Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BenhhocTS_Phan2

BenhhocTS_Phan2

Ratings:
(0)
|Views: 23|Likes:
Published by ThoaiTan Luong

More info:

Published by: ThoaiTan Luong on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
Bïi Quang TÒ88
ViÖn nghiªn cøu nu«i trång thñy s¶n I
BÖnh häc thñy s¶n
PhÇn 2
BÖnh truyÒn nhiÔm cña®éng vËt thñy s¶n
 Biªn so¹n:
TS. Bïi Quang TÒ
N¨m 2006
 
BÖnh häc thñy s¶n- phÇn 289
Ch
− 
¬ng 4
BÖnh virus
§Æc tÝnh chung cña virus:
- KÝch th
− 
íc
virus v« cïng nhá bÐ, tõ hµng chôc ®Õn hµng tr¨m nm, virus cã d¹ng h×nh cÇu,h×nh khèi cã nhiÒu c¹nh g©y bÖnh chñ yÕu ng
− 
êi vµ ®éng vËt: Cóm, quai bÞ, b¹ch cÇu, ®Ëumïa, Reovirus (c¸ tr¾m cá), kÝch th
− 
íc 15-350 nm. Virus d¹ng h×nh que g©y bÖnh ë thùcvËt (®èm thuèc l¸, ®èm khoai t©y), ë c¸ g©y bÖnh viªm bãng h¬i c¸ chÐp, ®èm ®á c¸ chÐpch©u ¢u, nhiÔm khuÈn huyÕt c¸ håi...kÝch thøoc 15-250 nm. Cuèi cïng lµ d¹ng tinh trïng lµd¹ng ®Æc tr
− 
ng cho virus ký sinh trong tÕ bµo vi khuÈn vµ ®
− 
îc gäi lµ trùc khuÈn thÓ(Bacterphage vµ phage) kÝch th
− 
íc 10-225 nm.
Kh«ng cã cÊu t¹o tÕ bµo
Virus cÊu t¹o rÊt ®¬n gi¶n vá lµ protein vµ nh©n lµ acid nucleic.Vá cã nhiÒu capsomer (mçi capsomer gåm nhiÒu ph©n tö protein) nhiÒu capsomer liªn kÕtgäi lµ capside. Capside cÊu tróc xo¾n, cÊu tróc phøc t¹p.
Thµnh phÇn ho¸ häc rÊt ®¬n gi¶n,
tÊt c¶ virus ®Òu lµ Nucleoproteit cã cÊu t¹o chñ yÕu lµprotein vµ acid nucleic. Virus ®
− 
îc chia lµm 2 lo¹i: Virus chøa ADN vµ virus chøa ARN.Virus g©y bÖnh cho thùc vËt ®Òu chØ chøa ARN cßn virus g©y bÖnh cho ng
− 
êi vµ ®éng vËtth× hoÆc chøa ADN hoÆc chøa ARN.
Virus kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n trong m«i tr
− 
êng dinh d
− 
ìng tæng hîp
, ph¶i nu«icÊy chóng trªn c¸c tæ chøc tÕ bµo sèng.
Virus ký sinh néi bµo b¾t buéc
.
Mét sè virus ®éng vËt vµ thùc vËt cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh tinh thÓ
. Tinh thÓ lµ tr¹ng th¸ikh«ng thay ®æi cña virus trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. ChØ cã virus n»m ë tr¹ng th¸i tÜnht¹i (gäi lµ virion) míi cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh tinh thÓ. Virus ®ang ë thêi kú ph¸t triÓn, sinhtr
− 
ëng kh«ng t¹o thµnh tinh thÓ.
Ph©n lo¹i virus g©y bÖnh cho ng
− 
êi vµ ®éng vËt thuû s¶n.
HiÖn nay ng
− 
êi ta c¨n cø vµo mét sè kho¸ ph©n lo¹i, c¨n cø vµo sù liªn quan ho¸ häc cñalíp, dùa trªn tÝnh chÊt cña acid nucleic cã acid Dezoxiribonucleic (ADN) hoÆc acidRibonucleic (ARN) cña nh©n. Ng
− 
êi ta ®· chia virus thµnh 2 nhãm lín: mét nhãm viruschøa ADN gäi t¾t lµ virus - ADN vµ mét nhãm chøa ARN gäi t¾t lµ virus - ARN. G©y bÖnhë ®éng vËt thuû s¶n cã c¶ 2 nhãm virus ADN vµ nhãm virus ARN. Theo Ken Wolf, 1988 ®·tæng kÕt nghiªn cøu 59 virus vµ bÖnh virus ë c¸ cña thÕ giíi, trong ®ã: nu«i cÊy thµnh c«ngvirus tõ 23 bÖnh cña c¸. Theo D.Lightner tæng kÕt ®Õn n¨m 1996 thÕ giíi ®· nghiªn cøu 15bÖnh virus ë t«m he
 Penaeus
. Ngoµi ra cßn nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu bÖnh virus cña cua,nhuyÔn thÓ...B¶ng 11: tæng hîp 1 sè bÖnh virus chñ yÕu cña ®éng vËt thuû s¶n. Nhãm virus ADN cã 5hä:
 Herpesviridae, Iridpviridae, Parvoviridae, Baculoviridae, Nimaviridae
gåm 17 bÖnhvirus. Nhãm virus ARN cã 6 hä:
 Reoviridae, Birnaviridae, Rhabdoviridae, Picornaviridae, Togaviridae, Nodaviridae, Coronaviridae
gåm 14 bÖnh.
 
Bïi Quang TÒ90
B¶ng 11: Danh môc nh÷ng bÖnh virus chñ yÕu ë ®éng vËt thuû s¶nVirus g©y bÖnhSTTTªn bÖnhTªn gièng loµi Acidnh©nkÝch th
− 
íc(nm)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
.
Herpesviridae
 1 BÖnh virus trª s«ng(CCVD-Chamel catfish virus Disease)
 Herpesvirusictaluris
 ADN175-2002BÖnh
 Herpesvirus
c¸ håi
 Herpesvirussalmonis
ADN 1503BÖnh
 Herpesvirus
c¸ håi (OMVOncorhynchus masou virus)
 Herpesvirusoncorhynchus
 ADN 220-2404BÖnh
 Herpesvirus
c¸ chÐp
 Herpesvirus cyprini
ADN5 BÖnh virus d¹ng Herpes cña cua xanh(Herpes like virus Disease-HLV)Virus d¹ng
 Herpes
 ADN
 2.
Iridoviridae
6 BÖnh bµo Lympho cña v
− 
îc
 Iridovirus
 ADN 130-3307 BÖnh
 Iridovirus
c¸ song
 Iridovirus
ADN 150-1708BÖnh
 Iridovirus
t«m:IRDO-Shrimp
 Iridovirus
 
 Iridovirus
 ADN 1369 BÖnh virus diÒm cña hÇu Th¸i B×nhD
− 
¬ng (Oyster verlar virus Disease-OVVD)
 Iridovirus
 ADN
3
.
 Parviviridae
 
10 BÖnh ho¹i quan t¹o m¸u d
− 
íivá cña t«m(IHHN-Infectious Hypodermal andHematopoietic necrosis)
 Parvovirus
 ADN 2211BÖnh
 Parvovirus
gan tuþ t«m(HPV-Hepatopancreatic Parvovirus)
 Parvovirus
 ADN 22-2412 BÖnh virus b¹ch huyÕt cña t«m(LPV-Lymphoidal parvo like virus)Virus d¹ng
 Parvo
 ADN 25-30
4
.
Baculoviridae
 13BÖnh
 Baculovirus
ë t«m he(BP-
 Baculovirus
penaei)
 Baculovirus penaei
cã thÓ Èn (Occlusionbody)ADN55-75x30014 BÖnh ho¹i tuyÕn ruét gi÷a cña t«m(BMN-Baculoviral Midgut glandnecrosis)
 Baculovirus
type Ckh«ng cã thÓ ÈnADN 75x30015 BÖnh
 Baculovirus
ë t«m só(MBV-
 Monodon Baculovirus
)
 Baculovirus
type Acã thÓ ÈnADN 75 x 30016BÖnh hång cÇu nhiÔm
 Baculovirus
 (PHRV-Hemocyte-infecting nonoccluded
 Baculovirus
)Virus d¹ng
 Baculo
 ADN 90 x 640
5. Hä
 Nimaviridae
 
17 BÖnh virus ®èm tr¾ng cña gi¸p x¸c(WSSV-White spot syndrome Virus)
Whispovirus
kh«ng cã thÓ ÈnADN 120 x 275

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->