Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do an Mon Cung Cap Dien

Do an Mon Cung Cap Dien

Ratings:
(0)
|Views: 73|Likes:
Published by vuhatung

More info:

Published by: vuhatung on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
 Trêng ®hbk hµ néiCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namKhoa n¨ng lîng
 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
-----***-----
®å ¸n m«n häc
thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn
Gi¸o viªn híng dÉn :
 
 ThÇy Ng« Hång Quang
 
Hä vµ tªn sinh viªn thùc hiÖn
:
 Tèng ThÞ
§Ò tµi
: ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y §ång håchÝnhx¸cI ) Sè liÖu ban ®Çu:1.t b»ng nhµ m¸y2.t b»ng ph©n xëng3.Nguån ®iÖn :Tr¹m BATG 220/10 c¸ch 5 kmII) néi dung thiÕt kÕ :1)X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n2)ThiÕt kÕ m¹ng cao ¸p nhµ m¸y3)ThiÕt kÕ m¹ng h¹ ¸p ph©n xëng4) c«ng suÊt ph¶n kh¸ng n©ng cao cos
ϕ
III) b¶n vÏ : 2 b¶n vÏ A
o
1)S¬ ®å nguyªn lý m¹ng cao ¸p nhµ n¸y2)S¬ ®å nguyªn lý m¹ng h¹ ¸p ph©n xëng
Ngµy giao ®Ò :Ngµy hoµn thµnh:Gi¸o viªn híng dÉn
 
Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
1
 
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
Môc lôc
Ch¬ng I:
Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y
I)Li nghµnh ng, qui m« vµ n¨ng c cña nghiÖpII)Giíi thu phô t¶i ®n cña tn xÝ nghpIII)Ph¹m vi ®Ò tµiCh¬ng II:
X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n c¸c ph©n xëngvµ toµnxÝ nghiÖp
I)X¸c ®Þnh phô ti tÝnh tn cña px söa ch÷a c¬ khÝII)c ®Þnh phô ti tÝnh tn cña c¸c ph©n xëng kh¸cIII)c ®Þnh n kÝnh vßng tn piIV)Bu ®å x¸c ®Þnh phô tiCh¬ng III:
ThiÕt kÕ m¹ng cao ¸p nhµ m¸y
I)Ph¬ng ¸n cÊp ®iÖn m¹ng cao ¸pII)VÞ t®Æt tr¹m ph©n phèi tng t©mIII)c ®Þnh vÞ trÝ vµ sè lîng , c«ng st c¸c tr¹m BAph©n xëngIV)Png ¸n ®i d©y m¹ng cao ¸pV)VÏ s¬ ®å nguyªn lý m¹ng cao ¸pVI)nh tn ng¾n m¹ch vµ tra c¸c thiÕt bÞ ®· chänCh¬ng IV:
ThiÕt kÕ m¹ng h¹ ¸p ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ 
Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
2
 
§« ¸n m«n häc_ HÖ thèng cung cÊp ®iÖn
I)X¸c ®Þnh phô ti tÝnh tn cña ph©n xëngII)nh tn ng¾n m¹ch h¹ ¸p pn xëngIII)®å nguyªn a m¹ng h¹ ¸p pn xángIV)Chän thiÕt bÞ cho tñ ph©n phèi vµ tñ ®éng lùcCh¬ng V :
Bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng n©ng cao cos
ϕ
 
I)ý nghÜa viÖc bï c«ng st pn kng trong nm¸yII)c bn ph¸p ng cao hÖ ng suÊtIII)N©ng cao hÖ sè cos
ϕ
b»ng ph¬ng ph¸p bï IV)c tht bÞ trong hÖ thèng cung p ®nV)c bíc tn hµnh bï c«ng suÊt
Tèng ThÞ Lý - T§H3 - K43
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Trần Xuân Ngọc liked this
Trần Đăng Hải liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->