Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Pedoman Penulisan LS & TA D3 & D4 Politeknik Piksi Ganesha

Pedoman Penulisan LS & TA D3 & D4 Politeknik Piksi Ganesha

Ratings:

3.25

(1)
|Views: 5,358|Likes:
Published by Ismail Saepuloh
Pedoman Laporan Ini dipakai pada saat mahasiswa Polieknik Piksi Ganesha akan membuat Laporan Semester atau Tugas Akhir.
Pedoman Laporan Ini dipakai pada saat mahasiswa Polieknik Piksi Ganesha akan membuat Laporan Semester atau Tugas Akhir.

More info:

Published by: Ismail Saepuloh on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

text

 
@E@ K]CIOEBSJSEI
Wc`efek gkpk hbew hld}ctciwk debewkwve sitsh tcte} hldktdci dcikifhetheihsejktew jsjswei* ]LJK_CHIKH ]KHWK FEICWBE dcps}ehei wets$wetsi{e ]cpfspsei _kiffkok Kiolicwke {eif }cptede hejk dcpkitkw }lje }ciokokhei ocifei Wkwtcd ]pehtkhsd wctke}wcdcwtcp* Snk Hld}ctciwk wcpte }plfped venk` wcptkakhewk wctke} }plfped wtsok) Sitsh dcd`cpkhei gkpk hbew kjdkeb ok jkifhsifei ]LJK_CHIKH ]KHWK FEICWBE dehe jcd`efedcicp`kthei `citsh oei tchikw }cisjkwei je}lpei) Bej kik }citkif okjehshei efep dcdkjkhkhcwcpefedei hep{e kjdkeb {eif ok`set ljcb debewkwve ]LJK_CHIKH ]KHWK FEICWBE)Eoe `c`cpe}e `citsh hcfketei eheocdkh tke} wcdcwtcp {eif `cpjehs ok]LJK_CHIKH ]KHWK FEICWBE* eoejeb wc`efek `cpkhst >
5)
Je}lpei Wcdcwtcp8 dcps}ehei hep{e kjdkeb }cplpeifei oei etes hcjld}lh "dehwkdej 7 lpeif+ sitsh wctke} nsosj Je}lpei Wcdcwtcp) Je}lpei Wcdcwtcp bei{eokvenk`hei `efk Debewkwve ]plfped O$KKK }eoe wcdcwtcp KQ oei Debewkwve O$KQ }eoe Wcdcwtcp QK)
0)
_sfew Ehbkp 8 dcps}ehei hep{e kjdkeb }cplpeifei , tke} Debewkwve sitsh wctke} nsosj _sfew Ehbkp) _sfew Ehbkp bei{e okvenk`hei `efk Debewkwve ]plfped O$KKK }eoe wcdcwtcp QK)
7)
Whpk}wk8 dcps}ehei hep{e kjdkeb }cplpeifei {eif ok}cpsitshhei `efk Debewkwve O$KQ }eoe Wcdcwtcp QKK)
5)5HC_CI_SEI SDSD
5)
Je}lpei {eif oktsjkw }eoe wcdcwtcp KQ "O$KKK+ okwc`st Je}lpeiWcdcwtcp "JW+)
0)
Je}lpei {eif oktsjkw }eoe Wcdcwtcp QK "O$KKK+ okwc`st _sfew Ehbkp)
7)
Je}lpei {eif oktsjkw }eoe wcdcwtcp QKK "O$KQ+ okwc`st Whpk}wk)
?)
Wets `seb Je}lpei Wcdcwtcp "JW+ ocifei nsosj {eif wede `ljcb oktsjkwljcb 5 lpeif oei etes 0 lpeif oei etes dehwkdej 7 lpeif debewkwve"Hbswsw O$KKK Wcdcwtcp KQ oei O$KQ Wcdcwtcp QK+)
3)
@ekh Je}lpei Wcdcwtcp "JW+ des}si _sfew Ehbkp "_E+ wcpte Whpk}wkvenk` oksnkhei wcgepe jkwei dcjejsk Snkei Wkoeif wcwsek ocifei `etewvehts {eif oktcte}hei)
1)
Nkhe wed}ek ocifei `etew vehts {eif oktcte}hei* `cjsddcjehweieihei Snkei Wkoeif dehe {eif `cpweifhstei tcte} okvenk`heidcifsd}sjhei Je}lpei sitsh hcdsokei _kd ]cifsnk {eif oktsinsh ljcb Jcd`efe ehei dcicte}hei Ikjek _sjkw Je}lpei wene ocifeihctcitsei ikjek tsjkw je}lpei eitepe 5*3= oei dehwkdej 0*03)
5)0HC_CI_SEI _CHIKW ]CISJKWEI JE]LPEIE)@efk Olwci ]cd`kd`kif
5)_chikw }cisjkwei je}lpei debewkwve {eif ok`kd`kif bepswdci{cwsekhei ocifei ]coldei ]cisjkwei Je}lpei {eif `cpjehs ok]LJK_CHIKH ]KHWK FEICWBE)0)Olwci ]cd`kd`kif eoejeb Olwci {eif okeiffe} ded}s sitsh dcd`kd`kif }cisjkwei je}lpei)7)Olwci ]cd`kd`kif okeifhet oei etes oktsinsh ljcb Okpchtsp ]LJK_CHIKH ]KHWK FEICWBE)?)Olwci ]cd`kd`kif venk` dcd`cpkhei hliwsjtewk `kd`kifei ocifeidebewkwve dkikdej 3 "jkde+ hejk `kd`kifei )3)Olwci ]cd`kd`kif okvenk`hei dcifkwk Jcd`ep Hliwsjtewk@kd`kifei wctke} hejk dcjehweiehei `kd`kifei)1)Olwci ]cd`kd`kif venk` dcieioe teifeik Jcd`ep ]cpwctsnsei Olwci]cd`kd`kif e}e`kje Je}lpei {eif ok`set ljcb debewkwve tcpwc`sttcjeb okeiffe} dcdcisbk w{epet sitsh oksnkhei)6)Olwci ]cd`kd`kif `cpbeh dcifsnk Snkei Wkoeif Je}lpei debewkwve{eif ok`kd`kifi{e oei nkhe `cpbejeifei oepk neovej {eif oktcitshei)Jcd`efe oe}et dcisinsh Olwci ]cifsnk jeki {eif dcdkjkhk `koeifhld}ctciwk wcncikw)
@)@efk Debewkwve
5)Dcd`set je}lpei wcwsek ocifei ]coldei ]cisjkwei Je}lpei {eif `cpjehs ok ]LJK_CHIKH ]KHWK FEICWBE)0)Debewkwve @kd`kifei eoejeb debewkwve {eif tcjeb dcdcisbk }cpw{epetei eheocdkh des}si eodkikwtpetka wcwsek ocifei Wcdcwtcp  `cpnejei ok ]LJK_CHIKH ]KHWK FCICWBE)7)Debewkwve @kd`kifei eoejeb Debewkwve {eif tcjeb dcd}cpljcb]cpwctsnsei Pcigeie Nsosj Je}lpei oei Olwci ]cd`kd`kif oepkJcd`efe)?)Debewkwve venk` dcjehweiehei hliwsjtewk `kd`kifei ocifei Olwci]cd`kd`kif dkikdej 3 "jkde+ hejk `kd`kifei)3)Debewkwve venk` dci{cpebhei Jcd`ep Hliwsjtewk @kd`kifei wctke}hejk dcjehweiehei `kd`kifei ocifei Olwci ]cd`kd`kif)1)Debewkwve venk` dcjehweiehei Snkei Wkoeif,]pcwcitewk BewkjJe}lpei hc}eoe _kd ]cifsnk wcwsek ocifei ocifei neovej {eifoktcte}hei)6)Debewkwve venk` `cp}ehekei pe}kb oei alpdej * dcifciehei new* oewkoei etes wcpefed alpdej nspswei }eoe weet dcifkhstk Snkei Wkoeif)2)Debewkwve {eif ehei dcjehweiehei Snkei Wkoeif bepsw beok
 
dcifkhstk ]cd`sheei oei ]cists}ei Snkei Wkoeif wcwsek ocifei neovej {eif oktcitshei);)Debewkwve venk` dcd}cpwke}hei `ebei }pcwcitewk,tpeiw}epcitLB] oei dcoke jeki wc`efek ejet }cpefe) "gld}stcp* ki algsw* ojj+)5=)Oejed bej {eif oe}et ok}cpteiffsif neve`hei wcgepe eheocdkh*debewkwve {eif tkoeh dcjehshei snkei wkokif je}lpei wed}ekocifei `etew vehts {eif oktcitshei* dehe debewkwve tcpwc`stbei{e dcdkjkhk ikjek tsjkw je}lpei wene ocifei ikjek tsjkw je}lpeieitepe 5*3= "wets hlde jkde ilj+ bkiffe dehwkdej 0*03 "ose hldeose jkde+)55)Ikjek _sjkw Je}lpei oktcitshei ljcb @efkei Eheocdkh etes _kd{eif oktsinsh oei okeiffe} ded}s sitsh dcd`cpkhei }cikjekeije}lpei)50)Hcvenk`ei eodkikwtpetka debewkwve {eif bei{e dci{cpebheije}lpei wene te}k tkoeh dcjehweiehei wkoeif wed}ek ocifei `etewvehts {eif oktcitshei* bepsw tcte} ok}cisbk)57)@efk debewkwve {eif tkoeh dcdcisbk hctcitsei tcpwc`st ok etew*tkoeh ok}cp`ljcbhei dcifkhstk }cphsjkebei wcdcwtcp `cpkhsti{eetes dcjehsehi snkei$snkei oei hcfketei eheocdkh jekii{e)
5)7@CI_SH ]CISJKWEI JE]LPEI
Debewkwve ]LJK_CHIKH ]KHWK FEICWBE oe}et dcdkjkb @citsh ]cisjkweiJe}lpei wcwsek ocifei hctcpwcokeei vehts oei hcded}sei {eif okdkjkhk) Eoe}si `citsh }cisjkwei je}lpei oe}et ok}kjkb ocifei gepe wc`efek `cpkhst >
E)]pehtch Hcpne Je}eifei "]HJ+
5)]cisjkwei je}lpei ocifei gepe ]HJ kik bepsw dcd`eve Wspet ]cifeitep ]HJoepk Jcd`efe)0)Dcifenshei pcigeie Nsosj Je}lpei oei Olwci ]cd`kd`kif hc}eoe Jcd`efe }ejkif jed`et 0 "ose+ dkiffs wctcjeb dcjehweiehei vehts ]HJ {eifoktcte}hei)7)]cjehweieei ]HJ dkikdej wcjede 5 "wets+ `sjei wcjede$jedei{e 7 "tkfe+ `sjeiok tcd}et ]HJ wcwsek ocifei vehts {eif oktcitshei)?)Wed`kj ]HJ* Debewkwve okbepe}hei wed`kj dcisjkw opeat hcpeifhe oei kwkje}lpei sitsh okhliwsjtewkhei ocifei Olwci ]cd`kd`kif)3)Wctcjeb Je}lpei okwctsnsk* venk` okjehshei snkei wkoeif wcwsek ocifei `etewvehts snkei wkoeif {eif oktcte}hei ljcb Jcd`efe)
@)L`wcpqewk
5)]cisjkwei Je}lpei ocifei gepe L`wcpqewk bepsw dcd`eve Wspet ]cifeitep L`wcpqewk oepk Jcd`efe)0)Dcifenshei pcigeie Nsosj Je}lpei oei Olwci ]cd`kd`kif hc}eoe Jcd`efe }ejkif jed`et 0 "ose+ dkiffs wctcjeb dcjehweiehei vehts L`wcpqewk {eifoktcte}hei)7)Vehts dcjehweiehei L`wcpqewk hc heitlp , ]cpswebeei okwcwsekhei ocifeihcwc}ehetei eitepe tcd}et L`wcpqewk ocifei debewkwve)?)Wed`kj dcjehweiehei L`wcpqewk* Debewkwve okbepe}hei wed`kj dcisjkw opeathcpeifhe oei kwk je}lpei sitsh okhliwsjtewkhei ocifei Olwci ]cd`kd`kif)3)Wctcjeb je}lpei okwctsnsk* venk` okjehshei snkei wkoeif wcwsek ocifei `etew vehtssnkei wkoeif {eif oktcte}hei ljcb Jcd`efe)1)Je}lpei oejed `citsh L`wcpqewk kik nsfe tcpdewsh hcfketei hsinsifei kjdkeb* wtsokje}eifei hc Heitlp , ]cpswebeei)
G)Dehejeb
5)Dehejeb bei{e `ljcb okjehshei `efk Debewkwve {eif dcisjkw Je}lpei Wcdcwtcp wene) "_koeh `cpjehs sitsh Je}lpei Ehbkp+)0)Dehejeb okwepeihei `efk debewkwve {eif weifet wk`sh)7)Dehejeb ok}cpljcb `cpoewephei henkei }swtehe,bewkj }cicjktkei oei oete$oete oepkdcoke dewwe {eif okeiffe} hld}ctciwk nspswei {eif okdkjkhk debewkwve)?)]cisjkwei Je}lpei ocifei gepe Dehejeb tkoeh okvenk`hei dcd`eve Wspet }cifeitep oepk Jcd`efe)
5)?]CPW[EPE_EI ]CD@SE_EI JE]LPEI
Sitsh dcd`set je}lpei* Debewkwve okbepswhei dcdcisbk hctcitsei eodkikwtpetka oei hctcitsei eheocdkh wc`efek `cpkhst >
E)Hctcitsei Eodkikwtpetka dcjk}stk8
5)_cjeb dci{cjcwekhei `ke{e }ciokokhei wcwsek ocifei hctcitsei {eif oktcte}hei }eoe wcdcwtcp `cpnejei)0)Dcifenshei alpdsjkp }cifensei oei ]cd`kd`kif je}lpei)7)Dcifensehei wspet }cifeitep }pehtch je}eifei "`efk debewkwve {eif dcdkjkb ncikwje}lpei ocifei gepe ]HJ dspik oei L`wcpqewk wene wcoeifhei sitsh dehejeb tkoeh  }cpjs wspet }cifeitep+)
@)Hctcitsei Eheocdkh dcjk}stk85)Je}lpei Wcdcwtcp
e)Debewkwve ehtka dcifkhstk hsjkeb }eoe wcdcwtcp `cpnejei) `)Je}lpei Wcdcwtcp bei{e `cpjehs sitsh Debewkwve }plfped O$KKK oeiokjehweiehei }eoe wcdcwtcp KQ* oei ]plfped O$KQ okjehweiehei }eoe wcdcwtcp QK)
0)_sfew Ehbkp
e)_cjeb dci{cjcwekhei oei jsjsw wcjspsb dete hsjkeb {eif ok}cpw{epethei wcwsekocifei nspswei dewkif$dewkif* ocifei hctcitsei tkoeh dcdkjkhk ikjek O jc`kboepk 0 dete hsjkeb sitsh dete hsjkeb hcjld}lh hcebjkei oei tkoeh `ljcb eoeikjek O sitsh dete hsjkeb hcjld}lh sdsd) `)_cjeb dcicd}sb WHW dkikdej 57= WHW dcdkjkhk Kiochw ]pcwtewk Hsdsjetka 
 
"K]H+ dkikdej 0*== tcpbktsif wcneh wcdcwtcp evej bkiffe weet }cifensei nsosj)
7)Whpk}wk
_cjeb dcicd}sb WHW dkikdej 57= WHW dcdkjkhk Kiochw ]pcwtek Hsdsjetka "K]H+ dkikdej 0*== tcpbktsif wcneh wcdcwtcp evej bkiffe weet }cifensei nsosj)
5)3]PLWCOSP ]CISJKWEI JE]LPEI
5)Debewkwve tcjeb dci{cjcwekhei hctcitsei eodkikwtpetka {eif oktcte}hei)0)Debewkwve dcifenshei swsjei pcigeie nsosj oei ]cd`kd`kif je}lpei hc `koeifeheocdkh wcwsek ocifei vehts {eif oktcitshei)7)Debewkwve dcioe}et }cpwctsnsei pcigeie nsosj oei ]cd`kd`kif oepk Jcd`efe)?)Debewkwve dcjehshei }plwcw `kd`kifei `ekh pcigeie }cisjkwei* opeat,hliwc} }cisjkwei* tchikw }cisjkwei oei }cpneinkei vehts `kd`kifei ocifei Olwci]cd`kd`kif {eif oktsinsh "dkikdej 3 hejk `kd`kifei+)3)Debewkwve dcioe}et }cpwctsnsei oepk Olwci ]cd`kd`kif `ebve je}lpei {eifok`set tcjeb okeiffe} je{eh sitsh oksnkhei)1)Debewkwve dcicd}sb Snkei Wkoeif Je}lpei wcwsek ocifei vehts {eif oktcitshei)6)Debewkwve {eif oki{etehei _koeh Jsjsw oejed snkei wkoeif okvenk`hei dcifkhstksnkei wkoeif }cp`ekhei)2)Debewkwve {eif oki{etehei Jsjsw ocifei ]cp`ekhei oejed snkei wkoeif okvenk`heidcjehshei }cp`ekhei je}lpei ocifei Olwci ]cd`kd`kif wcwsek ocifei jcd`ep getetei }cp`ekhei {eif okwepeihei ljcb tkd }cifsnk);)Debewkwve {eif oki{etehei Jsjsw _ei}e ]cp`ekhei oejed snkei wkoeif okwepeiheiefep je}lpei wcfcpe ok$
bepoglqcp 
oei okwcpebhei hc}eoe jcd`efe) Sitsh Je}lpeiWcdcwtcp dci{cpebhei wc`ei{eh 5 `seb oei Je}lpei Ehbkp wc`ei{eh 0 `seb)5=)Neifhe vehts }ci{cpebei je}lpei {eif wsoeb oksnkhei,}cp`ekhei eoejeb wcjede 7=bepk tcpbktsif wcneh }cjehweieei snkei wkoeif)Sitsh jc`kb ncjewi{e okfed`ephei }plwcosp }cisjkwei je}lpei wc`efek `cpkhst >
DsjekDci{cjcwekheihctcitseieodkikwtpetkpa Jcifhe}<DcifensheiSwsjeipcigeie nsosj oei}cd`kd`kifje}lpei
]cpwctsnseipcigeiensosjoei}cd`kd`kif<
]plwcw`kd`kifeiocifeiolwci}cd`kd`kif]ci{swsieije}lpei
]cpwctsnseiwkoeifoepkolwci}cd`kd`kif<
SnkeiWkoeif
]cpwctssei<
]cp`ekheioei}ci{cpebeibewkjje}lpeiWcjcwek_koeh[e_koeh[e[e[e_koeh
5)1NEIFHE VEH_S ]CISJKWEI JE]LPEI
5)Je}lpei wcdcwtcp "O$KKK+ > Okjehshei }eoe wcdcwtcp KQ oei }ejkif jed`et wed}ek 0 bepkdcincjeif okdsjeki{e }cphsjkebei wcdcwtcp Q wcwsek ocifei hejciocp eheocdkh {eifoktcte}hei)0)Je}lpei Wcdcwtcp "O$KQ+ > Okjehshei }eoe wcdcwtcp QK oei }ejkif jed`et wed}ek 0 bepkdcincjeif okdsjeki{e }cphsjkebei wcdcwtcp QKK wcwsek ocifei hejciocp eheocdkh {eifoktcte}hei)7)_sfew Ehbkp "O$KKK+ > Okjehshei }eoe wcdcwtcp QK "tcpehbkp+ oei }ejkif jed`et wed}ekocifei 5? bepk dcincjeif okjehweiehei vkwsoe wcwsek ocifei hejciocp eheocdkh {eifoktcte}hei)?)Whpk}wk "O$KQ+ > Okjehshei }eoe wcdcwtcp QKK oei }ejkif jed`et wed}ek ocifei 5? bepkdcincjeif }cjehweieei vkwsoe)

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
Harry liked this
waluyo.asih liked this
Ira Novitasari liked this
Dani Setiawan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Bambang Utoyo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->