Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Prevenir es salud

Prevenir es salud

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Doctrina En Acción
Número dieciseis de la revista Doctrina en Acción, órgano oficial de difusión del Partido Justicialista, distrito Tucumán.
Número dieciseis de la revista Doctrina en Acción, órgano oficial de difusión del Partido Justicialista, distrito Tucumán.

More info:

Published by: Doctrina En Acción on May 08, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2012

pdf

 
     4     2     2     5      |     M     ý    j     4  '     K     ¾     =     3      |     P    u    i    u    g     í    k      |     M    t    f    o    k    p    e    k    m     J    t    f    m    k    j     J    c    e    i    e    m    l    `    o    l     R    m    t    p    e    `    j     N    u    y    p    e    i    e    m    l    e    y    p    m      |     @    e    y    p    t    e    p    j     P    u    i    u    g     í    k
=3
    K    _    G    O    T    J
 
9
Ypmcc 
@et
 
oip
 
jt Fokot
 
ml>O`guk`j Negoko~I
 
j
 
jt
 
`ekmie
 
ùk Fokot
 
ml>Cmiuk`j T+ DolptíkTo
 
`mi
 
ie
 
ùk
 
>Luey Gmtçm Le~mttmfmNjyå Hjtmiej LjdjYelsem `o lmy ItuioyGmtemkm Ilmsoteo@e
 
y
 
 
j  @e
 
m
 
ft
 
mgmie
 
ùk
 
>Lei+ Gmtçm `ol Gmt Mlgjkmie`Lei+ Gtemg @e LmyiejI
 
jtt
 
oi
 
ie
 
ùk>Luey MtmfùkYelsem `o lmy ItuioyC
 
jp
 
jft
 
mc 
 
ç
 
m
 
>Gmtpçk IjttomIteypemk IjttomI
 
j
 
lmd
 
jt
 
m`jt
 
oy
 
>Tjgekm LoggoClmsem Pmdjm`mKmpmlem DlmyijMleiem Jtpe~Nmseot KjfuotmLuey KeosmEtgm GjktjNjtfo YmlsmpeottmMldotpj YmdmnRmdlj Uo`lekRu
 
dle
 
ie`m`>Iekj Imlimrtekm ' (298=% =???46659Yu
 
y
 
iter
 
ie
 
jk ft
 
mpue
 
p
 
m>toseypmB`jiptekmokmiiejk+ijg+mt
Oypm toseypm oy rtjreo`m` `ol Rmtpe`j Nuy'peiemleypm ' @pj+ Puiugík  yo `eypteduo`o gmkotm ftmpuepm+Rtjhede`m lm tortj`uiieùk pjpml j rmtieml`o yuy ijkpoke`jy yek rtosem mupjte~mieùk+
Toseypm `ol Rmtpe`j Nuypeiemleypm
Okptofm Gokyuml | Toseypm K¾ =3 | Mýj 4 | Puiugík | Mtfokpekm
O`epjteml
Nuypeiemleygj  ymlu`
===840
Puteygj
Lm sellm `o ljy nùsokoy
@jiptekm
“Kukim oy pmt`o‗
Oxptm
Solmt rjt ol deokoypmt `o lm hugmke`m`
Ekcjtgmieùk Fokotml
Rjt ukm duokm ymlu`
Jrekeùk
Ol Oypm`j peoko }uo fmtmkpe~mt olmiioyj m ukm ymlu` `efkm
Okptoseypm
Lm ymlu` rþdleim ijgj ono `o ukmrjlçpeim `o Oypm`j
Osokpjy
Kuosmy poikjljfçmy imgekj mlDeiokpokmtej
@oypmim`jy
M pokot ok iuokpm
 
“Uj kj }ueyo ke }ueotj km`m rmtm gç+ Ge fljtem oy  yotí yeog'rto ol oyiu`j `o Rotùk  lm dmk`otm `o ge ruodlj‗+
Osm @umtpo `o Rotùk+
Mipumle`m`
Cukiejkmtejy `ol Fjdeotkj m `eyrjye'ieùk `o ljy puiugmkjy
923
Rmtpe`j Nuypeiemleypm
Mipjtoy `o ijtm~ùk
94
 
?
O`epjteml
jk ol rtegot fjdeotkj `o Rotùk ruo`o `oietyo }uo ij'gok~ù lm ymlu` rþdleim+ Yo gulperleiù ?2 soioy ol rtoyu'ruoypj `o ymlu`+
Ok ol mýj =503 yo itoù ol Gekeypotej `oYmlu` Rþdleim  Myeypokiem Yjieml `o lm Kmieùk  yo `oyefkù mlctokpo `ol geygj ml
@t+ Tmgùk Imttellj
, }ueok `oilmtmdm m lmYmlu` ijgj
“uk `otoihj ekmleokmdlo `o ljy ruodljy }uo jdlefm mlOypm`j m fmtmkpe~mtlj ok cjtgm ek`olofmdlo‗
1 ho olofe`j ptmky'itedet oypm ctmyo rjt }uo oypm e`om `o }ueok cuotm ol rtegot Gekey'ptj `o Ymlu` `o kuoyptj rmçy he~j }uo lm rjlçpeim `o ymlu` `olfjdeotkj nuypeiemleypm ptmyiok`eotm ekiluyj lmy ctjkpotmy  yo rtj' oipmtm ok pj`m Mgåteim+Go ijgrlmio toijt`mt lm ﬍futm `o uk hjgdto }uo `oyreotpm m`'getmieùk  ftmpepu`,  hmiotlj ok oypjy peogrjy ok }uo oy pmk ko'ioymtej jctoiot smljtoy m egepmt `o hjgdtoy }uo hmk rtoypefem`jlm mipese`m` rjlçpeim, yjdto pj`j rmtm kuoyptjy nùsokoy+Ol @t+ Imtellj, kmieù ol 6 `o gmt~j `o =+523 ok lm ieu`m` `o Ymkpemfj`ol Oypotj+
Cuo ol itom`jt `o uk sot`m`otj yeypogm `o ymlu` rlmke﬍im`j, ijk'cjtgù o}uerjy `o ptmdmnj  jtfmkeygjy }uo `oymttjllmtjk ukmkuosm cjtgm `o rtoypmieùk `o ymlu`, jiurík`jyo pmgdeåk `ojtfmke~mt lmy rtjcoyejkoy gå`eimy+
@utmkpo yu foypeùk yo itomtjk hjyrepmloy, ekypepupjy `o oyroiemle'~mieùk, iokptjy gmpotkj'ekcmkpeloy, oyiuolmy påikeimy, lmdjtmpjtejyo ekypepuiejkoy `o `emfkùypeij, hjfmtoy'oyiuolm, iokptjy ymkepm'tejy  iokptjy `o ymlu` ok pj`my lmy rtjsekiemy+Guihmy rlmfmy fflmfolmdmk m ljy mtfokpekjy  ok yu luihm yo jtfm'ke~mtjk ftmk`oy imgrmýmy `o smiukmieùk ijkptm> lm setuolm, ol ptm'ijgm, lm dtuioljyey, lm ﬍odto mgmtellm, lm rmtíleyey ekcmkpel  jptjygmloy ok`ågeijy+ Yo egrlogokpù ukm ekpokym luihm ijkptm ol rm'lu`eygj, }uo m}uonmdm m lmy rjdlmiejkoy `ol kjtpo mtfokpekj+Yo ekmufutù lm cídteim `o go`eimgokpjy }uo mdmypoio ftmpuepm'gokpo m ljy hjyrepmloy+ Ijgok~ù m cukiejkmt lm msemieùk ymkepmtem+Ol ptok ymkepmtej }uo toijttçm pj`j ol rmçy oypmdm o}uerm`j ijkijkyulpjtejy, lmdjtmpjtejy, ymlmy `o ietufçm  `emfkùypeij, o ekiluyjuk geitj ieko rmtm ljy rmieokpoy }uo oyrotmdmk yot mpok`e`jy+Yo ijkptjlù ol itoiegeokpj, kupteieùk  `oymttjllj `o lm rjdlmieùkekcmkpel  yo oypmdloieù ol ijkptjl ymkepmtej rmtm ljy ptmdmnm`jtoy+
Yjdto pj`j, `oypmimdm ml @t+ Tmgùk Imttellj yu hjkoype`m`, yuijk`eieùk `o ptmdmnm`jt ekcmpefmdlo, okmgjtm`j `o lm imuym `o lmymke`m`, yu pokmie`m` rmtm `ocok`ot lm sot`m`, lm yjle`mte`m`  lm lomlpm`+
Rotj oy egrjyedlo ok oypmy rjimy lçkomy `oyitedet pmk teim rotyj'kmle`m`, lj }uo go hm llosm`j m yoloiiejkmt ukm ctmyo }uo lo rot'pokoio rmtm ekpokpmt togo`emt ok rmtpo oypo dtoso  rjt lj pmkpjkj nuypj ijgokpmtej+$Ok ukm yjieo`m` kj `odok ke ruo`ok oxeypet ilmyoy yjiemloy `o﬍'ke`my rjt çk`eioy oijkùgeijy+ Ol hjgdto kj oy uk yot oijkùgeij+Lj oijkùgeij hmio ok ål m yu koioye`m`, kj m yu `efke`m`+$
Nuypeiemleygj  Ymlu`
O`guk`j Negoko~
Yoitopmtej Fokotml`ol Rmtpe`j Nuypeiemleypm
I
0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->