Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Székely Újság 2012/06

Székely Újság 2012/06

Ratings: (0)|Views: 99|Likes:
Published by szekelyujsag
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. február 10–16.

II. évfolyam

6. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

A halál neve: szén-monoxid

LŐRINCZ CSABA
lorincz.csaba@szekelyujsag.ro

Magyar beteg

K

Szinte minden évben lehet hallani arról, hogy hányan jártak pórul, amiért nem szenteltek kellő figyelmet a szénmonoxid-mérgezés veszélyeire. A szén-monoxid legnagyobb hátránya, hogy színtelen és szagtala
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. február 10–16.

II. évfolyam

6. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

A halál neve: szén-monoxid

LŐRINCZ CSABA
lorincz.csaba@szekelyujsag.ro

Magyar beteg

K

Szinte minden évben lehet hallani arról, hogy hányan jártak pórul, amiért nem szenteltek kellő figyelmet a szénmonoxid-mérgezés veszélyeire. A szén-monoxid legnagyobb hátránya, hogy színtelen és szagtala

More info:

Published by: szekelyujsag on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

text

original

 
 VEZÉRCIK
LŐRINCZ CSABA
lorincz.csaba@szekelyujsag.ro
Magyar beteg
K
ét éve nekiláttak,hogy tüzet gyújt-sanak, és lám, most már összejött. Eddig csak füstölgött, és őkszívták a füstöt. Köz-ben kimentek a rétre, és a kopjafa, anégy kilométeres útszakasz avatása al-kalmával friss levegővel töltötték fel tü-dejüket. Szervezetük azonban hozzászo-kott a füsthöz, így mindig visszatértek atűzfészekhez. És bíztak benne, hogy nem gyúl meg. Ám a fizetés- és nyugdíjadóz-tatással szított tűz fellángolt. És a hirte-len jött meleg nem volt jó hatással, így akormánynak mennie kellett. Mármint azoknak, akik nem bírták. Az RMDSZ-es miniszterek azonban jól bírják, nemhiába mondják, hogy felkészült politiku-sok. Ők maradnak. A füstmérgezést megszokták, a meleget még elviselik. Deérzik, hogy nem sokáig. Tűzifacserét kérnek. Félre a kisebbségi törvénnyel,autonómiával. Jöjjön a fizetés- és nyug-díjemelés, az erdélyi autópálya. Ezeknek jó a füstje. Vastag és átláthatatlan. S hi-ába egyes öregek tanácsa, hogy nem kel-lene ezt tenni, a többség jól bírja, ígymaradnak. Makacsul ragaszkodnak a füsthöz. S szerintük nekünk is ez kell.Evetke jut eszembe: „Beszélgettem Bese-nyő Pista bácsival, és megmondta a vé-leményem.” Ugyanebben a helyzetbenvagyunk: megmondták, hogy nekünk a füst jó. Húsz éve kezdődött, most már biztos hozzászoktunk. Nem veszélyes alátásra, mert nem látunk semmit abból,ami nincs. Nem veszélyes a hallásunkra,mert még halljuk a „Nektek így lesz jó” mondatot. És nem szorulunk kezelésre,így elküldhetjük máshova az orvosokat.De ha mégis kikúráljuk magunkat a füstmérgezésből, még mindig ott van aciánmérgezés. Ehhez is hozzászoktak.Vajon mi következünk? 
 / szekelyujsag
www.szekelyujsag.ro2012. február 1016.II. évfolyam6. szám24 oldalHeti műsormellékletÁra: 2 lej
9771583008004
Székelyföldhetilapja
 Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás
Idén fürödhetünk Csiszárfürdőn
6. oldalon
Kampányköltségvetés
9. oldalon
A jövőt megalapoztuk…
11. oldalon
Egy RMDSZ-dokumentumból
14. oldalon
A fenyő szolgálatában
16. oldalon
HIRDETÉSEK
Szinte minden évben lehet hallani arról, hogy hányan jártak pórul, amiért nem szenteltek kellő figyelmet a szén-monoxid-mérgezés veszélyeire. A szén-monoxid legnagyobb hátránya, hogy színtelen és szagtalan, tehát csak ak-kor lehet észrevenni, amikor már kifejti káros hatását. Rosszabb esetben fulladás is előfordulhat, enyhébb esetbenfejfájást, hányingert, rossz közérzetet okoz.
5. oldalon
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
BALÁZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro
T
öbbezres tömeg jelenlétében kerültsor az emlékmű felavatására, azünnepségen jelen volt Orbán Vik-tor. Mindez a helyhatósági választások idején történt – a megyei elnökségért in-duló Szász Jenő alulmaradt az RMDSZ-esBorboly Csabával szemben, a polgármes-teri székbe Bunta került. A bajok ekkorkezdődtek: Az emlékoszlop és a szoborköltségeinek felével a mai napig tartozik az önkormányzat. Ez azonban már az újpolgármestert terheli, de ő három éve hal-lani se akar róla.
4. oldalon
Orbán-fóbia a millenniumi oszloptól
Mind a mai napig kifizetetlen a Székelyudvarhelyen 2008 májusábanállított millenniumi emlékmű. Pontosabban: az eredeti helyére visszaál-lított hasonmásalkotás.
AJÁNLÓ
A halál neve: szén-monoxid
         I         L         L         U         S         Z         T         R           Á         C         I           Ó
 
Emil Boc miniszterelnöki posztjá-ról való lemondása után felgyorsul-tak az események: az államelnökkinevezte az új kormányfőt, minisz-tereket cseréltek le, az ellenzék pe-dig kitartóan agitál.
E
mil Boc, a Demokrata LiberálisPárt (PDL) elnöke azt nyilatkoztaa közszolgálati televízióban, hogy pártja életében a közeljövőben jelentős változások várhatóak, mert vissza akarjaszerezni a megszorítások miatt jelentő-sen megcsappant szavazótáborát.Részéről ez elfogadható magyarázat-nak tűnik, hiszen népszerűségének mély-pontjára süllyedt a PDL, és a választások közeledtével menteni próbálja a mégmenthetőt. Emil Boc döntésének követ-keztében még jobban kiéleződtek a par-lamenti pártok közötti nézet- és érdek-különbségek.
Boc polgármester lesz?
Közvélemény-kutatást szervez a De-mokrata Liberális Párt Kolozs megyeiszervezete annak kiderítésére, hogy EmilBoc távozó miniszterelnök mennyirenépszerű a kolozsváriak körében a pol-gármesteri szék betöltése céljából. A pártnéhány héten belül nevezi meg jelöltjét apolgármesteri tisztségre.
Politikai stresszfaktor
Egy új kormányfő kinevezése fontospolitikai változást jelent, ugyanakkor bi-zonyos mértékű stresszfaktort is a befek-tetőknek – vélekedik Mugur Isărescu, aNemzeti Bank kormányzója. A szakem-ber szerint a befektetői piacon már ta-pasztalható az elbizonytalanodás, azon-ban a helyzetet a Nemzeti Bank uralja. ARNB arra törekszik, hogy minden kor-mánnyal együtt tudjon működni –mondta Mugur Isărescu .
Új miniszterjelöltek
A Demokrata Liberális Párt (PDL) ve-zetőtanácsa a párt teljes miniszteri csapa-tának visszahívásáról döntött. Titkos sza- vazással határoztak az új miniszterjelöl-tekről, akik a következők: Stelian Fuia –mezőgazdasági, Claudia Boghicevici –munkaügyi, Cătălin Baba – tanügy, Răz- van Mustea – távközlési, Gabriel Berca –belügy, Andreea Paul Vass – gazdasági,Bogdan Drăgoi – pénzügyi, Cristian Pet-rescu – turisztikai és Alexandru Nazare –szállításügyi miniszter.
Kicsoda Ungureanu?
A Ziarul Financiar lap szerint az új mi-niszterelnök a zsidó tanulmányok mes-tere, ugyanis Mihai Răzvan Ungureanu iz-raeli egyetemen is tanult, illetve Európá-ban folytatott zsidó-héber tanulmányokat.1997-ben az oxfordi székhelyű EurópaiEgyesület a Zsidó Tanulmányokért nevűernyőszervezet tagja, 1998-ban pedig azemlített Zsidó és Héber Tanulmányok Központjának főmunkatársa. 2004-ben a jászvásári Al. I. Cuza Egyetem JudaisztikaiTanulmányi Központjának igazgatója.
Markó marad
Markó Béla kijelentette, egyelőre nemmerült fel az, hogy Mihai Răzvan Ungu-reanu kinevezett miniszterelnök kabinet- jének nem lesz a tagja. Egyelőre a prog-ramról egyeztetünk az RMDSZ kereté-ben, majd később beszélünk a csapatról –nyilatkozta a Mediafaxnak a miniszterel-nök-helyettes.
HÍREK RÖVIDEN
II. évfolyam6. szám
2BELFÖLD
BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK 
Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALASI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X
Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD
 Vezető szerkesztő
LŐRINCZ CSABA
Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS,CSÍKI SÁNDOR, CZEGŐ ZOLTÁN, JÁNOSI ANDRÁS,KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS
Szerkesztők
CSONT ZSUZSA, PÉTER EDIT
Olvaszerkesz
SZABÓ ATTILA
Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ
Tusí tók
CZIRJÁK KÁROLY
(Maroshévíz)
, CSISZER LÓRÁNT
(Csíkszereda)
, CSÍKI ÁKOS
(Gyergyószentmiklós),
FEJÉR MELINDA
(Kézdivásárhely)
, KOSZTI ILDIKÓ
(Kézdivásárhely)
, ROKALY ELVIRA
(Gyergyószentmiklós)
,JENEY ISTVÁN
(Marosvásárhely)
,ZSIGMOND JÚLIA
(Sepsiszentgyörgy).
Lapigazgató
KETESDI IMRE
Marketing
CSONT ÁGNES
E-mail:
marketing@szekelyujsag.ro
E-mail (Kézdi):
marketing.haromszek@szekelyujsag.ro
Ter jesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS
Szerkeszség és Kiadó
INFOMARKET KFT.
Szerkesztőség:
535600 Székelyudvarhely, MihailKogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia
Telefon:
004 (0)366-105.055;
 Mobil:
004 (0)746-142.676
E-mail:
titkarsag@szekelyujsag.ro
E-mail:
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Fiókszerkesztőség:
525400 Kézdivásárhely,Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia
Telefon:
004 (0)267-364.000
E-mail:
szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro
www.szekelyujsag.ro
Ti pog  fiai tervet a
Typotrek Kft.
készítette. A hetilapot a
Pantex Impex Nyomda
nyomtat  ja
.MINDEN JOG FENNTARTVA.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit.peter.edit@szekelyujsag.ro
Mentik a még menthetőt
 Kiéleződtek a nézet- és érdekkülönbségek
Semmi sem változhat
Jeffrey Franks: a megállapodás folytatódik
A Nemzetközi Valutaalap (IMF)arra számít, hogy a közös megálla-podás Emil Boc kormányfő lemon-dása után is folytatódik – nyilat-kozta a Reutersnek az IMF romániaiképviselője.
„Nem látok okot arra, hogy az esemény bármilyen módon befolyásolja a megál-lapodást. Arra számítunk, hogy a megál-lapodás folytatódik” – nyilatkozta Jeffrey Franks, az IMF romániai küldöttségének  vezetője.Az IMF, az Európai Bizottság és a Vi-lágbank képviselői befejezték a Románi-ával kötött elővigyázatossági megállapo-dás negyedik értékelését, és javasolták egy újabb, körülbelül 500 millió euró ér-tékű hitelrészlet felszabadítását. „Az el-lenzéki pártokkal folytatott tárgyaláso-kon felmerült néhány jó ötlet. A jó ötle-teknek nincs monopóliuma. Abban bí-zom, hogy minden felelős politikus ésminden párt megérti a reformok folyta-tásának szükségességét. A kormányvál-tásnak nem szabadna megváltoztatniaazokat a politikákat, amelyek az elmúltévekben elnyert gazdasági stabilitást biz-tosítják” – nyilatkozta Franks. Mintmondta, IMF-tisztviselőként nem lehetpolitikai véleménye, és minden választá-sok előtti vagy választások utáni kor-mánnyal együtt kell dolgoznia. „Arraszámítunk, hogy minden elkövetkezőkormányban tárgyalópartnerekre talá-lunk” – fűzte hozzá Franks.
Bár sokan az utca győzelmének tekintik a kormánycserét, és a volt miniszterelnöka körülmények tökéletes áldozatának tűnik, érdemes elgondolkozni azon, hogy a po-litikai események alakításában milyen szerepet játszik Traian Băsescu államelnök. Mivel az államfő is kavarja a politikai játszma kártyáit, valószínű, hogy előre meg- fontolt forgatókönyv szerint jártak el. Az ellenzéknek kiszámítható a lépése, kérdésesazonban, hogy az RMDSZ tud-e előnyt kovácsolni magának a kialakult helyzetből.Vezetői egyelőre egymásnak ellentmondóan nyilatkoztak.
KOMMENTÁR
 
3
II. évfolyam6. szám
SZÉKELYFÖLD
TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDIESEMÉNYEKRŐL
         H         I         R         D         E         T           É         S         E         K
IZSÁK BALÁZS
A
ndrás barátom beszervezéséretett kísérlettel párhuzamosan egy másik magyar diákra vonatko-zóan is adatokat kérnek – nevezzük őt atovábbiakban X-nek –, ezúttal a Szatmármegyei Securitatétól. Az átirat szövegetökéletesen egyezik a Hargita megyébeküldöttével, érdekes módon még az ikta-tószáma is ugyanaz: 133/BE/0076591.Ezt is a bukaresti Securitate főnöke, StanNicolae vezérőrnagy és Lazarut alezre-des írják alá, a választ pedig ez esetbenis a 133/BE számmal jelzett szekusnak kell küldeni. (Egyértelmű, hogy ez BotaEmil hadnagy, az András beszervezéséretett kísérlet egyik résztvevője.) Csatolják az iratcsomómhoz a Szatmár megyei Se-curitate válaszát, ám többet nem esik szóX-ről. Nincs beszervezési jegyzőkönyv éssemmilyen támpont, hogy a két darab rá vonatkozó irat mit keres az én iratcso-mómban. Megjelenik viszont egy Aci Pa-unescu fedőnevű besúgó, aki többször is jelent rólam, és megalapozott a gyanúm,hogy X-szel azonos. Nem elhanyagol-ható tény, hogy az X-ről szóló szatmári jelentés kiemeli, apai nagybátyja mili-cista őrnagy. Aci Paunescu tartótisztjeegy Szilágyi Alexandru nevű kapitány, de van olyan jelentés, amelyet Bota Emil, il-letve Roghin Ion hadnagyoknak ír.X-szel szemben nemcsak én voltamtávolságtartó. Tolakodó kérdései gya-nússá tették, hiszen a kényes témákrólcsak bizalmas, baráti körben beszélt azember, lehetőleg négyszemközt, de sem-miképpen nem ismeretlenek előtt. Xmintha nem ismerte volna ezt az íratlanszabályt, olyan kérdéseket tett fel, olyandolgokról faggatott, amelyek eleve gya-nússá tették. Ezeket többnyire válasz nél-kül hagytam, vagy olyan választ adtam,hogy az ne legyen semmire sem használ-ható. Így is sok mindent tudott rólam, deén úgy véltem, hogy politikai szempont-ból semleges dolgokat. Egy alkalommalmegkérdezte, kik azok a magyar írók,akikkel a Petőfi Házban, illetve az írók házában találkozni szoktam. Szemrebbe-nés nélkül vágtam rá: azok közül, akik-kel találkozom, talán a legismertebbMóra Ferenc. X egy kicsit meglepődött,majd rákérdezett: – Te ismered szemé-lyesen Móra Ferencet? – mert talán de-rengett neki, hogy hallotta valahol ezt anevet. Hogyne – válaszoltam –, megszoktam látogatni az otthonában, rend-szeresen megosztja velem a gondolatait.Örökre elfeledtem volna ezt a kis ugra-tást – tájékozatlanabb ismerőseimmelgyakran követtem el hasonló, apró go-noszságokat –, ha harminchat év utánnem köszön vissza rám ez a kis tréfa. AciPăunescu 1975. április 10-én írt rólamegy jelentést, amely – igaz, ami igaz – sok  jó, egyenesen hízelgő megállapítást tar-talmaz. Mindig jól öltözött vagyok, szé-pen viszonyulok a kollégáimhoz, intelli-gens vagyok, jó nevelést kaptam, s haddne idézzem tovább a lelkiismeret-furda-lás diktálta szép szavakat. A jellemzésután jönnek a tények: gyakran járok a Pe-tőfi Házba, ahol a barátaimmal, mi több,idősebb írókkal is találkozom. Mitmondjak? Sejthette X, hogy Móra Ferencrégebben született, mint mi. Majd a je-lentés második oldalán: Gyakran szava-lok verseket, nagyon aktív vagyok, ha re-cenziót kell írnom (?), vagy fel kell szó-lalnom különböző rendezvényeken. Ésmost szó szerint: „Úgy tűnik, jó viszony-ban van az író Móra Ferenccel, akit azotthonában is meglátogatott.” (Se pare căeste în relaţii bune cu scriitorul Móra Fe-renc, pe care l-a vizitat şi acasă.) BotaEmil hadnagy, aki átveszi a jelentést, ezta mondatot aláhúzta. Gondolom a buka-resti Securitate egy darabig lázasan ke-reste a román fővárosban Móra Ferencet.Befejezésül egy gondolat X-ről. Nem ha-ragszom rá, amint akkor sem haragud-tam, amikor a jelentéseket írta rólam, ésén tudtam, vagy legalábbis sejtettem ezt.Sajnáltam inkább az esetlenségéért, tu-datlanságáért, tájékozatlanságáért és lát-ható, feltűnő zavartságáért. Az interne-ten találtam rá vonatkozó adatokat, s tu-dom, hogy Erdélyben él, talán családja is van. Nem visz rá a lélek, hogy a nevétnyilvánosságra hozzam. (…)A társadalom egésze érdekelt abban,hogy tisztán lássuk a múltat, ismerjük abesúgókat, de még inkább a tartótiszte-ket. Ezért kell a leleplezést egy intéz-ménynek végeznie, és végül ezért várommeg én is, hogy a fedőnevek mögött rejlőbesúgók nevét a CNSAS tárja a nyilvá-nosság elé.Sokan kérdezik tőlem: hogyan lehethozzáférni a személyi megfigyelési irat-csomóhoz? Elmondom itt is: a CNSAShonlapjáról (http://www.cnsas.ro/) le le-het tölteni a szükséges űrlapot. Ki kelltölteni, és elküldeni az alábbi címre:Consiliul Naţional pentru Studierea Ar-hivelor Securităţii, str. Matei Basarab nr.55-57, sector 3, 030671 – Bucureşti. Ésne feledjük, aki kezébe veszi a megfigye-lési iratcsomóját, annak erkölcsi köteles-sége a besúgók és a pribékek leleplezésétkérni.
Árnyékok árnyai közöttünk (VI.)
Otthonában látogattam meg Móra Ferencet
Azoknak a fiataloknak mondom, akik Móra Ferenc nevét az ezredfordulón tanulták meg, hogy a fenti cím a hetve-nes években épp olyan képtelenül hangzott, mintha ma róluk állítana ilyent valaki. Amikor először olvastam a Rabember fiait, én is a születésem előtti idők megfoghatatlan homályába helyeztem el az írót, ahová Jókai Mórt, Mik-száth Kálmánt vagy Móricz Zsigmondot, s irodalmi ismereteimben a legtisztább bizonyosság az volt, hogy a köny-veik ott vannak egymás mellett könyvszekrényünk polcain. Ám a román politikai rendőrség mégis rendelkezettolyan információval, hogy személyesen is ismerem, mi több, az otthonában meg is szoktam látogatni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->