Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SPSS_III

SPSS_III

Ratings: (0)|Views: 68 |Likes:
Published by Sava Alice

More info:

Published by: Sava Alice on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
157
 
X. OPERA
Ţ
IUNI EXECUTATE ASUPRAVARIABILELOR
Ş
I BAZELOR DE DATE
Complexitatea
ş
i varietatea calculelor statistice din programu SPSS suntamplificate de numeroasele facilit
ăţ
i de lucru în cadrul bazelor de date. O parte din elesunt întâlnite
ş
i în diverse programe, altele sunt specifice. Pentru a trece în revist
ă
acestefacilit
ăţ
i ni s-a p
ă
rut mai simplu de a prezenta meniuri întregi de comenzi cu precizareac
ă
nu vom detalia toate utilit
ăţ
ile specifice; vom detalia doar acele aspecte pe care leconsider
ă
m fundamentale sau oricum sunt mai des întâlnite. Vom începe cu meniul
Data
care este compus din urm
ă
toarele submeniuri:1.
Define Variable Properties
- ajut
ă
la schimb
ă
ri denume sau atribute ale variabilelor din
Data Editor
.Dup
ă
ce am trecut o variabil
ă
din coloana din stânga îndreapta se va deschide fereastra care poart
ă
chiarnumele submeniului, fereastr
ă
în care avem o descrieream
ă
nun
ţ
it
ă
a variabilei. Aici putem face
ş
i schimb
ă
rilepe care le consider
ă
m necesare. Dac
ă
 
Data Editor
nucon
ţ
ine o baz
ă
de date submeniul nu poate fi activ.2.
Copy Data Properties
- ajut
ă
la transferul datelor între diverse baze de date3.
Define Dates
- ajut
ă
la definirea datelor calendaris-tice mai ales pentru lucrul cu serii de timp4.
Insert Variable
- ajut
ă
la inserarea unei noi variabile în baza de date. S
ă
presupunem c
ă
celula activ
ă
dintr-obaz
ă
de date este pozi
ţ
ionalt
ă
pe o coloan
ă
(variabil
ă
):ca în situa
ţ
ia de mai jos. Dup
ă
activarea comenzii în partea dreapt
ă
va apare o nou
ă
 variabil
ă
care trebuie definit
ă
(aceea
ş
i opera
ţ
ie putea fi setat
ă
dac
ă
ne opream cu mausulpe numele variabilei
marital
clic dreapta
ş
i alegeam
Insert Variable
sau direct de pebara de
 
instrumente cu butonul
 
):
158
5.
Insert Cases -
ajut
ă
la inserarea unor noi cazuri (linii orizontale). Dac
ă
celula activ
ă
 este plasat
ă
pe un anumit rând atunci va apare un nou rând imediat deasupra acestuia. Sepoate apela
ş
i la plasarea mausului pe rîndul respectiv
ş
i clic dreapta sau direct de pabara su instrumente ac
ţ
ionând butonul .6.
Go to Case
- se poate indica un anumit caz din baz
ă
pentru a se ajunge imediat laacesta.7.
Sort Cases
- ajut
ă
la sortarea (ordonarea) valorilor seriei dup
ă
valorile dintr-una saumai multe variabile. Aici un exemplu de reordonare a bazei dup
ă
valorile cresc
ă
toare dinvariabila
age
:8.
Transpose
- ajut
ă
la inversarea coloanelor cu liniile din baza de date. Variabileleneselectate vor fi pierdute!9.
Restructure -
ajut
ă
la transform
ă
ri complexe în interiorul bazelor de date. Sunt treiop
ţ
iuni: restructurarea anumitor variabile în cazuri, restructurarea unor cazuri învariabile sau inversarea întrecazuri
ş
i variabile tuturor datelor.10.
Merge files
- ajut
ă
la unirea mai multor date din baze diferite. S
ă
presupunem c
ă
amaplicat un chestionar în ora
ş
ul X
ş
i apoi acela
ş
i chestionar în ora
ş
ul Z. Datele respectivesunt în baze diferite de
ş
i au acela
ş
i num
ă
r de variabile. Reunirea într-o singur
ă
baz
ă
seface plecând de la una dintre ele (
baza1
) la care se adaug
ă
cea de a doua baz
ă
. S
ă
 presupunem c
ă
am construit o baz
ă
cu doar zece cazuri la care vom ad
ă
uga alte 10cazuri din cealalt
ă
baz
ă
:Vom ac
ţ
iona comenzile
Data
 
Merge
 
Files
 
Add Cases
iardupã ce vom selecta
 
noua baz
ă
 se va deschide urm
ă
toareafereastr
ă
. S
ă
presupunem c
ă
înnoua baz
ă
variabila
religie
a fostscris
ă
gre
ş
it
relig
.
 
159
 În aceast
ă
fereastr
ă
variabilelecu semnul (*) fac parte dinbaza ini
ţ
ial
ă
iar cele cu semnul(+) din baza ad
ă
ugat
ă
. Numelecelei de-a doua variabile poatefi schimbat din butonul
Rename
sau pot fi selectateambele
ş
i trecute în parteadreapt
ă
cu butonul
Pair
. Buto-nul
Paste
este consevarealucrului în limbaj sintax
ă
.Dup
ă
OK rezult
ă
:Noua baz
ă
(
baza2
) cuprindeacum toate cele 20 de cazuriiar numele acesteia este celal primei baze de la care s-aplecat. O putem salva înaceast
ă
form
ă
 
File
Save
 
as
...Comanda
Merge Files
ajut
ă
 
ş
i laconectarea cu alte baze de date care auvariabile diferite. S
ă
presupunem c
ă
 avem prima baz
ă
cu cele 10 cazuri
ş
i înalt
ă
baz
ă
de date avem situa
ţ
iarespectivilor subiec
ţ
i privind num
ă
rulde copii. Se observ
ă
c
ă
subiec
ţ
ii auacelea
ş
i numere de identificare dar nusunt în ordine. Aplând la
Sort Cases
 dup
ă
variabila
id
rezult
ă
:
160
 Dup
ă
ce am salvat noua baz
ă
(sortat
ă
!) am formulat comenzile
Data
MergeFile
Add Variables
ş
i dup
ă
 
OK
observ
ă
m c
ă
noua variabil
ă
a intrat în prima baz
ă
. S
ă
 presupunem c
ă
în cea de a doua baz
ă
aveam numai cinci observa
ţ
ii dup
ă
cum urmeaz
ă
:Aceast
ă
nou
ă
baz
ă
va trebui s
ă
fie sortat
ă
ascendent dup
ă
variabila
id
deoarece cazurilenu sunt în ordine. Dup
ă
sortare, salv
ă
m fi
ş
ierul. Baza de date de la care se va pleca este
baza1
din exemplul precedent. Dup
ă
ce am deschis aceast
ă
baz
ă
vom parcurge
Data
Merge Files
Add Variable
ş
i va apare urm
ă
toarea fereastr
ă
:
 
161
 
þ
 
Obs. 2.
Exist
ă
 
ş
i alte dou
ă
op
ţ
iuni în fereastra de mai înainte:
External file is keyedtable
ş
i
Working Data File is keyed table.
S
ă
presupunem c
ă
în localitatea X în func
ţ
ie de religie cet
ăţ
enii trebuie s
ă
pl
ă
teasc
ă
otax
ă
anual
ă
exprimat
ă
în sute de mii de lei astfel:Se cere ca în
baza2
unde sunt înregistra
ţ
i 20 desubiec
ţ
i s
ă
se ata
ş
eze fiec
ă
ruia dup
ă
religia proprietaxa pe care o va pl
ă
ti. Practic trebuie s
ă
reunim
baza2
cu aceasta din urm
ă
. Pentru început ambelebaze vor fi sortate ascendent dup
ă
variabila religie
ş
ivor fi salvate în aceast
ă
form
ă
. Apoi vom deschide
baza2
ş
i vom urma comenzile
Data
MergeFile
 
Add Variable
dup
ă
care vom seta op
ţ
iunea
 External file is keyed table
, iar variabila cheie estereligia:Ini
ţ
ial variabila
id
se afla încoloana din stânga (
Excluded
 
Variables
) dar a fost desemnat
ă
 drept key variable dup
ă
setareaop
ţ
iunii
Match
 
Case....
Both
 
files provide cases.
Se observ
ă
 c
ă
valorile din baza extern
ă
s-auata
ş
at în baza de plecare pentrucazurile corespunz
ă
toare.
 
Practic au ap
ă
rut în final toatevaribilele dar acolo unde au fost maipu
ţ
ine observa
ţ
ii s-au salvat doaracele date.
þ
 
Obs. 1.
Dup
ă
ce au fost luate toateset
ă
rile înainte de OK se poate dacomanda
Paste
care salveaz
ă
înlimbaj sintax
ă
comenzile de pân
ă
 acum într-un fi
ş
ier separat care poatefi salvat
ş
i folosit alt
ă
dat
ă
.
162
 Se observ
ă
c
ă
în baza ini
ţ
il
ă
a ap
ă
rut o nou
ă
variabil
ă
care atribuie fiec
ă
rei categoriivaloarea taxelor respective. Practic apar toate variabilele din cele dou
ă
fi
ş
iere iarcriteriul de alipire r
ă
mâne alocare unor valori-perechi.
þ
 
Obs. 3.
Op
ţ
iunea
Working Data File is keyed table
o vom alege dac
ă
drumulparcurs este invers: de la ultima baz
ă
cu cele trei cazuri la baza mare: deci baza deplecare (
Working Data
 
File
) va da criteriul de alipire a bazelor.
þ
 
Obs. 4.
Opera
ţ
iile de alipire a bazelor de date trebuie s
ă
respecte condi
ţ
iile: trebuie s
ă
 existe în ambele baze o variabil
ă
comun
ă
dup
ă
care se face alipirea; trebuie o aten
ţ
iesporit
ă
la variabilele care au acela
ş
i nume
ş
i care nu sunt criterii de alipire; variabileletrebui8e sortate ambele în acela
ş
i sens înainte de a fi alipite.
IX.1. Agregarea datelor
Uneori este nevoie de a sintetiza anumite informa
ţ
ii despre valorile dintr-o baz
ă
 de date grupându-le dup
ă
o serie de categorii care sunt specifice unei variabile alese. S
ă
 lu
ă
m de exemplu baza de date
Cars.sav:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->