Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Genesis, OT - Ndebele Language

Genesis, OT - Ndebele Language

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Jesus Lives

More info:

Published by: Jesus Lives on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
UGENESISI
Umdabuko
1
Ekuqaleni uNkulunkulu wadalaamazulu lomhlaba.
2
Umhlabawawungelasimo njalo ungelalutho,ubumnyama babengame phezulukolwandle njalo uMoyakaNkulunkulu wawuzulazulangaphezulu kwamanzi
.
3
Yikho uNkulunkulu wasesithi,"Akubekhona ukukhanya," lakanyekwabakhona ukukhanya.
 
4
UNkulunkulu wabona ukuthiukukhanya kwakukuhle,wasekwehlukanisa ukukhanyalobumnyama
.
5
UNkulunkulu wabizaukukhanya ngokuthi "lusuku,"lobumnyama wabubiza ngokuthi"yibusuku." Yikho kwabakhonaukuhlwa lokusa – usuku lokuqala.
6
 Njalo uNkulunkulu wathi,"Kakubekhona umkhandlu phakathikwamanzi ukwehlukanisa amanzikwamanye amanzi."
 
7
 NgakhouNkulunkulu wehlukanisa amanziangaphansi komkhandlu kulawoamanzi angaphezulu kwawo. Kwabanjalo.
8
UNkulunkulu wabiza umkhandlungokuthi "ngumkhathi." Njalokwabakhona ukuhlwa, kwabakhonanjalo ukusa – usuku lwesibili.
9
 Njalo uNkulunkulu wathi, "Kakuthiamanzi angaphansi komkhathi aqoqanendawonye endaweni eyodwa, njalokakuvele umhlabathi owomileyo." Ngakho kwaba njalo.
 
10
UNkulunkuluwabiza umhlaba owomileyo ngokuthi"ngumhlabathi," lamanzi aqoqeneyowathi "yizilwandle." NjalouNkulunkulu wabona ukuthikwakukuhle.
11
Yikho uNkulunkulu wasesithi,"Umhlabathi kawuthele izimila:izihlahla ezizala intanga lezihlahlaemhlabathini ezithela izitheloezilentanga phakathi, kusiyangemihlobo yazo eyahlukeneyo."Kwaba njalo.
 
12
Umhlaba wathelaizimila: izihlahla ezilentanga kusiyangemihlobo yazo, lezihlahla ezizalaizithelo ezilentanga phakathi kwazokusiya ngemihlobo yazo. NjalouNkulunkulu wabona ukuthikwakulungile.
 
13
Kwabakhona njaloukuhlwa, njalo kwabakhona ukusa – usuku lwesithathu.
14
 Njalo uNkulunkulu wathi, "Akubelezibane emkhandlwini womkhathiukwehlukanisa imini lobusuku, njalozibe luphawu lokubonisa izibangazomnyaka, lezinsuku leminyaka,
15
njalo mazibe yizibane emkhandlwiniwomkhathi ukuletha ukukhanyaemhlabeni." Kwaba njalo.
 
16
UNkulunkulu wenza izibaneezimbili ezinkulu – isibane esikhuluukubusa emini lesibane esincinyaneukubusa ebusuku. Wenza futhilezinkanyezi
.
17
UNkulunkuluwazibeka emkhandlwini womkhathiukuletha ukukhanya emhlabeni
,
18
ukubusa imini lobusuku, kanyelokwahlukanisa ukukhanyalobumnyama. Njalo uNkulunkuluwabona ukuthi kwakukuhle.
19
 Njalokwabakhona ukuhlwa, kwabakhonanjalo lokusa – usuku lwesine.
 
20
 Njalo uNkulunkulu wathi, "Akuthiamanzi anyakazele ngezidalwaeziphilayo, njalo akuthi izinyoniziphaphe ngaphezulu komhlabazidabule emkhandlwini womkhathi."
 
21
Yikho uNkulunkulu wadala izidalwaezinkulu zolwandle layo yonke into
 
 
2ephilayo lehambayo enyakazelayoemanzini, kusiya ngemihlobo yazo,lezinyoni zonke ezilamaphiko,ngemihlobo yazo. Njalo uNkulunkuluwabona ukuthi kwakukuhle
.
22
UNkulunkulu wazibusisa wathi,"Zalani lande ngobunengi ligcwaliseamanzi ezilwandle, njalo akuthilezinyoni lazo zande emhlabeni."
 
23
 Njalo kwabakhona ukuhlwa,kwabakhona njalo lokusa
usukulwesihlanu.
24
 Njalo uNkulunkulu wathi, "Akuthiumhlaba uveze izidalwa eziphilayokusiya ngemihlobo yazo:izinanakazana ezihuquzelaemhlabathini, kanye lezinyamazanazeganga, yilezo kusiya ngemihloboyazo." Lakanye kwaba njalo.
 
25
UNkulunkulu wenza izinyamazanazeganga kusiya ngemihlobo yazo,izifuyo kusiya ngemihlobo yazo, njalozonke izinanakazana ezihuquzelaemhlabathini kusiya ngemihloboyazo.Njalo uNkulunkulu wabonaukuthi kwakukuhle.
26
UNkulunkulu wasesithi, "Asenzeumuntu ngesimo sethu, ngomfuziselowethu, njalo kabuse phezukwezinhlanzi zolwandle lezinyonizemoyeni, phezu kwezifuyo, phezukwawo wonke umhlaba laphezu kwazozonke izinanakazana ezihuquzelaemhlabathini."
27
 Ngakho uNkulunkulu wamdalaumuntu ngesimo sakhe,wamdala ngesimo sikaNkulunkulu;wadala owesilisa lowesifazana.
28
UNkulunkulu wababusisa wathikubo, "Zalani lande ngobunengi;wugcwaliseni umhlaba, liwubuse.Busani phezu kwezinhlanzi zolwandlelezinyoni zemoyeni laphezukwezidalwa zonke ezihambayoemhlabathini."
 
29
UNkulunkulu wasesithi, "Ngilinikazonke izihlahla ezizala intanga eziphezukwawo wonke umhlaba lazo zonkeizihlahla ezilezithelo ezilentanga phakathi. Zingezenu ukuthi lizidle
.
30
 Njalo nginika zonke izihlahlaeziluhlaza kuzo zonke izinyamazanazomhlaba lakuzo zonke izinyonizemoyeni lakuzo zonke izidalwaezihambayo emhlabathini – yonke intoephefumula impilo phakathi kwayo – ukuba zibe yikudla kwazo.” Kwabanjalo.
31
UNkulunkulu wakubona konkelokho ayesekwenzile, njalo kwakukuhlekakhulu. Njalo kwabakhona ukuhlwa,kwabakhona njalo lokusa – usukulwesithupha.
2
 
Kanjalo amazulu lomhlabakwapheleliswa ngakho konkeukuhlonitshwa okukhulu.
2
 Ngosuku lwesikhombisauNkulunkulu wayesewuqedileumsebenzi ayewenza; yikho ngosukulwesikhombisa waphumula kuwo wonkeumsebenzi wakhe
.
3
 Njalo uNkulunkuluwalubusisa usuku lwesikhombisawalwenza lwaba ngcwele, ngokuba mhlawalo waphumula kuwo wonkeumsebenzi wokudala lokhoayesekwenzile.
U-Adamu lo-Eva
4
Lo ngumlando wamazulu lomhlabaekudalweni kwakho.Kwathi uJehova uNkulunkulu esenzeumhlaba lamazulu – 
5
 
kungakavelisihlahlana seganga emhlabathini njalokungakamili lasihlahla bani seganga,ngoba uJehova uNkulunkuluwayengakanisi izulu emhlabeni, njalo
 
 
3kwakungelamuntu wokusebenzaumhlabathi,
 
6
kodwa izintombozantuntuza emhlabathini zathelela lonkeiphansi – 
7
uJehova uNkulunkuluwambumba umuntu ngothulilomhlabathi waphefumulela emakhaleniakhe umphefumulo wokuphila, yikhoumuntu wasesiba yinto ephilayo.
8
Kunjalo uJehova uNkulunkuluwayelungise isivande empumalanga,e-Edeni; wambeka khona umuntuayembumbile.
 
9
 Njalo uJehovauNkulunkulu wenza yonke imihloboyezihlahla ukuthi zikhule emhlabathini – izihlahla ezazibukeka emehlweni njalozinhle ekudleni. Phakathi laphakathikwesivande kwakulesihlahla sokuphilalesihlahla sokwazi okuhle lokubi.
10
Umfula owawuthelela isivandewawugeleza usuka e-Edeni; ususukalapho wadabukana waba yimifudlanaemine.
11
Ibizo lowokuqala yiPhishoni;uzombeleza kulo lonke ilizwelaseHavila, lapho okulegolide khona.
 
12
(Igolide lalelolizwe lihle; amakhaerezini le-onikisi lawo akhona.)
 
13
Ibizolomfudlana wesibili yiGihoni;uzombeleza kulo lonke ilizwelaseKhushi
.
14
Ibizo lomfudlanawesithathu yiThigrisi; ubhodangempumalanga kwe-Ashuri. Njaloumfudlana wesine yiYufrethi.
15
UJehova uNkulunkulu wamthathaumuntu wambeka eSivandeni sase-Edeniukuthi asisebenze njalo asinakekele
.
16
 Njalo uJehova uNkulunkulu wamlayaumuntu wathi, "Ukhululekile ukudlaloba yisiphi isihlahla esivandeni
;
17
kodwa ungadli isihlahla sokwaziokuhle lokubi, ngoba ungaze usidleuzakufa ngempela."
18
UJehova uNkulunkulu wathi,"Kakukuhle ukuba indoda ibe yodwa. Ngizamenzela umsizi omfaneleyo."
19
Manje-ke uJehova uNkulunkuluwayesebumbile ngomhlabathi zonkeizinyamazana zeganga lazo zonkeizinyoni zemoyeni. Waziletha emuntwiniukuthi aziphe amabizo; kwathi lobayikuthini asibiza ngakho isidalwaesiphilayo, kwaba yilona bizo laso.
 
20
 Ngakho umuntu wapha amabizo kuzozonke izifuyo, lezinyoni zemoyeni lazozonke izinyamazana zeganga.Kodwa u-Adamu wayengelayeumsizi omfaneleyo
.
21
Yikho uJehovauNkulunkulu wenza indoda yalalaubuthongo bokufa; kwathi khonaphoisalele wathatha olunye ubambolwendoda waseyivala leyondawongenyama.
 
22
Yikho uJehovauNkulunkulu
 
wenza umfazi ngobamboayeluthethe endodeni, wasemlethaendodeni.
23
Indoda yathi,"Lo manje uselithambo lamathamboami lenyama yenyama yami;usezabizwa ngokuthi 'mfazi,' ngokubawathathwa endodeni."
24
 Ngalesisizatho indoda izadela uyiselonina imanyane lomkayo, bona babenyamanye.
25
Indoda lomkayo babehambaze, bengelazo inhloni.
Ukuwa Komuntu
3
 
Inyoka yayiliqili okudlula zonkeizinyamazana zeganga uNkulunkuluayezenzile. Yathi kowesifazana, "KambeuNkulunkulu watsho ngeqiniso wathi,'Lingadli noma yisiphi isihlahlaesivandeni'?"
2
Owesifazana wathi enyokeni,"Singadla izithelo zezihlahla esivandeni
,
3
kodwa uNkulunkulu watsho wathi,'Lingazidli izithelo zesihlahlaesiphakathi laphakathi kwesivande, njalolingasithinti, funa life,' "

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->