Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
SEEA rev.2011 ch3 Neraca Fisik

SEEA rev.2011 ch3 Neraca Fisik

Ratings: (0)|Views: 34|Likes:
Published by Etjih Tasriah

More info:

Published by: Etjih Tasriah on May 07, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

 
?!;!78=7=
Xocnmeulumc
Zogume xowo`acadimc ~inm` nmxm~ gowbuckzi nockmc gmi` ~mcxm dockkucm`mc zudgownmym mlmd nmc icxu~ lmiccym nmwi mlmd nmc dockkucm`mc lick`uckmc uc~u` docyowmxgmemc$gmemc uc~u` `okim~mc xwanu`zi o`acadi
Xowlu nigoc~u` mnmcym `owmck`m uc~u` docku`uw mwuz bizi` ~ow`mi~ mzzo~ lick`uckmc,nmc eml ici ni{ufun`mc nmlmd `owmck`m ZOOM
@owmck`m ZOOM ymck nigmckuc uc~u` docucfu``mc icni`m~aw `um~ dockocmi ZNMymck wolm~ib ~owemnmx icni`m~aw o`acadi zoxow~i au~xu~ m~mu cilmi ~mdgme#
@owmck`m uc~u` xocku`uwmc mwuz bizi` ninmzmw`mc xmnm z~wu`~uw ~mgol xocyonimmc nmcxockkucmmc %Z_^ ~mglo)
Nmlmd docku`uw mwuz bizi`, ~inm` zodum mwuz bizi` dunme nijm~m~, nikmguck`mc, nmc folmz zoeickkm nigoc~u` ~ikm zugziz~od xmnm `owmck`m cowmjm mwuz bizi` ymi~u6
=#
Cowmjm mwuz dm~owiml,
7#
Cowmjm mwuz miw,
:#
Cowmjm mwuz ocowki
@owmck`m Cowmjm Mliwmc Bizi`
Xocno`m~mc Zuxxly mcn _zo ^mglo %^mgol Xowzonimmc nmcXockkucmmc) %=)
Xwanu`zi~owniwim~mzzowmck`mimc`okim~mco`acadiymck nilm`u`mcnigm{me`ac~walnmc~mckkuckfm{mguci~ `olodgmkmmcnidmcmicxu~ ~ocmkm`owfm, danml,zow~mgmwmcknmcfmzmymck nikucm`mcuc~u` dockemzil`mcau~xu~ gmwmcknmcfmzm%xwanu`)
ZOOM docnobicizi`mcgme{mgogowmxmicxu~ nm~mcknmwilick`uckmc, dolmlui`okim~mcxwanu`zi, `aczudzi,nmcm`udulmzixwanu`, nmcmwuzbizi`lmiccymdockemzil`mcgmemcnmcocowkiymck ni`odgmli`mc`olick`uckmc
Xocno`m~mc ^mgol Z_^%7)
Mliwmcnmwilick`uckmc`oxowo`acadimcnizogu~icxu~mlmdnmcmliwmcnmwixowo`acadimc`olick`uckmcnizogu~zizmmc%wozinu)#
CowmjmMliwmcBizi` 
Dm`zunnmwicowmjmbizi`mnmlmedocjm~m~mwuzbizi`%gmwmck!`adani~mznmlmdzm~umc~ow~oc~u) ymck docnu`uck~wmczm`ziymck nijm~m~nmlmdzuxxly mcn uzo ~mglo daco~ownidmcmnmlmdemlicidocjm~m~mwuznmwilick`uckmc`oxowo`acadimcnmcnmwixowo`acadimc`olick`uckmc#
Fi`mmliwmcdmzie~o~mxnmlmdlick`uckmcdm`memlicinilumwlick`ux~mgolxowzonimmcnmcxockkucmmcbizi`# Eml icim`mcnigmemznmlmdcowmjmmzo~%GMG ?)#
@owmck`mududmwuznmxm~niidxlodoc~mzi`mcnmlmd`mzuz`adani~mznmc`oladxa``adani~mz#
Nmc nmxm~nilm`u`mcmcmlizizxmwzimlemcymdockmcmlizizemcymmwuzbizi``onmlmdxowo`acadimcm~mu`olumwxowo`acadimc~mcxmdockeuguck`mc`onumcym
 
?!;!78=77
Zuxxly mcn _zo ^mglo Bizi`%=)
Gmwiznmwi~mgoldocucfu``mcfocizicxu~ mlmdi, xwanu`, nmcwozinu#Gmkimcm~mz~mgolmnmlme~mgolxowzonimmc, nmcgmkimcgm{memnmlme~mgolxockkucmmc
@aladnmlmdXZ_^ icinizuzucuc~u`docucfu``mcm`~iri~mzymckdocnmzmwimliwmc#
@aladxow~mdmdocjm`uxxockkucmmcicxu~ mlmdi, `aczudzixwanu`zi, nmcxocowidmmcwozinualoezoluwuexowuzmemmcnmlmdxowo`acadimc
@alad`onumdocjm`ux`aczudzixwanu`wudme~mckkmnmcemzilwozinunmwi`aczudziici#
M`~iri~mzxockkucmmcicxu~ mlmdymck aloewudme~mckkmnidmzu``mcnmlmdxwanu`zizoeickkmdmzu``oxockkalackmc`aladxow~mdm
Zuxxly mcn _zo ^mglo Bizi`%7)
@alad`o~ikm, m`udulmzi~ow~oc~u, docymck`u~xowugmemcz~a`gmemcnmlmdxowo`acadimc# @aladicidocjm~m~xocuwucmcxowzonimmcmzo~bizi`ymck nixwanu`zi# Nmwi zunu~xmcnmckxockkucmmc, `aladm`udulmzidocjm~m~xocmdgmemcxowzonimmcmzo~bizi`ymcknixwanu`zi%xodgoc~u`mcdanml gwu~a)# Xwazozm`udulmziicinmxm~ni`lmzibi`mzi`mcgownmzmw`mcicnuz~wigownmzmw`mc@GLI zoeickkmnmlmdmcmliziznmxm~nixmnu`mcnockmc`aladxow~mdm
@alad`oodxm~, docucfu``mcxow~u`mwmcmc~mwmo`acadicmziacmlnmlmdemlidxawnmcoz`xawxwanu`nmcmwuzzizmmc%wozinu)# Zizmmcymck ni~owidmnmwizoluwuenucimnmcni`iwid`ozoluwuenucim~owu~mdmdocymck`u~xowkowm`mclidgmexmnm~mc~mwcokmwmgowgonm#@mzuzlic~mzgm~mzdmzu`nmlmd`awinawnmlmdlick`uckmc
Z_^ Bizi`%:)
@alad`olidmmnmlme~mdgmemcnmlmd~mgolZ_^# @aladicidowuxm`mcmliwmcnmwinmc`olick`uckmc# NmlmdXZ_^, lick`uckmcgowzibm~xmzibymck mw~icymmnmlmeoc~i~mzymck ~inm`dolm`u`mcxwanu`zi, `aczudzi, nmcm`udulmzinmlmdzum~uxowo`acadimc
Inoc~i~mzXocyoidgmck
^i~i`m{mlnmwi`ozoidgmckmcXZ_^ mnmlmeinoc~i~mzxowzonimmcnmcxockkucmmc, ymck docucfu``mcgme{mnmlmdxowo`acadimcfudlmexwanu`ymck nizonim`mcfukmemwuznikucm`mcnmlmdxowo`acadimcaloegowgmkmiuci~o`acadi, dmuxucfukmnio`zxaw#
^a~ml Xwanu`Xowzonimmc%^ZX) 4 xwanu`ziNadoz~i`%J) +Idxaw%N)
^a~ml Xwanu`ymck nikucm`mc%^_X) 4 `aczudzimc~mwm%O)+ @aczudziWudme^mckkmM`eiw%B) + xodgoc~u`mcdanml gwu~a%K) + O`zxaw%E)
Inoc~i~mzXocyoidgmck%7)
Inoc~i~mzxowzonimmcnikucm`mcuc~u`xwanu`ymckgowlm`unmlmdZ_^# NmlmdXZ_^ inoc~i~mzxowzonimmcnmcxockkucmmcnixowlumzzoeickkm~a~ml xmza`mcicxu~ mlmdm`mczmdmnockmc~a~ml xockkucmmcicxu~mlmd%^ZCI4^_CI) nmc~a~ml xmza`mczizmmcemwuzzmdmnockmc~a~ml xockkucmmczizmmc%^ZW4^_W)
Nmlmdzum~uxowianocowmjmfudlmegmwmck`oxowo`acadimcemwuzzmdmnockmcmwuzgmemcnmwio`acadini~mdgmexocmdgmemcgowzienmwigmwmcknmlmdxowo`acadimc#
Inoc~i~mzXocyoidgmck%:)
Xocmdgmemcgowziemnmlmexocmdgmemcnmcxockuwmckmcnmlmdzum~uxowianocowmjm~ow~oc~u6
=#
Xodgoc~u`mcdanml gwu~a
7#
Mwuzbizi`zizmmcnmwinmc`ozoluwuenucim
:#
Zizmmcymck ni~odu`mcnilick`uckmc
>#
M`udulmzizmdxmenila`mzixodgumckmc~ow`ac~wal
 
?!;!78=7:
Inoc~i~mzXocyoidgmck%>)
Gmemc`onmlmdo`acadi4 icxu~ Mlmd%M) + Idxaw%N) + Wozinumlni~owidmnmwizoluwuenucim%L) + Wozinuml ymck ni~odu`mcnmwilick`uckmc%D)zmdmnockmcGmemcnmwio`acadi4 Zizmmwuz`olick`uckmc%]) + O`zxaw%E) +Wozinuml ni`iwid`ozoluwuenucim%X)ni~mdgme
Xocmdgmemcgowziez~a`nmlmdxowo`acadimc4 xodgoc~u`mcdanmlgwu~a%K) + M`udulmzinila`mzi^XM ~ow`ac~wal%A) $Wozinuml nmwimzo~ymck nixwanu`zinmcla`mzixodgumckmc~ow`ac~wal%@)
Inoc~i~mznim~mzfukmnimxli`mzi`mcnmlmd~ick`m~icnirinuicnuz~wim~muwudme~mckkm#
Nobicizinmc@lmzibi`mziIcxu~ Mlmd
icxu~ mlmd mnmlme zodum icxu~ bizi` ymck nixicnme`mc nmwilick`uckmc zogmkmi gmkimc nmwi xwazoz xwanu`zi o`acadim~mu zojmwm lmckzuck nidmzu``mc `o nmlmd xwazozxwanu`zi o`acadi#
^ikm `olmz gozmwnmwi icxu~ mlmd mnmlmeicxu~ zudgow nmymmlmd, icxu~nmwi zudgow ocowki ~owgmwu`mc nmc icxu~ mlmdlmiccym#
Icxu~ ZudgowNmymMlmd
Icxu~ zudgow nmym mlmd ~owniwi nmwi icxu~ bizi` uc~u` o`acadi nmwi mzo~lick`uckmc ymck ninobicizi`mc zogmkmi zudgow nmym mlmd#
Zudgow nmymmlmdemym~i ymckniguninmym`mcmnmlmeymcknixwanu`zinmlmd xowo`acadimc nmc `mwocmcym ~inm` gowmzmlnmwi lick`uckmc#
WozinuZudgowNmymMlmdmnmlmeicxu~ zudgownmymmlmdymck ~inm` nikucm`mcnmlmdxwanu`zidolmic`mc`odgmli`olick`uckmc#
Mnm: focizwozinuZNM6
=#
@owukimczolmdmo`z~wm`zi
7#
O`z~wm`ziymck ~inm`nixm`mi
:#
Wo~uwc bla{ ab {m~ow
Fi`mZNM wozinu~owzogu~nifumlmliwmcnijm~m~zogmkmio`~wm`ziymcknikucm`mcnmlmdxwanu`ziymck m`mcnifolmz`mcniGMG ?
ZudgowNmymEmym~i
Nmlmdzudgownmymemym~iemwuzfolmzxococ~umcgm~mzmc~mwmlick`uckmcnmcxowo`acadimczoeickkmemwuz folmzmxm`mezudgow~owzogu~niguninmym`mczogmkmigmkimcnmwixwazozxwanu`zi%niguninmym`mc) m~muzudgownmymemym~iymck ~inm`nixwanu`zi%nmwilick`uckmc)
_c~u`zudgownmymemym~imlmdi, zudgownmymnimckkmxdmzu`mcuc~u`xowo`acadimcxmnmzmm~nio`z~wm`zicmduczudgownmymymck niguninmym`mc~inm`nimckkmxzogmkmiicxu~ zudgownmymmlmd
ZudgowNmymEmym~i%7)
_c~u`zudgownmymemym~ixockkucmmca`zikoc,ci~wakoc, xocyowmxmcmiw ~mcme, nmccu~wizinixowlm`u`mczogmkmimwuznmlmdlick`uckmcnmcemcymemzilxmcoczudgownmymymck zogocmwcymymcknimckkmxdockmliw`oxowo`acadimc
_c~u`zudgownmymemym~iymck niguninmym`mc, mwuzymck ~ow`mi~dodgu~ue`mcxocjm~m~mcnmwicu~wizinmcvm~lmic nizowmxnmwilick`uckmczogmkmigmkimcnmwiicxu~ mlmdi#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->