Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Székely Újság 2012/09

Székely Újság 2012/09

Ratings: (0)|Views: 138|Likes:
Published by szekelyujsag
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. március 2–8.

II. évfolyam

9. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

Interjú egy volt párttitkárral

CSÍKI SÁNDOR
csiki.sandor@szekelyujsag.ro

Példaképkeresés

N

Az interjú húsz évvel ezelőtt készült Ubornyi Mihály egykori kommunista párttitkárral, későbbi gyárigazgatóval. A tanulságokkal szolgáló beszélgetés, bár megrendelésre készült, mégis fiókban maradt. A
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. március 2–8.

II. évfolyam

9. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

Interjú egy volt párttitkárral

CSÍKI SÁNDOR
csiki.sandor@szekelyujsag.ro

Példaképkeresés

N

Az interjú húsz évvel ezelőtt készült Ubornyi Mihály egykori kommunista párttitkárral, későbbi gyárigazgatóval. A tanulságokkal szolgáló beszélgetés, bár megrendelésre készült, mégis fiókban maradt. A

More info:

Published by: szekelyujsag on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

text

original

 
 VEZÉRCIK
CSÍKI SÁNDOR
csiki.sandor@szekelyujsag.ro
Példaképkeresés
N
em tudhatom pontosan, a mai fiataloknak milyen pél-daképeik vannak. És ta-lán nem is kell tudnom,hiszen nem lenne jóezek szerint élni. Mert mi van, hogyhaezek az ifjak a rájuk ömlő szennyáradat-ból válogatnak… Mi van, hogyha keserűszájízzel állapítod meg, hogy a példaképe-ket kereső serdülők a világhálóból rájukzúduló, a gyanús szórakozóhelyeken belé- jük bújó kétes kultúra félművelt, félerköl-csös, gyanús alakjai köré akarnak ma tö-mörülni. Mi van, hogyha (életed derekán túljutva)téged is megfertőz e szellem, s nem a teegészségesen beléd nevelt értékeid szerint  próbálsz példakép lenni, hanem eltéve-lyedsz arra, amerre nem szabad. (Mene-külj inkább ezektől a rád erőszakolt, ferdeelvárásoktól, s maradj hagyományos!)És miközben a „régimódi” példaképeknyomdokain baktatsz, mutasd fel a té-tova ifjúságnak, hogy mi az, amitől ma őőrizkedjék. Mi az, ami nem követendő. Mi az, ami kétes értékű, függetlenül attól,hogy naponta (órákon keresztül) mutatjatelevízió, futtatja média, szajkózza sajtó. Mutasd fel, mennyire hiteltelen a politi-kus, aki fogyásunk okán óbégat. Miköz-ben neki egy szem gyermeke sincsen. Vil-lants rá, mennyire nem lehet példakép az,aki a demokráciát dicsőíti. Pedig vérkom-munista emlőn nevelkedett. A családról  papol, miután feleségét lecserélte. Mert hanem tudsz követendő példaképet felraj-zolni a serdülő ifjúság számára, de lelep-lezed az értéktelen, hiteltelen álszenteske-dőket s az üresen csillogó „celebeket”, va-lamint a szemforgató kollaboránsokat,már parányit segítettél az útkeresőnek. Ama félreirányítottnak. Aki hiába keres, főleg rossz példát talál. De példaképeegyre nehezebben.
 / szekelyujsag
www.szekelyujsag.ro2012. március 28.II. évfolyam9. szám24 oldalHeti műsormellékletÁra: 2 lej
9771583008004
Székelyföldhetilapja
 Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás
Beszélgetés az MPP elnökével
4. oldalon
Intenzív március a Madarasin
7. oldalon
100 évesen is vidáman
8. oldalon
Bendegúz népe
11. oldalon
Apadó remények ortodoxokkal
14. oldalon
HIRDETÉSEK
Az interjú húsz évvel ezelőtt készült Ubornyi Mihály egykori kommunista párttitkárral, későbbi gyárigazga-tóval. A tanulságokkal szolgáló beszélgetés, bár megrendelésre készült, mégis fiókban maradt. A Székely Új-ság közreadja.
3. oldalon
KOMORÓCZY GYÖRGY 
komoroczy.gyorgy@szekelyujsag.ro
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
G
yerekként ösztönösen utánoz-zuk a szüleinket és környeze-tünkből mindazokat, akik fog-lalkoznak velünk, vagy akikkel bár csak ritkábban találkozunk, de karakteres jellemükkel nagy hatást gyakorolnak ránk. Ez inkább mintakövetés. A példa-képválasztás tudatos, akkor is, ha gyak-ran érzelmi alapon történik. Minél idő-sebbek leszünk, annál kevésbé jel-lemző, hogy azokat választjuk példa-képnek, akik szeretnek minket, figyel-nek ránk, gondoskodnak rólunk, bárezek az értékek is meghatározzák töb-bek között a voksunkat valaki mellett.De az értékválasztási lehetőségek ug-rásszerű bővülése sok esetben nem gaz-dagodáshoz, hanem elbizonytalanodás-hoz vezet.
5. oldalon
A hősök inflációja
AJÁNLÓ
Interjú egy volt párttitkárral
         I         L         L         U         S         Z         T         R           Á         C         I           Ó
 
Néhány nap leforgása alatt többmint 50%-kal drágult a tojás,ugyanakkor az üzletekbe jóval ke-vesebb érkezik belőle. A „tojáskrí-zis” egész Európában megfigyel-hető jelenség.
A
probléma forrása az, hogy január1-től az EU-n belül életbe lépettaz a törvény, mely szigorúbb kö- vetelményeket támaszt a baromfitartás-sal szemben. Ez szerint tilos szűk ketrec-ben, mesterséges körülmények közöttbaromfit nevelni, illetve ezen tojók tojá-sait árusítani. A szigorodó törvénykezéskét fronton is drágulásba torkollt: annak következtében, hogy a nem megfelelőfarmokat bezárták, csökkent a kínálat,másrészt pedig most a vásárlóknak kell viselniük azokat a költségeket, amelyek-kel az uniókonformissá válás járt a szár-nyastartók számára.
Válaszút előtt
Adományként kötelesek felajánlani fi-zetésüket a Szociálliberális Szövetség(USL) képviselői a parlamenti sztrájk ideje alatt – jelentette be a Szociáldemok-rata Párt elnöke, Victor Ponta. Azt is el-mondta, hogy amennyiben erre nem haj-landók, elhagyhatják a pártot.
Nem kell az ACTA
A Távközlési Minisztérium államtit-kára, Moldován József közölte: felfüg-gesztik a Hamisítás Elleni KereskedelmiMegállapodás, azaz az ACTA ratifikálásifolyamatát, ugyanis általa olyan alapvetőemberi jogok sérülnek, mint a magánélettiszteletben tartása és a személyi adatok bizalmas volta.
Tiltakozások
Országszerte újabb tiltakozó akciókatszerveznek a szakszervezetek az EurópaiUnióval kötött pénzügyi egyezmény mi-att. Az érdekvédelem szerint az egyez-mény előírásai újabb bércsökkentésekhez vezethetnek. A szakszervezetek ugyanak-kor új munkahelyek teremtését kérik, il-letve a jelenlegiek biztosítását.
Figyelmeztetés
Az Európai Bizottság Romániának is fi-gyelmeztetést küldött amiatt, hogy nemültette gyakorlatba az energiaárak libera-lizálására vonatkozó irányelveket. EddigRománia, Bulgária, Ciprus, Spanyolor-szág, Luxemburg, Hollandia és Szlovákianem jelezte az Uniónak, hogy elfogadta volna az irányelveket. Ezeknek az orszá-goknak két hónap áll rendelkezésükre,hogy intézkedjenek, ellenkező esetben azEB az Európai Bírósághoz fordul.
Bizalmatlan az ellenzék
Bizalmatlansági indítványt fogalmazottmeg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a sú-lyos egészségügyi gondok miatt – jelentettebe a párt képviselőházi csoportjának alel-nöke, Eugen Nicolăescu. A PNL az egész-ségbiztosító elnökének, Laurenţiu Duţă-nak azonnali lemondatását kéri. Azzal vá-dolják, hogy nem törődik sem a betegek,sem az egészségügyi személyzet gondjaival.
Régi arc új helyen
Teodor Meleşcanu liberális szenátor be- jelentette, hogy elfogadta Traian Băsescuállamelnök ajánlatát a Külföldi Hírszerző-szolgálat (SIE) élére történő kinevezésekapcsán és felfüggesztette PNL-tagságát.
HÍREK RÖVIDEN
II. évfolyam9. szám
2BELFÖLD
BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK 
Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALASI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X
Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD
 Vezető szerkesztő
CSONT ZSUZSA
Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS,CSÍKI SÁNDOR, CZEGŐ ZOLTÁN, JÁNOSI ANDRÁS,KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS
Szerkesztők
TER EDIT
Olvaszerkesz
SZABÓ ATTILA
Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ
Tusí tók
CZIRJÁK KÁROLY
(Maroshévíz)
, CSISZER LÓRÁNT
(Csíkszereda)
, CSÍKI ÁKOS
(Gyergyószentmiklós),
FEJÉR MELINDA
(Kézdivásárhely)
, KOSZTI ILDIKÓ
(Kézdivásárhely)
, ROKALY ELVIRA
(Gyergyószentmiklós)
,JENEY ISTVÁN
(Marosvásárhely)
,ZSIGMOND JÚLIA
(Sepsiszentgyörgy).
Lapigazgató
KETESDI IMRE
Marketing
CSONT ÁGNES
E-mail:
marketing@szekelyujsag.ro
E-mail (Kézdi):
marketing.haromszek@szekelyujsag.ro
Ter jesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS
Szerkeszség és Kiadó
INFOMARKET KFT.
Szerkesztőség:
535600 Székelyudvarhely, MihailKogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia
Telefon:
004 (0)366-105.055;
 Mobil:
004 (0)746-142.676
E-mail:
titkarsag@szekelyujsag.ro
E-mail:
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Fiókszerkesztőség:
525400 Kézdivásárhely,Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia
Telefon:
004 (0)267-364.000
E-mail:
szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro
www.szekelyujsag.ro
Ti pog  fiai tervet a
Typotrek Kft.
készítette. A hetilapot a
Pantex Impex Nyomda
nyomtat  ja
.MINDEN JOG FENNTARTVA.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit.peter.edit@szekelyujsag.ro
A boldog tyúkok nevében...
Uniókonformissá válnak a tojások
Bűzlik a MOGYE
 Dogar: csúfot űznek belőletek
A Marosvásárhelyi Orvosi ésGyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)román többségű szenátusa ismételutasította a minisztérium magyartagozatok megalapítására vonat-kozó felszólítását.
M
ég egy tárgyalási lehetőségetkért a Demokrata-LiberálisPárt a MOGYE ügyében. A kö- vetkező napokban Cătălin Baba oktatásiminiszter a helyszínen próbálja meg-győzni az egyetem szenátusát, hogy azoktatási törvényt tiszteletben kell tartani.Amennyiben nem jutnak megállapo-dásra, kormányhatározatot fogadnak ela magyar főtanszékek megalapításáról.Közben a román egyetemisták utcára vonultak az ellen tiltakozva, hogy a mi-nisztérium beavatkozik a tanintézetbelső szervezési ügyeibe. Egy nyílt leve-let is közzétettek Dogar Cătălin Moisealáírásával, amelyben azt üzenik magyardiáktársaiknak, hogy a magyar politiku-sok rosszat akarnak nekik, és kérik őket,hogy ne hagyják magukat félrevezetni,mert ha létrejön a magyar tagozat, meg-szűnik a magyar nyelvű fogorvosi ésgyógyszerészképzés, csak az általános or- vosi képzés marad, ahová majd 70 diákot vesznek fel. „Csúfot űznek belőletek, és tiezt némán tűritek... Senki nem mondjameg nektek az igazat, mindenki azzal hi-teget, hogy majd jobb lesz, ha magyarultanulhattok. De ez mind nem igaz! Nemlesz jobb!“ – írják a nyílt levélben.
Látjátok feleim, már szűk az Isten állatkertje! Ezért benne imát kell mormolniminden egyes sertésért, az áldozati báránycombért, a kerge marhákért, a tömött li-bákért, a stresszelt tyúkokért, bocsánatot kell kérni a termőföldeket feldúlt vaddisz-nótól, a medvétől, a kifosztott méhektől és a lecsapott szúnyogoktól. Egyenesre kell simogatni a répát, az uborkát, boldogságot kell lehelni a tojásba... És hogy mi van aFöld nevű bolygó hétmilliárd emberével? Tudják, „a nép, az istenadta nép/ Oly bol-dog-e rajta, Sire!/ Kunyhói mind hallgatva, mint/ Megannyi puszta sír.” 
KOMMENTÁR
 
3
II. évfolyam9. szám
SZÉKELYFÖLD
TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDIESEMÉNYEKRŐL
         H         I         R         D         E         T           É         S         E         K
KOMORÓCZY GYÖRGY 
komoroczy.gyorgy@szekelyujsag.ro
FOLYTATÁS AZ ELŐZŐ SZÁMUNKBÓL
– Mogyorósiék elképzelésével ellen-tétben csak folytatódott az erőszakos kol-lektivizálás...
– Természetesen. És ebben BukarestMoszkvától is kapott „elvtársias jótaná-csokat”. 1962-re kellett befejezni ezt amezőgazdaságot és parasztságot tönk-retevő akciót. Abban az évben központibizottsági káderek szálltak ki vidékreszámba venni és ha kell, erőltetni a„nagy megvalósításokat”. És mit ad Is-ten, Brassóba és a Magyar AutonómTartományba az ország későbbi diktá-torát küldték ki! Természetesen az erő-szak mellett szigorú adminisztratív in-tézkedésekre is sor került, főként a Ma-gyar Autonóm Tartományban.
– Hogy emlékszik abból az időből Cea-uşescura?
– Akkor még nem volt túl nagyfiú, viszont diktatórikus hajlama már meg-megvillant, hisz akkor közismert volt –legalábbis az értelmiség előtt –, hogy már a kolozsvári egyetem egyesítésekorkimutatta a foga fehérét.
– És Gheorghiu Dej-re hogy emlékszik?
– 1962-ben Kézdivásárhelyre helyez-tek rajoni első titkárnak, akkor volt al-kalmam közelebbről megismerni, sokatbeszélgettünk, sőt vacsoráztunk Sepsi-szentgyörgyön az egyik vendéglőben,egy nagyobb asztalnál a város polgára-ival, nem elbújva. Minden magyar nó-tát, amit akkor ott játszott a cigányzene-kar, ismert. Sajnos neki is voltak na-gyobb és megbocsáthatatlan hibái, denem lehet egy napon emlegetni diktátorutódjával.
– Miként lett utódja Dejnek a főtitkáriszékben az országnak az a félanalfabétaréme?
– Tulajdonképpen Gh. Apostol kel-lett volna legyen az utód. Több változatis forog közszájon az utódlásról, jóma-gam röviden csak azt mondhatom, hogy ilyen-olyan összejátszás révén félreállí-tottak minden számításba jöhető sze-mélyt és Ceausescu élre tört bandájávalegyütt, közülük sokan mellette marad-tak nagy-nagy beosztásban a bukásáig.Az közismert, hogy minden hatalmatmegkaparintott magának a „Scorni-ceşti-i polihisztor”. Vélt vagy valós el-lenfeleit eltávolította funkciójukból, hakellett, az országból, sőt még az élők so-rából is. Legtöbbet Mogyorósi vitatko-zott vele, ő 1968-ban meghalt, különbenbiztos vele kezdte volna a tisztogatást.Amilyen mértékben emelkedett a ha-talmi létrán, olyan mértékben romlottaz általános helyzet az országban. S mégráadásul a négy elemis élettársa is rop-pant rossz hatással volt rá. Az ellenemindult áskálódási kampány is – ami vé-gül is a leváltásommal végződött – tőleindult, az „akadémikustól”, ugyanisnem tetszett neki, hogy 1971-ben, ud- varhelyi látogatásuk alkalmával magya-rul is beszéltem a tömeghez. De ettől el-tekintve is roppant undokok voltak,mindenbe belekötöttek, hűséges szol-gáik szintén. Mindig különös feltétele-ket kellett biztosítani, a virágátadást egy külön ceremónia előzte meg, az illetőtle kellett káderezze a szeku: párttag-e, van-e külföldön rokona, egészséges-e, a virágot adó gyermekek szintén orvosi vizsgán mentek át, az orvosokat is más-honnan hozták, a sót, kenyeret szinténhozták magukkal. Rágondolni sem jó.
– Udvarhelyre helyezése előtt mégmás városokban is töltött be vezető ál-lást?
– 1963-tól 1965-ig Sepsiszentgyör-gyön voltam rajoni első titkár, onnan fel- vittek Bukarestbe, a mezőgazdasági szö- vetség országos alelnökévé neveztek ki.Elég nehéz idők következtek számomrais, mert a pártközpontban gyenge felké-szültségű emberek hatalmaskodtak ma-gas funkciókban és nem csupán szűklá-tókörűek voltak, hanem még ráadásulrosszindulatúak is akadtak köztük. Be-osztásomnál fogva 1968-ban egy-egy helyen megengedtem a részes művelésta gazdaságokban, az emberek így jobban jártak, több volt a jövedelmük. Feljelen-tettek, s akkor már Ceauşescu vont fe-lelősségre a központi pártbizottság veze-tősége előtt. Azt mondták, imperialista vagyok, mert azt akarom, hogy minéltöbbet kapjon a paraszt. 1969-ben szó-beli intést kaptam terméskiosztásért. Be- vezették a nem megbízható termésfelbe-csülést, ebből persze rengeteg kellemet-lenségem származott, egy szó mint száz:elhatároztam, hogy bármelyik székely-földi városba elmegyek Bukarestből. Így kerültem Csíkszeredába 1970-ben. Deonnan 1971-ben vissza akartak helyezniBukarestbe, ezt határozottan megtagad-tam, fenyegettek, gondolkodási időt ad-tak. Vállalva a következményeket, nemmozdultam Csíkszeredából, s nagy örö-mömre a sok huzavona után 1971-ben –hogy, hogy nem – Udvarhelyre helyez-tek első titkárnak.
 folytatjuk
Elnémított interjú egy volt párttitkárral
Az interjú húsz évvel ezelőtt készült a Romániai Magyar Szó országos napilap megrendelésére Ubornyi Mihályegykori párttitkárral, későbbi gyárigazgatóval. A szerkesztőség közben meggondolta magát. Nemrég az interjú má-sodpéldánya előkerült a szerző iratai közül. Kérésünkre a Székely Újság rendelkezésére bocsátotta. Tanulságokkalszolgál 22 év távlatából is. Ezért is közöljük.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->