Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Székely Újság 2012/18

Székely Újság 2012/18

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:
Published by szekelyujsag

More info:

Published by: szekelyujsag on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

text

original

 
 VEZÉRCIK
CSONT ZSUZSA
csont.zsuzsa@szekelyujsag.ro
Újult erővel
A
múlt hét végénzajlott az élet min-denfelé. A hétköznapiemberek a hosszú hét-végét tervezték, vagymár élvezték a kikap-csolódást, a parlamentben pedig folyt amunka, az illetékesek szavaztak és meg-bukott a kormány, ismét. Ez utóbbi, az Ungureanu-kabinet volt az elmúlt húsz év legrövidebb életű kormánya, megbí-zatása 78 napig tartott. Egyesek remény-kedve fogadják, akarnak hinni az új ka-binet pozitív változtatásaiban, mások pesszimistábbak, eddig is, mások is ígér-tek, de azzal is maradtunk. Van, aki sze-rint kellett volna hagyni dolgozni az Un- gureanu-kormányt, pláne, hogy az új-nak a novemberi választásokig nem sokideje lesz a „nagy megvalósításokra”. Dea hétköznapi emberek nagy része már csak legyint a történtek hallatán. Vagymég napokkal utána sem tudnak róla,nem jutott el hozzuk az információ,mert igazából nem is foglalkoztak vele.Leginkább a kiábrándultság jellemzi a politikumot illetően, nem kíváncsiaknaprakészen a fejleményekre. Inkábbmegszervezték a hosszú hétvégét, élvez-ték a szabadnapokat. Pihenésre, kikap-csolódásra vágytak, hiszen belefáradtaka sok ígérgetésbe, hallgatni, hogy mitől lesz jobb, ami után mégis csak az ál-landó rohanás marad a megélhetésért. Mindezt tovább nehezítette az embe-reken erőt vevő tavaszi fáradtság. Ener- giájuk fogytán, a természet éledésével egy időben szellemük felfrissülésérevágynak, s a május 1-je mindenkibenkellemes emlékeket ébresztett, a majális,a hosszú tél utáni napsütés, a pihenésmegérdemelt érzését. Érdemesebb volt utóbbival törődni, hiszen egy dolog biz-tos: a hosszú hétvége után az állandó ro-hanás folytatódik.
 / szekelyujsag
www.szekelyujsag.ro2012. május 410.II. évfolyam18. szám24 oldalHeti műsormellékletÁra: 2 lej
9771583008004
Székelyföldhetilapja
 Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás
Fűtötték a napkollektorokat?
4. oldalon
Készül a pavilon
6. oldalon
Nyergestetőn Győr kopjafája
9. oldalon
Diáknapok Kézdin
12. oldalon
Gulyás-udémérizmus bunyóval
14. oldalon
www.szekelyujsag.ro
HIRDETÉS
AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro
S
zabadon legelésznek a juhok, a lovak,de a kóbor kutyák is megkedvelték atömbházak környékét. Hiába a sok beadvány a polgármesteri hivatalhoz, arendőrségre, az eredmény ugyanaz. A pol-gármesteri hivatal évek óta tehetetlen, nemtudja, mit kezdjen a szabadon kószáló ál-latokkal. Minden razzia után az állatok el-tűnnek, majd néhány nap után újra jelent-keznek. A lakószövetség is hiába könyöröga cigány családoknak, a lovak állítólagosgazdáinak, azok legtöbbje továbbra semköti meg a lovakat.
11. oldalon
Lovak a Csereháton
AJÁNLÓ
Munkahelykereső prefektusok
A kormányváltás nem azért magyar ügy, mert a bizalmatlansági indítványban a magyar orvosképzésre hivatko-zott az ellenzék, hanem azért, mert ha az RMDSZ nem lesz már hatalmon, akkor a kormányzati apparátusban dol-gozó magyarok százai veszítik el állásaikat és befolyásukat Bukarestben.
3. oldalon
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Tarthatatlan állapotok uralkodnak az Éltetőkút utcá-ban és a közelben lévő csereháti ifjúsági lakások környékén.
SZÉKELYUDVARHELY 
         I         L         L         U         S         Z         T         R           Á         C         I           Ó
 
A kormányalakítással megbízottszociálliberális politikus, VictorPonta nemrég azt nyilatkozta sajtó-tájékoztatóján, szeretné, ha azRMDSZ a következő parlamentbenis jelen lenne.
V
ictor Ponta, a SzociálliberálisSzövetség (USL) társelnöke azt iselmondta, nem lenne kívánatos,ha a feszültségek helyi szinten maradná-nak.Kifejtette, a magyar pártok közül leg-inkább az RMDSZ-szel tudná elképzelniaz együttműködésüket.Varujan Vosganian, a PNL alelnökeszerint az USL-ben nem merült fel,hogy bevonják az RMDSZ-t a kor-mányba, de úgy értékelte, ha nem lesz-nek a kormány tagjai, meg kell találnia módját, hogy támogassák a Ponta-ka-binetet.
Hatalomharc
Román sajtóhírek szerint a kormány-alakítás kapcsán komoly nézeteltérések alakultak ki Victor Ponta szociáldemok-rata és Crin Antonescu liberális pártelnö-kök között. Ponta megtartotta volna Leo-nard Orbant az Európai Ügyek és CătălinPredoiut az igazságügyi tárca élén, azon-ban Antonescu ebbe nem egyezett bele. Aliberális pártelnök úgy véli, az említettminiszterek az államfő emberei, és nincsmit keressenek az új kormányban. Nyilat-kozatában viszont kiemelte, hogy a kor-mányban nem lesz kettős vezetés.
Osztoznak
Mivel Emil Boc jelöltette magát Kolozs- vár polgármesteri tisztségére, Vasile Bla-gára ruházta pártelnöki teendőinek egy részét. A szenátus elnöke az önkormány-zati választások végéig vezeti a Demok-rata-Liberális Pártot, és ellátja a kam-pányfőnöki teendőket is.
Választások: mikor?
Az RMDSZ-hez hasonlóan a PSD el-nöke is előrehozott választásokat szorgal-maz, azonban ilyen irányú törekvéseit gá-tolják az alkotmány előírásai. „Több ízbenis beszélgettem jogászokkal. Románia al-kotmányában létezik egy előírás, amely bonyolítja a dolgunkat. Ez szerint az újparlamentet a választások után húsz na-pon belül kell összehívni. Ha a választáso-kat szeptemberben tartjuk meg, húsz na-pon belül a mostani parlament még funk-cióban lesz” – mutatott rá a PSD elnöke.
Támad az RMDSZ
Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára és vá-lasztási kampányfőnöke élesen bírálta amásik két erdélyi magyar pártot. Mintmondta, vetélytársaival szemben azRMDSZ az országos és helyi szinten elértkonkrét eredményeivel kívánja meggyőznia választókat. A szövetséget ért bírálatokattermészetesen elutasította, és azt állította,annak ellenére, hogy ígéreteiket betartot-ták, az ellenfelek folyamatosan támadják.
Victor Ponta óvatos
Az új kormány előbb a 740 lej fölöttinyugdíjak után illegálisan befizettetett 5,5százalékos egészségügyi járulékokat fizeti vissza, csak ezt követően foglalkozik a köz-szféra 2010-ben 25 százalékkal csökkentettbéreinek kérdésével – jelentette ki VictorPonta kinevezett kormányfő, miután talál-kozott a Nemzetközi Valutaalap, a Világ-bank és az Európai Bizottság delegációjával.
HÍREK RÖVIDEN
II. évfolyam18. szám
2BELFÖLD
BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK 
Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALASI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X
Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD
 Vezető szerkesztő
CSONT ZSUZSA
Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS,CSÍKI SÁNDOR, JÁNOSI ANDRÁS,KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS
Szerkesz
TER EDIT
Olvaszerkesz
SZABÓ ATTILA
Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ
Tusí tók
CZIRJÁK KÁROLY
(Maroshévíz)
, CSISZER LÓRÁNT
(Csíkszereda)
, CSÍKI ÁKOS
(Gyergyószentmiklós),
FEJÉR MELINDA
(Kézdivásárhely)
, KOSZTI ILDIKÓ
(Kézdivásárhely)
, ROKALY ELVIRA
(Gyergyószentmiklós)
,JENEY ISTVÁN
(Marosvásárhely)
,ZSIGMOND JÚLIA
(Sepsiszentgyörgy).
Lapigazgató
KETESDI IMRE
Marketing
CSONT ÁGNES
E-mail:
marketing@szekelyujsag.ro
E-mail (Kézdi):
marketing.haromszek@szekelyujsag.ro
Ter jesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS
Szerkeszség és Kiadó
INFOMARKET KFT.
Szerkesztőség:
535600 Székelyudvarhely, MihailKogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia
Telefon:
004 (0)366-105.055;
 Mobil:
004 (0)746-142.676
E-mail:
titkarsag@szekelyujsag.ro
E-mail:
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Fiókszerkesztőség:
525400 Kézdivásárhely,Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia
Telefon:
004 (0)267-364.000
E-mail:
szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro
www.szekelyujsag.ro
Ti pog  fiai tervet a
Typotrek Kft.
készítette. A hetilapot a
Pantex Impex Nyomda
nyomtat  ja
.MINDEN JOG FENNTARTVA.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit.peter.edit@szekelyujsag.ro
Miért fontos a jelenlét?
 Az RMDSZ a román pártok preferáltja
Politikai öngól
Visszacsapták a magas labdát
A bizalmatlansági indítvánnyalöngólt lőtt a Szociálliberális Szövet-ség, és nem fog profitálni tiszavi-rág-életű kormányzásából – véliZákonyi Botond, a Magyar KülügyiIntézet igazgatója.
M
egállapításával több politikaielemző is egyetért, hiszen a leg-alkalmatlanabb időszakbankénytelenek kormányt alakítani és a vá-lasztók előtt bizonyítani. A szakértők vé-leménye szerint a Szociálliberális Szövet-séget (USL) alkotó 3 párt egyike semgondolta komolyan, hogy a korábbi si-kertelen bizalmatlansági indítványok után a jelenlegit megszavazza a parla-ment. Úgy tűnik, mintha a demokrata-li-berálisok szándékosan adták volna át ahatalmat. Jelenleg a Demokrata-LiberálisPárt (PDL) népszerűségi indexe 20% kö-rüli, míg az ellenzéki szövetséget a lakos-ság 50%-a támogatja. Zákonyi Botondszerint a kérdés az, mennyi értelme vana rövid intermezzónak, hiszen az új kor-mánynak nem lesz túl nagy mozgásterea gazdaságpolitikában a Nemzetközi Va-lutaalap hitelfeltételei miatt. Bár VictorPonta azt nyilatkozta, közte és az állam-elnök között létrejöhet egy alkotmányos,intézményi, törvényes kapcsolat, arra islehet számítani, hogy Traian Băsescu el-nök a fontos kérdésekben nem fogegyüttműködni a Ponta-kabinettel.
Naná, hogy nem lenne kívánatos, ha a híres érdekképviselők nem lennéneka parlamentben, és az EU előtt nem lebegtethetnék azt, hogy Romániábanaz erdélyi őshonos magyaroknak minden joga biztosított.Persze, az is jó, ha szem előtt vannak, ráadásul nem sok vizet zavarnak, jól manipulálhatók, és a célok is ugyanazok: csendben meggazdagodni. Az istenadta népnek meg néha oda lehet dobni egy-egy koncot, hogy legyen,amin rágódjanak, aztán kuss legyen! 
KOMMENTÁR
 
3
TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDIESEMÉNYEKRŐL
II. évfolyam18. szám
SZÉKELYFÖLD
SZÉKELY ÚJSÁG/ MTI
A
z utóbbi két évtizedben másod-szor fordult elő Romániában,hogy bizalmi szavazáson bukottmeg egy kormány. A kabinet lemondá-sára sem volt sok példa Bukarestben, deakárhány miniszterelnöknek kellett isidő előtt távoznia Romániában, a politi-kai következetesség és párthűség mégegyszer sem sodorta előrehozott válasz-tásokba az országot. A parlamenti képvi-selők és szenátorok többnyire szíveseb-ben átülnek egy másik párthoz, mintsemlemondjanak mandátumuk hátralévő ré-széről.Ennek tudható be, hogy ugyanabbóla parlamentből most már a harmadik kormánytöbbség kerül ki. A jelenlegi ro-mán parlamentben mindenki mindenki- vel alkotott már kormánytöbbséget.
A kérezkedők
A 2008-as választásokon hármas tagoló-dás alakult ki a román parlamentben: a voksok egyharmadát a szociáldemokra-ták (PSD), másik harmadát a Băsescu el-nökhöz hű demokrata-liberálisok (PDL)szerezték meg, az utolsó harmadon pe-dig kisebb pártok osztoztak. A harmadik harmadban a legnagyobb súlya (csak-nem 20 százaléka) a Nemzeti LiberálisPártnak (PNL) van. 2009-ben az döntötta helyezkedők mozgásának irányáról,hogy Traian Băsescu megnyerte az el-nökválasztást. Hiába volt kényelmestöbbsége a parlamentben a Boc-kor-mányt 2009 szeptemberében megbuk-tató PNL–PSD–RMDSZ pártszövetség-nek, a törvényhozók nem akarták nehe-zen szerzett mandátumuk hátralévő há-rom évét kockára tenni. Băsescu már elsőmandátuma kezdetén, 2004-ben is azzalkergette a jobboldal táborába a kis pár-tokat, hogy a parlament feloszlatásávalriogatta őket, ha nem szavaznak bizalmatkormányfő-jelöltjének.Amíg az elnök népszerűsége töretlen volt, addig a PSD-ből és PNL-ből kérez-kedtek át a törvényhozók Băsescu tábo-rába. Az utóbbi másfél évben viszont egy ellenkező irányú folyamat indult be: azelnök és a PDL népszerűsége a megszo-rító intézkedések hatására zuhanórepü-lésbe fordult, és egyre több PDL-s érezteúgy, hogy nem lehet már a betervezetthangulatjavító intézkedésekkel vissza-hozni a pártot a gödörből. A PDL-ből tíztörvényhozó kérezkedett át a szociállibe-rális táborba, és ezzel a kisebbségi képvi-selőknek is megüzenték, hogy ők márfeladták a meccset.Ilyen körülmények között nem sok je-lentősége volt annak, hogy az ellenzék amagyar orvosi kar megalapításába kötöttbele – a parlamenti helyezkedőket nem a„magyar veszély”, hanem a közvélemény-kutatások győzték meg arról, hogy idejeátállni. Az viszont jelzésértékű lesz, mitkezd majd a bizalmi szavazáson kiemeltmagyar üggyel – a Marosvásárhelyi Or- vosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MO-GYE) magyar karával – a választások nélkül hatalomra jutott szociálliberálisszövetség. A választási kampány köze-ledte ugyanis könnyen nacionalista szó-lamokra csábíthatja a politikusokat, ezpedig gyulladást is okozhat a magyar-ro-mán viszonynak azon az elfekélyesedettsebén, amit a MOGYE-ügy jelent.
Băsescu-testcsele?
Az összeesküvés-elméleteket kedvelő ro-mán sajtóban egyébként egyesek ismétTraian Băsescu ravaszkodását vélik felfe-dezni az Ungureanu-kabinet bukásában.Állítólag Vasile Blaga, a szenátus PDL-selnöke a szavazás előtti estén találkozottis titokban Victor Ponta szociáldemok-rata pártvezérrel, akit Băsescu másnapmeglepő engedékenységgel bízott megkormányalakítással. Az elmélet hívei sze-rint a PDL-sek joggal remélhetik, hogy a szociálliberális szövetségnek népszerű-ség-vesztést és belső feszültségeket hozmajd a fél éves „próbakormányzás”, mígaz áldozatként szimpátiára számító Mi-hai Razvan Ungureanu körül addig egy új jobboldali párt alakulhat, amely visz-szaszerezheti a PDL elvesztett szavazóit.Az elemzők többsége azonban úgy véli,Băsescunak egyszerűen elfogytak anyerő kártyái, és nem akarta azzal tetéznia bajt, hogy ellenállásával még inkább el-lenszenvessé teszi azt a pártot, amelynek az éléről az elnöki székbe került.
A vesztes: az RMDSZ?
Bármilyen okok játszottak is közre a ro-mán kormányválság kirobbanásában, atörténet egyik fő vesztese az RMDSZ. Arivális magyar pártok által szorongatottszövetséget nehéz helyzetbe hozza az,hogy éppen a választási kampány küszö-bén kergetik el azoktól a csapoktól, ame-lyeken a közpénzek csordogáltak. A szö- vetségre most a Bukarestbe telepített ma-gyar szakpolitikusok egzisztenciálisgondja is nyakába szakad: míg egy ro-mán párt szakembereinek nem lehet túlnagy gond más munkahelyet találni azország fővárosában, az RMDSZ embereiközül sokan a politikai állások miatt Er-délyből költöztek Bukarestbe.
Helyezkedő politikusok
Az Ungureanu-kormányt azok a helyezkedő politikusok buktatták meg, akiknek legfőbb igyekezetük, hogyaz őszi parlamenti választások már a győztes oldalon találják őket. A romániai kormányváltás pedig nemazért magyar ügy, mert a bizalmatlansági indítványban a magyar orvosképzésre hivatkozott az ellenzék, ha-nem azért, mert ha az RMDSZ nem lesz már hatalmon, akkor a kormányzati apparátusban dolgozó magyarokszázai veszítik el állásaikat és befolyásukat Bukarestben.
         H         I         R         D         E         T           É         S         E         K

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->