Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
103Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Ratings: (0)|Views: 12,992|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 12 - LTĐHTrang 1
 
 Họ tên HS:
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP TỔNG HỢP
PHẦN ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI
I) KIM LOẠI (VỊ TRÍ, CẤU TẠO), HỢP KIM, TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI
Câu 1:
Cho 4 nguyên tố K (Z = 19), Mn (Z = 25), Cu (Z = 29), Cr (Z = 24). Nguyên tử của nguyên tố kim loạichuyển tiếp nào có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s
1
?A. K. B. Cu, Cr. C. K, Cu, Cr. D. K, Cu.
Câu 2:
Nguyên tố X, cation
2
Y
+
, anion Z
đều có cấu hình electron 1s
2
2s
2
2
6
. X, Y, Z là kim loại hay phi kim?A. X phi kim, Y khí hiếm, Z kim loại. B. X khí hiếm, Y phi kim, Z kim loại.C. X khí hiếm, Y kim loại, Z phi kim. D. A, B, C đều đúng.
Câu 3:
Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại?A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
. B. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
. C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
. D. 1s
2
2s
2
2p
6
.
Câu 4:
Nhận định nào
không
đúng về vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn:A. Trừ H (nhóm IA), Bo (nhóm IIIA), tất cả các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA đều là kim loại.B. Tất cả các nguyên tố nhóm B từ IB đến VIIIB.C. Tất cả các nguyên tố họ Lantan và Actini.D. Một phần các nguyên tố ở phía trên của nhóm IVA, VA và VIA.
Câu 5:
Trong 110 nguyên tố đã biết, có tới gần 90 nguyên tố là kim loại. Các nguyên tố kim loại có cấu hìnhelectron lớp ngoài cùng làA. bão hoà. B. gần bão hoà. C. ít electron. D. nhiều electron.
Câu 6:
Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây?A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính cứng.B. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, có ánh kim.C. Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.D. Có ánh kim, tính dẫn điện, có khối lượng riêng nhỏ.
Câu 7:
Cho các kim loại: Al, Au, Ag, Cu. Kim loại dẻo nhất, dễ dát mỏng, kéo dài nhất làA. Al. B. Ag. C. Au. D. Cu.
Câu 8:
Kim loại có nhiệt độ nóng chảy các nhất dùng làm dây tóc bóng đèn làA. Au. B. Pt. C. Cr. D. W.
Câu 9:
Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới đây là
không
đúng?A. Nhiệt độ nóng chảy: Hg < Al < W. B. Tính dẫn điện nhiệt: Fe < Al < Au < Cu < Ag.C. Tính cứng: Cs < Fe < W < Cr. D. Tính dẻo: Al < Au < Ag.
Câu 10:
Cho các kiểu mạng tinh thể sau: (1) lập phương tâm khối; (2) lập phương tâm diện; (3) tứ diện đều; (4)lục phương. Đa số các kim loại có cấu tạo theo 3 kiểu mạng tinh thể làA. (1), (2), (3). B. (1), (2), (4). C. (2), (3), (4). D. (1), (3), (4).
Câu 11:
Cho các kim loại sau: Au, Al, Cu, Ag, Fe. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tínhdẫn điện của các kim loại trên làA. Fe, Cu, Al, Ag, Au. B. Cu, Fe, Al, Au, Ag.C. Fe, Al, Au, Cu, Ag. D. Au, Fe, Cu, Al, Ag.
Câu 12:
Trước đây, người ta thường dùng những tấm gương soi bằng Cu vì Cu là kim loạiA. tính dẻo. B. tính dẫn nhiệt tốt.C. khả năng phản xạ tốt ánh sáng. D. kém hoạt động, tính khử yếu.
 
GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 12 - LTĐHTrang 2
Câu 13:
Kết luận nào sau đây
không
đúng về hợp kim?A. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần của các đơn chất tham gia hợp kim và cấu tạo mạng tinhthể của hợp kim.B. Hợp kim là vật liệu kim loại có chứa 1 hay nhiều nguyên tố (kim loại hoặc phi kim).C. Thép là hợp kim của Fe và C.D. Nhìn chung hợp kim có những tính chất hoá học khác tính chất của các chất tham gia tạo thành hợp kim.
Câu 14:
Nhận định nào sau đây
không
đúng về hợp kim?A. Trong tinh thể hợp kim có liên kết kim loại do đó hợp kim có những tính chất của kim loại như: dẫn điện,dẫn nhiệt, ánh kim.B. Hợp kim dẫn điện và dẫn nhiệt kém hơn kim loại nguyên chất do những nguyên tử kim loại thành phần có bán kính khác nhau làm biến dạng mạng tinh thể, cản trở sự di chuyển tự do của các electron.C. Độ cứng của hợp kim lớn hơn kim loại thành phần.D. Nhiệt độ nóng cháy của hợp kim cao hơn nhiệt độ nóng chảy của các kim loại thành phần.
Câu 15:
Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do trong kim loại gây ra?A. Tính cứng. B. Tính dẻo.C. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt. D. Ánh kim.
Câu 16:
Tính chất vật lý nào sau đây của kim loại do electron tự do trong kim loại gây ra?A. nhiệt độ nóng chảy. B. khối lượng riêng. C. tính dẻo. D. tính cứng.
Câu 17:
Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại làA. bị oxi hoá. B. tính oxi hoá.C. bị khử. D. vừa thể hiện tính oxi hoá vừa thể hiện tính khử.
Câu 18:
Nguyên tử kim loại có xu hướng nào sau đây?A. Nhường electron tạo thành ion âm. B. Nhường electron tạo thành ion dương.C. Nhận electron tạo thành ion âm. D. Nhận electron tạo thành ion dương.
Câu 19:
Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử (dễ bị oxi hoá thành ion dương) vìA. Nguyên tử kim loại thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng.B. Nguyên tử kim loại có năng lượng ion hoá nhỏ.C. Kim loại có xu hướng thu thêm electron để đạt cấu hình của khí hiếm.D. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn.
Câu 20:
Mạng tinh thể kim loại gồm cóA. nguyên tử, ion kim loại các e độc thân. B. nguyên tử, ion kim loại các e tự do.C. nguyên tử kim loại các e độc thân. D. ion kim loại các electron độc thân.
Câu 21:
Trong các loại tinh thể, tinh thể nào dẫn điện và dẫn nhiệt ở điều kiện thường?A. tinh thể kim loại. B. tinh nguyên tử. C. tinh thể phân tử. D. tinh thể ion.
Câu 22:
Khối lượng riêng của tinh thê Na là 0,97 g/cm
3
. Thể tích của một nguyên tử Na làA. 23,71 cm
3
. B. 2,94.10
-23
cm
3
. C. 2,68.10
-23
cm
3
. D. 3,94.10
-23
cm
3
.
Câu 23:
Một kim loại M kết tinh theo mạng lập phương tâm khối có cạnh hình lập phương là 2,866
o
A, khốilượng riêng của M ở trạng thái tinh thể là 7,9 g/cm
3
. M làA. Cu. B. Fe. C. Cr. D. Mn.
Câu 24:
Một kim loại M kết tinh theo mạng lập phương tâm khối có cạnh hình lập phương là 5,32
o
A, khối lượngriêng của M ở trạng thái tinh thể là 0,86 g/cm
3
. M làA. K. B. Li. C. Na. D. Rb.
Câu 25 (CĐ - 2010):
Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối làA. Li, Na, Ca. B. Na, K, Mg. C. Be, Mg, Ca. D. Li, Na, K.
Câu 26:
Phát biểu nào sau đây là phù hợp với tính chất hoá học chung của kim loại?A. kim loại có tính khử, nó bị khử thành ion âm.B. kim loại có tính oxi hoá, nó bị oxi hoá thành ion dương.C. kim loại có tính khử, nó bị oxi hoá thành ion dương.D. kim loại có tính oxi hoá, nó bị khử thành ion âm.
 
GV: Trần Văn Tấn (ĐT: 0984532986) BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HOÁ 12 - LTĐHTrang 3
Câu 27:
So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loạiA. thường có bán kính nguyên tử nhỏ hơn.B. thường dễ nhận electron trong các phản ứng hoá học.C. thường có năng lượng ion hoá nhỏ hơn.D. thường có số electron ở các phân lớp ngoài cùng nhiều hơn.
Câu 28:
Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?A. Vàng. B. Bạc. C. Đồng. D. Nhôm.
Câu 29:
Kim loại nào sau đây là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại?A. Vonfam. B. Crom. C. Sắt. D. Đồng.
Câu 30:
Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại?A. Li. B. Xe. C. Na. D. K.
Câu 31:
Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại?A. W. B. Fe. C. Cu. D. Zn.
Câu 32:
Cho các cấu hình electron nguyên tử sau: (a) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
; (b) 1s
2
2s
2
2p
3
; (c) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
; (d)1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
; (e) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
; (g) 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
.Có bao nhiêu cấu hình là nguyên tử kim loại?A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 33:
Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố M, N, P, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào dưới đây làđúng?A. Cả 4 nguyên tố đều thuộc một chu kì. B. N, P thuộc chu 3.C. P, Q thuộc chu 4. D. Q thuộc chu 3.
Câu 34:
Số hiệu nguyên tử Z của các nguyên tố M, N, P, Q lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào dưới đây làđúng?A. M thuộc nhóm VA. B. N thuộc nhóm IIIA. C. P thuộc nhóm IIB. D. Q thuộc nhóm IA.
Câu 35:
Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự là 16, nguyên tố X thuộcA. chu 3, nhóm IVA. B. chu 4, nhóm VIA. C. chu 3, nhóm VIA. D. Chu 4, nhóm IIIA.
Câu 36:
Trong những câu sau, câu nào đúng?A. Trong hợp kim có liên kết kim loại hoặc là liên kết ion.B. Tính chất của hợp kim không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của hợp kim.C. Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất của các kim loại tạo ra chúng.D. Hợp kim có tính chất vật lí và tính cơ học khác ít các kim loại tạo ra chúng.
Câu 37:
Trong những câu sau, câu nào
không
đúng?A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng.B. Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự do trong kim loại giảm.C. Hợp kim thường có độ cứng và dòn hơn các kim loại tạo ra chúng.D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn so với các kim loại tạo ra chúng.
Câu 38:
Một loại đồng thau chứa 60% Cu và 40% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá học. Côngthức hoá học của hợp kim làA. CuZn
2
. B. Cu
2
Zn. C. Cu
2
Zn
3
. D. Cu
3
Zn
2
.
Câu 39:
Kết luận nào sau đây
không
đúng về tính chất của hợp kim?A. Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại.B. Hợp kim thường dẫn điện, dẫn nhiệt tốt hơn kim loại nguyên chất.C. Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất.D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại nguyên chất.
Câu 40:
Hoà tan 6 gam kim loại Cu-Ag trong dung dịch HNO
3
tạo ra được 14,68 gam hỗn hợp muối Cu(NO
3
)
2
 và AgNO
3
. Thành phần phần trăm khối lượng của hợp kim làA. 50% Cu 50 Ag. B. 64% Cu 36% Ag. C. 36% Cu 64% Ag. D. 60% Cu 40% Ag.
Câu 41:
Hoà tan 1,44 gam một kim loại hoá trị II trong 150 ml dung dịch H
2
SO
4
0,5M. Để trung hoà axit dưtrong dung dịch thu được, phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó làA. Ba. B. Ca. C. Mg. D. Be.

Activity (103)

You've already reviewed this. Edit your review.
Alex liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Huy Dao Do liked this
vanhieu013 liked this
dayhoahoc liked this
canh1980 liked this
Lang Thang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->