Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
UMF Targu Mures - Motivatie Suspend Are HG de Segregare Pe Criterii Etnice

UMF Targu Mures - Motivatie Suspend Are HG de Segregare Pe Criterii Etnice

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by mamaruza
Motivele suspendării HG de segregare pe criterii etnice a UMF Târgu Mureș, așa cum apar în dosarul de la instanța de judecată
Motivele suspendării HG de segregare pe criterii etnice a UMF Târgu Mureș, așa cum apar în dosarul de la instanța de judecată

More info:

Published by: mamaruza on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

text

original

 
EXCLUSIV. Motivele suspendării HG de segregare pecriterii etnice a UMF rgu Mure, aa cum apar în
ș ș
 dosarul de la instana de judecată
ț
• publicat la: 6 May 2012
Redau mai jos, în exclusivitate, argumentele invocate de către cei care au solicitat instanei de
ț
  judecată suspendarea executării actului administrativ unilateral normativ Hotărârea Guvernuluinr.230 din 27 martie 2012 privind înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie din cadrulUniversităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, publicată în Monitorul Oficial al Românieinr.208 din 29.03.2012 până la pronunţarea în fond a cauzei ce are ca obiect cererea de anulare aactului administrativ amintit.
1). S-au încălcat prevederile constituţionale
 
şi legale
 
privind garantarea autonomieiuniversitare.
Potrivit art.32 alin.6 din Constituţia României autonomia universitară este garantată. (DicţionarulExplicativ al Limbii Române defineşte sintagma
„garantat”
astfel: a da cuiva siguranţa că se vabucura de un drept; a asigura respectarea unui principiu, a unui drept: ex. a dreptului la muncă, adreptului de apărare, a dreptului la educaţie etc).Potrivit art.123 alin.1 din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională, autonomia universitară estegarantată prin Constituţie. Libertatea academică este garantată prin lege. Instituţiile de învăţământsuperior 
se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe ideologice,politice
sau religioase.Este de notoritate şi de necontestat şi prin urmare nici nu trebuie dovedit, faptul că înfiinţarea uneiclone Facultatea de Medicină şi Farmacie prin H.G. nr.230/2012 s-a făcut în temeiul unor ingerinţepolitice, ca o condiţie a susţinerii politice de către o formaţiune politică a Guvernului.Potrivit art.123 alin.2 din Legea 1/2011 privind educaţia naţională,
 „
autonomia universitară
 
dreptulcomunităţii universitare
 
să îşi stabilească misiunea proprie
,
strategia instituţională,structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materialeşi umane” 
cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare.Pe de altă parte, este mai mult decât cunoscut că Guvernul României are competenţă materialăstabilită de Constituţie, de a organiza executarea legilor (art.108 alin.2) şi numai atât, în rest acestafiind supus principiului respectului faţă de Constituţie, supremaţiei legilor (art.1 alin.5) şi caracteruluiierarhic al actelor normative. Pe cale de consecinţă, o hotărâre de Guvern trebuie să respecteconţinutul legilor, să nu completeze sau să modifice înţelesul lor, denaturând astfel voinţalegiuitorului.Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş şi-a stabilit prin Carta universitară,adoptată şi aprobată de Senat (inclusiv cea dinaintea adoptării în decembrie 2011 a celei actuale)cu respectul legislaţiei în vigoare, potrivit principiului garantat de Constituţie (art.32 alin.6) alautonomiei universitare (definit în art.123 din Legea 1/2011), structura, activităţile, organizarea şifuncţionarea proprie şi nu în ultimul rând gestionarea resurselor materiale şi umane proprii. Caatare,
Senatul
în virtutea prevederilor Cartei universitare a aprobat pe anul universitar 2011-2012
 
nevoile bugetare – venituri şi cheltuieli, investiţiile, Planul de învăţământ, Statul de funcţii,necesarul şi structura personalului administrativ cu alocarea cheltuielilor bugetare, conformorganigramei etc.
 În conţinutul Hotărârii Guvernului nr.230/2012, de nimic din toate cele de mai sus, desprecare «rosteşte » şi « obligă » legea, nu se face referire.
Mai mult, potrivit art.123 alin.7 din Legea nr.1/2012 studenţilor le este garantat dreptul la liberaalegere a cursurilor şi specializărilor în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ. Dacă,
 per absurdum
, ar fi să se aplice această hotărâre de guvern, în economiauniversitară dorită de emitent, dreptul la liberă alegere a studenţilor va fi încălcat, studenţii deja înmatriculaţi fiind practic obligaţi, fără acordul lor prealabil, să treacă de la un program de studiiacreditat, pentru care au dat admitere, urmărind să li se confere o calitate superioară prinprogramul de studii, prin susţinerea licenţei la o specializare acreditată, valoarea diplomei etc., laun program de studii autorizat provizoriu şi acesta ilegal. În alchimia alcătuirii Legii nr.1/2011, potrivit art.213, alin.1, Senatul Universităţii este cel mai înaltfor de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii, iar potrivit alin.2, atribuţiile (lit.a-e) demonstreazăautonomia universitară şi libertatea academică (elaborează şi adoptă Carta universitară, aprobăplanul strategic de dezvoltare instituţională, aprobă structura, organizarea şi funcţionareauniversităţii, scoaterea unor posturi la concurs, aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară etc.)Hotărârea de Guvern nr.230/2012 încalcă toate aceste prevederi, şi nu numai atât, trece pestevoinţa Senatului Universităţii, transmisă către MECTS, peste planurile şi strategia operaţională,bugetară aprobată, fără să aloce niciun leu de la buget. Este de întrebat dacă oare există omodificare a Legii bugetului de stat nr.293 pe anul 2011 fără să o cunoaştem ? Oare există avizulMinisterului de Finanţe Publice, cunoscând că orice deturnare de fonduri în afara planului bugetar constituie infracţiune? Dacă Ministerul precizează că nu vor fi alocate fonduri suplimentare pentrufuncţionarea Facultăţii nou înfiinţate, va trebui să precizeze sursele bugetare (reale) pentrucheltuielile suplimentare (oare câte cadre didactice vor trece la noua structură, câţi studenţi, câţidintre membrii personalului administrativ?
2). S-au încălcat prevederile legale privind organizarea şi reorganizarea instituţiilor de învăţământ superior.
Potrivit art.122 alin.2 din Legea nr.1/2011 instituţiile de învăţământ superior se înfiinţează prinLege. Potrivit art.124 alin.1 lit.a) şi b) orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau particularăare obligaţia „
să respecte legislaţia în vigoare, carta proprie şi politicile naţionale şi europene îndomeniul învăţământului superior”;
 
să aplice şi să se supună reglementărilor în vigoare referitoarela asigurarea şi evaluarea calităţii în învăţământul superior;” 
Nerespectarea acestor prevederiatrage răspunderea publică. Potrivit art.125 alin.1 lit.c în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute laart.124, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi Sportului sesizează mai întâi SenatulUniversităţii, după care perseverenţa în nerespectarea prevederilor legale atrage emiterea unuiproiect de lege prin care se propune reorganizarea sau desfiinţarea instituţiilor de învăţământsuperior.
Deci, orice organizare şi reorganizare a instituţiilor de învăţământ superior de statse face prin lege, şi nu prin hotărâre de Guvern. 3)
.
 Încălcarea prevederilor legale privind transparenţa decizională. 
Potrivit art.1 alin.2 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţiapublică, legea are drept scop sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de
 
cetăţean, stimularea participării active a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative, sporirea gradului de transparenţă.Nimic din ceea ce a urmărit legiuitorul prin elaborarea acestei legi nu a fost respectat de Guvernsau Ministerul Educaţiei şi Cercetării Tineretului şi Sportului.La data de
13.03.2012
a fost postat pe site-ul M.E.C.T.S. anunţul referitor la elaborarea unuiproiect de act normativ ce este adus la cunoştinţa publicului, respectiv Hotărârea pentrumodificarea punctului 44 din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.966/2011 pentru aprobareaNomenclatorului domeniilor şi al specializărilor, programelor de studii universitare, a structuriiinstituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sauautorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de creditede studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim destudenţi care pot fi şcolarizaţi. Proiectul de hotărâre, într-un articol unic, făcea referire la faptul căpunctul 44 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr.966/2011 se modifică şi va fi înlocuit conform Anexei care va face parte din hotărâre. Alăturat acestui proiect de Hotărâre, de Anexă s-a publicat şi proiectul Notei de Fundamentare.La data de
26.03.2012
Guvernul României prin Biroul de presă comunică Ordinea de zi a şedinţeide Guvern, unde la punctul 5 este prevăzut Proiectul de Hotărâre pentru modificarea punctului 44din Anexa nr.2 la Hotărârea nr.966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi alspecializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, adomeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu,a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecareprogram de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a număruluimaxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi.La data de
27.03.2012
, total diferit de ceea ce s-a pus în dezbatere şi s-a dezbătut public, respectivs-a stabilit la ordinea de zi a şedinţei, Guvernul României adoptă Hotărârea nr.230 privind înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tg.Mureş, cu o altă Anexă şi fără o altă Notă de fundamentare făcută public.
Au fost încălcate mai multe dispoziţii ale Legii nr.52/2003
, după cum urmează : –
art.6 alin.2
care prevede că, anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adusla cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şiadoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, textul completal proiectului actului, termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scrispropuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare (art.6 alin.4 pretinde o perioadă de cel puţin10 zile pentru sugestii şi propuneri).Termenul de 30 de zile înainte de analiză, avizare şi adoptare nu a fost respectat (s-a adoptathotărârea la 27.03.2010), termenul limită, locul şi modalitatea nu au fost menţionate în anunţ, etc. –
art.6 alin.6
care prevede că: proiectul de act normativ se trimite spre analiză şi avizareautorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate.La data de
23 martie 2012
(în termenul minim de 10 zile) reprezentantul U.M.F. Tg.Mureş a depusla Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, un set de 52 de opinii scrise, împreunăcu sinteza acestora, opinii colectate în cadrul audierii publice, cu tema « U.M.F. – Tg. Mureş – întremulticulturalitate, standarde de calitate, autonomie universitară şi prevederi legale » desfăşurată laTg.Mureş în data de
22.03.2012
(opinii din mediul academic, medical, politic şi societate civilă).Odată ce opiniile scrise s-au predat la data de
23 martie 2012
(zi de vineri), rezultă că
a rămaspentru analiză şi sinteză doar o zi lucrătoare
 
(26.03.2012).
Cum art.6 alin.6 din Legeanr.52/2003 prevede că doar după definitivarea proiectului, autoritatea emitentă trebuia să îl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->