Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Székely Újság 2012/13

Székely Újság 2012/13

Ratings: (0)|Views: 121 |Likes:
Published by szekelyujsag
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. március 30–április 5.

II. évfolyam

13. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

Svéd álom – helyi valóság

BALÁZS ÁRPÁD
Balazs.arpad@szekelyujsag.ro

Legenda
alahogy nem akar összejönni az erdélyi magyar összefogás. Pedig jó lenne. Marosvásárhelyen nem természetes az előválasztás, egy megyével arrébb, Csíkszeredában két mandátum után megméretteti magát a jelenleg
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. március 30–április 5.

II. évfolyam

13. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

Svéd álom – helyi valóság

BALÁZS ÁRPÁD
Balazs.arpad@szekelyujsag.ro

Legenda
alahogy nem akar összejönni az erdélyi magyar összefogás. Pedig jó lenne. Marosvásárhelyen nem természetes az előválasztás, egy megyével arrébb, Csíkszeredában két mandátum után megméretteti magát a jelenleg

More info:

Published by: szekelyujsag on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
 VEZÉRCIK
BALÁZS ÁRPÁD
Balazs.arpad@szekelyujsag.ro
Legenda
V
alahogy nem akar összejönni az er-délyi magyar összefo- gás. Pedig jó lenne. Marosvásárhelyen nemtermészetes az elővá-lasztás, egy megyével arrébb, Csíkszere-dában két mandátum után megmérettetimagát a jelenlegi polgármester. Ott ter-mészetes. Közben nyomás alatt tartja akormányzó magyar párt a más színek-ben induló polgármestereket, önkor-mányzati képviselőket. Finoman harapó- fogóznak, hogy induljanak függetlenként,vagy álljanak át. A zsarolás finom válto-zata. Jut eszembe: egyre többször hallani,hogy nálunk úgy lehet pályázatot nyerni,ha egy bizonyos cég kapja a munkálato-kat. Érthető, tőle landol majd a vissza-osztott hálapénz a holdudvarokba. Azt ismesélik, hogy létezik egy megadott bank-számla, ahová „tejelni” kell. Nincs másválasztás, ha haladni akarsz előre. Ért-hető és logikus, ők mindig nyerésre áll-nak. Ha sportmezen látjuk a cég nevét,akkor egyértelmű, hogy úgy nyert, hogytámogatja a csapatot. Nincs más válasz-tása. Hogy korrupció van?! De kérem, ami vezetőink közül senkit nem vitt el aDNA! Olyan is lesz zsákszámra, ha majd nem futja kormányzásra. Most nem pisz-kálják a mérleg nyelvét. Nem piszkáljuk avagyonosodást, a besúgók hemzsegő ha-dát, a nemzetárulókat, az eltékozolt éve-ket… Lejtőn vagyunk, meg kell kapasz-kodni. De hogyan? Kivel? Százezrekkel let-tünk kevesebben, az én városomból isnégyezer fiatal vett vándorbotot. Csinál- junk egy kis leltárt magunk körül. Há-nyan hiányoznak ismerőseink közül? Ösz-sze kéne fogni legalább négyévente, mert ha nem, elöregednek a magyarlakta tele- püléseink, a fiatalok itt hagynak bennün-ket, a Hátország is széthull nemsokára.Legenda leszünk, székely legenda.
 / szekelyujsag
www.szekelyujsag.ro2012. március 30április 5.II. évfolyam13. szám24 oldalHeti műsormellékletÁra: 2 lej
9771583008004
Székelyföldhetilapja
 Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás
Székely Legendárium
4. oldalon
Gyógyszerstop
6. oldalon
Feljelentés Gyergyóban
7. oldalon
Elszabotált előválasztás
9. oldalon
Megfigyelik a gazdákat
11. oldalon
www.szekelyujsag.ro
HIRDETÉS
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
– Hogy értékeli az eltelt mandátu-mot?
Az elmúlt négy évben a székelyud- varhelyi önkormányzat munkájára amérleg nyelveként is számon tartott zöl-dek „tevékenysége”, illetve az RMDSZegypártrendszer iránti nosztalgiájanyomta rá a bélyegét. A polgármesterkönnyebbnek találta a zöld érdekcsopor-tot lépre csalni, mint együttműködni aMagyar Polgári Párttal.
5. oldalon
Erkölcs és a politika
AJÁNLÓ
Svéd álom – helyi valóság
Javában készülődnek a pártok a helyhatósági választásokra, lassan körvonala-zódik a polgármesterjelöltek és a tanácsosok listája. Molnár Miklóst, a székelyud-varhelyi Magyar Polgári Párt nemrégiben megválasztott elnökét faggattuk.
Mégsem a svéd nagyvállalatnál fog dolgozni a sepsiszentgyörgyi Leineweber nadrággyár négyszáz elbocsátottja?Az Autoliv autóalkatrész-gyártó vállalat megvásárolta az LRO nadrággyár csarnokát, de egyelőre csak az biztos,hogy a nadrággyár hatszázról kétszázra csökkenti az alkalmazottak számát, és az is bizonytalan, hogy a maradékmunkaerőt a svéd vállalat foglalkoztatni fogja.
9. oldalon
ZSIGMOND JÚLIA
zsigmond.julia@szekelyujsag.ro
         I         L         L         U         S         Z         T         R           Á         C         I           Ó
 
Tony Blair az Európa jövője címűkonferencia előadójaként érkezettBukarestbe. A volt brit miniszterel-nök a Szociáldemokrata Párt (PSD)meghívására látogatott a fővárosba.
T
ony Blair brit munkáspárti po-litikus találkozott Victor Pon-tával, a PSD vezetőjével és Răz- van Ungureanu kormányfővel is. Ké-sőbb az egyik kereskedelmi televízió-ban kifejtette véleményét a romángazdaságról, valamint a jelenlegi po-litikai helyzetről.Bár Victor Ponta erről nem nyilatko-zott, és a konferenciát szervező alapít- vány is bizalmas információként kezeltea díszvendég honoráriumát, a románsajtó kiderítette, az ellenzéknek percen-ként kb. 3000 eurójába került az, hogy a választási évben Blair társaságában mu-tatkozhattak.
Adóemelés
Az RMDSZ beleegyezésével a kormány úgy döntött, mintegy 16 százalékkal nö- veli 2013-tól a helyi adókat és illetékeket.A pénzügyminisztérium becslései szerint891 millió lejjel több pénz folyik majd beaz önkormányzatok költségvetésébe az-zal, hogy a helyi adók és illetékek szintjétaz inflációhoz igazítják.
Ellenzéki javaslatok
A Szociálliberális Szövetség azt kéri,hogy állítsanak fel egy hatalom-ellenzék bizottságot az új választási törvény gyor-sabb kidolgozása érdekében. Victor Pontaemlékeztetett, hogy 2011 júniusától léte-zik egy ellenzéki ajánlat, amelyben java-solják az egyfordulós egyéni körzetestöbbségi választást, a honatyák számának csökkentését, illetve az is szerepel benne,hogy elveszítik mandátumukat, akik ki-lépnek abból a pártból, amelynek jelöltje-ként bejutottak a parlamentbe.
Tănăsescu az EIB élén
Mihai Tănăsescu volt pénzügyminisz-tert nevezik ki az Európai Fejlesztési Bank (EIB) alelnökévé. Tănăsescu jelenleg Ro-mánia képviselője a Nemzetközi Valuta-alapnál. Az EIB alelnökeként az intéz-mény tevékenységét koordinálja Görögor-szágban, Ciprusban, Dániában, Írország-ban, a Karib-szigeteki és Csendes-óceániállamokban, valamint Dél-Afrikában.
Közvélemény
Az IRES közvélemény-kutatási intézetmárcius 19–20-án készített közvélemény-kutatásából kiderül: a megkérdezettek 92százaléka nem bízik a parlamentben, 86százalék szerint a kormány sem méltó alakosok bizalmára, míg az államelnöki hi- vatallal az interjúalanyok 80 százalékaelégedetlen. Az Országos Korrupcióelle-nes Igazgatóság (DNA) tevékenysége semminősül feltétlenül bizalomgerjesztőnek:az emberek 62 százaléka nem bízik a tes-tületben.
Băsescu kérése
Az uniós vállalások teljesítését lehetővétevő törvények elfogadását kérte a parla-menttől Traian Băsescu államfő. Az elnök levélben kérte a két ház elnökétől, kezel- jék kiemelten azoknak a törvényterveze-teknek az elfogadását, amelyektől azuniós vállalások, valamint a legutóbbi or-szágjelentésben szereplő, az igazságszol-gáltatásra, és a korrupció visszaszorítá-sára vonatkozó ajánlások teljesítése függ.
HÍREK RÖVIDEN
II. évfolyam13. szám
2BELFÖLD
BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK 
Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALASI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X
Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD
 Vezető szerkesztő
CSONT ZSUZSA
Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS,CSÍKI SÁNDOR, CZEGŐ ZOLTÁN, JÁNOSI ANDRÁS,KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS
Szerkesztők
TER EDIT
Olvaszerkesz
SZABÓ ATTILA
Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ
Tusí tók
CZIRJÁK KÁROLY
(Maroshévíz)
, CSISZER LÓRÁNT
(Csíkszereda)
, CSÍKI ÁKOS
(Gyergyószentmiklós),
FEJÉR MELINDA
(Kézdivásárhely)
, KOSZTI ILDIKÓ
(Kézdivásárhely)
, ROKALY ELVIRA
(Gyergyószentmiklós)
,JENEY ISTVÁN
(Marosvásárhely)
,ZSIGMOND JÚLIA
(Sepsiszentgyörgy).
Lapigazgató
KETESDI IMRE
Marketing
CSONT ÁGNES
E-mail:
marketing@szekelyujsag.ro
E-mail (Kézdi):
marketing.haromszek@szekelyujsag.ro
Ter jesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS
Szerkeszség és Kiadó
INFOMARKET KFT.
Szerkesztőség:
535600 Székelyudvarhely, MihailKogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia
Telefon:
004 (0)366-105.055;
 Mobil:
004 (0)746-142.676
E-mail:
titkarsag@szekelyujsag.ro
E-mail:
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Fiókszerkesztőség:
525400 Kézdivásárhely,Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia
Telefon:
004 (0)267-364.000
E-mail:
szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro
www.szekelyujsag.ro
Ti pog  fiai tervet a
Typotrek Kft.
készítette. A hetilapot a
Pantex Impex Nyomda
nyomtat  ja
.MINDEN JOG FENNTARTVA.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit.peter.edit@szekelyujsag.ro
Brit–román párhuzamok
 Az ellenzéknek sokba került Tony Blair jelenléte
Légüres térben
 II. felvonás: van is, nincs is
A kormány elfogadta a Marosvá-sárhelyi Orvosi és GyógyszerészetiEgyetem (MOGYE) új karának létre-hozásáról szóló tervezetet, az ellen-zék pedig fenyegetőzik.
A
 jogszabály előírja, hogy az orvosi,a gyógyszerészeti és az általánosorvosi asszisztensképző szako-kon összesen 325 hely lesz a magyar ta-gozaton, angolul pedig 50-en tanulhat-nak. Cătălin Baba tanügyminiszter nyi-latkozata szerint csupán arról van szó,hogy a kormány életbe lépteti a tanügyitörvény előírásait. Az egyetem szak-szervezete máris jelezte, hogy beperelia tanügyminisztériumot, mert úgy vé-lik, a magyar kar létrehozása megszegia közigazgatás átláthatósági törvényét.A Szociálliberális Szövetség (USL) bi-zalmatlansági indítványt nyújt be a kor-mány ellen, a Szociáldemokrata Pártmarosvásárhelyi szervezete pedig Do-rin Florea polgármestert is felelősségre vonja, mivel politikai és gazdasági ku-darcnak tartja az egyetem körül kiala-kult helyzetet.Dr. Leonard Azamfirei, a tanügymi-nisztérium által kinevezett ügyvezetőrektor szerint nem lehet tudni, ki fogjaéletbe léptetni a kormány határozatát, rá-adásul közigazgatásilag légüres tér ala-kult ki, mivel a minisztérium nem is-merte el az egyetem szenátusában lezaj-lott választásokat.
Tony Blair volt brit kormányfő politikai pályafutását Victor Ponta a sajátjához hasonlította. Ezt alátámasztandó, számos azonosságot sorolt fel. Ponta nyilatkoza-taival egy időben Elena Udrea demokrata-liberális miniszterasszony is kitalálta,hogy ő pedig Margaret Thatcher „vaslady” román változata. Természetesen nem ér-telmi képességeiket, hanem ruhatárukat hasonlította össze. Persze, a brit és román politikusok között nem sok, csupán néhány fényévnyi különbség van, a két ország-nak pedig annyi köze van egymáshoz, mint Makónak Jeruzsálemhez.
KOMMENTÁR
 
3
II. évfolyam13. szám
SZÉKELYFÖLD
TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDIESEMÉNYEKRŐL
         H         I         R         D         E         T           É         S         E         K
BALÁZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro
Magyarellenes informátor
Az „Aron” fedőnév alatt dolgozó besúgógátlástalanul mindenről beszámolt a tit-kosszolgálat embereinek. Hírt ad arról is,hogy Györfi Erzsébet, Bokor Imre és SimóJózsef (Barozda együttes) budapesti sze-replését a szervezők nagy összegekkel ho-norálták, de kapott a pénzből Köllő Fe-renc, a csíkszeredai Pionírok Háza mun-katársa is. Hogy mekkora összegről vanszó, nem jelenik meg a jelentésben. Kifejti,hogy nem csak azért nemzetközi a tánc-ház, mert a „lecsatolt területek” magyar- jai alkotják, de egyre több amerikai, svéd,francia emigráns magyar is részt veszbenne, ezt maga is megtapasztalta, amikor jelen volt egy budapesti táncházrendezvé-nyen. Tartótisztjének feljegyzései alapján„Aron”-t rendszeresen felkészítették, ésújabb feladatokkal bízták meg.Az adatokból kitűnik, hogy az infor-mátor személyesen volt jelen a csíkszere-dai Barozda együttes esztergomi előadá-sán. Elképzelhető, hogy tagja volt a Har-gita megye részéről hivatalból delegált ak-kori küldöttségnek. Az eseményről a kö- vetkezőket jelenti: A fiatalok úgy köszön-tik egymást, mint régi ismerősök. A Ba-rozda anyagi kiadásait mindig a magyar-országiak rendezik, az esztergomi rendez- vény után az étkezés költségeiről is az Aka-démia képviselője kért számlát. A valóság-ban nem az országos turisztikai iroda aszervező, mivel a turné minden költségéta kulturális minisztérium fedezte. Az in-formátor szerint a magyar fél emberei jólfelkészültek, anyagilag rendezett a hátte-rük, a környező országok nyelveit vala-mennyien folyékonyan beszélik. Egy be-szélgetés alkalmával Martin György is aztmondta az informátornak, hogy az ő fiais tanulja a román nyelvet. Martin György és a tanítványai viselkedéséből az tűnik ki,hogy nem ők a mozgalom igazi szervezői,hanem Domokos Pál Péter, erről az infor-mátor akkor győződött meg, amikor azAkadémia keretében szervezett találkozónmegjelent Domokos Pál Péter, aki a több-ször is említett fiatal „mérnökök és specia-listák” csoportja körében érkezett. A for-rás úgy tudja, hogy Domokos Pál Péternek Romániában olyan emberei vannak, mintKostyák Alpár és baráti köre, valamint a fi-atal Könczei Kolozsvárról. Kallós Zoltán-ról azt írja, bár nem dolgozik, mégis bő-ségesen rendelkezik anyagiakkal, magne-tofonnal, kazettofonnal, főleg japán ésamerikai márkákat használ. Fodor Bélaegy horthysta tiszt fia, Kostyák Alpár vi-szont a környező települések értelmiségicsaládjaiból gyűjtötte össze baráti körét.Ezek a fiatalok a táncházak idején kisebbcsoportokba tömörülnek. Kostyák – kap-csolatait felhasználva – mindig arra törek-szik, hogy a rendezvények szervezői közöttott legyenek az ő barátai. Több esetben ismegpróbált intézkedni, hogy az „emberei”bekerüljenek a csíkszeredai kulturális in-tézményekbe. A Martin Györggyel folyta-tott beszélgetésekből azt szűrte ki, hogy atáncmozgalomnak jól meghatározott po-litikai háttere van, olyan államot képzelnek el Erdélyben, mint Svájc. Többen is hason-lóan gondolkodnak. Az elképzelés nagyonnépszerű a fiatalok körében, a forrás többesetben is hallott hasonló véleményeketGyergyószentmiklóson és Kolozsváron azértelmiségiek körében.
Jelentés:
A forrás a jelentést megbízó-inak felkérésére készítette. A megnevezettszemélyek több Aron által továbbított je-lentésben is szerepeltek.
Intézkedés:
A „Roibu”, „Szep”, „Fodor”esetek részletes elemzése.
Feladat:
A forrás felkészítést kapott to- vábbi feladatok elvégzésére. 1983. február26 Lt. Col. … (olvashatatlan)
A Barozda honlapján az 1983-as év-ről a következő bejegyzés olvasható:
A román belügyi szervek részérőlazonban elkezdődnek a sorozatos zaklatá-sok, a táncházat hol betiltják, hol engedé-lyezik, az együttes műsorpolitikáját szigo-rúan ellenőrzik és figyelik. A rendszervál-tás után közölte a szabad sajtó a belügyiszervek egyik munkatársának 1983. no- vember 9-i keltezésű jelentését: „Jelentjük,hogy folyó év március 11-én a Szabad Eu-rópa rádió egyik műsorában ismertette acsíkszeredai Barozda népzeneegyüttes te- vékenységét, bemutatta az együttes tagjait(Simo Iosif, Bokor Imre, Kostyák Alpár),dicsérvén az együttes munkáját; a kom-mentárt a Barozda által előadott zeneda-rabokkal illusztrálták. A fent nevezettegyüttes tagjainak a tevékenységében ko-rábban olyan praktikák jelentkeztek, ame-lyek káros hatásúak.Ahogy telnek az évek, egyre nyomasz-tóbb a zaklatás a román belügyi szervek ré-széről, sokan külföldön keresnek menedé-ket, de a táncházmozgalom túléli a dikta-túrát. „Aron” nem áldozata, hanem kiszol-gálója volt a kommunista rendszernek.
Táncházi besúgó: „Aron” (II.)
A kommunista diktatúra legnehezebb éveiben a városi táncházak egyfajta erdélyi magyar ellenállási mozgalmat jelentettek, ugyanakkor a fiatalok figyelmét a falvakon fellelhető folklórkincsek felé irányították. Az államhatalomfolyamatosan dolgozott a mozgalom ellehetetlenítésén, „Aron” a besúgó rendszeresen jelentett.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->