Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Keratan Akhbar 9 Mei RABU

Keratan Akhbar 9 Mei RABU

Ratings:
(0)
|Views: 180|Likes:
Published by sektakhbarsgor

More info:

Published by: sektakhbarsgor on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

 
KERATANAKHBAR09MEl2012(RABU)BERITAHARlAN
Usahpolitikkanisuair:SultanSelangorUsahraguifatwa:Hasan2,000gotong-royongbersihsisabanjirKambingdibiarberkeliaranKeturunanLebaiSallehberkumpulKuarididakwapuneahakisantanah-
2mukasurat
200kanak-kanakterimabasikalpereuma-
2mukasurat
MPKjmintarujukisuCCkepadaarkitekprofesional
UTUSANMALAYSIA
KerajaanSelangorjanganpolitikkanisuair-
2mukasurat
GajiminimumRM1,500lepasiparaskemiskinanMPKlelong218unitbarangansitaMBPJbakallanear'BankMakanan'
THESTAR
Sultan:TapgroundwaterPKNSjoinsthebigboysCalltoreopenoldstation
NEWSTRAITSTIMES
'Donotpolitieisewaterissue'
THESUN
TiadaBerita
HARlANMETRO
BelanjaRM5jutaatasibanjirdiKlangPeng~unllega..
KOSMO
TiadaBerita
SINARHARlAN
'Janganpolitikkanisuair'-
2
rnukasuratSultanucaptakziahpadakeluargaFiekryHasansokongMajlisFatwaTelitigajiminimumRM1,500masihbelumlaksanaSeksyen5jadibandarayaIslamSaksikesmurtaddiancamPasangansaksiisumurtaddiancamKesalkonsertditeruskanMasalahtanahBerjayaselesaiPulangbakikepadapesawah-
2mukasurat
MBPJtawar1,673tapakbazarInteraktif
SekretariatAkhbarKerajaanNegeriSelangor,Tingkat4,BangunanSSAAS,40000ShahAlamTelefon:03-55447457/7459,Faks:03-55135068
MIS
1
2
3
4
5
6-78-91011-12
13
1415161718
19
202122-232425262728
29
30313233-343536
 
m/s:_._
ERITAHARlAN
SULTANSharafuddindanYunus(duadarikiri)ketikamelawatpameran.Turutkelihatan,MayaKarin(tigadarikiri)danPresidenMajlisPerlombonganMalaysia,DatukSeriDrMohdAjibAnuar(kanan).
Usahpolitikkanisu
air:SultanSelangor
~G·q
Krisis
bekalan
jejas
rakyat,
pembangunannegeri
SekretariatAkhbarKerajaanNegeriSeJangor,Tingkat
'4,
BangunanSSAAS,40000,Shah
Afam
TeJefon:03-55447457/7459,Faks:03-55135068
OlehNorakmahMatYoub
norakrnanebhorian.com.my
ETALINGJAYA:Sul-tanSelangor,SultanSharafuddinIdrisShahsekali
lagimengingat-
kankerajaan
Selangorsupa-
ya
tidakterus
mempolitfk-
kanisuairdemi
kepenti-
nganrakyatdanpemba-ngunannegeriitu.Bagindatidakmahu
Sela-
ngorberdepandengankrisisairyangbolehmenjejaskannamabaiknyasebagainege-rimajudisebabkanpelaburberpindahketempatlain."Walaupunadasesete-ngahpihakberanggapanma-salahairadalahremeh,betamemandangseriuskeranakitaakanberdepandenganmasalahyangbolehmenje-
TARIKH:0
9
MAY2012
jaskankehidupandanpem-bangunannegara,"titah
ba-
gindamerasmikanProgramOutreachInstitutGeologiMalaysia(IGM)dan
Persi-
danganAirBawahTanahbertemakan-
What,Why,WhereandHow?,
disini,se-malam.Turuthadir,
Presi-
denIGM,
Datuk
Yunus
Abd
Razak.ProgramOutreachIGM
2012-2013
yangmenampilkanartis,MayaKarinsebagaiju-rucakapbertujuanmemberikesedarankepadamasyara-katperananahligeologida-lampembangunannegarase-kaligusmenjadikansubjekgeologimudahdifahami.Sehubunganitu,bagindamahupihakberkaitanmem-pelajaridanmelihatnegaramajusepertiDenmarkdanNorway,yangmembangun-kandanmenggunakansum-berairbawahtanahsebagaisatupuncaair
bagi
meme-nuhikeperluanharianpen-
duduknya,
Titahbaginda,airbawahtanahkayadenganmineralberfaedahselainbolehterusdigunakanditapak,yangmanaiadiekstrak
dengan
rawatanminimum,
sekali
gusmenjimatkankossertabekalannyastabiIkerana
ti-
dakterlaludipengaruhiper-ubahancuacadan
musim,
Bagindabagaimanapunmengingatkansupayapeng-gunaandanpenerokaansumberairitudilakukanse-caraberhati-hatidanbelajardaripadakesilapansertake-jayaannegaralaindalammenguruskannya,
 
BERITAHARlAN
TARIKH:
09HA'(
2012
Usahraguifatwa:Hasan
Keputusanharamsertaiperhimpunanbukansekelipmata
OJehNazuraNgah
f\'~
S
UALALUMPUR:
Keputu-
sanMajIisFatwaKebang-saanmengharamkanumatIslamrnenyertaiperhimpunanataudemonstrasiyangbertujuantidakbaik,
melanggarundang-un-
dangsertamencetuskan
huru-ha-
radankekacauantidakdibuatse-kelipmataatau
sewenang-wenang-
nya.Sebaliknya,bekasPengerusiJa-watankuasa
Tetap
HalEhwalIs-lam,Adat-AdatMelayu,Infrast-rukturdanKemudahanAwamKe-rajaanSelangor,DatukDrHasanMohamedAli,berkataprosesme-ngeluarkansesuatufatwamemer-lukanrujukankitabdanulamaserta
golongan
berilmu."Sebagai
bekas
EXCOSelangor,sayatahusangatapayangdila-kukanolehMuftiSelangor.Saya
tahu
bukanmudahsatu-satufatwanakdikeluarkan,entahberapaki-tab,ulamadirujuk."Fatwatidakdikeluarkan
seke-
lipmataatausebelahmata,prosesitu
saya
faham.Sebabitu,kalaukitaraguifatwa,diMalaysiani,dimanalagitidakadakeraguan.Fat-wamestidibuatsebabkitame-
nongkah
alambaru
dalamkehi-
dupan,"Tidakperluragu,merekayangmengeluarkanfatwamewakilikumpulanmanusiaberilmu,ber-amal,hafazal-Qurandanhadis,takkannakkita
ragui
mereka,"katanyapada
sidang
media,disini,semalam.Ahadlalu,PengerusiMajlisFat-waKebangsaan,ProfEmeritusTanSriDrAbdShukorHussindilaporkanberkata,majlisitume-mandangseriussebahagianma-syarakat,khususnyaumatIslambertindakmerusuhdalamBER-SIH
3.0,
yang
menyebabkan
kero-sakan,kemudaratan,pergaduhandankacau-bilau.Bagaimanapun,MursyidulAmPAS,DatukNikAbdulAzizNikMatmengatakanfatwaitudike-luarkan
denganhanyamengguna-
kansebelahmata.Bekas
Pesuruhjaya
PASSela-
ngor
ituturutmenegaskanfatwaberkenaanperludiwartakan
bagi
memastikan
penguatkuasaan
ter-hadapaktivitiberkenaan.
Beliau
berkata,secara
logiknya
perhimpunanBERSIH
3.0
sudahtersasardaripadamatlamat
sebe-
naruntukmembersihkansistempilihanraya.SementaraituHasanyangjugaPresidenJalur
Tiga
(JATI)mem-failkansamanterhadapNaibPre-sidenPAS,
Datuk
MahfuzOmardanTimbalanPesuruhjayaPASSelangor;KhalidSamadkeranamemfitnahnya.Samanitudifailkan
masing-ma-
singdiMahkamahTinggiKualaLumpurdan
Mahkamah
TinggiShahAlampada
12
Aprillalume-nerusifirma
guaman
KamarulHisham
&
HasnalRezua.
SekretariatAkhbarKerajaanNegeriSelangor,Tingkat·4,BangunanSSAAS,40000,ShahAlamTelefon:03-55447457/7459,Faks:03-55135068
m/s:~

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Azyan Azmi liked this
Eera Zamry liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->