Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informator 113

Informator 113

Ratings:
(0)
|Views: 39|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2012

pdf

text

original

 
Informator 
ingyenes példánybesplatan primerak
 A Magyarkanizsai Vöröskereszt havi közlönye • Mesečni informator Crvenog krsta Kanjiža
broj 113. godina XI - nov/dec 2010.XI. évfolyam - 2010. nov/dec, 113. szám
ISSN 1820-6786
 
Informator 
A Vöröskereszt leendő szék
-házának fölújítási munkálata-iról már többször olvashattak„Építkezünk”, „Tatarozunk”cím alatt. Immár arról szólhat
az írás, megtörtént a kulcsok át
-adása. A munkálatok zöme be-
fejeződött, így december 5-én,a ataljaink alkalmi műsorávalinduló ünnepségen,
Nyilas Mi-hály
polgármester úr a kulcsokátadásával a Vöröskereszt ren-
delkezésére bocsátotta a fölújí
-
tott épületét. Mindig is bíztunkbenne, hogy egyszer csak meg
-
oldódik szervezetünk székházá
-nak gondja, most abban bízunk,
hogy az új épület nyújtotta le
-
hetőségek és biztonság, újabberedményes időszakot nyit a Vö
-
röskereszt magyarkanizsai szer
-
vezetének feladatvállalásában.December 21-én a Vöröskeresztbeis eljött a Télapó. A szabadkai Gyer
-
mekszínház előadására meghívtukaz aktív véradóink és az aktivistáink2003-ban és azután született gyerme
-
keit. Minden településről külön busztindítottunk a gyerekek és kísérőik ré
-
szére. Az előadás Magyarkanizsán volta színházteremben. A műsor után aTélapó meghallgatta a kicsik versikéit,énekeit, majd településenként szólítvaőket, szétosztotta a nekik szánt újévicsomagokat. A 181 kisgyermek aján
-
dékát az Önkormányzat hozzájárulásamellett a Vöröskereszt saját eszközeibőlbiztosította, míg a Fénybárka 31 véden
-
cének a csomagja a Nemzetközi Vörös
-
kereszt támogatásának köszönhető. A
2010-ben született 24 picinek, aktivis-
táink házhoz vitték a meglepetést.Erről a napról az idén is megemlékeztünk. Összesen68 baba, illetve gyermekcsomagot készítettünk a legjob
-
ban rászoruló kisgyermekes családoknak. Takaró vagykabát, pelenka, törlőkendő, betét, szappan, gyermekruha,
valamint 3,3 kg mosópor került a csomagokba. Horgoson
28, Martonoson 10, Magyarkanizsán 10, Adorjánon 10,Völgyesen 2, Oromon 8 családnak sikerült örömet szerez
-
nünk. A rászorulók névsorának összeállításában sokat se
-
gítettek a gyermekrendelők nővérei és aktivistáink.A kellékeket saját eszközeinkből és tartalékainkból,valamint a magyarkanizsai, horgosi, martonosi és ador
-
 jáni helyi közösségek adományaiból tudtuk biztosítani.
Köszönjük!
KulcsátadásTélapóvárás
Nemzetközi gyermeknap
Proteklih meseci smo vas
već obaveštavali o toku radova
na objektu koji je bio namenjen
za novo sedište Crvenog krstaopštine. Veći deo radova prveetape je završen, te je 5. decem
-bra, na dan volontera, gospodin
gradonačelnik predao ključeveobjekta predsedniku Crvenog
krsta. Nadamo se da je pitanje
sedišta ove humanitarne organi
-
zacije ovim rešen za duži period.Kako je nada, da ćemo jednom
imati zaista prikladne prostorije
za rad, uvek živela u nama, sadase nadamo, da će nove prostornemogućnosti i sigurnost prostorapružiti priliku za još kvalitetniji
rad u narednom periodu.
Uvod u svečanost povodompredaje su pružili omladinciCrvenog krsta, koji su u sklopusvog programa tumačili osnovne
principe i zadatke organizacije.
Dobili smo ključeve
 novog sedišta
folytatás a 2. oldalonSekretar Crvenog krsta Vojvodine, Sinjka Somer
  n  a  s   t  a  v  a   k  n  a  s   t  r .   b  r .   2
 
A tartományi Vöröskeresztnovember 25-én és 26-án Nagy
-
kikindán tartotta őszi tanács
-
kozását. A községi szervezetektitkárai a folyó gondok mellettmegbeszélték a 2011-es évre vo
-
natkozó munka- és pénzügyiterveiket. Számba vették a lehe
-
tőségeket és elvárásokat, a mun
-
kában felmerülő nehézségeket is.
Külön beszámolót hallottunk
a králjevói földrengés sújtotta te
-rületnek a Szerbiai Vöröskereszt
részéről (a kötelező tartalék
-
alapból) történt megsegítéséről.Több millió dinár értékű élelmet(főleg konzerveket), ágyneműt,
vastag fóliát biztosítottak az arrarászorultaknak. Szó volt a szer-
vezet újbóli bejegyzésében fel
-
merülő bonyodalmakról, a 2011-es évben megvalósításra kerülőIPA programról. A tartományi
Vöröskereszt, mint társszerve-
zet részt vesz a tartomány ka
-
tasztrófavédelmével foglalkozóintézmények határon átnyúló(Magyarország, Románia, Szer
-
bia) programjában. Főleg az ár
-víz, belvíz okozta katasztrófák
és károk megelőzésére, szanálá
-
sára fektetik a fő hangsúlyt. Atartományi Vöröskereszt közsé
-
günket is a program résztvevőiközé sorolta.A népkonyhák működteté
-
séről is szó volt, valamint a sza
-
bálysértési törvény alkalmazá
-sáról is – ami a bíróság által ki-
rótt bírságot engedélyezi huma
-
nitárius célok felhasználására(egyes Vöröskereszt szervezetekmár évek óta ebből a forrásból jelentős eszközökhöz jutnak éssok esetben a szociális tevékeny
-
séget tudják növelni vele)
Krajem novembra je u Ki-
kindi održano dvodnevno sa
-
vetovanje sekretara opštinskihorganizacija Crvenog krsta. Raz
-matrana su pitanja o radu orga-
nizacije, zajedničkim brigamai narednim zadacima. Gorućiproblem je osiromašenje stanov
-
ništva i nezaposlenost. Sve je veći
broj ljudi u potrebi, a materijalne
mogućnosti da se pomogne, sveoskudniji. Sve je veća potražnja
za usluge narodnih kuhinja. Ta-
kođe, pored redovnih zaduženja(dobrovoljno davalaštvo krvi,
zdravstveno preventivna delat-
nost i dr.) za očekivati je i pojavu
drugih obaveza vezanih za van-
redne događaje.
Data je posebna informacija
o pruženoj pomoći kraljevčani
-ma nastradalim od zemljotresa,
od strane Crvenog krsta Srbije.
Podeljeno je namirnica i drugih
potrepština u vrednosti od višemiliona dinara. Govorilo se i o
problemima o ponovnoj registra-
ciji organizacije, te sprovođenju
IPA programa.
Crveni krst Vojvodine uče
-stvuje u delatnostima odgovora
na katastrofu širih razmera (Ma
-
đarska, Rumunija, Srbija), pogo
-tovo na planu sanacije posledica
poplava od izliva i unutrašnjihvoda. U program je uključena inaša organizacija.
Titkárok tanácskozásaSastanak sekretara u Kinindi
Za ovu priliku smo pripre-
mili i podelili 68 bebi i dečjihpaketa (kaputić ili pokrivač, pe
-
lene, ulošci, sapun, dečja odeća iprašak za pranje). U pronalaže
-nju porodica sa decom u stanju
potrebe su pored naših aktivistapuno pomogle i patronažne se
-
stre doma zdravlja. U obezbeđe
-nju poklona pored sopstvenihsredstava smo koristili i dona-
ciju mesnih zajednica Kanjiže,Horgoša, Martonoša i Adorjana.
Hvala!
Svetski dan deteta – XI. 20.
...nastavak
Gospodin gradonačelnik se
u svom govoru izvinio crveno-
krstašima na neprijatnostimakoje je nosilo sa sobom nereše
-
no pitanje sedišta. Naglasio je
da se radi o organizaciji koja je
i te kako značajna za zajednicu,koja svojom delatnošću doprino
-
si rešavanju mnogih problema uopštini. U sklopu investicija pro
-
teklog perioda u opštini, ovom
investicijom je napokon dobio vi-dan znak priznanja predan radvolontera i zaposlenih. Ulaganje
 je ocenio kao rezultat široke sa
-
radnje. Objekat je u vlasništvuopštine koja ju je ustupila, NISNaftagas je opštini na konkursu
obezbedio sredstva od 2,1 milion
dinara, što je opština dopunilasa još milion dinara. KeramikaKanjiža Plus je obezbedio svupotrebnu količinu zidnih i pod
-
nih pločica. Sama organizacija,Crveni krst je takođe nansiraladeo troškova, što iz okvira sred
-
stava Međunarodnog Crvenogkrsta, što iz sredstava Crvenogkrsta Vojvodine, odnosno opšti
-
ne. S obzirom da je svečano uru
-
čivanje ključeva pao na Svetski
dan volontera, gospodin
MihaljNjilaš
se zahvalio svim saradni-cima, dobrovoljcima organizaci-
 je, ocenjujući njihov rad veomakorisnim za stanovnike opštine.Predsednik Crvenog krstaopštine, Zoltan Dongo se zahva
-lio svima koji su svojom bilo mo-ralnom, bilo materijalnom po-
moći doprineli rešavanju pitanjasmeštaja organizacije. Izrazio jesvoju nadu, da će ovaj objekat zaduži period obezbediti potreb
-
ne uslove za delovanje Crvenogkrsta opštine, te da je ova prili
-
ka izraz pažnje, brige, pomoći ipoštovanja.Sekretar Crvenog krsta Voj
-vodine, mgr Sinjka Somer se ta-
kođe zahvalila svim donatorima
na ovom izuzetnom doprinosu.
Toplim rečima je pozdravio svevolontere Crvenog krsta Kanji
-
ža, koji i te kako zaslužuju svaku
zahvalnost za svoje zalaganje,
koji ustupajući svoje znanje, vre
-
me, rad i želju da se pomogne, umnogome doprinose činjenici,da je rad Crvenog krsta Kanjižaširoko poznat i priznat.
Nakon programa i prigodnih
govora, gospodin gradonačelnik je predajom ključeva potvrdio
odluku o ustupanju objekta. Pri-
sutni gosti su obišli prostorije,
cenjenim donatorima su preda-
te zahvalnice Crvenog krsta. Izradova školaraca, dostavljenih
na bazi konkursa „Ne budi zavi-
stan!” bila je priređena i prigod
-
na izložba.
Dobili smo ključeve novog sedišta
Nyilas Mihály úr is errőlszólt ünnepi beszédében, ami
-
kor elnézést kért a sokéves mu
-
lasztásért, a hányattatásért, amitaz elmúlt időszakban a Vöröske
-resztnek el kellett viselnie a ren-
dezetlen helyiséggondok miatt.Hiszen, olyan szervezetről vanszó, amelynek munkája gye
-
lemre méltó és fölöttébb hasznosa közösség számára. Minden te
-rületen kimagasló, szakmailag
magas szintű aktivitást folytat aközség Vöröskereszt szervezete,így a községben végzett beru
-házások sorában ezzel a beruhá-
zással, végre ez a tevékenység isméltó elismerést kapott. Nyilasúr a munkálatokat széles körűösszefogás eredményeként érté
-
kelte. Hiszen, az önkormányzattulajdonában lévő épület tata
-
rozásához, a Kőolajipari vállalat
2,1 millió dinárt bocsátott pá-
lyázat útján a község rendelke
-
zésre, a költségek lefedéséheza község további egy millióval járult hozzá, a magyarkanizsaicsempegyár, a Kanjiža KeramikaPlus a szükséges burkolócsem
-
pét adományozta. A munkálatokapróbb költségeinek fedezéséhez
hozzájárult a Nemzetközi, a Vaj-
dasági és községi Vöröskeresztis. Abbéli reményének is hangotadott, hogy az elkövetkező idő
-szakban újabb eszközökkel, a
melléképületek felújítása által a
raktárgondokat is sikerül meg-
oldani. A polgármester úr beszé
-
dében kitért a nap jelentőségéreis. Tekintettel arra, hogy XII. 5-eaz önkéntesek világnapja, a szer
-
vezet munkájának értékelése
mellett köszönetet mondott a
Vöröskereszt önkénteseinek isazért az áldozatkész munkáért,amit az elmúlt időszakban vé
-
geztek a község, a község polgá
-
rainak érdekében.
Dongó Zoltán
, a községi Vö
-röskereszt elnöke azoknak mon-dott köszönetet, akik akár erköl-
csi, akár anyagi támogatásukkallehetővé tették, hogy a szervezetúj székházhoz jusson, remélhe
-
tőleg hosszú távon biztosítva atevékenység eredményes foly
-
tatását. Értékelése szerint, ez azépület az odagyelés, a törődés,a segíteni akarás és a megbecsü
-
lés ékes példája.
Sinjka Somer
, a Vajdasági
Vöröskereszt titkárasszonya isköszönetét fejezte ki az adomá
-
nyozóknak, majd meleg sza
-vakkal mondott köszönetet a
Vöröskereszt önkénteseinek, el
-
sősorban a Magyarkanizsa köz
-
ségieknek. Kiemelte, hogy sza
-badidejük, tudásuk, munkájuk,
képességeik, segítő szándékukönkéntes alapon való társításá
-
val nagyban hozzájárultak ah
-
hoz, hogy a Vöröskereszt Ma
-
gyarkanizsa községi szerveze
-
tének eredményei széles körbenismertek és elismertek.Az épület kulcsainak átadá
-
sát követően a meghívott ven
-
dégek és a vöröskeresztesekmegtekintették az épületet, atámogatók átvehették a Vörös
-
kereszt alkalmi köszönőlevelét.
Erre az alkalomra, a novemberi
„Ne légy függő!” pályázatra be
-
érkezett munkákból, gyelemreméltó kis kiállítás is készült.
Kulcsátadás
/folytatás/
 
Deda mraz je 21. decembra
„posetio” i Crveni krst. Na pred
-
stavu Dečjeg pozorišta Subotica
smo pozvali decu aktivnih da-
valaca rođenih 2003. i kasnije.Kako se predstava održavala ukanjiškom pozorištu, organizo
-vali smo prevoz iz svih naselja.Deda mraz je na kraju predsta-
ve saslušao pesmice i recitacije
dece te im je podelio pakete. Po-klone za decu do godinu dana
starosti smo već ranije dostavilikućama. Pakete za 181 dece smo
pripremili sopstvenim sred-stvima dopunjenih donacijom
opštinske samouprave, dok jeza 31 štićenika Svetlosne barkepakete obezbedio MeđunarodniCrveni krst.
Doček Deda mraza
Szervezetünk már közel kétévtizede emlékezik meg erről afontos dátumról. Elsősorban föl
-
világosító tevékenységgel, amiazért fontos, mert a betegséggyógyíthatatlan – az előidézőHIV vírus ellen nincs védőoltás.A fertőzés után sokszor többéveslappangási időszak következik,gyakran szinte tünetmentesen,vagy nem jellegzetes tünetekkel,így a fertőzött személy a kóroko
-zót, ami a testnedvekkel terjed,továbbadhatja.
1. A fertőzések túlnyomótöbbsége a védekezés nélküli
nemi kapcsolatokkal terjed.
2. Vér útján, a drogokat vé
-
násan élvezők terjesztik egy
-
más között a fertőzött tű által.Transzfúzió (véradás) útján
nemterjed
, a vér levételekor ugyan
-
is, egyszeri használatra szánt
eszközökkel dolgoznak, a levett
vért pedig a felhasználása előtt
szigorúan, kivétel nélkül
tesz-
telik (laboratóriumi vizsgálatok
-nak vetik alá).
3. A fertőzött anya terhességealatt a magzat is fertőződhet, dea fertőzés átvihető szoptatással
is. Hivatalos statisztikai adatok
szerint, ilyen módon fertőződöttkisbaba tavaly kettő születetttartományunkban.Más úton (a mindennapi élet
-ben)
nem terjed
.Ezek az ismeretek fontosak
a atalok számára, ezért szerve
-
zünk minden évben előadásokata középiskolák I., valamint az ál
-
talános iskolák 7. és 8. osztályos
tanulói számára. A foglalkozáso-kon bemutatásra kerül a Szerbi-
ai Vöröskereszt által készített, atémát feldolgozó „A szégyenlősú” c. kislm. A fertőzés terjedé
-
séről, a fertőzés megelőzésénekleghatékonyabb módjairól, minta tartós párkapcsolat és az óv
-szer használata, a Vöröskeresztkortársoktatói tartanak ismer-
tetőt. A kortársoktatók ilyenkorminden hallgatónak adnak egy-egy óvszert (hogy megismerjékazt), emellett a témához kapcso
-lódó fontos tudnivalókat tartal-mazó szórólapot is.Kortársoktatóink –
ÁrokÁkos
,
Bajus Zolna
,
Bajus Pet-ra
,
Ladányi Anrietta
és
FarkasKrisztián
– több mint 200 a
-talnak adták át ezeket a fontos
ismereteket a magyarkanizsaiközépiskola nyolc első osztályá
-
ban, a Bolyai tehetséggondozó
gimnázium tóthfalusi tagoza-tán, valamint a Demokrata pártifjúsága által szervezett ismeret-
terjesztő előadáson.Az elemi iskolák 7. és 8. osz
-
tályosai részére tartott, összesen26 előadás kivitelezésébe bekap
-
csolódtak még
Kabók Dániel
,
Dukai Attila
és
Slepčević Igor
 
atal aktivisták is. A közel 600
diák felvilágosításához plaká-
tokat, szórólapokat és óvszert is
biztosítottunk.
A 8. osztályosok gyelmétfelhívtuk még a nemi úton ter
-
 jedő más betegségekre, továbbáaz emberkereskedelem veszé
-
lyeire is.
Az AIDS elleni küzdelemvilágnapja – december 1.
Trafcking
– angol nyelvű gyűjtőfogalom a szexuális kihasz
-
nálás-, kényszermunka-, hamis örökbefogadás-, kényszerházas
-
ság-, bűnözésre, kéregetésre való kényszerítés céljából folyta
-
tott emberkereskedelemre, továbbá a szervkereskedelemre és acsecsemőkereskedelemre.Mindenek előtt fontos tudni, hogy bárki lehet áldozat. Külön ki
-
emeltük az internetnek a atalokat érintő veszélyeit. A közösségi ol
-
dalak tele vannak a atalok legszemélyesebb adataival, amelyek
-
kel durván vissza lehet élni. Napjaink cukros bácsijai, pedoljai, sőta rablók is a chat-en választják ki a magukról minden információtgyanútlanul megosztó áldozataikat. Legyünk elővigyázatosak, és jólgondoljuk át, hogy mely adatainkat osztjuk meg másokkal a világ
-
hálón! Ezzel kapcsolatos szórólapot is adtunk a hallgatóknak, amit afelnőtteknek, testvéreknek is ajánlunk elolvasásra (és megszívlelésre)!
Ovaj značajni datum obele
-
žavamo već skoro dve decenijepretežno prosvećivanjem, što jeod izuzetnog značaja u suzbija
-nju ove zaraze. Bolest je zasad
neizlečiv, a protiv HIV virusavakcina još ne postoji.Kako zarazu u većini slučajevaprati višegodišnji latentni period,bez simptoma ili nekarakteristič
-
nim tegobama, zaražena osoba je inesvesno opasan izvor prenošenjazaraze koja se najčešće širi:
1. Seksualnim opštenjem bez zaštite.
2. Posredstvom krvi. Uživaociopojnih sredstava intravenozno širezarazu zaraženom iglom. U prilika
-
ma transfuzije širenje zaraze je sko
-
ro potpuno isključeno. Davaoci krvi
su
potpuno zaštićeni
, oprema zaskidanje krvi je jednokratne upotre-
be. U korist primaoca krvi služi oba
-veza
testiranja krvi
pre primene.
3. Prenos zaraze je moguće samajke na dete u toku trudnoće,ali isto tako i majčinim mlekomtokom dojenja. Službeni statistič
-ki podaci govore o dva ovakva
slučaja u Vojvodini u 2010-oj.
Širenje zaraze drugim putem
u svakidašnjem životu je prak
-
tično isključeno.Ove podatke smatramo izu
-
zetno važnim za mlade. To je
i povod da organizujemo ove
susrete naših vršnjačkih eduka
-
tora sa učenicima prvih razreda
srednje i sedmih i osmih razre-
da osnovne škole. Ovom prili
-
kom prikazujemo kratki lmCrvenog krsta Srbije „Dečkokoji se stideo”. Stožer ovih su
-
sreta je skrenuti pažnju mladihna mogućnost isključenja zara
-ze sigurnim stalnim partner-skim odnosom, odnosno kori-
šćenja zaštitne gumice u toku
seksualnog odnosa. Prilikomsusreta dajemo i kondom, da gamladi upoznaju, ali i posebanmaterijal sa najbitnijim infor-macijama o temi.
Naši mladi saradnici
AkošArok
,
Zolna i Petra Bajus
,
An-rieta Ladanji
i
Kristian Farkaš
 su vodili razgovor sa preko
200 srednjoškolaca, a u radu saosnovcima su im se priključili
i
Daniel Kabok
,
Atila Dukai
 i
Igor Slepčević
. Ovim susre
-
tima je obuhvaćeno skoro 600đaka. Učenicima osmih razre
-da je dat i kratak pregled pol-nih bolesti.
Svetski dan borbe protivAIDS-a – 1. decembar
Posebna je tema, koja je takođe našla svoje mesto u ovim razgo
-
vorima opasnost trgovine ljudima.
Trafcking
- je trgovina ljudskim bićima u svrhu seksualnog isko
-
rišćavanja, prisilnog rada, lažnog usvojenja, prisilnih brakova, primo
-
ravanja na vršenje kriminalnih dela, prisilnog prosjačenja, trgovineorganima, trgovine bebama.Izuzetno se mora naglasiti da svako može postati žrtva. Poseb
-
no smo istakli značaj korišćenja interneta, kao potencijalnu opasnostza mlade. Oni na web stranicama objavljuju svoje lične podatke, ato krije u sebi veliku opasnost zloupotrebe istih. Prilikom planiranjasvojih nedela internet postaje sve više predmet dobijanja podatakakako za pedole, tako i za obijače. Budimo obazrivi i dobro promi
-
slimo, koje ćemo podatke obelodaniti na mestu gde svako može doćido njih! Mladi su i na ovu temu dobili letak kako bi se podsetili, ali istimože biti koristan i za odrasle, roditelje.
November első vasárnapján,Kispiacon is találkoztak az idő
-
sek. A helyi aktivisták köszön
-
tötték a legidősebbeket:
BajtaiMáriát és Andrást
(akik 1956-
ban esküdtek),
Slávik Erzsébetet
(1929) és
Oroszi Andrást
(1935)és további jó egészséget kívántaknekik. Megvendégelésükhöz aHelyi közösség is hozzájárult.
Tóthfaluban, november máso-
dik vasárnapján köszöntötték a faluovisai és iskolásai az időseket a nagyigyekezettel készített műsorukkal.Arra a késő őszi délutánra még anap is kisütött, így igazi napsugarasősz köszöntötte a megjelenteket.
A Vöröskereszt aktivistái
ajándékkal köszöntötték:
VágóMáriát
(90 éves),
Ladócki Ist
-vánt
(83 éves), valamint
BartusErzsébet és Lajos
(58 éves) há
-
zasokat. A vendégeket teával és
kaláccsal kínálták.
Napsugaras ősz
Zadnje priredbe u nizu posvećenih našim starijim građanimasu održane u Malim Pijacama i Totovom Selu prve i druge nedeljenovembra. U sklopu susreta, skromnog programa i druženja predatisu i pokloni Crvenog krsta najstarijim sugrađanima.
Sunčana jesen života

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->