Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DPM Gebedskalender Mei-juni 2012

DPM Gebedskalender Mei-juni 2012

Ratings: (0)|Views: 497|Likes:
Published by DPM Nederland

More info:

Published by: DPM Nederland on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2012

pdf

text

original

 
1 mei – PAKISTAN
Elizabeth, die samen met haar man James de leiding heeftover het werk van DPM in Pakistan., verzorgt vandaagonderwijs en bediening aan ongeveer 150 vrouwen over‘Zegen of vloek’. Bid dat Gods zalving op haar is en datveel levens veranderd worden.
2 mei– ROEMENIË
De derde DPM-jaarconferentie over ‘De kracht van dedoop in de Heilige Geest’ zal in Roemenië gehoudenworden op 5 mei. Er is hier een heel grote Christelijkegemeenschap, maar ook een sterk vooroordeel tegen hetwerk van de Geest, zelfs in Pinksterkringen.* Bid om open harten voor dit onderwijs, zodat er vernieuwingen groei kan ontstaan binnen de kerk in Roemenië.* Bid om wijsheid en zalving van de Heer voor Fanel als hijhet boek ‘Gaven van de Geest’ publiceert in het Roemeens.
3 mei – FRANKRIJK
* Blijf bidden om overvloedige nanciën voor de druk en de verscheping van boeken vanuit Frankrijk naarFranssprekend Afrika, aangezien er voortdurend veelbrieven binnenkomen met de vraag naar materiaal.* Bid de Heer om nieuwe open deuren bij groepen enkerken om Dereks materiaal te delen, speciaal bij deKatholieke kerk.
4 mei – INDIA
Middels de nieuwe website (www.derekprince.in) is on-line shopping nu mogelijk.* Bid dat veel mensen de website bezoeken en zich meerbewust worden van Gods werk in India via DPM.* Bid om een heel goede verkoop van het materiaal dat nubeschikbaar is.* Bid dat veel mensen vragen om de gratis producten, endat ze erdoor bemoedigd worden.
5 mei – KENYA
Pastor Christopher in Kenya verzorgt het inspreken in hetSwahili, en heeft drie boeken van Derek vertaald. Hij enzijn kerk brengen mensen tot de Heer en werken ook metweeskinderen. Ze hebben een zware geestelijke strijdgevoerd en hebben Gods geweldige werk gezien (Tweemensen die er op uit waren hen te doden, gaven hunleven aan Jezus!). Bid om Gods bescherming, gunst enzegen op hem, waar hij volhardt in het werk van de Heer.
6 mei – INDONESIË
De Wereld Gebeds Assemblee wordt van 14-18 meigehouden in Jakarta en in talrijke provinciehoofdstedenvan Indonesië:600 Christelijke leiders uit 220 landen zullenbijeenkomen. Onder de internationale sprekers zijn Dr.David Yonggi Cho (Zuid Korea), Ed Silvoso (Argentinië)en Cindy Jacobs (V.S.).* Bid dat de Indonesische kerken bemoedigd wordenom zich op alle eilanden te verenigen in gebed tot God,en de gebedsvlam brandend te houden in deze roerigetijden.* Bid ook dat DPM in Indonesië een rol van betekenis kanspelen bij dit nationale evenement.
7 mei – NEPAL
Op 20 en 21 mei zal in Dharan, een grote stad in hetoosten van Nepal, een driedaags seminar wordengehouden over de vijfvoudige bediening (metgebruik van Dereks boek ‘Gods Kerk herontdekt’). Bidom een veilige reis van alle deelnemers, en dat zezullen groeien in begrip van dit nieuwtestamentischeonderwijs.
8 mei – JAPAN
Het werk voor dit land vordert.* Bid dat de Heer een Japans sprekende webdesignerroept om een website voor DPM te ontwerpen.* Bid om een vertaler die Dereks onderwijsbrieven in hetJapans kan vertalen, zodat ze op de website beschikbaarkomen.
9 mei – DUBAI
Onlangs is er een nieuwe zending boeken verstuurdnaar de Verenigde Arabische Emiraten. Bid dat Dereksonderwijs een bron van bemoediging en zegen zal zijnvoor de kerk in de Golfregio.
10 mei – MALEISIË
* Bid de Heer om een goede gezondheid en om krachtvoor de directeuren Liman en Sai Peng.* Bid dat er veel open deuren zijn bij de kerken om DPM tepromoten en Dereks boeken te verkopen.* Bid dat Dereks materiaal in Maleisië heel goed verkochtwordt.
 m
 e
 i 
  2
  0
  1
  2
Gebedskalender
 
DPM Nederland
... brengt het Woord tot leven ! 
 
11 mei – BIRMA
* Bid om een goede gezondheid en om Gods beschermingvoor DPM-directeur Jacob, zijn vrouw Sandar, en de 19kinderen die ze thuis verzorgen.* Bid om wijsheid voor Jacob en het hele team: door hunwerk bereiken en onderwijzen ze veel mensen met hetEvangelie en met Dereks onderwijs.
12 mei – NIEUW ZEELAND
Bid dat veel meer mensen de bijgewerkte website (www.dpm.co.nz) gaan bezoeken en er regelmatig gebruik vanzullen maken. Op deze site heeft men toegang tot DPM- TV, interviews met wereldwijde directeuren, en Dereksaudio-dagboek ‘Gods levende Woord’.
13 mei – SALOMON EILANDEN
* Bid om een toenemende verspreiding van Dereksboeken op deze eilanden.* Bid dat degenen die al boeken ontvangen hebben dezezullen lezen en bestuderen, en Dereks onderwijs metanderen zullen delen.
14 mei – CHINA
* Van twee boeken, ‘You Matter to God’ en ‘God’s WordHeals’, is de vertaling klaar en is de druk in voorbereiding.* Bid dat er een aanzienlijk aantal van deze boekenbinnenkort kan worden gedrukt en verspreid in China.* Het doel voor dit jaar is de productie van 750.000boeken en 550.000 dvd’s. Bid met ons mee dat dezeaantallen bereikt zullen worden.
15 mei – NOORWEGEN
Bid de Heer dat meer jonge mensen horen over debijeenkomsten die speciaal voor hen op woensdag wordengehouden, en dat er steeds meer van hen zullen komen.
16 mei – VERENIGDE STATEN
Er dienen zich nieuwe mogelijkheden aan om Universiteits-campussen met Dereks onderwijsmateriaal te bereiken. Biddat de Heer Zijn visie en plan laat zien, en bid om wijsheidhoe verder te gaan met dit zo noodzakelijke werk.
17 mei – PAKISTAN
James, directeur van DPM-Pakistan, zal op 19 mei opeen leiderschaps-seminar spreken over het onderwerp:’Succesvol vasten’.* Bid dat de aanwezigen de noodzaak en de kracht hiervanbegrijpen en het in hun levens gaan toepassen..
18 mei – BRAZILIË
Mark DeVito en Dick Leggatt van het V.S.-kantoor hebbenin april de DPM-uitgevers in Brazilië ontmoet. De vraagnaar Dereks onderwijsmateriaal neemt toe: bid daaromom Gods leiding wat betreft de mogelijkheid daar eenDPM-basis te vestigen.
19 mei – ZUIDELIJK AFRIKA
* Bid om voortdurende steun wat betreft nanciën engebed, zodat de DPM-werkers hun doelen zullen bereikenen ze in Afrika alles kunnen doen waartoe God hengeroepen heeft.* Bid dat steeds meer mensen de nieuwe website gaanbezoeken, zodat Dereks onderwijs beschikbaar komt voordegenen die het niet kunnen kopen.
20 mei – ISRAËL
Bid om bescherming en bemoediging van de Heer voorhet groeiende aantal gelovigen in Israël: zij komen steedsmeer moeilijkheden tegen.
21 mei – ERITREA
Een voorganger uit Pretoria werkt samen met twee artsen,die delen van Dereks onderwijs vertalen in het Tigrinya, dehoofdtaal van Eritrea. Vorig jaar hebben ze met een groepvan 30-40 Eritreërs Dereks onderwijs over Hebreeën, en‘De Pijlers’ doorgewerkt. Dit jaar behandelen ze Romeinen.
22 mei – ENGELAND
* Op de Ellel zendingsconferentie in Blackpool heefthet Engelse team onlangs veel bestaande en nieuwesupporters ontmoet. Bid dat er een zinvolle samenwerkingontstaat met deze bediening door middel van dezepersoonlijke contacten.* DPM-Engeland neemt deel aan de ‘Mighty Men’-conferentie in Noord Yorkshire van 25-27 mei, om Dereksonderwijsmateriaal beschikbaar te stellen aan de mannenen hun gezinnen die aanwezig zijn. Bid dat het onderwijsheel goed wordt ontvangen, en om Gods hand op deconferentie. Er worden ongeveer 3.000 mannen verwacht.
23 mei – ARMENIË
* Bid om Gods leiding en zalving voor directeur Vazgen enhet DPM-werk in het Kaukasus gebied.* Bid om een geslaagde afronding van de Armeensewebsite.
24 mei – AUSTRAL
Het Australische kantoor is gastheer van de 8
e
DPM-conferentie op 17 en 18 augustus in Sydney, die alsonderwerp heeft ‘Israël en de naties’. Dit zal de grootsteconferentie zijn die ze gehouden hebben.* Bid om een heel goede opkomst van DPM-vrienden en –supporters, en van de bedieningen met wie ze netwerken.* Bid om wijsheid en leiding van de Heer voor deorganisatoren en de vele vrijwilligers als ze de laatstevoorbereidingen treen.
25 mei – SOEDAN
Bid dat de recente zending Arabische boeken een grotezegen en bemoediging zal zijn voor de gelovigen inKhartoum die ze ontvangen.
... brengt het Woord tot leven ! 
 
... brengt het Woord tot leven ! 
 
26 mei – KOREA
Bid voor Michael en Lydia Jo, die meehelpen Dereksboeken vertaald, uitgegeven en verspreid te krijgen.Verschillende boeken worden nu uitgegeven in Korea; bidom een toenemende verkoop en om Gods leiding voorhet volgende vertaalproject.
27 mei – NEDERLAND
* Bid om Gods genade voor de staf nu ze een uitdagend jaar achter de rug hebben. Bid dat ze wijsheid hebbenbij de voortzetting van het werk en de uitbreiding vanDereks onderwijs in Nederland.* Het boek ‘Verzoening’ is pas opnieuw uitgegevenonder de nieuwe titel ‘Betaald met bloed’. Dit boek bevat studievragen. Bid dat veel studiegroepen met ditdiepgaande onderwijs bezig gaan.
28 mei – BULGARIJE
Het boek ‘God’s Word Heals’ werd uitgegeven in april.Bid dat het een grote impact heeft op het Lichaamvan Christus, en dat het de gelovigen klaar maakt ombovennatuurlijke genezing te ontvangen.
29 mei – CANADA
* Blijf de Heer bidden om Zijn wijsheid en leiding voor hetCanadese bestuur.* Bid om goede contacten met andere bedieningen omDereks onderwijs te kunnen verspreiden.
30 mei – DUITSLAND
Bid voor Dan Tracy en zijn team dat ze door de Heergezegend worden met alles wat ze nodig hebben –wijsheid, gunst, voorziening enz. – om verder te gaan metde projecten die ze graag willen uitvoeren.
31 mei – ZWITSERLAND
Een goede contactpersoon, die is betrokken bij een kerk met meest jonge mensen, is blij met Dereks onderwijs. Biddat hij gunst heeft bij de voorganger, en Dereks onderwijskan introduceren bij hun kerk en Bijbelschool.
... brengt het Woord tot leven ! 
 
... brengt het Woord tot leven ! 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->