Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Juanita Blackmon of Wichita was selected to represent Kansas at the third-annual Mom Congress

Juanita Blackmon of Wichita was selected to represent Kansas at the third-annual Mom Congress

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by changingkansas
Wichita, KS, April 4, 2012 – Parenting magazine announced that Juanita Blackmon of Wichita was selected to represent Kansas at the third-annual Mom Congress on Education and Learning conference in Washington, D.C. April 29th through May 1st, 2012. Blackmon was chosen for her outstanding contributions and dedication to improving local schools.

Wichita, KS, April 4, 2012 – Parenting magazine announced that Juanita Blackmon of Wichita was selected to represent Kansas at the third-annual Mom Congress on Education and Learning conference in Washington, D.C. April 29th through May 1st, 2012. Blackmon was chosen for her outstanding contributions and dedication to improving local schools.

More info:

Published by: changingkansas on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

text

original

 
UBMGBYJ ONO UBL] YQB[ YN UJ]GBLEYNL, IM YNQH[QH]HLY DJL]J] JY
[JQHLYBLE
OJEJSBLH‒]ONO MNLEQH]]¬ NL HIXMJYBNL JLI @HJQLBLE MNLFHQHLMH
 CXJLBYJ A@JMDONL YN CNBL
[JQHLYBLE
, X] ]HMQHYJQR NF HIXMJYBNLJQLH IXLMJL, JLI NLH NXY]YJLIBLE ONO HIXMJYBNL JIVNMJYH FQNO HVHQR]YJYH BL UJ]GBLEYNL, IM J[QB@ 12
yg
” OJR :
}y
 Ubmgbyj, D], J{qb` 9, 1;:1 ”
[jqhlyble
ojejsblh ynijr jllnxlmhi ygjy CxjlbyjA`jmdonl nf Ubmgbyj gj} ahhl }h`hmyhi yn qh{qh}hly Djl}j} jy ygh ygbqi/jllxj` OnoMnleqh}}
 
nl Hixmjybnl jli @hjqlble mnlfhqhlmh bl Uj}gbleynl, IM ygb} J{qb` 12
yg
ygqnxeg Ojr :
}y
A`jmdonl uj} mgn}hl fnq ghq nxy}yjlible mnlyqbaxybnl} jliihibmjybnl yn bo{qnvble `nmj` }mgnn`}J ynyj` nf fbfyr/nlh ih`hejyh}, qh{qh}hlyble hjmg }yjyh jli ygh Ib}yqbmy nf Mn`xoabj,gjvh ahhl }h`hmyhi ar
[jqhlyble
fqno j qhmnqi/}hyyble lxoahq j{{`bmjybnl}}xaobyyhi ygqnxeg[jqhlyblemnoHjmg ub`` qhmhbvh jl j``/hw{hl}h/{jbi yqb{ yn IMfnq ygh hvhly, ughqh yghr‒`` gjvh ygh n{{nqyxlbyr yn mnllhmy ubyg ljybnlj` `hjihq} blhixmjybnl,
[jqhlyble
hibynq}, jli {j}y Ono Mnleqh}} ih`hejyh} yn hwmgjleh bihj} nlgnu yn bo{qnvh nxq ljybnl‒} }mgnn`}‐Ygb} b} yqx`r j irljobm a`h}}hi n{{nqyxlbyr yn blyhqjmy nl j ljybnlj` `hvh`, ubyg yghunqd B in `nmj``r,‟ }jr} A`jmdonl nf ghq hwmbyhohly yn ah j {jqy nf Ono Mnleqh}} ‐Bjo {j}}bnljyh`r ih`begyhi yn ah j {jqy nf Ono Mnleqh}}‟ Ygh yghoh nf ygh 1;:1 Ono Mnleqh}} mnlfhqhlmh, ‐Yhjmg Oh ]nohygble Lhu,‟ b}ihibmjyhi yn fn}yhqble ygh mqxmbj``r bo{nqyjly qh`jybnl}gb{ ahyuhhl {jqhly} jli yghbqmgb`iqhl‒} yhjmghq} Fnq ygh ygbqi mnl}hmxybvh rhjq, X] ]hmqhyjqr nf Hixmjybnl JqlhIxlmjl ghji`blh} ygh qn}yhq nf hixmjybnl jli jivnmjmr `hjihq} }mghix`hi yn jiiqh}}ygh ih`hejyh} jy ygh mnlfhqhlmh Nyghq} }mghix`hi yn j{{hjq blm`xih LAM Lhu}‒Hixmjybnl Ljybnl, Fbq}y @jir Obmgh``h Najoj‒}
@hy‒} Onvh
*, ]jvh ygh Mgb`iqhl,Ljybnlj` [YJ, Ljybnlj` Hixmjybnl J}}nmbjybnl, Yhjmg fnq Johqbmj, jli onqhBl ghq unqd j} jl hixmjybnl jivnmjyh, Cxjlbyj A`jmdonl gj} mgjo{bnlhi lxohqnx}mjx}h} fnq mgb`iqhl, fjob`bh}, jli mnooxlbybh} bl Ubmgbyj jli Djl}j} Jl hjq`r{bnlhhq bl m`n}ble ygh jmgbhvhohly ej{ ugbmg hwb}y} jonle mgb`iqhl nf mn`nq,A`jmdonl fnxlihi ]b}yj Ebq` Annd M`xa jli ygh Anr} Annd M`xa, jfyhq/}mgnn`{qneqjo} ih}belhi yn yhjmg }nmbj` }db``} ugb`h bo{qnvble jmjihobm }yxibh} Cxjlbyj b}j`}n ygh Fnxlihq.MHN nf Ob``hllbxo Ono} Ho{nuhqohly Lhyunqd Blm, j eqj}}qnny}
 
nqejlbsjybnl mnoobyyhi yn bo{qnvble ygh zxj`byr nf `bfh fnq qh}bihly} bl `nu blmnohlhbeganqgnni} nf Ubmgbyj Cxjlbyj‒} mnooxlbyr }hqvbmh hw{jli} blyn ygh Mqboblj` Cx}ybmh ]r}yho jli [qb}nl ]r}yho} J} j Qhfnqo ]{hmbj`b}y, Cxjlbyj gj} vn`xlyhhqhinvhq =;,;;; gnxq} nf ihibmjyhi }hqvbmh }blmh :22; Ho{nuhqhi jli bl}{bqhi ar jyyhlible ygh mnlfhqhlmh, {j}y ih`hejyh} gjvh qhyxqlhiyn yghbq }yjyh} yn mqhjyh }belbfbmjly mgjleh bl yghbq }mgnn` }r}yho}, jffhmyble ygh `bvh}nf ygnx}jli} nf mgb`iqhl ljybnlubih Bl 1;:;, ih`hejyh} unqdhi ubyg
[jqhlyble
hibynq}jy ygh mnlfhqhlmh yn mqhjyh ygh ‐@h}}nl [`jl fnq Mgjleh‟, j a`xh{qbly yn ho{nuhq{jqhly} yn ehy onqh blvn`vhi bl yghbq mgb`iqhl‒} hixmjybnl ygjy j{{hjqhi bl
[jqhlyble
]mgnn` Rhjq} ojejsblh jli ygh ah}y}h``ble mno{jlbnl exbih yn ygh inmxohlyjqr
Ujbyble fnq ]x{hqojl
 Ygh 1;:: m`j}} nf ih`hejyh}‒ jmmno{`b}gohly} blm`xih ygh mqhjybnl nf j ljybnlubihannd iqbvh bl }x{{nqy nf hjq`r `byhqjmr, Annd} Ojdh by Ahyyhq4 qhmnelbybnl ygqnxeg YghUgbyh Gnx}h ‐Mgjo{bnl} nf Mgjleh‟ {qneqjo4 ygh bo{qnvhohly nf }hvhqj` }mgnn``xlmg {qneqjo} jmqn}} ygh mnxlyqr4 jli ygh ihvh`n{ohly nf lhu hixmjybnlj`qh}nxqmh} jli {qneqjo} bl lhjq`r hvhqr }yjyh, fqno hjq`r }mbhlmh hixmjybnlunqd}gn{} bl F`nqbij yn j lhu {jqhlyj` jivnmjmr {qneqjo, Mjo{ Hixmjyh, blMj`bfnqlbjFjmx`yr ohoahq} fqno Ehnqehynul Xlbvhq}byr‒} ]mgnn` nf Mnlyblxble ]yxibh}’yghOno Mnleqh}} hixmjybnlj` {qnvbihq’ub`` `hji blfnqojybvh }h}}bnl} jy ygh mnlfhqhlmhygb} rhjq, nffhqble jivnmjmr yqjblble unqd}gn{} yn gh`{ ih`hejyh} yjdh ugjy yghr‒vh`hjqlhi jli {xy by yn unqd bl yghbq nul mnooxlbybh}Iqbvhl ar ygh hvhq/blmqhj}ble qn`h ygjy {jqhly} {`jr bl jivnmjyble fnq {n}bybvh mgjlehbl ygh hixmjybnl }r}yho,
[jqhlyble
ojejsblh `jxlmghi ygh Ono Mnleqh}} blbybjybvh bl1;;2 yn mh`haqjyh jli mnllhmy {jqhly} unqdble yn bo{qnvh nxq ljybnl‒} }mgnn`} Hjmgonlyg,
[jqhlyble
jli [jqhlyblemno ebvh qhjihq} jli ygh 18,;;;$ Ono Mnleqh}}ohoahq} x{ijyhi hixmjybnlj` lhu} jli qh}nxqmh} yn gh`{ ygho ojdh j ibffhqhlmhjli aqble janxy {n}bybvh mgjleh} fnq }yxihly}Fnq onqh blfnqojybnl, vb}by[jqhlyblemno.onomnleqh}}FNQ ONQH BLFNQOJYBNL, [@HJ]H MNLYJMY3Vbmynqbj @bvjij}vbmynqbj`bvjij}Kanllbhqmnq{mno Y3 1:15528=:1
Janxy Ygh [jqhlyble Eqnx{
 Ygh [jqhlyble Eqnx{, gnoh nf ygh [jqhlyble, Ajaryj`d jli Mnlmhbvh aqjli}, qhjmgh}ono} nvhq :8 ob``bnl yboh} hvhqr onlyg ygqnxeg ojejsblh}, ibebyj` ohibj, mx}ynomnlyhly, jli hvhly} Y[E‒} {xa`bmjybnl} blm`xih3
[jqhlyble
]mgnn` Rhjq}, fnq ono}ubyg mgb`iqhl bl dblihqejqyhl ygqnxeg h`hohlyjqr }mgnn`4
[jqhlyble
Hjq`r Rhjq}, fnqono} nf blfjly}, ynii`hq} jli {qh}mgnn`hq}4
Ajaryj`d 
, fnq lhu ono} jli ono}/yn/ah4 jli
Mnlmhbvh,
fnq unohl yqrble yn ehy {qheljly Y[E‒} nyghq ohibj {qn{hqybh}blm`xih3 ygh
Ajaryj`d [qheljlmr [`jllhq 
4 ygh [jqhlyblemno jli MnlmhbvhNl`blhmno

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->