Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
87Activity

Table Of Contents

1. BIOLOGIJA – ZNANOST O ŢIVOTU
1.1. PLAN PISANJA ZNANSTVENOG DJELA IZ BIOLOGIJE
1.2. SAŢETAK
2. OSOBINE I ORGANIZACIJSKE RAZINE ŢIVIH BIĆA
2.1. RASPORED ŢIVIH BIĆA U 5 CARSTAVA
2.2. RASPORED ŢIVIH BIĆA U 3 CARSTVA
2.3. ZAJEDNIĈKE OSOBINE ŢIVIH BIĆA
2.4. SAŢETAK
3. KAKO SE STANICE ISTRAŢUJU MIKROSKOPOM
3.1. IZUM I USAVRŠAVANJE MIKROSKOPA
3.2. GRAĐA SVJETLOSNOG MIKROSKOPA
3.3. SAŢETAK
4. POSTUPCI ISTRAŢIVANJA STANICE
4.1. SAŢETAK
5. KEMIJSKA OSNOVA ŢIVOG SVIJETA
5.1. SVOJSTVA VODE
5.2. SAŢETAK
5.3. UGLJIKOHIDRATI
5.4. LIPIDI
5.5. BJELANĈEVINE
5.6. NUKLEINSKE KISELINE
5.7. SAŢETAK
6. PODRIJETLO ŢIVOTA NA ZEMLJI
6.1. KEMIJSKA EVOLUCIJA
6.2. ABIOTIĈKA SINTEZA MONOMERA
6.3. SINTEZA POLIMERA PRIJE POJAVE ŢIVOTA (ABIOTIĈKA SINTEZA)
6.4. SAŢETAK
7. OSNOVE MOLEKULARNE BIOLOGIJE
7.1. SAŢETAK
8. BIOLOŠKI SUBJEKTI BEZ STANIĈNE ORGANIZACIJE
8.1. SAŢETAK
9. PROKARIOTSKE STANICE – USTROJ I RAZMNOŢAVANJE
10. PROKARIOTSKE STANICE – GENETIKA, FIZIOLOGIJA, ZNAĈENJE
10.1. SAŢETAK
11. EUKARIOTSKA STANICA
11.1. SAŢETAK
12. BIOLOŠKE MEMBRANE (BIOMEMBRANE)
12.1. PASIVNI PRIJENOS
12.2. AKTIVAN PRIJENOS
12.3. SAŢETAK
13. ORGANELI I STRUKTURE EUKARIOTSKIH STANICA
13.1. JEZGRA
13.2. ENDOPLAZMATSKA MREŢICA (ER)
13.3. GOLGIJEVO TIJELO
13.4. LIZOSOMI
13.5. MITOHONDRIJI
13.6. SAŢETAK
14. ORGANELI I STRUKTURE BILJNIH STANICA
14.1. KLOROPLASTI
14.2. OSTALI TIPOVI PLASTIDA
14.3. VAKUOLA
14.4. STANIĈNA STIJENKA
14.5. SAŢETAK
15. STANIĈNI METABOLIZAM – IZMJENA TVARI I ENERGIJE
15.1. SAŢETAK
16. DIOBA STANICE – MITOZA
16.1. MITOZA
16.2. SAŢETAK
17. MEJOZA ILI ZORIDBENA DIOBA
17.1. SAŢETAK
18. RAZVITAK BILJNOG ORGANIZMA
18.1. ŢIVOTNI CIKLUS CVJETAĈE
18.2. RAZVITAK BILJNOG EMBRIJA ILI KLICE
18.3. SAŢETAK
19. BILJNA TKIVA
19.1. TVORNA TKIVA
19.2. TRAJNA TKIVA
19.3. SAŢETAK
20. RAZVITAK ŢIVOTINJSKOG ORGANIZMA
20.1. OPLODNJA
20.2. RAZVOJ JEDINKE
20.3. SAŢETAK
21. ŢIVOTINJSKA TKIVA
21.1. POKROVNO (EPITELNO) TKIVO
21.2. VEZIVNO TKIVO
21.3. MIŠIĆNO TKIVO
21.4. ŢIVĈANO TKIVO
21.5. SAŢETAK
1. BIOLOŠKA RAZNOLIKOST
1.1. SAŢETAK
2. PREGLED I EVOLUCIJA ŢIVIH ORGANIZAMA
2.1. SAŢETAK
3. VIRUSI
3.1. OSOBINE VIRUSA
3.2. PODJELA VIRUSA
3.3. CIJEPLJENJE ILI VAKCINACIJA
3.4. RETROVIRUSI
3.5. SAŢETAK
4. BAKTERIJE
4.1. GRAĐA BAKTERIJE
4.2. RAZMNOŢAVANJE
4.3. PREHRANA
4.4. SAŢETAK
5. ZNAĈAJ BAKTERIJA ZA PRIRODU I ĈOVJEKA
5.1. SAŢETAK
6. CIJANOBAKTERIJE ILI MODROZELENE ALGE
6.1. SAŢETAK
7. ZELENI I SVJETLEĆI BIĈAŠI
7.1. ZELENI BIĈAŠI
7.2 SVJETLEĆI BIĈAŠI
7.3. SAŢETAK
8. ALGE KREMENJAŠICE
9. ZELENE ALGE I PAROŢINE
9.1. SAŢETAK
10. SMEĐE ALGE I CRVENE ALGE
10.1. SMEĐE ALGE
10.2. CRVENE ALGE
10.3. SAŢETAK
10.4. ZNAĈAJKE PROTISTA
11. GLJIVE
11.2 ALGAŠICE
11.3. SAŢETAK
12. MJEŠINARKE
12.1. GLJIVICE
12.2. MJEŠINARKE KOJE RAZVIJAJU PLODIŠTA
12.3. RAZMNOŢAVANJE
12.4. SAŢETAK
13. STAPĈARKE
13.1. RAZMNOŢAVANJE
13.2. SAŢETAK
14. GLJIVE U SIMBIOZI
14.1. SAŢETAK
15. BILJKE
15.1. KLASIFIKACIJA BILJA
15.2. RAZVOJ BILJAKA
15.3. SAŢETAK
16. BILJNA TKIVA – BIOLOGIJA 1
17. GRAĐA BILJKE
17.1. STABLJIKA
17.2. LIST
17.3. KORIJEN
17.4. SAŢETAK
18. MAHOVINE
18.1. RAZMNOŢAVANJE
18.2. NAĈIN ŢIVOTA MAHOVINA
19. PAPRATNJAĈE
19.1. RAZMNOŢAVANJE
19.2. ŢIVOTNI CIKLUS
19.3. RAZNOLIKOST
19.4. SAŢETAK
20. SJEMENJAĈE
20.1. ŢIVOTNI CIKLUS
20.2. SAŢETAK
21. GOLOSJEMENJAĈE
21.1 ŢIVOTNI CIKLUS
21.2. SAŢETAK
22. RAZNOLIKOST GOLOSJEMENJAĈA
22.1. SAŢETAK
23. KRITOSJEMENJAĈE
23.1. CVIJET
23.2. OPRAŠIVANJE
23.3. SAŢETAK
25.1. SAŢETAK
26. VEGETACIJA ZEMLJE
26.1. NAJVAŢNIJE BILJNE ZAJEDNICE U SREDNJOJ EUROPI
26.2. FLORNA CARSTVA ZEMLJE
26.3. SAŢETAK
27. BILJNI POKROV HRVATSKE
27.1. SAŢETAK
1. PRAŢIVOTINJE (Protozoa)
2.SPUŢVE (Spongia)
3. BESKOLUTIĆAVCI (Ameria)
3.1. PLOŠNJACI
3.2. SAŢETAK
3.3. ŢARNJACI
3.4. SAŢETAK
3.5. OBLENJACI
3.6. SAŢETAK
3.7. MEKUŠCI
3.8. SAŢETAK
4. MNOGOKOLUTIĆAVCI (Polymeria)
4.1 KOLUTIĆAVCI
4.2. SAŢETAK
4.3. ĈLANKONOŠCI
4.3.1. KLJEŠTARI – PAUCI
4.3.2. ŠKRGAŠI – RAKOVI
4.3.3. UZDUŠNJACI – STONOGE I KUKCI
5. MALOKOLUTIĆAVCI (Oligomeria)
5.1. BODLJIKAŠI
5.2. ŢIROGLAVCI
5.3. SAŢETAK
6. SVITKOVCI (Chordonia)
6.1. PLAŠTANJACI I SVITKOVCI
6.2. SAŢETAK
6.3. KRALJEŢNJACI
6.4.1. KRUŢNOUSTE I RIBE
6.4.2. SAŢETAK
6.4.3. VODOZEMCI
6.4.4. SAŢETAK
6.4.5. GMAZOVI
6.4.6. SAŢETAK
6.4.7. PTICE
6.4.8. SAŢETAK
6.4.9. SISAVCI
6.4.10. SAŢETAK
1. KEMIJSKI SASTAV TIJELA ĈOVJEKA I ODRŢAVANJE HOMEOSTAZE
2. KRVI
2.1. KRVNA PLAZMA
2.2. ERITROCITI
2.3. ANEMIJA ILI SLABOKRVNOST
2.4. LEUKOCITI
2.5. TROMBOCITI
2.6. STVARANJE KRVNIH STANICA (HEMATOPOEZA)
2.7. KRV KAO LIJEK I BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRVLJU
2.8. BOLESTI KOJE SE PRENOSE KRVLJU (AIDS, HEPATITIS)
2.9. LIMFA
2.10. KRV
2.11. SAŢETAK
3. IMUNOLOŠKI SUSTAV
3.1. NESPECIFIĈNA IMUNOST
3.2. SPECIFIĈNA IMUNOST
3.2.1. HUMORALNA IMUNOST
3.2.2. CELULARNA IMUNOST
3.3. IMUNIZACIJA I VRSTE IMUNOLOŠKIH REAKCIJA
3.4. BOLESTI I POREMEĆAJI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA
4. SRCE I KRVOŢILNI SUSTAV
4.1. BOLESTI I POREMEĆAJI SRCA I KRVOŢILNOG SUSTAVA
5. DIŠNI SUSTAV
5.1. BOLESTI I POREMEĆAJU DIŠNOG SUSTAVA
6. PROBAVNI SUSTAV
6.1. JETRA
6.2. GUŠTERAĈA
6.3 BOLESTI
6.4. HRANA
7. ENERGIJA I REGULACIJA TJELESNE TEMPERATURE
7.1. KOŢA
7.2. SAŢETAK
8. MOKRAĆNI SUSTAV
8.1. BOLESTI
8.2. SAŢETAK
9. SUSTAV ORGANA ZA KRETANJE
9.1. BOLESTI
9.2. SAŢETAK
10. SUSTAV ŢLIJEZDA S UNUTARNJIM IZLUĈIVANJEM
10.1. HIPOFIZA
10.2. BOLESTI
11. SUSTAV SPOLNIH ORGANA
11.1. MUŠKI SPOLNI SUSTAV
11.2. ŢENSKI SPOLNI SUSTAV
11.3. OPLODNJA I TRUDNOĆA
11.4. PLANIRANJE OBITELJI
11.5. BOLESTI
11.6. SAŢETAK
12. ŢIVĈANI SUSTAV
12.1. ORGANIZACIJA ŢIVĈANOG SUSTAVA
12.2. ULOGE POJEDINIH DIJELOVA ŢIVĈANOG SUSTAVA
12.3. OSJETILA
12.3.1. OKO
12.3.2. UHO
12.3.3 OKUS
12.3.4. MIRIS
12.4. BOLESTI
12.5. SAŢETAK
13. PROMET VODE U BILJKAMA
13.1. GOSPODARENJE BILJKE VODOM
13.2. PUĈI
13.3. SAŢETAK
14. TEMELJNI METABOLIĈKI PROCESI U BILJKAMA
14.1. ANAEROBNO STANIĈNO DISANJE
14.2. AEROBNO STANIĈNO DISANJE
14.3. AUTOTROFNI ORGANIZMI
14.4. REAKCIJE FOTOSINTEZE
14.5. INTENZITET FOTOSINTEZE I TRANSPORT ASIMILATA
14.6. SAŢETAk
15. ISHRANA BILJAKA
15.1. SPECIFIĈNI OBLICI ISHRANE BILJA
15.2. SAŢETAK
16. RAZVOJNI PROCESI
16.1. RAST I RAZVITAK BILJNOG ORGANIZMA
16.2. BILJNI HORMONI
16.3. DJELOVANJE OKOLIŠNIH ĈIMBENIKA
16.4. SAŢETAK
17. FIZIOLOGIJA GIBANJA
1. GENETIKA
1.1. MOLEKULARNA OSNOVA NASLJEĐIVANJA
1.2. SINTEZA PROTEINA
1.3. REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA
1.4. ZAKONI NASLJEĐIVANJA
1.5. SPOLNI KROMOSOMI I SPOLNO NASLJEĐIVANJE
1.6. VEZANI GENI
1.7. MUTACIJE GENA I KROMOSOMA
1.8. GENETIKA ĈOVJEKA
1.9. TUMOR
1.10. KLONIRANJE
1.11. GENETIĈKO INŢENJERSTVO
1.12. CITOPLAZMATSKO NASLJEĐIVANJE
1.13. GENI U POPULACIJI
1.14. ĈOVJEK I GENETIKA
2. EVOLUCIJA
2.1. NASTANAK SVEMIRA
2.2. SAŢETAK
2.3. PROMJENJIVOST ŢIVOG SVIJETA
2.4. CHARLES DARWIN I TEORIJA EVOLUCIJE
2.5. DOKAZI ZA EVOLUCIJU
2.6. GEOLOŠKA DOBA I RAZVOJ ŢIVOG SVIJETA
2.7. SAŢETAK
2.8. TIPOVI I POGLAVITE SNAGE EVOLUCIJE
2.9. PODRIJETLO I RAZVOJ ĈOVJEKA
3.2. TEMELJNA SVOJSTVA BIOCENOZA I EKOSUSTAVA
3.2.1. SASTAV, RASPORED I PROMJENE BIOCENOZA I EKOSUSTAVA
3.2.2. ODNOSI PREHRANE U BIOCENOZI
3.3. ORGANSKA PROIZVODNJA EKOSUSTAVA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BIOLOGIJA skripta

BIOLOGIJA skripta

Ratings: (0)|Views: 8,028|Likes:

More info:

Published by: Danijel Javorić Barić on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 5 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 9 to 76 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 80 to 115 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 119 to 123 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 127 to 164 are not shown in this preview.

Activity (87)

You've already reviewed this. Edit your review.
MarinaIlić liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Batan308456 liked this
Ivan Didović liked this
Petra Šarenić liked this
Lidija Lalevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->