Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TCXDVN 320-2004 Tieu Chuan Xay Dung BCL CTR Nguy Hai

TCXDVN 320-2004 Tieu Chuan Xay Dung BCL CTR Nguy Hai

Ratings:
(0)
|Views: 5|Likes:
Published by Tuấn Long

More info:

Published by: Tuấn Long on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2015

pdf

text

original

 
Bé X©y dùng
 --------
céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè:
27/2004/Q§-BXD
----------
 Hµ néi, ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2004
 
QuyÕt ®Þnh cña bé tr|ëng Bé X©y dùng
VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 320 : 2004 "B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ "
bé tr|ëng Bé X©y dùng
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§-CP ngµy 4 / 4 / 2003 cña ChÝnh phñquy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.- XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Gi¸m ®èc C«ngty t| vÊn x©y dùng c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ViÖt Nam t¹i c«ng v¨n sè 1097 / VCC-KHCN ngµy 18 / 8 / 2004.
quyÕt ®Þnh
§iÒu 1.
Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖtNam :TCXDVN 320 : 2004 "B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " .
§iÒu 2.
QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ngb¸o.
§iÒu 3.
C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ngnghÖ, Gi¸m ®èc C«ng ty t| vÊn x©y dùng c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ViÖt Nam vµThñ tr|ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./.
N¬i nhËn:
- Nh| ®iÒu 3- VP ChÝnh Phñ- C«ng b¸o- Bé T| ph¸p- Vô Ph¸p chÕ - L|u VP&Vô KHCN
Bé tr|ëng bé x©y dùng
NguyÔn Hång Qu©n
 
 
TCXDVN 320-2004
2
B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 
 Hazardous solid waste landfills - Design standard 
1. Ph¹m vi ¸p dông:
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ, x©y dùng míi b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguyh¹i, c¶i t¹o hoÆc thiÕt kÕ míi c¸c « ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i trong c¸c b·ich«n lÊp chÊt th¶i.Danh môc chÊt th¶i ®|îc phÐp ch«n lÊp nªu trong phô lôc 1 cña tiªu chuÈn nµy.
2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn:
N
TCXD 51:1984: Tho¸t n|íc - M¹ng l|íi bªn ngoµi c«ng tr×nh - Tiªu chuÈnthiÕt kÕ 
N
TCXD 33:1985: CÊp n|íc - M¹ng l|íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh - Tiªu chuÈnthiÕt kÕ 
N
TCXDVN 261:2001: B·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 
N
TCVN 5938:1995: ChÊt l|îng kh«ng khÝ - Nång ®é tèi ®a cho phÐp cña métsè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh
N
TCVN 5945:1995: N|íc th¶i c«ng nghiÖp - Tiªu chuÈn th¶i
N
TCVN 6696:2000: ChÊt th¶i r¾n - B·i ch«n lÊp hîp vÖ sinh - Yªu cÇu chungvÒ b¶o vÖ m«i tr|êng.
N
TCVN 6706:2000: ChÊt th¶i nguy h¹i - Ph©n lo¹i.
N
TCVN 6707:2000: ChÊt th¶i nguy h¹i - DÊu hiÖu c¶nh b¸o.
N
TCVN 6980:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶ivµo n|íc s«ng dïng cho môc ®Ých cÊp n|íc sinh ho¹t
N
TCVN 6981:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶ivµo n|íc hå dïng cho môc ®Ých cÊp n|íc sinh ho¹t
N
TCVN 6982:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶ivµo vùc n|íc s«ng dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ d|íi n|íc
N
TCVN 6983:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶ivµo vùc n|íc hå dïng cho môc ®Ých thÓ thao vµ gi¶i trÝ d|íi n|íc
N
TCVN 6984:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶ivµo vùc n|íc s«ng dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh
N
TCVN 6985:2001: ChÊt l|îng n|íc - Tiªu chuÈn n|íc th¶i c«ng nghiÖp th¶ivµo n|íc hå dïng cho môc ®Ých b¶o vÖ thuû sinh
 
TCXDVN 320-2004
3
3. Quy ®Þnh chung:
3.1. Quy b·i ch«n lÊp:Quy m« b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ®|îc quy ®Þnh trong b¶ng 1:B¶ng 1: Ph©n lo¹i quy m« b·i ch«n lÊp theo diÖn tÝch
TT Lo¹i b·i DiÖn tÝch (ha)
1 Nhá < 12 Võa
J
1 – 33 Lín
J
3 – 63.2. Ph©n lo¹i b·i ch«n lÊp:B·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ®|îc ph©n lo¹i theo ®Æc thï chÊt th¶i nh| sau:
-
 
B·i ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh dÔ ch¸y, dÔ næ.
-
 
B·i ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh ®éc.
-
 
B·i ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã tÝnh ¨n mßn.
-
 
B·i ch«n lÊp hçn hîp c¸c chÊt th¶i.3.3. Ngoµi c¸c quy ®Þnh cô thÓ trong tiªu chuÈn nµy, viÖc thiÕt kÕ c¸c « ch«nlÊp chÊt th¶i nguy h¹i, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh khu phô trî ph¶i tu©n thñ tÊt c¶c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001 - B·i ch«n lÊp chÊt th¶i r¾n -Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
4. Yªu cÇu khu ®Êt x©y dùng tæng mÆt b»ng:
4.1. Khu ®Êt x©y dùng ph¶i cã cao ®é nÒn ®Êt tèt thiÓu cao h¬n cèt ngËp lôt víitÇn suÊt 100 n¨m. NÕu nÒn ®Êt thÊp h¬n th× ph¶i ®¾p nÒn cho c«ng tr×nh.4.2. Khi thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng b·i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i cÇn l|u ý ®Õnc¸c yÕu tè nh| ®Þa h×nh, h|íng giã, h|íng dßng ch¶y, ®|êng tiÕp cËn, thÈm mü...ph|¬ng thøc vËn chuyÓn, kiÓm so¸t chÊt th¶i.Tæng mÆt b»ng b·i ch«n lÊp ph¶i ®|îc thiÕt kÕ hoµn chØnh, ph©n khu chøc n¨ngrâ rµng vµ gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng tr|íc m¾t vµ ph¸t triÓnt|¬ng lai, gi÷a khu tiÒn xö lý, khu ch«n lÊp, khu xö lý n|íc r¸c vµ khu ®iÒuhµnh. Tæng mÆt b»ng b·i ch«n lÊp ®iÓn h×nh nh| h×nh 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->