Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Interim Report of Raju Ramachandran on Gujarat Riots

Interim Report of Raju Ramachandran on Gujarat Riots

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by The Canary Trap
Interim report dated January 20, 2011 by the Amicus Curiae Raju Ramachandran, appointed by the Supreme Court, to investigate allegations of Gujarat Chief Minister Narendra Modi's complicity in the Gujarat riots.
Interim report dated January 20, 2011 by the Amicus Curiae Raju Ramachandran, appointed by the Supreme Court, to investigate allegations of Gujarat Chief Minister Narendra Modi's complicity in the Gujarat riots.

More info:

Published by: The Canary Trap on May 07, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/30/2013

 
CB PHL U\YVLDL EN\VP NG CB@CKEVCDCBKO KYYLOOKPL J\VCU@CEPCNBUYLECKO OLKWL YLPCPCNB (EVO# Bn";988 ng 6998CB PHL DKPPLV NG:$Jkack Bkucd Khlukb ' Kbv"
‧YLPCPCNBLVU
 WLVU\UUpkpl ng M|jkvkp ' Nvu"
‧VLUYNB@LBPU
 BNPL FS PHL KDCE\U E\VCKL;" Phcu Hnb-fol En|vp wc`l nv`lv `kpl` 6="90"6993 `cvlepl` phl UCP pn&lxkdcbl& phl endyokcbp u|fdcppl` fs phl Ylpcpcnblv nb 98"97"6997" UCP}ku pn &onna cbpn phl dkpplv& kb` mcwl cpu vlynvp pn phcu Hnb-fol En|vp"6" Y|vu|kbp pn phl kgnvlukc` `cvlepcnb/ Uhvc K" A" Dkohnpvk/ gnvdlv @CM/EFC kb` k Dldflv ng UCP/ hku lxkdcbl` dnvl phkb ;79 }cpbluulu kb`mnbl phvn|mh k b|dflv ng `ne|dlbpu ku dk`l kwkcokfol pn hcd/ Hlhku mcwlb hcu gcb`cbmu {|k phl 56 koolmkpcnbu dk`l fs phl endyokcbkbp"Phl Ehkcvdkb/ UCP hku enbe|vvl` }cph phl gcb`cbmu ng Uhvc Dkohnpvk"5" Phl lb{|cvs enb`|epl` fs Uhvc K"A" Dkohnpvk }ku cb phl bkp|vl ng kYvlocdcbkvs Lb{|cvs cb }hceh hl hku vlenv`l` upkpldlbpu ng }cpbluuluQ}hceh kvl ucmbl` fs phl }cpbluuluT kb` koun enoolepl` k b|dflv ng`ne|dlbpu"0" Cb hcu vlynvp `kpl` ;6"9<"69;9/ Uhvc K"A" Dkohnpvk hku
cbplvkock 
 vlenddlb`l` g|vphlv cbwlupcmkpcnb |b`lv Ulepcnb ;=5(8# Ev"Y"E"kmkcbup (;# Uhvc D"A" Pkb`nb/ phl phlb Jp" Enddcuucnblv ng Ynocel/Khdl`kfk` Ecps/ (6# Uhvc Y"F" Mnb`ck/ phl phlb @s" Enddcuucnblv ngYnocel/ Khdl`kfk` kb` (5# Uhvc Mnv`hkb Zk`kgck/ phl phlb Dcbcuplv ngUpkpl ng Hndl/ Mnwlvbdlbp ng M|jkvkp" Phl u|ful{|lbp cbwlupcmkpcnbhku fllb enb`|epl` fs kbnphlv nggcelv/ bkdlos Uhvc Hcdkbuh| Uh|aok/@EY kb` u|ylvwcul` fs Uhvc S"E" Dn`c/ CMY kb` Dldflv/ UCP" K
 
 6
g|vphlv vlynvp hku fllb mcwlb pn phcu Hnb-fol En|vp nb 67";;"69;9/vlenddlb`cbm `lykvpdlbpko kepcnb kmkcbup phl ynocel nggceckou"<" C hk` 6 dllpcbmu }cph Uhvc K"A" Dkohnpvk kb` Uhvc S"E" Dn`c cb@leldflv/ 69;9 kb` Jkb|kvs/ 69;;" C hkwl hk` nbl dllpcbm }cph Du"Pllupk Ulpkowk` kb` Du" Kykvbk Fhkp" Phls hkwl u|fdcppl` k b|dflvng `ne|dlbpu }hceh hku koun fllb lxkdcbl` fs dl pn phl lxplbpynuucfol" Uhvc V"F" Uvlla|dkv/ gnvdlv @MY/ M|jkvkp hku kounu|fdcppl` undl `ne|dlbpu }hceh hkwl fllb enbuc`lvl`"7" Phl dkjnv koolmkpcnb cb phl endyokcbp dk`l fs phl endyokcbkbp vlokplupn phl koolml` cbwnowldlbp ng Uhvc Bkvlb`vk Dn`c/ phl Ehclg Dcbcuplv ngphl Upkpl ng M|jkvkp cb phl endd|bko vcnpu }hceh pnna yokel cb phl Ecpsng Khdl`kfk` Qkb` loul}hlvlT cddl`ckplos kgplv phl Mn`hvk cbec`lbp"Phcu cu phl ;
up
hlk` |b`lv }hceh undl ng phl koolmkpcnbu ekb fleokuucgcl`" Phl 6
b`
hlk` ng koolmkpcnbu vlokpl pn phl koolml` vnol ng phlynocel nggceckou kp phl pcdl ng phl vcnpu/ phl gk|ops cbwlupcmkpcnb ng phl vcnpekulu kb` phl gk|ops yvnule|pcnb ng phl kee|ul`" Phlvl kvl k b|dflv ngnphlv koolmkpcnbu }hceh hkwl fllb eokuucgcl` fs dl ku gkoocbm cb phl 5
v`
 ekplmnvs"=" Phn|mh UCP hku enbeo|`l` phkp phlvl cu bn dkplvcko pn cb`cekpl phkp UhvcBkvlb`vk Dn`c/ phl Ehclg Dcbcuplv hk` cuu|l` kbs cbupv|epcnbu pn phlnggcelvu nb 6="96"6996 pn ylvdcp phl Hcb`|u pn mcwl wlbp pn phl kbmlv ngphl dkjnvcps endd|bcps/ phlvl kvl k b|dflv ng ecve|dupkbelu }hceh
yvcdk$gkecl 
cb`cekpl phkp phl dkpplv vl{|cvlu k `lpkcol` cbwlupcmkpcnb pnlxkdcbl phl vnol ng Uhvc Dn`c cddl`ckplos kgplv phl Mn`hvk cbec`lbp pngcb` n|p cg phlvl cu kbs e|oykfcocps pn phl lxplbp phkp k dluukml }kuenbwlsl` phkp phl Upkpl dkehcblvs }n|o` bnp uply cb pn yvlwlbp phlendd|bko vcnpu" Undl ng phl ecve|dupkbelu }hceh j|upcgs k dnvl
 
 5
`lpkcol` cbwlupcmkpcnb cbpn phcu kuylep hkwl fllb ulykvkploslb|dlvkpl` cb Ehkvp$K lbeonul` hlvl}cph" QYlvpkcbcbm pn phl ;
up
hlk`T8" Cp }n|o` fl kyyvnyvckpl cg phcu kuylep ng phl dkpplv cu lxkdcbl` fs }ksng g|vphlv cbwlupcmkpcnb |b`lv Ulepcnb ;=5(8# Ev"Y"E" cb phl ylb`cbmM|oflvm Uneclps kb`.nv Bkvn`k Ykpcsk ekulu UCP dks enbuc`lv koolwc`lbel/ cbeo|`cbm/ f|p bnp ocdcpl` pn phl upkpldlbp ng Uhvc Ukbjcw Fhkp/phl phlb @s" Enddcuucnblv (Cbploocmlbel# kb` phl vlenv`u ng phl UpkplMnwlvbdlbp kp phl vlolwkbp pcdl" Ucbel k upkp|pnvs cbwlupcmkpcnb }n|o`enbglv yn}lvu |b`lv Ev"Y"E" pn phl Cbwlupcmkpcbm Nggcelv/ phlcbwlupcmkpcnb }n|o` fl lgglepcwl" C kd g|oos enbuecn|u phkp blkvos 3 slkvuhkwl ykuul` ucbel phl cbec`lbp/ f|p phl cb{|cvs vlynvp ng phl UCP cbvluylep ng phl koolmkpcnbu phvn}u |y k b|dflv ng |bkbu}lvl`{|lupcnbu" Cp }n|o` koun kyylkv phkp Du" Ulpkowk` }kbpl` pn mcwl g|vphlvlwc`lbel }hceh en|o` bnp fl onnal` cbpn fs phl UCP ku phl vlynvp }ku|b`lv yvlykvkpcnb" Phlul en|o` koun fl onnal` cbpn fs phl UCP"3" Cb un gkv ku vnol ng elvpkcb ynocel nggceckou kb` y|foce yvnule|pnvu kvlenbelvbl`/ phl UCP hku gn|b` phkp phl enb`|ep ng elvpkcb ynocel nggcelvukb` y|foce yvnule|pnvu pn fl `lgceclbp" Phl vlenddlb`kpcnbu ng phl UCPkb` ds u|mmlupcnbu kvl enbpkcbl` cb Ehkvp$F kyylb`l` pn phcu Bnpl"QYlvpkcbcbm pn phl 6
b`
hlk`T;9" Phl nphlv koolmkpcnbu/ }hceh kvl gn|b` pn fl yvnwl` Qnv bnp yvnwl`T fsphl UCP kb` ds u|mmlupcnbu pn phcu Hnb-fol En|vp cb vlokpcnb pn phnulgcb`cbmu kvl lbeonul` cb Ehkvp$E kyylb`l` pn phcu Bnpl" QYlvpkcbcbm pnphl 5
v`
hlk`T
Vkj| Vkdehkb`vkbUv" K`wnekpl]cphMk|vkw Kmvk}koBL] @LOHC K`wnekpl@KPL@: 69"9;"69;;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->