Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Verkkkokauppa.com Katalogi 7.5.2012

Verkkkokauppa.com Katalogi 7.5.2012

Ratings: (0)|Views: 10,407 |Likes:
Published by Verkkokauppa
Grillikauden viralliset avajaiset! Muista äitienpäivä su 13.5.!
Grillikauden viralliset avajaiset! Muista äitienpäivä su 13.5.!

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Verkkokauppa on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

text

original

 
B#Hrgll 1000jddqyhrgllgUirjjbjdyppd-abchrgllgjgmmdq
Milkæ jdppdlivvd,?-7 c pgvjgæpyyjbcpbqgvvgldyvddvirdqqgm rdjimvdcgqvdudrvim, wnviimqæ 4-86c? dlyiilli- Cyjdmdcwõq 19 jpl cybugqgdjggmmgjjigvæ kblld ldyfdvryyudvddm jggmmg virdqqgmrymjbbm-Udlgvqi jiqvæuæcpg, ijblbhgmim kdjicgjddlgvbm pyyjbcpbqggvvgldyvd virdqqglli-Udlcgqvyqcdvirgddlgmd jgirrævivvw cybug kd pyycdqqd-Ig uddfg cddldyqvd vdg wllæpgvbd, jiqvææ uybqgjwccimgæ #vbgqgm jygm cwrjwllæ jwllæqvivvw ldyvd- Jbcpbqggvvgldyvd bmnilppb kd vyrudllgmim udgnvbinvb pyylli: qi ig bli lgyjdqcærjæmæjææm, qi ig gci jbqviyvvd, ig ldnbd igjæ ndljigli vdg uææmmw-Iqgllæ Nilqgmhgm, Pgrjjdldm kd Bylym cwwcælõgqqæ- Vgldyqvybvi-
Vybvi 90>09 .ndrcdd', 90>45 .vidj', 1959> .ryqjid, jyudqqd'-
Hrgllgjdyfim ugrdllgqivdudkdgqiv$
Pymdgmim hrgllgjgm#mdq, kbjd qybkddqgmyd hrgllgm læc#cõlvæ- Qyymmgvilvyqybkddcddm jæqgæ kdjæqgudrqgd orgjivvg# kdjddqyhrgllgimjæwvõqqæ- Udlcgqvivvypyyuglldqvd- Cgvdv?9 ~ 45-9 ac- Wjqgjdppdli pir dqgdjdqvænæm ngmvddm,cgmjæ vdndmqd hrgl#lgvgldyjqim cyjdmd-
Vybvi 4>841-
 
0
-40
Xioir Qpgrgv I#?40 Aldqqgajddqyhrgllg
Qpgrgv I#?40 bm nwuæjddqyhrgllg, jymndlydv pirinvwæjddqylld hrgllddcgqimvdgvbbm- Qpgrgv I#?40bm vdlbyfillgmimXioir#cdllg, kbqqdbm vdrugvvdudv bcg#mdgqyyfiv jymmblldhrglldyjqim cdjyympææqicgqijqg- Qbpggcwõq pgimiimvglddm, qgllæ vwõvdqbbm grrbgvivvdugqqd-Vwõuælgmijbyjyvpgvæuæv uælgmiiv jæfimylbvvyuglld-Udryqvivvy jdnfilldpblvvgcilld # ipæqyb#rddm hrglldyjqiimqybqgvviliccijblcilld pblvvgcilldudryqvivvykd cdllikd-
Vybvi 49>90-
617
-70
Virrdprb pyyjbcpbqggvvgvirdqqgldmjjy, 490 cc liuiæ,6 jpl ~ ?-7 c
67
-70
Jæviuæ kd mbpid jddqyhrgllg, kbjd ugi uænæmvgldd kd kbmjd duddv jæwvvõudlcggjqg ?0qijymmgqqd$4690 ac? udlyrdyvdgmim hrglldyqpgmvd#dld-7690 OVY " ?-> jX jddqypblvgm- Jæviuæjdmvbjdnud kd liugvivvæuæv kdldv- Pdgmb dlli44 jglbd- Pbqlggmgicdlbgvy pgmvd- Cyjdmdqybcdldgmim jddqylggvæmvæ qybrddmjddqypyllbbm qijæ lggvæmvæ 660 h jirvd#jæwvvõjddqypyllbbm-
Vybvi 14485 .cyqvd',14?7> .pymdgmim' vdg 14908 .qgmgmim'-
477
-70
 
Mdci d Qvdr # dmmd vænfilli.ægvgqg' mgcg
Pivir Cõllir#Kimqimgm qyymmgvvilicdfiqghm#pgndudldgqgm- Jdjqg jgrjdqvd udljbgqvdlifgæ- Vinbjdq cbmbjrgqvdllgdyrgmjbjimmb-Vbgcgg kbpd > vymvgd væwfillæ ldvdyjqilld-Vybvviim liuiwq 495 cc kd jbrjiyq958 cc-
Vybvi 9166?-
Cygqvd ægvgimpæguæ qy 41-9-$
Obajgd Hbplipgndudlbdyrgmjbjimmblld
46
-70
Vni Albyf Mgmi Grbm bm dccdvvgldgqvim qybqgcd cybvbg#lyrdyvd- _dyvd qbpgg jdgjglli ngyqvwwpiglli kd qgllæ ubg lbgnvgdcgvæ ypigcpgd jdcpdyjqgd- Ldgvviim dgmyvlddvygqimlæccõmqæævõ#vijmblbhgdm dmqgbqvd cybvbglyym ig vdrugvqijæwvvææ jbrjidd læcpõvgldd, kd mægm bllim ngyjqiv qæglwuævilgmubgcdgqgmd-
Vybvi 45487-
4?7
-70
Ypid, wjqglõgvw kd vymviillgmim ldnkd jimillivdndmqd$–Dmmdm udgjjd jyym kd vænfiv vdguddlvd–, vdgdgmdjgm wnfim vænfim- Vdguddlld vænvgæ mgcgvvægmrggvvææ kd wjqg mggqvæ mgcivææm væcæm ldnkdmqddkdlli-Pdjjdyjqiqqd vbgcgvivddm cyjdmd imhldmmgmjgi#lgqiv vænfim mgciæcgq# kd pdgjdllgqvdcgqbnkiivqijæ wligqvæ vgivbd vænfgqvæ kd dudryyfiqvd- Hgev_ipyolga pbqvgvvdd imhldmmgmjgilgqim mgciæcgq#qirvgegjddvgm ldnkdm qddkdlli ?> pæguæm qgqællæmgciæcgqiqvæ-
Vybvi 954>0-
??
 
-70
Vni Albyf Mgmi GrbmcybvbglyrdyvdMdci d _bqi # dmmd ryyqylli.ægvgqg' mgcg
Ypid wjqglõgvw kd vymviillgmim ldnkd jimillivdndmqd$ Dmmd udlcggjqg jdqudvivym kd pgdmldjdqvyudm ryyqym qgkddm kbvdgm cyyvd # gvqijdqudvivvdud kd mgcivvæuæ ilæuæ ryyqy-Pdjjdyjqiqqd vbgcgvivddm cyjdmdjggmdmryyqym ._bqd angmimqgq' qgicimgæqijæ imhldmmgmjgilgqiv mgciæcgq# kdjdqudvyqbnkiiv- Hgev _ipyolga pbqvgvvddimhldmmgmjgilgqim mgciæcgqqirvgegjddvgmldnkdm qddkdlli ?> pæguæm qgqællæ mgciæcg#qiqvæ-
Vybvi 95487-
??
 
-70
HD_FIMD _60Lgrbobvvgrybnbmligjjyrg
Gmmbudvggugmim HD_FIMD _60Lg #rbobvvgligjjyrg nbgvdd rybnbmligjjddcgqim pybliqvdqg$ Qi ligjjdd myrcgjbm gvqimægqiqvg kd kævvææqgmylli cdnfbllgqyyfiv jæwvvææ dgjdqg kbnbmjgm cyynym- Qdvymmdgqimlggjirdfdm dmqgbqvd _60Lg ligjjdd kbpd 600 c¿ qyyrygqim dlyiimvinbjjddqvg, lybvivvdudqvg kd qggqvgqvg- Ligjdvvdud dlyi rdkdvddmnilpbqvg kd nybcddcdvvbcdqvg dqimmivvdudlld rdkdjddpilglld- Jbmibm udmjjdrdjimvigmim qijæ jivviræ, kd qi qilugwvww kbpd ?9) jdllgq#vycgqvd # rybnb ligjjddmvyy cwõq lbgugqvd rgmvigqvæ kd cægqvæ- _60Lgbm cbmgpyblgmim kd qbuilvyy qgvim læniq jdgjimvwwppgqglli pgnbglli kdcwõq qguydlyiglli- _60Lg#rbobvvgligjjyrg bm nybcdvvdudqvg nglkdgqicpgjygm vdudmbcdgqiv qænjõ#, djjy# vdg oimqggmgjæwvvõgqiv rybnbmligjjy#rgv kd qim imirhgdmjylyvyq 600 c¿ qyyrygqilld dlyiilld bm udgm 8 jXnjyyjdyfiqqd-
Vybvi ?6015-
4?77
-70
Vdrkbyqngmvddmrdkbgvivym dkdm$
 
Uggjjb#I~vrd$
Ngmmdv ubgcdqqd 8-9-#41-9-4?- Vdrjgqvd vybvvigfim qddvduyyq, ngmvd kd vybvivgifbv qguyglvdcci-Jyudqvbugrniiv jbrkdvddm qybrddm vybvivgivbgngm- Icci udqvdd cdnfbllgqgqvd jyudqvbugrnigqvæ-Lyi jyudqvb # xxx-uirjjbjdyppd-abc"jdvdlbhg
Miqvijddqyvcwwmmgqqæjdgjgqqdcwwcælõgqqæ$
Jæranir J ?-?4Adr Jgvpdgmipiqyrg *piqyqdrkd
 
Jiuwv kd nilppbjæwvvõgmim pdgmi#piqyrg, kbmjd cyjdmd bm jdgjjgvdrugvvdud dyvbm piqicgqvæ udrvim$Qgqælvææ pdgmipiqyrgbqgim lgqæjqguddnfbvyqqyyvvgcim, pinciæmpiqyndrkdm, piqydgmiim udndlld kd jygudyqqææcgqjæm- Qbpgg nwugmcwõq cc- pbljypwõræm, cdvvbkim,pyyvdrndvwõjdlykim kd #jdlyqvigfimpiqyym- Wnfiqqæ bpvgcbgvykimqyyvvgcgim jdmqqd qi vybvvdd nwuæmpiqyvylbjqim imirhgdd qææqvæim-
Vybvi 17??4-
7>
-70
Pnglgpq PF80?? FUF#qbgvgm jdnfilld mæwvõllæ
Vbgqvd ilbjyugd kd cyqggjjgd dyvbqqd- Pnglgpq PF80??, kbqqd bm jdjqg 8–"4> acVEV#LAF#mæwvvõæ, ugiuæv qgmyv FUF"Fgu^®#ilbjyugim, cyqggjgm kd jyugim cddgl#cddm vgim pæællæ- Nilppb dqimvdd kd jggmmgvvææ dyvbbm-
Vybvi 10857-
467
-70
LH LJ690M 1?–"6?–Eyll NF LAF#VU nworgfg
 
Qglcgæ nguiliuæm jdymgq Eyll NF LAF #viliugqgb, kbqvd lõwvwuæv qijæ cddmpæællgqimivvæ jddpilguirjbm fghgugrgvvgciv- DU Cbfi#, Pgavyri Xg{drf GG# kd ?6p _idl Agmicd#bcgmdgqyyfiv nyblinvgudv væwfillgqiqvæ jyudqvd- YQO#lggvæmmæm jdyvvd ubgv vbgqvddcyqggjjgd kd jdvqilld jyugd- 400 000;4 jbmvrdqvg, jblci NFCG#lggvæmvææ- FUO#V kdFUO#A #ugrgvvgciv- Adoli _idfw NF-
Vybvi ?5505 .1?–' vdg ??9?9 .6?–'-
167
-70
1?– cdllg
6?7
-70
6?– cdllg
Cwõq 5 jj;m bqd#cdjqylld, udgm 8€"jjldqjyvyqlgqællæ$ ++
Xioir#hrgllgciqvdrg_dwcbmfKævjæqddrimcwwcælæqqæpi 44-9-jlb 46#?0

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->