomt;.lna;
p8m~
[0
1etlaIICQn~sfQ'e.r:ar.a
to,
IqiJt;:.
d~IP0I'1.g~
ai,e.ta$tro
l
de
Q'rganiZacion,es',ds
r
'l,riteresPublioolell
tlig,~s.imo
pfrim..er
afa,prevl0
,a,
Is
faeiha,da
Ita
reali%adton
defa.
eleecl6ncitada,
OUalqli.1ter,C'li:Q:jIlI~CICfi~'
eUya"In~~elOD'.en
,elpadmnl:lUbleM
,51ICi1.0I:
Om
UdS
l.
IPltufrai.
d&n!rgde
Jlqs
ci..,co,~~.
:s:i9IJf~~~,~:
til:~
~IB'
su
,puiltl6ac:iiqn"
11~~r~liIa
flr~s~~:c:;i~n
~$~l
per
,rm~ioi
.di!~
~a.
OfiQfna),
d.
Pa"es:
tile,
~r~
Mtlni.pj:pplnQ1,'I;~1I
Q£i)rJ
:ell
objefo:
de.
Cju.e,
sa
subsana
,e,!
oemtirr'
oomelidb,
!EI
Secretalia
Mliliicrpa~
OOrlC1Cera,del
lr.e6)~p
Y
JsnCltl'li
'W'lJ
'pJaap
~de
tr:
es
(!'t.f~~
!l~j!~,~p'~.
{e~Jv~lot,
§~:
a~j~ndo~
'~oll'egir
~I,
~~ril:Qr
rE!pm'$~Hi~dtl~.,re.c1lP.~IldQ:
LalS0lfglttid:
fU~J:ilOiIa
:a:ro:ent!!',~fn
Iq~~
nlnguntl
delas
do,s.sit"uacitjnessu~tlaa
',el,prooes,o
eJectoral,
'il\.m,1~.I"",jI'iLO·;
1'·:')'-
J;lr
.m~5·rn,·O~
Ioff;a',
IB·~'·
.'.I"';·,'·In
r!"'e",
·,·,·u""I·I'~ue-~~
~~'II.II~+''''?4·O:·
r;&IfAiJl·,··.......nl
.31
',In··.'I'I'i
c
0
1"
~I.~'"'.'"'.'"'..
n!.
'1'"~,,,",,,-,
,~r;I
q........'"'.
p..,.~
Cjl..
e.
~!.'Q"",
'."1
P
,w.,I
II.~."
"'1:5:.
(:I,ell
al1fGUrl.b
ante'fiQr
j
'eJSecretanol
iMl"H'l.i'Gi,~""
,oomluniGara
pOrmediGi
d6
:carla
c~l\tiflcada
aldbrniGl,li9
,~9i~ir~d6
en
'JEll
Mun_i~illalid.ad
de
Is
'G~gali\lza"c:i§1O
,ll'es~:otiv.f;l!,
~I
'tSl~jj'
:dl@
,·~tltQriaad
~1i1
,e'l~a~
,tom'fala
!1:'Ie.s"snaCltln
de
,h:.espersonas
pa.ra
:~I~
Sf!
G!esemp:eneillQCmo
(D()mist~n
eteeterat~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->