Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
121Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De thi trac nghiem Kinh Te Vi~ Mo

De thi trac nghiem Kinh Te Vi~ Mo

Ratings:

4.88

(1)
|Views: 18,016|Likes:
Published by thaivnm
collected by thaivnm
collected by thaivnm

More info:

Published by: thaivnm on Jun 02, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2011

pdf

text

original

 
ÑEÀ THI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN KINH TEÁ VÓ MOÂ
* ÑEÀ SOÁ 1 :
Caâu 1 : GDP danh nghóa naêm 1997 laø 6000 tyû. GDP danh nghóa naêm 1998laø 6500 tyû. Chæ soá giaù naêm 1997 laø 120. Chæ soá giaù naêm 1998 laø 125. Tyû leätaêng tröôûng naêm 1998 laø :a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10%Caâu 2 : Khi neàn kinh teá ñang coù laïm phaùt cao neân :a. giaûm löôïng cung tieàn, taêng laõi suaát c. a vaø b ñeàuñuùngb. giaûm chi ngaân saùch vaø taêng thueá d. a vaø b ñeàu saiCaâu 3 : Cho bieát tyû leä tieàn maët so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 60%, tyû leä döïtröõ ngaân haøng so vôùi tieàn gôûi ngaân haøng laø 20%. Ngaân haøng trung öôngbaùn ra 5 tyû ñoàng traùi phieáu seõ laøm cho khoái tieàn teä :a. taêng theâm 5 tyû ñoàng c. giaûm bôùt 10 tyû ñoàngb. giaûm bôùt 5 tyû ñoàng d. taêng theâm 10 tyû ñoàngCaâu 4 : Saûn phaåm trung gian vaø saûn phaåm cuoái cuøng khaùc nhau ôû :a. Muïc ñích söû duïngb. Thôøi gian tieâu thuïc. Ñoä beàn trong quaù trình söû duïngd. Caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 5 : Ngaân haøng trung öông coù theå laøm thay ñoåi cung noäi teä baèng caùch :a. Mua hoaëc baùn traùi phieáu chính phuûb. Mua hoaëc baùn ngoaïi teäc. a vaø b ñeàu ñuùngd. a vaø b ñeàu saiCaâu 6 : Thaønh phaàn naøo sau ñaây thuoäc löïc löôïng lao ñoäng :a. hoïc sinh tröôøng trung hoïc chuyeân nghieäpb. ngöôøi noäi trôïc. boä ñoäi xuaát nguõd. sinh vieân naêm cuoáiCaâu 7 : Nhöõng hoaït ñoäng naøo sau ñaây cuûa ngaân haøng trung öông seõ laømtaêng cô sôû tieàn teä ( tieàn maïnh ) :a. baùn ngoaïi teä treân thò tröôøng ngoaïi hoáib. cho caùc ngaân haøng thöông maïi vay
 
c. haï tyû leä döï tröõ baét buoäc ñoái vôùi caùc ngaân haøng thöông maïid. taêng laõi suaát chieát khaáuCaâu 8 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù theå daãn ñeán thaâm huït caùn caân maäudòch ( caùn caân thöông maïi ) cuûa 1 nöôùc :a. ñoàng noäi teä xuoáng giaù so vôùi ngoaïi teäb. söï gia taêng cuûa ñaàu tröïc tieáp nöôùc ngoaøic. thu nhaäp cuûa caùc nöôùc ñoái taùc maäu dòch chuû yeáu taêngd. caû 3 caâu ñeàu saiCaâu 9 : Nhöõng yeáu toá naøo sau ñaây coù aûnh höôûng ñeán toång cung daøi haïn :a. thu nhaäp quoác gia taêngb. xuaát khaåu taêngc. tieàn löông taêngd. ñoåi môùi coâng ngheäCaâu 10 : Nhöõng tröôøng hôïp naøo sau ñaây coù theå taïo ra aùp löïc laïm phaùt :a. caùn caân thanh toaùn thaëng dö trong 1 thôøi gian daøib. giaù cuûa caùc nguyeân lieäu nhaäp khaåu chuû yeáu gia taêng nhieàuc. moät phaàn lôùn caùc thaâm huït ngaân saùch ñöôïc taøi trôï bôûi ngaân haøng trungöôngd. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 11 : GDP thöïc vaø GDP danh nghóa cuûa moät naêm baèng nhau neáu :a. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm tröôùcb. tyû leä laïm phaùt cuûa naêm hieän haønh baèng tyû leä laïm phaùt cuûa naêm goácc. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm tröôùcd. chæ soá giaù cuûa naêm hieän haønh baèng chæ soá giaù cuûa naêm goácCaâu 12 : Neáu ngaân haøng trung öông giaûm tyû leä döï tröõ baét buoäc vaø taêng laõisuaát chieát khaáu thì khoái tieàn teä seõ :a. taêngb. giaûmc. khoâng ñoåid. khoâng theå keát luaänCaâu 13 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghimöùc giaù chung, ñöôøng toång caàu AD dòch chuyeån sang phaûi khi :a. nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu taêngb. chính phuû taêng chi tieâu cho quoác phoøngc. chính phuû caét giaûm caùc khoaûng trôï caáp vaø giaûm thueá 
 
d. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 14 : Treân ñoà thò, truïc ngang ghi saûn löôïng quoác gia, truïc ñöùng ghimöùc giaù chung, ñöôøng toång cung AS dòch chuyeån khi :a. möùc giaù chung thay ñoåib. chính phuû thay ñoåi caùc khoaûng chi ngaân saùchc. thu nhaäp quoác gia thay ñoåid. coâng ngheä saûn xuaát coù nhöõng thay ñoåi ñaùng keåCaâu 15 : Trong cô cheá tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi hoaøn toaøna. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia thay ñoåi tuyø theo dieãn bieán treân thòtröôøng ngoaïi hoáib. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia taêng khi tyû giaù hoái ñoaùi giaûmc. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia khoâng thay ñoåi, baát luaän dieãn bieán treânthò tröôøng ngoaïi hoáid. döï tröõ ngoaïi teä cuûa quoác gia giaûm khi tyû giaù hoái ñoaùi taêngCaâu 16 : Neáu tyû giaù hoái ñoaùi danh nghóa khoâng thay ñoåi ñaùng keå, toác ñoätaêng giaù trong nöôùc nhanh hôn giaù theá giôùi, söùc caïnh tranh cuûa haøng hoaùtrong nöôùc seõ :a. taêngb. giaûmc. khoâng thay ñoåid. khoâng theå keát luaänCaâu 17 : Khi ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam taêng, neáu caùc yeáu toá khaùckhoâng ñoåi, Vieät Nam seõ :a. thaëng hoaëc giaûm thaâm huït caùn caân thanh toaùnb. taêng xuaát khaåu roøngc. taêng thu nhaäp roøng töø taøi saûn nöôùc ngoaøid. caû 3 caâu ñeàu ñuùngCaâu 18 : Neáu caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, laõi suaát taêng thì saûn löôïng caânbaèng seõ :a. taêngb. giaûmc. khoâng thay ñoåid. khoâng theå thay ñoåi

Activity (121)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Joshua Wright liked this
bi303 liked this
Viet Tran liked this
Phương Nguyễn liked this
Phương Nguyễn liked this
Phan Dang Quan liked this
star_love_6491 liked this
Dac Kha Pham liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->