Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Székely Újság 2012/16

Székely Újság 2012/16

Ratings: (0)|Views: 133|Likes:
Published by szekelyujsag
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. április 20–26.

II. évfolyam

16. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK
JÁNOSI ANDRÁS
janosi.andras@szekelyujsag.ro

Ára: 2 lej

Sorakoznak a polgári jelöltek

Nobel-díjra pályázom
urcsa cikket olvastam nemrég. Azt írják, hogy a minnesotai egyetem kutatói kísérletet végeztek, miszerint a pénzszámlálás csillapítja a fájdalmat. Na tessék! Ezt én erőfeszítés és kutatás nélkül i
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. április 20–26.

II. évfolyam

16. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK
JÁNOSI ANDRÁS
janosi.andras@szekelyujsag.ro

Ára: 2 lej

Sorakoznak a polgári jelöltek

Nobel-díjra pályázom
urcsa cikket olvastam nemrég. Azt írják, hogy a minnesotai egyetem kutatói kísérletet végeztek, miszerint a pénzszámlálás csillapítja a fájdalmat. Na tessék! Ezt én erőfeszítés és kutatás nélkül i

More info:

Published by: szekelyujsag on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

text

original

 
 VEZÉRCIK
JÁNOSI ANDRÁS
 janosi.andras@szekelyujsag.ro
Nobel-díjrapályázom
F
urcsa cikket olvas-tam nemrég. Azt ír- ják, hogy a minnesotaiegyetem kutatói kísérle-tet végeztek, miszerint a pénzszámlálás csillapítjaa fájdalmat. Na tessék! Ezt én erőfeszítés éskutatás nélkül is meg tudtam volna mon-dani bárkinek. Ám úgy látszik, hogy a bi-zonyítás terén messze alulmaradtam volnaeme jeles tudósoktól: minél öregebb va- gyok, annál kisebb a képzelőerőm. Mond- jam el a kísérlet lényegét. Csoportokra osz-tották a kísérleti alanyokat, és az egyikcsoportnak 80 darab százdolláros kötege-ket adtak, a másiknak pedig ugyanakkoraköteg üres papírt, hogy számolják meg.Utána pedig forró vízbe kellett a kezüket mártaniuk. Rögtön utána kezdődtek a mé-rések. Megmérték, hogy ki mennyi ideig tudja kezét a kínzón forró vízben tartani.Utána pedig kikérdezték őket a fájdalommértékéről. Csodák csodája, a pénzszám-lálók sokkal jobban bírták a fájdalmat! Szegény papírtologatók csak kapkodták ke-züket a vízből. Hát ezt nevezem én válság-kilábaló terv kutatási előkészítésének. Meg kéne kérni a kedves államapparátust, hogya tavalyi, jó néhány milliárd eurós kölcsönt itthon Románia minden állampolgárának,a csecsemőtől az aggastyánig, osszák el, ésszámoltassák meg. Nem is kéne megenged- jék senkinek, hogy megtartsa, csak az lenne a fontos, hogy mindenkinek elszá-moljanak, hová is kerül a köteg a megszá-molása után. Egy dolgot már most meg mernék ígérni mindenkinek. Senki nemlesz a sürgősségi osztályokon legalább egyhétig. Legalábbis a minnesotai kísérletekeredményei szerint (mégsem lehet igaz ez az öregedési megbolondulás). Hűha! Fi- gyelitek? Megoldottam az egészségügyi problémát. Hol a Nobel-díjam
 / szekelyujsag
www.szekelyujsag.ro2012. április 2026.II. évfolyam16. szám24 oldalHeti műsormellékletÁra: 2 lej
9771583008004
Székelyföldhetilapja
 Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás
Lakásosztogatás a holdudvarnak
4. oldalon
Bejegyezték a Székely Liba Kft.-t
6. oldalon
Városi konyhakert
7. oldalon
Közösségépítő Tusnádfürdő
9. oldalon
Együtt a zsákmányért!
14. oldalon
www.szekelyujsag.ro
HIRDETÉS
LŐRINCZ JÓZSEF, KORONDI P. SÁNDOR
E
gy olyan könyvet, amelynek szer-zője akkor egyházi és hivatalos ti-lalomfa alatt volt. Egy teljesen újszellemi világ kapuját nyitotta meg érték-kereső világomban. Abban az időben bal-gán azt hittem, az ilyen egyszemélyes szel-lemi élményt meg kell osztanom munka-társaimmal. A Gábor Áron üzem egyik műhelyének lakatosaként erre legalkal-masabb időpontnak a közös tízórai szü-net kínálkozott. Rövid eszmefuttatásombefogadó fülek hallgatták. Csakhogy e fü-lek közt volt egy „kötelességtudó”, aki be-súgott a Securitáténak.
3. oldalon
Nyirő-könyvek és a szekus
AJÁNLÓ
Sorakoznak a polgári jelöltek
Az alábbi eset megtörtént – a kiindulópont a véletlen. A véletlen a hetve-nes évek közepén Nyirő József Halhatatlan élet című könyvét szép halina-posztó-kötésben a kezembe kerítette.
Rácz Károlyt, Kézdivásárhely jelenlegi elöljáróját, a Magyar Polgári Párt (MPP) országos alelnökét jelöli polgár-mesternek a júniusi helyhatósági választásokon az alakulat.– ismertette április 12-én sajtótájékoztatón LukácsLászló, a szervezet helyi elnöke. A Maros megyei Makfalván pedig Márton Zoltán, a Teleki Oktatási Központ igazga-tója az MPP polgármesterjelöltje.
8. oldalon
CSONT ZSUZSA, JENEY ISTVÁN
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
 
A szakmunkásképzés újraindítá-sáról értekeztek Csíkszeredában is.Mint ismeretes, a tanügyminiszté-rium 2009 óta nem hagyta jóvá abeiskolázást szakmunkásképzésre.
B
öjte Csaba ferences szerzetes azeseményen kifejtette, a mai okta-tási rendszer olyan felnőtteketnevel, akiknek nincs szakma a kezük-ben, és nem találják helyüket a társada-lomban. Az is elhangzott, hogy a legna-gyobb problémát az emberek mentali-tása jelenti, a szülők ugyanis nem akar- ják mesterembernek taníttatni gyereke-iket, mindenki egyetemet akar végez-tetni velük. Király András, az oktatásiminisztérium államtitkára kifejtette,nem tartja elfogadhatónak, hogy az el-múlt időszakban minden diákot elmé-leti osztályba próbáltak kényszeríteniaz illetékesek.
Kárpótlás: 15%
A PDL–RMDSZ-es kormány törvény-tervezetet bocsátott közvitára, amely sze-rint a kárpótlások az új jogszabály szerintnem az ingatlan reális értékének száz szá-zalékát, hanem 15 százalékát tennék ki.Cristian Diaconescu külügyminiszter je-lezte, pénzbeli büntetést kaphat Románia,ha nem teszi működőképessé a kommu-nizmus idején elkobzott ingatlanok visz-szaszolgáltatásának rendszerét.
Egynegyed a cél
A szavazatok egynegyedének megszer-zésére fog törekedni a Demokrata-Liberá-lis Párt – közölte az alakulat vezetője,Emil Boc. Egy április elején végzett köz- véleménykutatás szerint a szavazatok feléta Szociálliberális Szövetség kapná, a De-mokrata-Liberális Párt pedig kevesebbmint 20%-ot.
Támadják a kormányt
Az ellenzék etnikai szegregációval vá-dolja az Ungureanu-kabinetet, amiért azelfogadta a Marosvásárhelyi Orvosi ésGyógyszerészeti Egyetem magyar kará-nak létrehozásáról szóló határozatot. Aminiszterelnök szerint ez az első alkalom,amikor azért támadják a kormányt bizal-matlansági indítvánnyal, mert az betartjaa törvényt.
 Jog vagy kötelesség?
A Románia Haladásáért Országos Szö- vetség képviselője, Tudor Ciuhodaru ésMircea Giurgiu független képviselő olyantörvénytervezetet nyújtott be a parla-mentbe, miszerint mindazok, akik nemmennek el szavazni, 1000 lej pénzbírság-gal sújthatók.
Eladó a posta
Év végéig privatizálják a Román Postát – jelentette be Răzvan Mustea távközlési mi-niszter. Mint mondta, a Román Posta azegyik legnagyobb munkaadó, egy nagyon jelentős vállalat a román állam számára,amely részvényeinek 75 százalékát birto-kolja. Úgy tervezik, hogy az állam többségitulajdonos marad, a részvények 51%-val.
Csökkenő autópiac
Csökkent a személyautók és haszonjár-művek értékesítése az idei év első háromhónapjában az egy évvel korábbihoz ké-pest. A járműgyártók és -importőrök adatai szerint idén közel kilenc százalék-kal kevesebb járművet adtak el.
HÍREK RÖVIDEN
II. évfolyam16. szám
2BELFÖLD
BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK 
Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALASI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X
Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD
 Vezető szerkesztő
CSONT ZSUZSA
Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS,CSÍKI SÁNDOR, JÁNOSI ANDRÁS,KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS
Szerkesz
TER EDIT
Olvaszerkesz
SZABÓ ATTILA
Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ
Tusí tók
CZIRJÁK KÁROLY
(Maroshévíz)
, CSISZER LÓRÁNT
(Csíkszereda)
, CSÍKI ÁKOS
(Gyergyószentmiklós),
FEJÉR MELINDA
(Kézdivásárhely)
, KOSZTI ILDIKÓ
(Kézdivásárhely)
, ROKALY ELVIRA
(Gyergyószentmiklós)
,JENEY ISTVÁN
(Marosvásárhely)
,ZSIGMOND JÚLIA
(Sepsiszentgyörgy).
Lapigazgató
KETESDI IMRE
Marketing
CSONT ÁGNES
E-mail:
marketing@szekelyujsag.ro
E-mail (Kézdi):
marketing.haromszek@szekelyujsag.ro
Ter jesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS
Szerkeszség és Kiadó
INFOMARKET KFT.
Szerkesztőség:
535600 Székelyudvarhely, MihailKogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia
Telefon:
004 (0)366-105.055;
 Mobil:
004 (0)746-142.676
E-mail:
titkarsag@szekelyujsag.ro
E-mail:
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Fiókszerkesztőség:
525400 Kézdivásárhely,Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia
Telefon:
004 (0)267-364.000
E-mail:
szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro
www.szekelyujsag.ro
Ti pog  fiai tervet a
Typotrek Kft.
készítette. A hetilapot a
Pantex Impex Nyomda
nyomtat  ja
.MINDEN JOG FENNTARTVA.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit.peter.edit@szekelyujsag.ro
Illetéktelen illetékesek
Újraindítanák a szakmunkásképzést
Franks búcsúzik
 Holland lesz az IMF-biztos
Április 24. és május 7. között is-mét az országban tartózkodik aNemzetközi Valutaalap (IMF) kül-döttsége, amely a készenléti hitelrészleteiről tárgyal a román féllel.
A
találkozáson az IMF-küldöttségemellett jelen lesznek az EurópaiBizottság delegáltjai, valamint aVilágbank képviselői is. Az előzetes be- jelentések szerint a készenléti hitel folyó-sításának ötödik részletéről (505 millióeuró) tárgyalnak, továbbá áttekintik Ro-mánia makrogazdasági helyzetét, majdaz uniós pénzalapok hatékonyabb lehí- vása, az európai munkaerőpiac korláto-zásainak enyhítése és a privatizáció is te-rítékre kerül.Jeffrey Franks utolsó alkalommal ér-kezik hivatalos tárgyalásra Romániába,mivel a nyár folyamán megválik valuta-alapi tisztségétől. Az egyeztetéseken je-len lesz az új romániai tárgyalóbiztos,Erik De Vrijer is, aki Jeffrey Franks he-lyét veszi át a pénzintézetnél. A hollandErik Jan de Vrijer a Nemzetközi Valuta-alapnál elismert szakembernek számít,az Európáért felelős osztály igazgatóhe-lyettesi posztját tölti be. Jelenleg Francia-ország és Belgium tárgyalóbiztosa. Apénzügyi szakemberek remélik, hogy aschengeni csatlakozás miatt kialakult ro-mán-holland diplomáciai konfliktusnem fogja befolyásolni az IMF-fel valótárgyalások kimenetelét.
Szokás szerint Romániában a sok illetékes előbb mindent tönkretesz, később pedig a felelősségüket szétmaszatolják. Király András 2010 elejétől a tanügyminisztériumállamtitkára. Ez a funkció a miniszter után a második legfontosabb állami vezetőibesorolás. Vajon most miért sajnálkozik? Hol volt eddig? Valószínű, a tulipánerdő-től nem jutott el hozzá az illetékes szakemberek figyelmeztetése: hülyeséget csináltok! Úgy járt, mint akit parkoláskor kívülről irányítanak. Most az illetéktelen illetékes ki-szállt az autójából, és megnézte, mit csinált...
KOMMENTÁR
 
3
TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDIESEMÉNYEKRŐL
II. évfolyam16. szám
SZÉKELYFÖLD
KORONDI P. SÁNDOR, LŐRINCZ JÓZSEF
A
helyszínek, a nyelvezete, a sze-replők, a gondolkodásmódmind-mind ismerős. Olvasásaaddig nem tapasztalt lelki-tudati tisztu-lást, katarzist nyújtott. Felnőtt fejjel ta-pasztaltam meg, hogy mi a népi-nem-zeti irodalom. A fajtáját rajongásig sze-rető, imádva szolgáló ember. Aki a biz-tos élet ígéretét adta fel szeretett széke-lyei írással való szolgálatáért. Ő NyirőJózsef, akinek a két világháború köztiműveit egy megszállott ember konok-ságával igyekeztem összegyűjteni, hogy megismerjem az embert magát és aszellemét. S azokat az embereket, aki-kért soraival küzdött, akikért szeretveaggódott, kikben mindvégig bízott! Ab-ban az időben balgán azt hittem, azilyen egyszemélyes szellemi élménytmeg kell osztanom munkatársaimmal.A Gábor Áron üzem egyik műhelyének lakatosaként erre legalkalmasabb idő-pontnak a közös tízórai szünet kínálko-zott. Rövid eszmefuttatásom tágra nyíltszemek, befogadó fülek hallgatták.Csakhogy e fülek közt sajnos volt egy „kötelességtudó”, aki besúgott a Securi-táténak. Amúgy ma jól menő kft.-és!!Rá két hétre hívattak, csak úgy telefo-nértesítéssel, a megyei Securitátéra,Csíkszeredába. Itt mutatkozott be Bu-tiurcă Ion kapitány, vizsgálótiszt. Mi-előtt beindította volna a lelki-idegi ter-rort, ezt mondta: „Nézze, Kopjás elv-társ, én a bukaresti hungarológián vé-geztem. Nekem ne hazudjon, ne tagad- jon, ha nem akarja tovább súlyosbítania helyzetét”. Mindezt olyan választékosmagyarsággal mondta, hogy sok tanárma is megirigyelhetné. A vád ellenem:irredenta eszmék terjesztése környeze-temben, ilyen kiadványok kölcsönzéseés birtoklása. Első kihallgatásom 12órán át tartott, szünet nélkül, aminek eredménye egy nagyon súlyos vese-görcs és telefonom lehallgatásának ak-tiválása lett. Megalázva emberi méltó-ságomban, gondolataimban teljesenösszezavarva, pattanásig feszült idegál-lapotban érkeztem késő este haza.Azonnal biztonságba helyeztem a„kompromittálóanyagot. Gyerekkori jó barátom ágyneműtartója lett némaőrzője könyveimnek hosszú éveken át.Féltettem nagyon a számomra megele- venedett múltat. Butiurcă kapitány nemegyszer próbálkozott honpolgári köte-lességeimre figyelmeztetni, kioktatni.Eredménytelenül. Látva a hiábavalógyőzködést, taktikát váltott. Elővette acsalád szétrombolásának módszerét.Beidézte és kihallgatta a feleségemet is.Légből kapott erkölcstelenségeimre hi- vatkozva. Itt sem ért el eredményt.Könyveimből elvett, főleg Nyirő-köny- veket, amiről évek múlva egy cetlire írtigazolást adott, ez a hivatalos lopás té-nyét sajnos nem igazolja. Tíz rettegett,keserves éven át igazolta velem szembehibátlan magyarnyelv-tudását, gazem-berségét, kifinomult, lelketlen profiz-musát a hungarológián végzett kapi-tány. A decemberi hajósüllyedésnek lát-szó hetekben a patkány eltűnt, hogy há-rom hónap múlva Marosvásárhelyen aSRI-nek újra kenyérbe essen. Vigyázvaébren, nehogy Erdélyt elrabolják.Azóta, hála Istennek, családom együtt van, akárcsak a régi kiadású, összegyűj-tött Nyirő-köteteim, féltett öreg bizo-nyítékai meghurcoltatásomnak. Amipedig a Butiurcă Ion névre hallgató élő-lényt illeti, aki sok ember lelki hóhéraés megnyomorítója volt, ezredesi rang-ban nyugdíjaztatott, kiváló szolgálataielismeréseként. Nyirő József pedig to- vább él újra kiadott, újra felfedezettműveiben immár az egész nemzet tu-datában.
Nyirő József alsórákosi évei
Alsórákos főleg magyarok lakta vegyeslakosságú település Brassó megyében, aSzékelyföld peremén, románok, szá-szok is lakták 1931 és 1934 között is,amikor Nyirő József ott élt. Az író, Kideután, különböző lapok szerkesztőségé-ben dolgozott Kolozsváron, ahova csa-ládostól be is költözött. A rossz lakás- viszonyok miatt húzódtak „haza”, fele-sége, Bedő Ilona szülőfalujába. EzNyirő szülőföldje is volt, hisz kb. hu-szonöt kilométerre van Székelyzsom-bortól. Az akkor már befutott, sikeresíró úgy élt Rákoson, mint a többi falu-beli. Közben azonban írt, feljegyzéseketkészített, élményeket gyűjtött, benne éltaz erdélyi irodalmi életben. Egy ideig azapósáékkal laktak, felesége a tanító-igazgató Bedő József legkisebb lánya volt, később külön költöztek. Itt töltöt-ték legszebb éveiket a gyerekek is,Csaba, Réka, Ildikó. Ebben az időben jelentek meg az író fontos művei, köny- vei, az Uz Bence, a Kopjafák, a Széke-lyek, a Havasok könyve, amelyekbennagyon sok rákosi vonatkozást lehet ta-lálni. Helyeket, helyzeteket, hősöket,személy- és fölrajzi neveket, eseménye-ket azonosíthatunk még az 1935-benmegjelent Az én népemben is. Az Ezerlej c. novella színhelye a régi kőbánya,tragikus sorsú főszereplője Szőcs GórIstván volt. Az Erdély c. novellából aGyerkó és Antal Andrásné neve a falu-ban ma is élő. Megjelenik itt Mátéfalva,a községhez tartozó kis román telepü-lés neve is. Ide kötődik a Kopjafák ki-lencedik, egyik legtragikusabb törté-nete, amelyikben a szegény ember ha-zalopja halott feleségét Rákosra. Nyi-rőék a gyerekek iskoláztatása miatt köl-töztek fel Székelyudvarhelyre. Alsórá-kos adott otthont évekig az írónak, ő vi-szont a művészet régióiba emelte az ot-tani világot.A falu nem felejti azokat az éveket: azutca, amelyben laktak, a Nyirő József ne- vet viseli, emlékező plakett áll a Bedő-há-zon is. Köszönöm Hegyessy Ildikó ésEsztergáros Mária rákosi magyartaná-roknak, Esztergáros István középiskolástanulónak, hogy segítettek az emlékezés-ben.
Nyirő-könyvek, jómagam és a szekus
Az alábbi eset megtörtént – a kiindulópont a véletlen. A véletlen a hetvenes évek közepén Nyirő József Halhatat-lan élet című könyvét szép halinaposztó-kötésben a kezembe kerítette. Egy olyan könyvet, amelynek szerzője akkoregyházi és hivatalos tilalomfa alatt volt. Akiről, amiről csak bizalmasan, suttogva lehetett beszélni. Egy teljesen újszellemi világ kapuját nyitotta meg értékkereső világomban. Úgy is mondhatnám, rabul ejtett.
     H     I     R     D     E     T      É     S     E     K

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->