Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
106Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ဖိတ္ေခၚရင္ကြယ္လိုက္မယ္

ဖိတ္ေခၚရင္ကြယ္လိုက္မယ္

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 362,770 |Likes:
Published by 22chat22

More info:

Published by: 22chat22 on May 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

 
 
ဖတေခၚရငကယလုကမ
ေရး- အမညမသTyped by Milf Hunter
ကေလ ထိ  ု းသည္  ့ တိ  ု က္ေတာ့ မဟု တ္ေက်ာ္ဇင္ လတ္ တစ္က  ပတ္ ၀န္ းက်င္ ကိ  ုေရာရထားကိ  ုေရာ…ဘာမွသိ ပ္ ဂရု မစိ  ု က္…ဘူ တာအတြင္ းစႀကၤန္ေပၚရွ  ိ တန္ းလ်ားေပၚတြင္တီဗီ  ြ ဂိ မ္ းအေသး ေလးႏွင္  ့စိ တ္ ပါ၀င္ စားစြ ာကစားေနမိသည္။ဘူ တာအတြင္ း၌ကုန္ စိ မ္ းသည္၊မုန္ ႔သည္၊ဘူ တာရံ  ု ၀န္ ထမ္ းစသျဖင္  ့လူ မ်ားစြ ာ ရႈ ပ္ရွ က္ခတ္ ကာသြ ားလာေနသည္ကဇင္ လတ္ ယ္အိ တ္ ထဲ မွစီ းကရက္ တစ္ လိ ပ္ ထု တ္ ကာမီ းညွ  ိ ဖြ ာရွ  ိဳက္ရင္ း  ပတ္ ၀န္ းက်င္အေျခအေနကိ  ုစူ းစမ္ းေလ့ လာလိ  ု က္သည္။ေဟာေတြ႕ပါၿပီ…မမႀကီ းတစ္ေယာက္ မွ ာေက်ာ္ဇင္ လတ္ေရွ႕တြင္ ေနၾကာေစ့တစ္ေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ၀ါးစားလွ ်က္ရွ  ိေနသည္။အသားမွ မျဖဴမညိဳျဖစ္သည္ ကလြဲ၍က်န္ တာေတြအားလံ  ု းၾကည္  ့ အဆင္ေျပလွသည္။ဆံ ပင္ ကိ  ု မူၿဖီ းရလြ ယ္ကူေအာင္အတိ  ုညွ ပ္ ထားသည္။သနပ္ခါးေရႀကဲ လိ မ္ း၍ေပါင္ဒါခပ္ ပါးပါးရိ  ု က္ ထားပံ  ု သည္။ရထားကသိ ပ္ မၾကာခင္ မွ ာပင္ဥၾသေပး၍ထြ က္ခြ  ါရန္ျပင္ေသာေၾကာင္  ့ထိ  ု မမႀကီ းႏွင္  ့အတူ ကမန္ းကတန္ းတက္ လိ  ု က္ သည္။ေနကားတျဖည္ းျဖည္ းနိ မ္  ့ဆင္ းလာၿပီ းညအေမွ ာင္ ကားတျဖည္ းျဖည္ းႀကီ းစိ  ု းလာသည္။ရထားကလည္ းတစ္ဘူ တာ၀င္  တစ္ဘူ တာနားျဖင္  ့ေမာင္ းလာသည္ မွ ာမေမာမပန္ းပင္ခရီ းသည္ မ်ားမွ ာလည္ းဆင္ းသည္  ့ လူ မ်ားမွ ာဆင္ းတက္သည္  ့ လူ မ်ားမွ ာ  တက္ေက်ာ္ဇင္ လတ္ ကလည္ းမသိ မသာေနၾကာေစ့ ၀ါးေနေသာမမႀကီ းအနသိ  ု ႔ ကပ္၍ထိ  ုင္ လု  ိ က္ရင္ းအကဲခတ္သလိ  ု တစ္ခ်က္ ၾကည္  ့ လိ  ု က္သည္  “ေမာင္ေလးကဘယ္သြ းမလိ  ု ႔ လဲ”   အမ်ိဳးေတြဆီ ပါ.. မမရယ္…ဒါနဲ ႔အစ္ မေကာဘယ္သြ ားမွ ာလဲ”   မမကၿမိဳင္သာအထိသြ ားမွ ာေလ”   “ေမာင္ းေလးကတစ္ေယာက္ တည္ းလားဟု တ္”   ဒါနဲ ႔အစ္ မလဲ တစ္ေယာက္ တည္ းပဲ လား…အႏၱရယ္ မ်ားလိ  ု က္တာ”   “ေၾသာ္ေမာင္ေလးရယ္ဒီ လိ  ု ပဲ လု ပ္ ကိ  ုင္ းစားေနၾကေနတာပဲေလ”   “ေမာင္ေလးတိ  ု ႔ဘ၀ေတြ မ်ားအပူ ပင္ ကင္ းကင္ းနဲ ႔ေနရပံ  ု ပဲ”   အား…ဟား... အပူ ပင္ ကင္ းဆိ  ုမိဘလု ပ္ စာထိ  ုင္ းစားေနတာကိ  ု း” 
 
 ကၽြန္ေတာကေက်ာင္ းသားေလေျပာသာေျပာရတာမမကစီ းပြ  ါးရွ ာေနတာေျပာရတယ္အရမ္ းလွ တာပဲေနာ္…  ဟဲ ဟဲေမာင္ေလးကေျမွ ာက္ေျပာတတ္သားပဲ…ေရာ့ေနၾကာေစ့ စားေလာေလာဆယ္ေတာ့ေနၾကာေစ့နဲ ႔ေရပဲရွ  ိ တယ္။ေၾသာ္  မမကလည္ းတစ္ ကယ္ေျပာတာ။စားခ်င္ လိ  ု ႔ မဟု တ္ ပါဘူ း။ဤသိ  ု ႔ျဖင္  ့ေက်ာ္ဇင္ လတ္ တိ  ု ႔ စီ းလာေသာရထားသည္တစ္ဘူ တာ၀င္  တစ္ဘူ တာထြက္သူ တိ  ု ႔ႏွ စ္ဦ းကလည္ းစကားေတြေဖာင္ စီေအာင္ လက္ဆံ  ုၾကလွ ်က္…  “ေမာင္ေလးနာမည္ ကဘယ္လိ  ုေခၚလဲ”   “ေက်ာ္ဇင္ လတ္ ပါမမဒါနဲ ႔ မမနာမည္ ကေကာ”   မသီ တာလိ  ု ႔ေခၚတယ္ ကြ  ဲ႕”   လူနဲ ႔နာမည္နဲ ႔လိ  ု က္ တယ္ေနာ္”   “ေမာင္ေလးလဲေခ်ာတာပါပဲ…အရပ္အေမာင္ းနဲ ႔မ်က္ႏွ ာေပါက္ ကေ၀႒ဳေက်ာ္ လိ  ု ပဲ…”   ဟဲ ဟဲမမကၽြန္ေတာ္ လဲအေျမွ ာက္ႀကိဳက္ တယ္ေနာ္”   “ေမာင္ေလးနာထင္ မွ ာပလာစတာကပ္ ထားတာေခါင္ းကိ  ု က္ လိ  ု ႔ လား”   ဟု တ္…မနက္ ကအေစာႀကီ းေရခ်ိဳးလိ  ု က္တာႏွ ာေစးၿပီ းေခါင္ းအံ  ုသလိ  ု လိ  ုျဖစ္ လာလိ  ု ႔”  ခက္သည္ ကရထားကေလာ္ ကယ္ လဲျဖစ္ျပန္မီ းကမရွ  ိ မိ  ု ႔ရထားတြ  ဲတြင္ းျမင္ ကြင္ းက၀ါးတားတားျဖစ္ေနသည္  ့ျပင္ညည္  ့ နက္ လာသည္ မွ ာဆယ္နာရီေက်ာ္ခန္ ႔ရွ  ိသည္။ရထားေပၚသိ  ု ႔အမူ းသမားသံ  ု းဦ းယိ မ္ းထိ  ု းထိ  ု းျဖင္  ့ တက္ လာသည္။ေက်ာ္ဇင္ လတ္  မသီ တာတိ  ု ႔ႏွ စ္ဦ းၾကားသိ  ု ႔အတင္ းထိ  ုင္ခ်လိ  ု က္သည္။သူ တိ  ု ႔ ထံ မွခ်ဥ္ စူ းစူ းအရက္နံ ႔ ကေထာင္ းကနဲ ထလာသည္။မသီ တာမွ ာ ႏွ ာေခါင္ းရွ  ံဳ႕၍ကိ  ုယ္ ကိ  ုႀကံဳ႕လိ  ု က္ရာသူ တိ  ု ႔ ထဲ မွ တစ္ေယာက္ ကဘာလု ပ္ လိ  ု က္သည္ မသိမသီ တာမွအသံ ထြ က္ လာသည္  အိ  ု း…ရွင္ တိ  ု ႔ဘယ္ လိ  ု လု ပ္ တာလဲ…ႏွ မခ်င္ းမစာနာဘူ း”   ခ်စ္ လိ  ု ႔ ပါညီ မေလးရယ္”   ဘာခ်စ္ တာလဲ…ပါးကြ  ဲခ်င္ လိ  ု ႔ လား”   ပါးကြ  ဲ မခင္နင္  ့ေစာက္ ဖု တ္ ကြ  ဲသြ ားမယ္ဘာမွ တ္ လဲ”   “ေဟ့ လူေတြခင္ဗ်ားတိ  ု ႔ လြန္ လာၿပီေနာ္”   လြန္ေတာ့ဘာလု ပ္ခ်င္ လဲ”  ဒါလု ပ္ခ်င္ တယ္…ဖံ  ု းဒိ  ုင္ း…ခြ ပ္…ခြ ပ္ေအာင္ မယ္ေလးဗ်…အမူ းသမားသံ  ု းေယာက္ မွ ာရထားမထြ က္ မီရထားေပၚမွ  ကမန္ းကတန္ းဆင္ းေျပးသြ ားၾကသည္။မသီ တာမွ ာတသိ မ္  ့သိ မ္  ့ရွဳိ က္ငိ  ု လွ ်က္ရွ  ိသည္။ေက်ာ္ဇင္ လတ္ ကမသီ တာပခံ  ု းႏုႏုအား ဆြ  ဲ ဖက္လွ ်က္ေက်ာျပင္ ကေလးကိ  ုအသာအယာပြ တ္ ကာေခ်ာ့ေမာ့ရွ ာသည္  တိ တ္ ပါမမရယ္ဟိ  ု လူေတြဆင္ းသြ ားပါၿပီ”   ဟင္  ့ ဟင္  ့…မမရာေမာင္ေလးရွ  ိေနသေရြ႕မွ  ဲ ႔ တစ္ေပါက္ မစြန္ းေစရဘူ းသိ လား”   “ေျပာရင္ းဆိ  ုရင္ းေက်ာ္ဇင္ လတ္၏လက္ မ်ားကမသိ မသာနဲ ႔အကႌ ်ေပၚကႏိ  ု ႔ ကိ  ုဆု ပ္ ကိ  ုင္ေနသည္။မသီ တာကမူ  မသိသလိ  ုႏွင္  ့ေကာ့ေပးေနသေယာင္” 
 
 အားကိ  ု းပါတယ္ေမာင္ေလးရာ…ေမာင္ေလးကိ  ုအရမ္ းခင္သြ ားၿပီသိ လားဟုရမၼ က္ ပါပါျဖင္  ့ေျပာလိ  ု က္သည္ ေမာင္ေလးကေတာ့မမကိ  ုအရမ္ းခ်စ္သြ ားၿပီဗ်ာ”   ဟယ္…ရွ က္ စရာႀကီ း”   မရွ က္ ပါနဲ ႔ မမရာ…ရထားမထြ က္ခင္ ကတည္ းကမမကိ  ု စိ တ္ ထဲကႀကိ တ္ၿပီ း(ခ်ခ်င္) ခ်စ္ေနတာ”   အိ  ု း…အဲဒီ လိ  ုအခြင္  ့အေရးယူ တာကေတာ့ေကာင္ းေသးလား”   မမဒီ လိ  ု ထင္ရင္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္အရမ္ း၀မ္ းသာသြ ားၿပီဗ်ာ”   ကဲ…ကဲေရႊ စိ တ္ေတာ္မညိဳပါနဲ ႔ဒီ ကအၾကည္ စားပါ…ယံ  ု ပါတယ္ရွင္…”   ဟာ…၀မ္ းသာလိ  ု က္ တာ”   ဟင္ဘယ္သူ ကခ်စ္ တယ္ေျပာေသးလိ  ု ႔ လဲ”   ဟာဗ်ာ…မမဒါဆိ  ုကၽြန္ေတာၾကမ္ းမွ ာေနာ္”  ေျပာရင္ းဆိ  ုရင္ းေက်ာ္ဇင္ လတ္ ကမသီ တာရင္သားမိ  ု ႔ မိ  ု ႔ ကိ  ုအကႌ ်ေပၚမွၾကမ္ းတမ္ းစြ ာဆု ပ္ ကိ  ုင္ရင္ းပါးျပင္ ကိ  ု တစ္ခ်က္ နမ္ းလိ  ု က္သည္  “ေမာင္ေလးရယ္…အဲဒီ လိ  ု မလု ပ္ ပါနဲ ႔ရထားေပၚႀကီ းမွ ာလူေတြနဲ ႔ေလ”   အိ  ု မမကလဲဒီေလာက္ေမွ ာင္ေနတာကိ  ု”   ဟင္ း…မင္ းကလဲေျပာေလကဲေလပါလားကြ ာ”   မကဲ ပါဘူ းမမရယ္ၿမိဳင္သာေရာက္ရင္မမနဲ ႔ ကၽြန္ေတာ္ လမ္ းခြ  ဲရမွ ာ…ဒါနဲ ႔ မမကၿမိဳင္သာကေနဆက္သြ ားမွ ာလား”   အင္ း…ဟိ  ုဘက္ၿမိဳ႕ေလးကိ  ုၿမိဳင္သာကေနကားစီ းရမွ ာေလ”   ဟာ…ၿမိဳင္သာကိ  ုညႀကီ းဆယ္  ့ႏွ စ္ တစ္ခ်က္ေလာက္ေရာက္သြ ားမွ ာပဲ”   ခါတိ  ုင္ းလဲဒီ လိ  ု ပဲသြ ားေနၾကပါ…တည္ းခိ  ုခန္ းမွ ာအိ ပ္ၿပီ းမနက္ခုႏွ စ္နာရီ ကားနဲ ႔ဆက္သြ ားတယ္ေလ”  သီ တာမွ ာေက်ာ္ဇင္ လတ္၏အေမးအားျပန္ေျဖရင္ းအေတြ းနယ္ခ်ဲ႕ေနမိသည္။သီ တာအခု လိ  ုကုန္ေရာင္ းကုန္ ၀ယ္ ဘ၀တြင္ေက်ာ္ဇင္ လတ္လိ  ုသူငယ္ႏွ ပ္ စားေလးေတြေရာရွ စ္ စပ္ ကဂ်င္ လည္သည္  ့ လူေတြ ပါလူ မ်ိဳးစံ  ုဆက္ဆံေပါင္ းသင္ းဘူ း၏။ ေပါင္ းသင္ းရသည္ မွ ာတစ္ခါတစ္ရံခႏၶ ာကိ  ု ယ္ကိ  ု ပါသူ မစိ တ္ ပါလွ ်င္ေပးပစ္သည္။စိ တ္ မပါလွ ်င္ေတာ့ဆိ  ု းေဆာရီ းဟု ပင္ေျပာ  လိ  ု က္ခ်င္သည္။ယခုဒီေက်ာ္ဇင္ လတ္အားခုနကသူ မႏိ  ု ႔အံ  ုေတြ ကိ  ုအကႌ ်ေပၚမွ ာမသိ မသာကိ  ုင္ခဲ  ့ေသာ္ လည္ းမသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရသည္။ရထားေပၚမိ  ု ႔ တြင္သာဆက္ၿပီ းခြင္  ့ျပဳလိ  ု က္ လွ ်င္ဒီ ထက္ ပိ  ုၾကမ္ းလာမည္ စိ  ု း၏။  မမ…ကၽြန္ေတာ္ေမးေနတာၾကားလား”   ဟင္…ဟင္…ဘာေမးတာလဲ”   ကၽြန္ေတာ္ လည္ းမနက္ခင္ းဆက္သြ ားစရာရွ  ိ တာၿမိဳင္သာမွ ာညႀကီ းသန္ းေခါင္ေရာက္ မွ ာဆိ  ုေတာ့မမနဲ ႔ လိ  ု က္အိ ပ္ခ်င္  လိ  ု ႔”   မင္ းနာေနအံ  ု းမယ္သိ လား”   စိ တ္ မခ်လိ  ု ႔ ပါမမရယ္” 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->