Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Isaiah, OT - Ndebele Language

Isaiah, OT - Ndebele Language

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Jesus Lives

More info:

Published by: Jesus Lives on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

text

original

 
IZILILO
1
 
Kuthule kuthe zwi!Yeka lelidolobho elalinyakazela abantu!Selinjengomfelokazi,kanti lalilodumo phakathi kwezizwe.Lona elaliyindlovukazi phakathikwezigodimanje seliyisigqili.
2
Linjengowesifazana okhalakabuhlungu ebusuku,izinyembezi zithe hlikilili ezihlathini.Kakho phakathi kwazo zonkeizithandwa zakhe ongamduduza.Bonke abangane bakhe bamhlamukile;sebeyizitha zakhe.
3
UJuda useye ebugqiliningemuva kokuhlupheka lokudonsanzima.Usehlala phakathi kwabezizwe;akafumani ndawo yokuphumula.Bonke abamzingelayo bamxhumileephakathi kokuhlupheka kwakhe.
4
Iyalila imigwaqo eya eZiyoni,ngokuba kasekho ozayo emikhosiniyalo emisiweyo.Wonke amasango alo asekhohlakele,abaphristi balo bayabubula,amantombazana alo ayagomela,lona lidabukile kakhulu.
5
Izitha zalo sezingababusi balo;ziyaklamasa izitha zalo.UJehova ulehlisele usizingenxa yezono zalo ezinengi.Abantwabalo bathunjiwe, baba yizigqili zezitha.
6
Kuphelile konke ukubenyezelakweNdodakazi yaseZiyoni.Amakhosana ayoasenjengezimpala ezingafumaniamadlelo;zibalekile zilambile zingelamandlazibalekela umzingeli.
7
 Ngezinsuku zokuhlupheka lokuntulaiJerusalema iyakhumbula wonkeamagugu enothoeyayixhaphakele ngezinsuku zayo.Kuthe abantu bayo sebewelaezandleni zezitha,akubanga khona ongayinceda.Zayikhangela nje izitha zayozahleka ukuchitheka kwayo.
8
IJerusalema yonile kakhulungalokho isingcolile.Bonke ababeyihlonipha sebeyidelelangoba sebebonile ubuze bayo;yona ngokwayo iyabubulaize ifulathele.
9
Ukungcola kwayo kwabhixa izidwabazayo;kayinakanga ikusasa yayo.Ukuwa kwayo kwesabeka,kungekho oyiduduzayo;“Jehova, ake ukhangele ukuhluphekakwami,ngoba isitha sesinqobile.”
10
Isitha saphanga yonke inotho yayo;yabona izizwe ezingakholwayozingena endlini yayo engcwele –  bona labo owabanqabelaukungena phakathi kwebandla lakho.
11
Bonke abantu bayo bayagomela behamba bedinga ukudla; bathengisa inotho yabo eligugungokudlaukuze bangafi.“Jehova, ake ungihawukelengoba sengidelelwa.”
12
“Kakusilutho kini yini lina lonke
 
 2
elidlula lapha?Ake likhangele nje libone.Kambe kukhona ukuhluphekaokulingana lokwami,khona lokhu engakwehliselwayo,nguJehovangosuku lokuvutha kolaka lwakhe?
13
“Wehlisa umlilo uvela phezulu,wawehlisela phakathi kwamathamboami.Wangithiya ezinyaweni ngomambulewangibuyisela emuva.Wangenza ngaba lesizungungaswela amandla ilanga lonke.
14
“Izono zami zisongiwe zaba lijogwe;ngezandla zakhe zelukiwe ndawonye.Zetheswe entanyeni yamikwathi uJehova wangiqeda amandla.Usengifuqele kulaboengingeke ngimelane labo.
15
“UJehova kabemukelanga bonke abangabebutho lami;usebize impi ukungihlaselauchoboze zonke izinsizwa zami.Esihluzweni sakhe sewayini uJehovaunyathelele phansiiNdodakazi eMsulwa yakwaJuda.
16
“Yikho ngililaamehlo ami empompoza izinyembezi.Kakho oseduze ongangiduduza,kakho ongavusa umphefumulo wami.Abantwabami sebeswelangokuba isitha sinqobile.”
17
IZiyoni yelulile isandla sayokodwa kakho oyiduduzayo.UJehova usekumisile ngoJakhobeukuba abakhelene laye babe yizithazakhe;iJerusalema siphenduke yabayinto engcolileyo kubo.
18
“UJehova ulungile,kodwa ngaphikisana lomlayo wakhe.Lalelani bantu lonke;khangelani ukuhawula kwami.Izinsizwa lezintombi zami bonke sebaya ekuthunjweni.
19
“Ngakhala kulabo engidlelana labokodwa banginina.Abaphristi bami labadala bami babhubhela phakathi kwedolobho besadinga ukudlaukuze baziphilise.
20
“Ake ubone, O Jehova, ukuthingihlupheka njani! Ngiyatsha ngaphakathi kwami,ngidungekile enhliziyweni yami,ngokuba bengilihlongandlebe. Ngaphandle, inkemba iyadabukisa;ngaphakathi, yikufa kodwa.
21
“Abantu bakuzwile ukububula kwami,kodwa kakho ongangiduduza.Zonke izitha zami zikuzwileukuhlupheka kwami;ziyathokoza ngalokhu okwenzileyo.Sengathi ungalufikisa lolusukuowalumisayoukuze labo babe njengami.
22
“Abuvele kuwe bonke ububi babo;yenza kubokonke okwenzileyo kimingenxa yezono zami zonke.Kunengi ukububula kwami,lenhliziyo yami iphela amandla.”
2
UJehova useyembeseiNdodakazi yeZiyoningeyezi lolaka lwakhe!Ubutaklazele phansiubunkanyankanya buka-Israyeli busuka ezulwini busiya emhlabeni;kanakanga isinyathelo sakhe sesihlalo
 
 3
mhla wentukuthelo yakhe.
2
UJehova kabanga lozwelo laphoeginya yonke imizi kaJakhobe;ngolaka lwakhe udilizele phansiizinqaba zeNdodakazi kaJuda.Usewuchithile umbuso wakhe lababusi bakhewababhuqa phansi baba lehlazo.
3
 Ngolaka lwakhe olwesabekayousegumule zonke izimpondozika-Israyeli.Usegodle isandla sakhe sokunenelapho kuqhamuka isitha.Utshisile koJakhobe njengomlilowelangabielihangula konke okuseduze.
4
 Njengesitha uselinwebile idandilalakhe;isandla sakhe sokunene sesilungele. Njengesitha usebabulele bonke ababethokozisa emehlweni;usethele ulaka lwakhe olungumlilo phezu kwethente leNdodakaziyeZiyoni.
5
UJehova unjengesitha;usemginyile u-Israyeli.Useziginyile zonke izigodlo zakhewabhidliza zonke izinqaba zakhe.Usekwandisile ukukhala lokulilelaiNdodakazi kaJuda.
6
Usetshaye wakhukhula umuzi wakhenjengensimu;usebhidlize indawo yakheyokuhlanganela.UJehova usenze iZiyoni yakhohlwaimikhosi emisiweyo yakhelamaSabatha ayo;olakeni lwakhe olwesabekayoukhukhulele khatshanaoyinkosi longumphristi.
7
UJehova uselikhalele i-alithare lakhewafulathela indlu yakhe engcwele.Useqhubele esitheniimithangala yezigodlo zakhe;seziklabalala endlini kaJehovakungathi lilanga lomkhosi omisiweyo.
8
UJehova wazimisela ukudilizela phansiumthangala ohonqolozeleiNdodakazi yeZiyoni.Welula intambo yesilinganiso sakheakaze agodla isandla sakheesibhidlizayo.Wenza izinsika lemithangala kwalila;kanyekanye kwasobela.
9
Amasango akhe asegqibelekile;izinti zawo zephuliwe zabhidlizwa.Inkosi yayo lamakhosana ayoachithizwe kwabezizwe,umthetho kawusekho,labaphrofethi bakhe kabasayamukeliimibono evela kuJehova.
10
Abadala abeNdodakazi yeZiyoni bahlezi emhlabathini bathule zwi; bazivuvuzele ngothuli emakhanda abo bazembathisa amasaka.Izintombi zaseJerusalemazimbele amakhanda azo phansi.
11
Amehlo ami ayehluleka ngokukhala,ngiyatsha ngaphakathi kwami,inhliziyo yami idabukilengokuba abantu bakithi babhujisiwe,ngokuba abantwana lezinsaneziyaqaleka emigwaqweni yomuzi.
12
Zithi kubonina,“Singaphi isinkwa lewayini?”zilokhu ziqaleka njengamadodaalimeleyoemigwaqweni yomuzi,ziphela umphefumuloezandleni zabonina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->