Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
20Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Facilitation Toolbook Wagner_VN

Facilitation Toolbook Wagner_VN

Ratings:
(0)
|Views: 3,051|Likes:
Published by Daisy

More info:

Published by: Daisy on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

 
 
M
C L
C
 
Trang
 
L
i M
 
Đầ
u
 
Ch
ươ
ng 1
 
 V 
 Ề
 
ĐỐ
I THO
 Ạ
I
 
1
 T
 Ạ
I SAO CHÚNG TA C
 Ầ
N
ĐỐ
I THO
 Ạ
I?.......................................................1
ĐỐ
I THO
 Ạ
I LÀ GÌ?..................................................................................3TRANH LU
 Ậ
N & 
ĐỐ
I THO
 Ạ
I........…………………………………………………………… 4S
ự 
khác nhau gi
ữ 
u
Đố 
i tho
i và Tranh lu
n..……………………………….5TH
 Ả
O LU
 Ậ
N GÌ?..................................................................................7CÁC D
 Ạ
NG TRÒ CHUY 
N......................…………………………………………………..7TH
Ế 
NÀO LÀ
Đ
 ÀM PHÁN?.........................................................................9QUY TRÌNH C
 A TRÌNH
ĐỐ
I THO
 Ạ
I...............………………………………………….9S
Ự 
C
NG TÁC..................……………………………………………………………………. 11
Ch
ươ
ng 2
 
NH
Ữ 
NG NGUYÊN T
 Ắ
C C
 Ă
N B
 Ả
N C
 A QUÁ TRÌNH
ĐỐ
I THO
 Ạ
I
 
13
 
Đ
I
 Ề
U PH
I H
I H
P GÌ?.....................................................................13
Đ
I
 Ề
U PH
I VIÊN H
I TH
 Ả
O AI?...........................................................15CÁC GIÁ TR 
VÀ THÁI
ĐỘ
.………………………………………………………………………17
ĐỘ
NG L
Ự 
C CÁC QUI TRÌNH NHÓM........…………………………………………………..18
Đ
I
 Ề
U PH
I VIÊN H
I TH
 Ả
O N
I B
VÀ THUÊ NGOÀI..……………………………..20KHÔNG GIAN
ĐỐ
I THO
 Ạ
I…………………………………………………………………….…20 ÂM NH
 Ạ
C VÀ NH
Ữ 
NG BÀI HÁT…………………………………………………………….… 22S
 Ắ
P X
Ế 
P PHÒNG H
P……………………………………………………………………………. 23
Ế 
T LU
 Ậ
N......……………………………………………………………………………………... 25
Ch
ươ
ng 3
 
 Ỹ 
THU
 Ậ
T KHÔNG GIAN M
Ở 
 
26
 KHÔNG GIAN M
Ở 
GÌ?..........................................................................26 AI CÓ TH
Ể 
S
Ử 
D
NG PH
ƯƠ 
NG PHÁP KHÔNG GIANM
Ở 
?............................26KHI NÀO NÊN VÀ KHÔNG NÊN S
Ử 
D
NG PH
ƯƠ 
NG PHÁP NÀY………………….. 27L
CH S
Ử 
PHÁT TRI
Ể 
N PH
ƯƠ 
NG PHÁP…………………………………………………….. 28
 
M
T QUI TRÌNH KHÔNG GIAN M
Ở 
 
Đ
I
Ể 
N HÌNH S
NH
Ư 
TH
Ế 
NÀO?.............29CH
N
Đ
ÚNG CH
 
ĐỀ
.................…………………………………………………………….31M
T CU
C H
P S
Ử 
D
NG KHÔNG GIAN M
Ở 
S
KÉO DÀI BAO LÂU?...........32 Ví d
ch
ươ
ng trình h
p m
t ngày………………………………………….……..33B
N NGUYÊN T
 Ắ
C, M
T QUI LU
 Ậ
T VÀ M
T L
Ư 
U Ý....................….….….……34M
Ờ 
I KHÁCH........…………………………………………………………………………….….…37T
CH
Ứ 
C KHÔNG GIAN M
Ở 
 
Ở 
 
Đ
 ÂU?.........................................................37GI
Ớ 
I THI
U M
T CU
C H
P KHÔNG GIAN M
Ở 
.……………………………….….…..38Gi
i thi
u s
ự 
ki
n........…………………………………………………………….… 38GHI NH
 Ậ
N THÔNG TIN.................…………………………………………………….…… 41 Ví d
v
 ề
báo cáo ng
ườ
i kh
i x
ướ
ng.....……………………………………..…..41TÍCH H
Ợ 
P CÁC Ý KI
Ế 
N VÀ L
 Ậ
P RA K 
Ế 
HO
 Ạ
CH HÀNH
ĐỘ
NG…….....……….…….41 VÒNG TRÒN
Ế 
T THÚC VÀ PH
 Ả
N H
I..………………………………………………….. 43DANH SÁCH NH
Ữ 
NG VI
C C
 Ầ
N LÀM………………………………………….……………. 43SÁCH VÀ
ĐỊ
 A CH
THAM KH
 Ả
O THÊM……………………………………………………...45
Ch
ươ
ng 4 TH
Ế 
GI
Ớ 
I CÀ PHÊ
 
46
 TH
Ế 
GI
Ớ 
I CÀ PHÊ LÀ GÌ?........................................................................46 AI CÓ TH
Ể 
S
Ử 
D
NG PH
ƯƠ 
NG PHÁP NÀY?................................................48KHI NÀO NÊN VÀ KHÔNG NÊN S
Ử 
D
NG PH
ƯƠ 
NG PHÁP NÀY…………………….48L
CH S
Ử 
PHÁT TRI
Ể 
N PH
ƯƠ 
NG PHÁP…………………………………………………….. 49CÁC NGUYÊN T
 Ắ
C CHO TH
Ế 
GI
Ớ 
I PHÊ …………………….…………..50 Ví d
v
 ề
nh
ữ 
ng câu h
i th
o lu
n. Tuy nhiên n
ế 
u có th
ể 
.....………… 53b
n
đừ 
ng ch
 ầ
n ch
ừ 
phát tri
ể 
n câu h
i c
a riêng mìnhLÀM TH
Ế 
NÀO
ĐỂ 
T
 Ạ
O RA B
 Ầ
U KHÔNG KHÍ CÀ PHÊ……………………..………….55TÔI LÀ
Đ
I
 Ề
U PH
I VIÊN H
I TH
 Ả
O - TÔI NÊN LÀM GÌ?.............................56Tôi là ch
t
a c
a bàn, tôi ph
i làm gì?........................................57H
ƯỚ 
NG D
 Ẫ
N TH
Ự 
C HI
N BU
I CÀ PHÊ.......................................................57NH
Ữ 
NG CÁCH TR 
Ự 
C QUAN HÓA KI
Ế 
N TH
Ứ 
C & HI
Ể 
U BI
Ế 
T TH
 Ấ 
U SU
T..…….59M
T S
SUY NGH
Ĩ
QUAN TR 
NG..………………………………………………………… 60DANH SÁCH VI
C C
 Ầ
N LÀM………………………………………………………….…………61Danh sách vi
c c
 ầ
n làm cho Bu
i cà phê c
a th
ế 
gi
i....................61SÁCH VÀ
ĐỊ
 A CH
THAM KH
 Ả
O THÊM…………………………………………………….. 62

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nam Ha liked this
Anh Tuan liked this
Phiu Ớ Lình liked this
Linh Hương liked this
Ruby Tú Anh liked this
Anh Lê liked this
Duong Nguyen liked this
Teejay52 liked this
Teejay52 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->