Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
WoaghA Visiting Memory

WoaghA Visiting Memory

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Barid Baran
A unique fillings acquired while visiting Wagha the boarder between India-Pakistan described in Bengali lingo.
A unique fillings acquired while visiting Wagha the boarder between India-Pakistan described in Bengali lingo.

More info:

Published by: Barid Baran on Dec 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2009

pdf

text

original

 
 Ý]×Tö ]ÝÌ [ýç [ýîçXçLÞ 
Address :-2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031. Phone :- (033)24153664.
 
1
c÷çÌ [ýçãÌ ^ Fg  Ç ×L!
 
åEõç 
XC ]çãX c÷Ì ^ Xç, aTöî+ åEõçXC ]çãX åX+* Tö[ýÇ C åTöç EõFXC
]çãX Xç ]çXç 
H»  OôXç+ Hä»  Oô ^çÌ ^ AC c÷Ì ^ãTöç Töç+ c÷ã[ý*æ» K÷ã_ãVÌ [ý [ýçj-[ýîçãGÌ [ý aㆠ%ç]çãEõC CÌ [ýç [ýãÌ ^ ×XãÌ ^ ^çã[ý+-^çã[ý å[ýQÍöçãTö ^ç[ýçÌ [ý a]Ì ^* Yçtç[ý Y^ï Ü™ ö ^çCÌ ^ç ^FX c÷ä¬K÷, TöFX \öçÌ [ýãTöÌ [ý aÝ]çXç V`ï X Xç EõãÌ [ý åTöç %çaç ^çã[ý Xç, Töç+ 'CÌ ^çHç'åTö å^ãTö+  c÷ã[ý* åa+ LXî Qöîç_c÷ç=aÝ åUãEõ Wý]ï `ç_ç c÷ãÌ ^ aEõç_ 7-»  OôçÌ [ý a]Ì ^ CÌ ^çHçÌ [ý YãU [ýça Ì [ýCXç c÷_* 50 LX [ýãa å^ãTö YçãÌ [ý å^ [ýçãa, åa+ [ýçãa %ç]çãVÌ [ý ×XãÌ ^ ^çCÌ ^çÌ [ý LXî [ýîç[ýØš öç c÷ãÌ ^×» K÷_* ×EõÜ™  Ç ö %ç]çãVÌ  å_çEõLX a[ýç+ãEõ ×XãÌ ^ ]çy 30 LX ]çXÇ b UçEõçÌ ^ å[ý` c÷çTö-Yç » K÷×QÍöãÌ ^+ a[ýç+ [ýaãTö åYãÌ [ý×» K÷_* ×EõÜ™  Ç ö a[ý+ ^×V ×PöEõ c÷ã[ý Töã[ý å[ý×PöEõ åEõçUçÌ ^ Ì [ýã[ý -- Töç+ Xç? %ç]çãVÌ [ý ATö[ýQÍö åV`»  Oôç Ì [ýçTöçÌ [ýç×Tö ×[ýãV` C Ø‘ öãV`-A \öçG c÷ãÌ ^ åG_, EõTö YÒ çS åG_, EõTö Ì [ýNþ MõÌ [ý_ %çTö EõTö å^ aeaçÌ [ý å\öㆻ JÇ ôãÌ [ý EõTö ]çXÇ  ×» K÷~]É _ c÷_ åa+ Y×Ì [ýS×TöÌ [ý aÝ]çãÌ [ýFç åVFãTö ^çCÌ ^ç ×Eõ `ãFÌ [ý å[ýQÍöçãXç c÷Ì ^? Xç %ç]çÌ [ýC Töç c÷Ì ^×X* a[ý+  \öçã_ç, a[ý+ aÇ ³VÌ [ý, Y×Ì [ý» Jôç_Xç C aÇ [ýî[ýØš öç c÷ã_C B %XîçXî V`ï XçUÞãVÌ [ý aㆠ%ç]çÌ [ý [ýÌ ^ãaÌ [ý [ýî[ýWýçãXÌ  ]ãTöç+ æ» K÷çä»  OôçFçä»  Oôç ×Eõ» KÇ ÷ %aç]taî AEõ»  OÇ ôÌ [ý LXî aEõã_Ì [ý A+ aÝ]çXç V`ï ãXÌ [ý +ä¬K÷»  Oôç AãEõ[ýçãÌ [ý+ WýÉ ×_açd c÷ãÌ ^ å^ãTö [ýãa×» K÷_, Töã[ý Töç c÷Ì ^×X* å`bÌ [ýlùç c÷ãÌ ^×» K÷_ [ýã_+ %ç]çÌ [ý A+ å_Fç* ]çXÇ ãbÌ [ý +¬K÷ç`×Nþ ^×V  [ý_ c÷Ì ^ %XÇ \Ç ö×Tö ^×V %çÜ™ ö×Ì [ýEõ c÷Ì ^, Töã[ý a[ý %a]taîTöç+ %ç[ýçÌ [ý a]XŸÌ ^TöçÌ ^ Ì [ýÖYçÜ™ öÌ [ý H»  OôçÌ ^* %ç]çãVÌ [ý [ýça»  Oôç å^ » Jôç_ç׬K÷_ åa AEõLX 
M.B.B.S
×Qö×GÐWýçÌ [ýÝ* æ» K÷ã_×»OôÌ [ý [ýç[ýç Xç×Eõ YÒ×TöלöTö +×t×XÌ ^çÌ [ý* åa åEõX A]X Yç[ýï Töî %‡ûã_ [ýça QΠöç+\öçÌ [ýÝ åEõX EõãÌ [ý [ýÇ ×Mõ×X* Xç], aÇ F×[ý³VÌ [ý ×ae* æ» K÷ã_×»  Oô [ýçe_ç FÇ [ý+  \öçã_ç [ýÇ MõãTö YçãÌ [ý C [ý_ãTöC YçãÌ [ý* ×EõÜ™  Ç ö åEõçXC EõUç[ýçTöÛ ç+ åa açÌ [ýçYãU EõçãÌ [ýç aㆠXç-[ý_çÌ ^ ×Eõ» KÇ ÷+  åEõ= å[ýçãMõ×X* AEõ[ýçÌ [ý £WýÇ [ýça åUãEõ a[ýç+ ^FX åXã]×» K÷_ » Jôç FçCÌ ^çÌ [ý LXî TöFX %ç×] AEõç+  [ýãa×» K÷_ç], åa+ a]Ì ^ %ç]çÌ [ý Xç×Tö c÷Pöçd %ç]çÌ [ý Eõçä» K÷ [ýçãa Aãa %ç]çÌ [ý+ Yçã` [ýãa YQÍö_* æ» K÷ç»  Oô æ» K÷ã_  TöçÌ ^ %TöîÜ™ ö %×Øš öÌ [ý, C ×Eõ %çÌ » JÇ ôY» JôçY [ýãa UçEõãTö YçãÌ [ý? EõFX åV×F C QΠöç+\öçÌ [ýLÝÌ [ý aㆠ%ç¬K÷ç - Fçaç G” LÇ äQÍö ×VãÌ ^ä» K÷ ×Xã\öÛLç_ [ýçe_ç \öçbçÌ ^* åa+ a]Ì ^ CãVÌ [ý EõUç[ýçTöÛ ç mã_ç EõçãX %çaçÌ ^ %ç×]  aÇ F×[ý³VãÌ [ýÌ [ý %Xî Y×Ì [ý» JôÌ ^»OÇ ôEÇ õC åLãX×» K÷_ç] %çÌ [ý ]ãX ]ãX \öÝbS _×Tö c÷ãÌ ^×» K÷_ç]* ^TöFç×X YU Aãa×»  TöçãTö [ýça ×Eõ» KÇ ÷ãTö+ 30-35 ×Eõ
.
×] / H³Oôç - AÌ [ý å[ý`Ý &ÝQö C TÇ ö_ã[ý Xç* åY» K÷ãXÌ [ý å^ãEõçXC Gç×QÍö åa  æ» K÷ç»  Oô+ åc÷çEõ [ýç [ýQÍö+ åc÷çEõ, %ç]çãVÌ [ý Gç×QÍöÌ [ý » Jôç_Eõ TöçãEõ %çãG Eõç×»  OôãÌ ^ » Jôã_ å^ãTö åVã[ý+ åVã[ý* æ» K÷ã_»  OôçÌ  A+ åY`çÌ ^ åUãEõ ATö aÇ ]ç×LÛTö %ç» JôÌ [ýãSÌ [ý %Uï %ç×] ãLãX åZõã_×» K÷_ç] ×EõÜ™  Ç ö, B [ýçãaÌ [ý %”[ýÌ ^aÝ  ^çyÝãVÌ [ý %êWý^ï c÷ãÌ ^ YäQÍö XçXçÌ [ýEõ] Eõ»  OÉ ôEõUç [ýçe_çÌ ^ [ý_ä» K÷ Töç+ LXî, [ýÇ MõãTö YçÌ [ýã[ýXç å\öã[ý _çGç]» K÷çQÍöç  å^ %Y[ýî[ýc÷çÌ [ý ATölùS EõãÌ [ý ^çä¬K÷ TöçÌ [ýLXîC - %ç]çÌ [ý \öÝbS %Ø‘ ö×Ø™ ö c÷׬K÷_, ×EõÜ™  Ç ö ×Eõ» KÇ ÷+ Eõç=ãEõ [ý_ãTö YçÌ [ý×» K÷_ç] Xç* å`ãb UçEõãTö Xç åYãÌ [ý %ç]çÌ [ý æ» K÷ã_ãVÌ [ý [ýã_×» K÷_ç] å^ åTöçÌ [ýç åa+ ×[ýãVî å[ýçMõç+  [ýç[ýÇ ]`ç+ãÌ ^Ì [ý ]TöX+ %ç» JôÌ [ýS EõÌ [ý×» K÷a å^]X Eõ×[ý Tg öçÌ [ý Eõ×[ýTöçÌ ^ ×_ãF×» K÷ã_X, åXìEõçÌ ^ » JôäQÍö [ýç[ýÇ ]`ç+ãÌ ^Ì 
 
 Ý]×Tö ]ÝÌ [ýç [ýîçXçLÞ 
Address :-2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031. Phone :- (033)24153664.
 
2
]ç×MõãEõ ×[ýØ™ öÌ [ý pûçXVçãXÌ [ý YÌ [ý XVÝãTö ^FX Lã_Ì [ý æ» Rô=ãÌ ^ åXìãEõç =ä·Oô ^ç[ýçÌ [ý %[ýØš öç, TöFX åa+ %pû ]ç×MõÌ [ý c÷çãTö+ ×[ýpûLãXÌ [ý LçXYÒ çS a[ý+ TÇ öã_ åV[ýçÌ [ý %çEÇ õ×Tö åTöçãVÌ [ý ×Eõ ]ãX YQÍöä» K÷Xç* CÌ [ý EõçL CãEõ+  EõÌ [ýãTö åVXç, ×XãLãVÌ [ý %×Øš öÌ [ýTöç ×XãLÌ [ý ]ãWýî Ì [ýçF* <`ŸãÌ [ýÌ [ý Eõçä» K÷ YÒ çUï Xç EõÌ [ý - ^ç åVFãTö » Jôã_×» K÷aË Töç  å^X åTöçÌ [ýç a[ýç+ ×PöEõ a]Ì ^ ]TöX åVFãTö YçaË * AãTö ×EõÜ™  Ç ö AEõ»OÇ ô \öçã_ç c÷ãÌ ^×» K÷_* %ç]çÌ [ý æ» K÷ã_VÇ ä»  Oôç ^×VC å[ý` %[ýçEõ c÷ãÌ ^ ×GãÌ ^×» K÷_ %ç]çÌ [ý Wý]Eõ åFãÌ ^ - Töã[ý %ãXîÌ [ýç ×EõÜ™  Ç ö ×Eõ» KÇ ÷»  Oôç ae^Tö c÷ãÌ ^×» K÷_ TöçÌ [ýYÌ [ý åUãEõ* %ç]çÌ [ý æ» K÷ã_Ì [ýç å[ý`Ý EõUç %çãGC [ýã_×X %çÌ [ý %ç]çÌ [ý [ýEÇ õXÝ åFãÌ ^ ]Ç F\öçÌ [ý EõãÌ [ý [ýãa×» K÷_ ×Eõ» KÇ ÷+ Xç [ýÇ ãMõ* ^ç+ åc÷çEË õ, AÌ [ýYÌ [ýC XçXç Ì [ýEõ]  ×[ýHÂ[ýçãa åVFç ×V׬K÷_ AãEõÌ [ý YÌ [ý AEõ* TöFX ×[ýãEõ_ » JôçÌ [ýä»  Oô EÇ õ×QÍö-Yg ×» Jô` ×]×X»  Oô c÷ã[ý, YU TöFãXç V` ×Eõ×]  ]TöX [ýçEõÝ %çä» K÷ CÌ ^çHç [ýQï öçãÌ [ý åYg  ì» K÷çãTö* ×[ýãEõ_ 5»  Oôç åUãEõ %XÇ œöçX £Ì [ýÓ C aÉ ^ï  çäØ™ öÌ [ý aㆠ%XÇ œöçãXÌ [ýC å`b* A»  Oôç+ Ì [ýÝ×Tö CFçãX*aç]ãX YÒ`Ø™ ö » JôCQÍöç Ì [ýçØ™ öç, VÇ 'Yçã` [ýQÍö [ýQÍö Gç» K÷ aç×Ì [ý ×VãÌ ^ Ì [ýçØ™ öçÌ [ý ]çUçÌ ^ » K÷çTöçÌ [ý ]TöX ]çUç XÇ  +ãÌ  aÇ ³VÌ [ý åÌ [ýìVл K÷çÌ ^çÌ [ý ×Mõ×_×]×_ Eõç»  Oôä» K÷ aÉ Sï »  ï YU»  OôçãTö* Gç» K÷mã_çÌ [ý ×Y» K÷X×VãEõ éaXîãVÌ [ý FÇ [ý açLçãXç [ýçIË  øã_ç  WýÌ [ýãXÌ [ý [ýç×QÍö Töã[ý GçãÌ ^ GçãÌ ^ XÌ ^* FÇ [ý ]aÊS YÝ» JË ô [ýg  çWýçãXç YU ×EõÜ™  Ç öÇ EõYçã_ å\öçGç×Ü™ ö* AEõ»  Oôç æ» K÷ç»  Oô YçUãÌ [ýÌ  »  OÇ ôEË õãÌ [ýç ×Eõ\öçã[ý [ýçãaÌ [ý åY» K÷ãXÌ [ý » JôçEõçÌ [ý ]ãWýî » RÇ ôãEõ ×GåÌ ^ AEõ =dEõ»  Oô `ãŒÌ [ý aÊ×rô c÷_ Gç×QÍö»  OôçÌ ^* a[ýç+ %ç[ýçÌ   éc÷-éc÷ EõãÌ [ý Gç×QÍö Uç×]ãÌ ^ åXã] YQÍö_* » Jôç_Eõ C TöçÌ [ý açc÷ç^îEõçÌ [ýÝ %ãXEõ %XÇ aµùçX EõãÌ [ý åa+ » JôçEõç [ýVã_  %Xî » JôçEõç _ç×GãÌ ^ %ç[ýçÌ [ý ^çyç £Ì [ýÓ c÷_* ×]×X»  Oô YãXãÌ [ýç a]Ì ^ åGã_ç aÉ Sï »  ï [ýîçYçÌ [ý»  Oôç aç]_çãTö* a[ýç+ FÇ [ý =ãwø×LTö, HXHX H×QÍö åVFç, XçXçÌ [ýEõ] ×[ýãØöõçÌ [ýEõ ]Ü™ ö[ýî - TöçÌ [ý ]ãWýî+ åa+ QΠöç+\öçÌ  açãc÷[ý TöçÌ [ý açãWýÌ [ý [ýçaãEõ ×XãÌ ^ 30-35 ×Eõ
.
×] G×Tö]çyçÌ ^ Gç×QÍö » Jôç×_ãÌ ^ » Jôã_ä» K÷ ×X×[ýï EõçÌ [ý \öçã[ý* åY» K÷ãXÌ  æKôç»  Oô - [ýQÍö XçXç WýÌ [ýãXÌ [ý å]ç»  OôÌ [ý Gç×QÍömã_ç TöçÌ [ý Yç` ×VãÌ ^ MõäQÍöÌ [ý G×TöãTö » Jôã_ ^çä¬K÷ CÌ ^çHç [ýQï öçãÌ [ýÌ [ý ×VãEõ* %ç[ýçÌ [ý Gç×QÍö åUã] åGã_ç, AEõ +ׇûC XQÍö[ýçÌ [ý lù]Töç åX+ EõçÌ [ýS Y‡ûç` ×_»OôçÌ [ý åTö_ \öÌ [ýçÌ [ý »  OôçEõç YãEõä»  Oô åÌ [ýãF C å[ý» JôçÌ [ýç å\öã[ý×» K÷_ åTö_»  Oôç åZõÌ [ýçÌ [ý YãU \öãÌ [ý ×Xã_+ c÷ã[ý* åa+ LXî+ A+ ×[ýQÍö¶‘ öXç* [ýçãaÌ » Jôç_Eõ Xç]çÌ [ý %çãG+ TöçÌ [ý açc÷ç^îEõçÌ [ýÝ æ» K÷ã_×»Oô %àÇ öTö AEõ =YçãÌ ^ [ýçãaÌ [ý Xç]çÌ [ý ×TöXä»  Oô Ùa×QÍö »OôYãEõ AãEõ[ýçãÌ  CYÌ [ý åUãEõ \öçIøç AEõ»  Oôç YÀ ç×rôãEõÌ [ý åTö_ Ì [ýçFç ^çÌ ^ A]X+ AEõ»Oôç ×Eõ» KÇ ÷ ×XãÌ ^ Yg ãc÷_Ç [ýç B LçTöÝÌ ^ ×Eõ» KÇ ÷ [ýã_  >ˆùÛ çãa » KÇ ÷ä»  Oô ×GãÌ ^ aç]ãXÌ [ý AEõ»  Oôç » Jô_Ü™ ö aç+ãEõ_ ×Ì [ýjçÌ ^ =äPö YQÍö_* %çÌ [ý %ç]çãVÌ [ý [ýçãaÌ [ý ^TöLX ×» K÷_  TöçÌ [ýç a[ýç+ ×Eõ %×Øš öÌ [ý - %êWý^ï î c÷ãÌ ^ [ýça åUãEõ XÝä» Jô åXã] YQÍö×» K÷_ ^ç åVãF %ç]çÌ [ý TöFX \öÝbS \öÌ  EõÌ [ý×» K÷_* ×Eõ Lç×X [ýç[ýç, %ç[ýçÌ [ý AFçãXC ^×V %ç]çãVÌ [ý Eõ_EõçTöçÌ [ý ]TöX ]çÌ [ýç]ç×Ì [ý £Ì [ýÓ EõãÌ [ý åEõ=* åEõ=  [ýã_ H×QÍö VîçF, åEõ= [ýç c÷Töç` c÷ãÌ ^ [ýã_ 
^ç:, %çÌ [ý ×Eõ» KÇ ÷+ VîçFç ^çã[ý Xç ×]ä» K÷+ ATöVÉ Ì [ý %çaç*
%ç[ýçÌ åEõ= åEõ= %ç`ç[ýçVÝC ×» K÷_ TöçÌ [ýç %ç[ýçÌ [ý \öÌ [ýaç å^çGç׬K÷_ A+ [ýã_ å^ - B å^ åY» K÷ãXÌ [ý %Tö Gç×QÍö ^çä¬K÷ TöçÌ [ýçC åTöç åVFãTö+ ^çä¬K÷* YUC %çÌ [ý å[ý`Ý [ýç×Eõ åX+ » JôçÌ [ý ×Eõ Yg  ç» Jô ×E 
.
õ×] ×Eõ TöçÌ [ý æ» JôãÌ ^C Eõ]  c÷ãTö YçãÌ [ý* ×EõÜ™  Ç ö H×QÍöãTö TöFX 5»  Oôç [ýçLãTö %çÌ [ý ×]: EÇ õ×QÍö ]TöX [ýç×Eõ ×» K÷_* åa+ Yg ãc÷_Ç C_ç æ» K÷ã_×»  Oô
 
 Ý]×Tö ]ÝÌ [ýç [ýîçXçLÞ 
Address :-2/A1, Sarat Ghosh Garden Road. Dhakuria. Kolkata-700031. Phone :- (033)24153664.
 
3
%ç[ýçÌ [ý EõçãÌ [ýç å]çO Ì [ý [ýç+ãEõÌ [ý åY» K÷ãX [ýãa ×ZõãÌ [ý Aã_ç TöçÌ [ý \öç†ç ×Qö[[ýçÌ ^ ãTö_ ×XãÌ ^ %çÌ [ý æ» Rôã_C ×V_  å^FçãX » Rôç_çÌ [ý åaFçãX* åGç_]ç_»Oôç %çÌ [ý å[ý`Ý [ýçQÍöãTö YçãÌ [ý×X %Xî EõçÌ [ýãS* åa»  OôçC AEõ ×[ý×» Jôy [ýîçYçÌ [ý* %ç]çãVÌ [ý [ýçãa 50 LãXÌ [ý [ýaçÌ [ý EõUç ×EõÜ™  Ç ö ^çyÝ ]çy 30 LX åEõX? åEõçXC aã³Vc÷LXEõ ×Eõ» KÇ ÷ %çä» K÷ ×EõXç åa+ ×[ýbãÌ ^ %XÇ aµùçX EõÌ [ýãTö AEõLX ×]×_»  Oôç×Ì [ý YÇ ×_` TöFX Gç×QÍöãTö =äPö×» K÷_* %ç]çÌ [ý [ýÌ ^aÝ AEõLX [ýÌ ^•õç ]×c÷_çãEõ åVãF %çÌ [ýC AEõLX ]Wýî[ýÌ ^•õç c÷çãTö æ» Jôç»Oô _çGç åyÔY  [ýîçã‰øL [ýg  çWýç ]×c÷_çÌ [ý V`ï X åYãÌ ^ ×Eõ Lç×X åEõX TöçÌ [ý =daçc÷»  Oôç+ =WýçC c÷ãÌ ^ ×GãÌ ^×» K÷_* åa %çÌ [ý ×Eõ» KÇ ÷ Fg  Ç ãL åVF_+ Xç*åTö_ \öÌ [ýç c÷ã_ LçXç åGã_ç Gç×QÍö %çãG åY®Ïô_ Yçã+ ×XãÌ ^ å^ãTö c÷ã[ý EõçÌ [ýS å\öTöãÌ [ý Xç×Eõ c÷çCÌ ^ç » » RÇ ôãEõ åGä» K÷* A[ýçÌ [ý åa+FçãX+ ^çCÌ ^ åGã_ç Töã[ý åTöã_Ì [ý Yç+Y c÷çãTö ×XãÌ ^C CFçXEõçÌ [ý åTö_ \öÌ [ýçÌ  Eõ]ÞÌ [ýç Yçtç[ýÝ \öçbçÌ ^ [ýçãaÌ » Jôç_EõãEõ FÇ Ì [ýÓlù\öçã[ý+ [ý_×» K÷_ å^ %çãG åEõX åa ^çyÝãVÌ [ý Xç×]ãÌ ^ ×VãÌ  Aãa YãÌ [ý åTö_ åX[ýçÌ [ý LXî %çãa×X* ^ç+ åc÷çEË õ [ýEõç[ý×Eõ EõãÌ [ýC CÌ [ýç åTö_ \öãÌ [ý C c÷çCÌ ^ç å[ýÌ [ý EõãÌ  ×VãÌ ^×» K÷_*%ç]çãVÌ [ý QöçNþçÌ [ý[ýç[ýÇ QΠöç+\öçÌ [ýLÝ å[ý` `çÜ™ ö åaì]î \öçã[ý 30 ×Eõ
.
×] G×TöãTö+ Gç×QÍö » Jôç×_ãÌ ^ ×XãÌ  ×GãÌ ^ CÌ ^çHçÌ [ý 1] Zõ»  OôãEõÌ [ý åVQÍö ×Eõ×] %çãG Y^ï Ü™ ö ×GãÌ ^ Gç×QÍöÌ [ý +×tX [ýµù EõÌ [ýãTö [ýçWýî c÷_* EõçÌ [ýS åaFçãX  åUãEõ Zõ»  OôEõ Y^ï Ü™ ö %L؃ ö Gç×QÍö Yç×Eï õe c÷ãÌ ^ Vñ çÅ×QÍöãÌ ^ %çä» K÷* \öçã_çEõãÌ [ý ×Eõ» KÇ ÷ [ýÇ ãMõ CPöçÌ [ý %çãG+ a[ýç+ Gç×QÍö åUãEõ åXã]+ >ˆùÛ çãa åVìäQÍö aç]ãXÌ [ý Zõ»  OôEõ åY×Ì [ýãÌ ^ » Jôã_ åGã_ç* åEõ=ãEõ= [ýç c÷çTö åXäQÍö [ýã_ åGã_ç  ^çÌ [ýç ×Y×» K÷ãÌ ^ %çä» K÷ TöçãVÌ [ý %çÌ [ýC åLçãÌ [ý åLçãÌ [ý %çÌ [ýC TöçQÍöçTöç×QÍö AmãXçÌ [ý LXî* EõçÌ [ýS TöFX H×QÍöãTö 5»  Oôç  [ýçLãTö YÒ çÌ ^ 10×]×X»  Oô ]ãTöç [ýçEõÝ* ×EõÜ™  Ç ö %ç×] åTöç A+ YÒU] Zõ»OôEõ Y^ï Ü™ ö+ å^ãTö YçÌ [ýã[ýç Xç %çWýH³OôçÌ  %çãG --- Töçc÷ã_?AEõ»  Oôç Fç×_ ×Ì [ýjç aç]ãX åVFãTö åYãÌ ^ %ç]çÌ [ý æ» K÷ã_ TöçÌ [ý CYãÌ [ý %ç]çãEõ VÇ c÷çãTö TÇ öã_ [ý×aãÌ  aç]ãXÌ [ý ×VãEõ åVìQÍöãTö £Ì [ýÓ EõÌ [ý_* åY» K÷ãX TöFX LXä؃ öçTö » KÇ ÷ä»  Oô %çaä» K÷* YÒU] Zõ»  OôEõ YçÌ [ý åc÷çãÌ ^ æ» K÷ã_Ì  c÷çTö WãÌ [ýý ^Tö»  Oôç Yç×Ì [ý VРÓTö ^ç[ýçÌ [ý æ» Jôrôç EõÌ [ý×» K÷_ç]* ×EõÜ™  Ç ö £XãTö Yç׬K÷_ç] å^ YÒU] å^ aeGÝTö ×VãÌ ^ %XÇ œöçX  £Ì [ýÓ c÷Ì ^ Töç %çÌ [ýö c÷ãÌ ^ åGä» K÷* %ç]çãEõ æ» K÷äQÍö ×VãÌ ^ æ» K÷ã_ãEõ ^Tö+ A×GãÌ ^ å^ãTö [ý×_ åa ×Eõ» KÇ ÷ãTö+ Töç £XãTö » JôçÌ ^ Xç* ×PöEõ åa+  a]Ì ^ %ç]çãVÌ [ý å^ »  OÇ ôî×Ì [ýrô Vã_Ì [ý ]ç×_Eõ æ» K÷ã_×»  Oô, åa Aãa ×GãÌ ^×» K÷ã_ç %çÌ [ý %ç]çãEõ WýãÌ [ý ×XãÌ ^ [ý_ã_ç å^  VçVç %çY×X A×GãÌ ^ ^çX Xç c÷ã_ åVFãTö Yçã[ýX Xç* %ç×] åTöç YÒ×Tö[ýçÌ [ý+ ^FX %ç×a åVFãTö Yç+* A[ýçÌ  åV×F ^×V ]çaÝ]çãEõ AEõ»  OÇ ô åVFçãTö Yç×Ì [ý* A[ýçÌ [ý %ç×] æ» K÷ã_ãEõ æ» K÷äQÍö CÌ [ý aã†+ ^ç[ýçÌ [ý AEõçÜ™ ö æ» JôrôçÌ ^ [ýîØ™ ö c÷ãÌ ^ YäQÍö×» K÷_ç]* åY» K÷X åUãEõ ]çXÇ ãbÌ [ý WýçhõçÌ ^ EõTö[ýçÌ [ý å^ YäQÍö å^ãTö ×GãÌ ^C aç]ã_×» K÷ åa B æ» K÷ã_×»OôÌ  LXî+* [ýQÍö \öçã_ç æ» K÷ã_, %Tö Mõ×hõ-Mõçã]_ç aç]_çÌ ^ Tö[ýÇ C EõTö `çÜ™ ö å]LçL C VÌ [ýVÝ ]ãXÌ [ý ]çXÇ b åa* Xç] ×V_ÝY ×[ýyÔ]*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->