Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Tripura Rahasya Ch14 English

Tripura Rahasya Ch14 English

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
Published by Virendra Singh
HOW THE UNIVERSE IS MERE IMAGINATION?
HOW THE UNIVERSE IS MERE IMAGINATION?

More info:

Published by: Virendra Singh on May 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2014

pdf

text

original

 
Tvjrsvi Vimiwzi
GMIRTCV ]JU
 
MO\ TMC SNJUCVWC JW ACVC JAILJNITJON8
 
MO\ TO LIJN TMIT WTVONL \JKK \MJGM GIN GVCITC JT8
 
IND TMC MJLMCWT TVSTM
 9!5. Miujnl mcivd tmc wilc,w won+ Aimiwcni fclin to tmjnh gkcivkz indwcvjoswkz8 mc gongksdcd tmc |ovkd to fc dvcia!kjhc ind oucvgiac mjw lvjce.Lvo|jnl wtvonl jn ajnd+ mc |iw not rcvtsvfcd. Tmcn mc iwhcd mjwgoarinjon0 &Lvcit ind |jwc wijnt) Zos hno| tmjw |ovkd ind fczond. J do notfckjcuc tmit tmcvc jw inztmjnl tmit zos do not hno|. Rkciwc inw|cv ac no|0Mo| gin zos wiz tmit tmc |mokc |ovkd jw rsvc jailjnitjon? Mo|cucv asgm Jaiz jailjnc+ az jailjnitjon docw not aitcvjikjpc. Fst zos miuc gvcitcd isnjucvwc fz tmc eovgc oe zosv |jkk. Ind zct+ mo| do tjac ind wrigc djeecv jntmcwc gvcitjonw? Rkciwc tckk ac.& On fcjnl tmsw iwhcd+ tmc wilc,w wonvcrkjcd0<. &Tmc |jkk gongcjucw cjtmcv ceecgtjuckz ov jnceecgtjuckz iggovdjnl iw jt jwsnjeova ov fvohcn sr fz jndcgjwjon.=. &Do zos not hno| tmjw |ovkd to fc tmc vcwskt oe Fvimai,w dcwjvc? Tmjwkoohw vcik ind rcvaincnt fcgiswc tmc ovjljnik dcwjvc jw wo ro|cvesk.:. &\mcvciw tmc |ovkd oe zosv gvcitjon no onc tihcw wcvjoswkz+ ind zosv o|najwtvswt aihcw jt swckcww.92!93. &Gongcrtjonw aitcvjikjpc eov uivjosw vciwonw iw eokko|w0 fz ujvtsc oe tmc nitsvik esngtjon iw |jtm Fvimai+ tmc Gvcitov8 fz tmc rowwcwwjon oe kjuc!lcaw iw |jtm Zihwmiw ind Vihwmiwiw -gkiwwcw oe gckcwtjik fcjnlw*8 fz tmcswc oe mcvfw iw |jtm Lodw -ncgtiv jw vcrstcd to gontijn tmc c}tvigtw oe wsrcvf mcvfw*8 fz tmc rvigtjgc oe zoli iw |jtm zoljw8 fz tmc ajvigskoswro|cv oe jngintitjonw iw |jtm i ec| wjddmiw8 fz tmc eovgc oe rcningc iw |jtmwoac wilcw8 ind fz ujvtsc oe foonw iw |jtm tmc Ivgmjtcgt oe tmc snjucvwc-Ujw|ihivai*.&Onc wmoskd eovlct tmc okd iwwogjitjonw jn ovdcv to aihc onc,w nc|gongcrtjon ceecgtjuc ind tmjw cndsvcw onkz wo konl iw jt jw not ofwtvsgtcd fz
 
tmc okd onc. I gongcrtjon jw eovgcesk snkcww ofwtvsgtcd fz in intcgcdcnt oncind tmsw dcwtvozcd. Jt jw ceecgtjuc onkz |mcn eovgcesk8 jn tmit |iz cucn lvcittmjnlw aiz fc igmjcucd.95. &Zosv gongcrtjonw do not aitcvjikjpc eov tmc ieovcwijd vciwon. Tmcvceovczos aswt rvigtjgc eogswjnl oe tmoslmt je zos dcwjvc zosv o|n gvcitjonw tocndsvc.9<!67. &J wmikk tckk zos no| ifost tmc djeecvcngc jn tjac ind wrigc. Zos ivcnot rvoejgjcnt jn tmc ieeijvw oe tmc |ovkd+ ind tmcvceovc zos ivc azwtjejcd. Jwmikk no| aihc jt gkciv mo| tmcwc djeecvcngcw irrciv. Tmc Wsn mckrw ikk towcc fst fkjndw tmc o|kw8 |itcv jw tmc ifodc oe ejwmcw fst dvo|nw ain8 ejvcfsvnw i ain fst jw eood to tjttjvj -i wrcgjcw oe fjvd*8 ejvc jw ovdjnivjkz rst ostfz |itcv fst jt ekosvjwmcw jn tmc ajddkc oe ogcin it tmc tjac oe djwwokstjon.Wjajkiv djwgvcringjcw ivc cujdcnt ckwc|mcvc. Acn ind injaikw cnlilc jnigtjujtjcw |jtm tmcjv kjafw ind wcnwcw+ |mcvciw wrjvjtw do wo |jtm fodjcw oe otmcvw. Jnwtingcw kjhc tmcwc ivc jnnsacvifkc. Tmcjv c}rkinitjon jw iw eokko|w064!63. &Wjlmt jw oe tmc czc ind ginnot fc |jtmost jt. I `isndjgcd czc wccwcucvztmjnl zckko| ind azorji rvodsgcw tmc dosfkc jailc oe i wjnlkc of`cgt.65!76. &Ifnovaik ujwjonw ivc tmsw tmc djvcgt vcwskt oe ifnovaik czcw. TmcHivindihiw+ jn in Ciwtcvn jwkind+ ivc wijd to wcc cucvztmjnl vcd8 wo ikwo tmcjnmifjtintw oe Viainihi jwkc wcc cucvztmjnl srwjdc do|n. Onc mcivw ainzaovc wtvinlc wtovjcw oe tmc hjnd+ ikk oe |mjgm ivc fiwcd on ifnovaikjtjcw oe ujwjon. Tmcz gin ikk fc vcacdjcd fz rvorcv tvcitacnt. Tmc wiac irrkjcw tootmcv wcnwcw jngksdjnl tmc ajnd. Tmc vckitjon fct|ccn wrigc ind of`cgtw indfct|ccn tjac ind cucntw jw iggovdjnl to zosv cwtjaitc oe tmca8 tmcvc jw nojntvjnwjg vckitjonwmjr fct|ccn tmca.77. &-Miujnl wo eiv rvoucd tmc of`cgtw ind cucntw to fc onkz |jtmjn+ mcrvogccdw to cwtifkjwm tmit tmcvc jw no ,c}tcvjov, to tmc wcke*. ,\mit jwdcwjlnitcd iw c}tcvjov, fz rcorkc+ jw wjarkz tmc ovjljn ind rvor oe tmcsnjucvwc kjhc tmc wgvccn |jtm vckitjon to tmc rjgtsvc on jt.74!42. &Tmcvc goskd fc notmjnl c}tcvnik to tmit ,c}tcvjov, c}gcrt jt fc onc,wo|n fodz. Mo| gin tmit fc c}tcvnikjpcd evoa tmc ,c}tcvjov,? Eov c}iarkc+|mcn zos wiz ,ostwjdc tmc mjkk, tmc mjkk jw |jtmdvi|n evoa tmc wrigc fczond8jt jw not jngksdcd jn jt. Fst tmc fodz jw wccn jn wrigc `swt iw i rot jw wccn.&Tmc fodz aswt tmcvceovc fc c}tcvnik to tmc wccv. \mit jw ujwjfkc kjcw |jtmjntmc vinlc oe jkksajnitjon0 je |jtmost+ jt ginnot fc wccn. Tmcvceovc tmcjkksajncd of`cgtw aswt fc |jtmjn tmc ujwjon oe tmc jkksajnint. Tmc fodz+ ctg.+
 
ivc tmc jkksajncd+ fcgiswc tmcz ivc tmcawckucw of`cgtjejcd. Tmc jkksajncdind tmc jkksajnint ginnot fc jdcntjgik.&Ilijn tmc jkksajnint ginnot fc of`cgtjejcd8 eov |mo jw tmc wccv irivt evoa jt?ind mo| gin tmc jkksajnitjon fz |mjgm mc wccw fc irivt evoa mja? Tmit tmcjkksajnint ieeovdw tmc kjlmt ind wcvucw iw in of`cgt wtindjnl irivt evoa tmcwccv+ jw jarowwjfkc to aijntijn. Tmcvceovc tmc jkksajnint ginnot idajt oe inzeovcjln idaj}tsvc jn jt+ ind mc jw tmc jkksajnitjon jn rcvecgtjon ! onkz onc+ind tmc fcjnl oe ikk.49. &Mc c}tcndw iw tjac ind wrigc8 tmcz ivc jnejnjtc ind rcvecgt+ fcjnljnuokucd iw tmc jkksajnint+ jkksajnitjon ind tmc jkksajncd.46. &Iw vclivdw |jtmjn ov |jtmost+ cucvztmjnl jw jngksdcd jn jkksajnitjon. Mo|gin tmcn inztmjnl fc ,ostcv, snkcww jt jw kjhc i rcih on i aosntijn?47. &Tmc |mokc snjucvwc jw tmsw jn tmc jkksajnitjon |mjgm wmjncw wcke!wseejgjcnt+ fz jtwcke+ cucvz|mcvc+ ind it ikk tjacw.44!43. &Wsgm jkksajnitjon jw Mcv Tvinwgcndcntik Ai`cwtz Tvjrsvi+ tmcWsrvcac. Wmc jw gikkcd Fvimai jn tmc Ucdiw+ Ujwmns fz tmc Uijwmniujtcw+Wjui fz tmc Wijujtcw+ ind Wihtj fz tmc Wihtiw. Tmcvc jw jndccd notmjnl fstWmc.45. &Wmc mokdw cucvztmjnl fz Mcv rvo|cww iw i ajvvov docw jtw jailcw. Wmcjw tmc jkksajnint jn vckitjon to tmc jkksajncd.4<!4:. &Tmc of`cgt jw wsnh jn jkksajnitjon kjhc tmc jailc oe i gjtz jn i ajvvov.@swt iw tmc gjtz jw not irivt evoa tmc ajvvov+ wo ikwo tmc snjucvwc jw not irivtevoa gonwgjoswncww. @swt iw tmc jailc jw rivt ind rivgck oe tmc gkciv+waootm+ goarigt ind onc ajvvov+ wo ikwo tmc snjucvwc iw rivt ind rivgck oe tmc rcvecgt+ wokjd ind snjtivz gonwgjoswncww+ niackz tmc Wcke.32. &Tmc |ovkd ginnot fc dcaonwtvifkz iwgcvtijncd. Wrigc jw wjarkz uojdwcvujnl eov tmc kogitjon oe aitcvjikw.39. &Tmc snjucvwc jw+ ik|izw ind ikk!tmvoslm+ i rmcnoacnon jn tmc Wcke. Tmcyscwtjon tmcn ivjwcw mo| gonwgjoswncww+ fcjnl uojd+ jw dcnwc it tmc wiactjac.36. &@swt iw i ajvvov+ tmoslm+ dcnwc ind jarcnctvifkc+ gontijnw tmc jailc+wo ikwo rsvc gonwgjoswncww jw dcnwc ind jarcnctvifkc ind zct djwrkizw tmcsnjucvwc fz ujvtsc oe jtw wcke!wseejgjcngz.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->