Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
50Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FILIPINO - K to 12 BatayangKakayahan_7-10 by Quarter

FILIPINO - K to 12 BatayangKakayahan_7-10 by Quarter

Ratings: (0)|Views: 5,935|Likes:
Published by buenaventura_f_a

More info:

Published by: buenaventura_f_a on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

 
K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)
Pamantayang Pangnilalaman Baitang 7Baitang 8Baitang 9Baitang 1Pag-unawa sa Napakinggan 
Natutukoy ang kaangkupan ngginamit na tono, antala, haba, at,diin sa napakinggang diskurso attekstoNaisasaayos ang mga ideya oimpormasyon mula sa narinig nateksto o diskursoNatutukoy ang mga di lohikal napahayag, mga kaalamang walangbatayan, at pasaring sa loob ngpinakikinggang tekstoNaibibigay ang buod ng akdangnapakingganMalay sa konteksto ngpinakikinggan ayon sa lugar,kausap, at paksaMuling nasasabi o naisusulat sasariling pamamaraan ang mganapakinggang pahayag, mensahe attekstoNakabubuo ng kritikal napaghuhusga sa mga napakingganMay mataas na antas ngbokabularyo para maunawaan angdiskurso at tekstong pinakingganNakapagbibigay-tuon sa sinasabing nagsasalita sa pamamagitan ngmga di-pasalitang palatandaanMapalawak at mapayaman angsariling interes sa pakikinig sa mgatekstong na nangangailangan ngmas mataas na antas ng pag-unawaNabibigyang-puna angkaangkupan ng istilo sapagkakabuo ng akda batay sanapakinggang ulatNakalilikom ng mahahalagangimpormasyon mula sa media(radyo, telebisyon, pahayagan atiba pa)Nagpapamalas ng kakayahangsuriin ang teksto o diskursongnapakingganMay sapat na bokabularyo paramaunawaan ang diskurso attekstong pinakingganMuling nasasabi o naisusulat sasariling pamamaraan ang mganapakinggang pahayag, mensaheat tekstoNakasusuri ng de-kahon atprogresibong katwiran.Mulat sa mga umuusbong nasimbolismo sa kaniyang paligidNagpapamalas ng kakayahangmaunawaan ang teksto odiskursong napakingganNaisasaayos ang mga ideya oimpormasyong napakingganNakapagtatala ng mahahalagangimpormasyon mula sanapakinggang diskurso o tekstoNakapagbibigay ng sariling kuro-kuro, pananaw, kontradiksyon osaloobin sa narinigNakapagpapatunay sa mgapagkiling at sariling interes ngnagsasalita
   B  a   t  a  y  a  n  g   K  a   k  a  y  a   h  a  n   B  a   t  a  y  a  n  g   K  a   k  a  y  a   h  a  n    P  a  g  g  a  n  a  p
* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012 
 
K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)
Pamantayang Pangnilalaman Baitang 7Baitang 8Baitang 9Baitang 1Pag-unawa sa Napakinggan 
Nakapaglalahad ng magkakaugnayat magkakasunod na pangyayaribatay sa teksto o dsikursongpinakingganNakabubuo ng sariling pananawtungkol sa isang napapanahong isyubatay sa napakinggangimpormasyon, ideya o mensaheNasusuri ang bigat ng argumento,at halaga ng kaisipan na inilahadng bawat panig sa balagtasanNakabubuo ng mga tanong namakatutulong sa pag-intindi ngmensahe ng napanuod,napakinggan o nabasangimpormasyonNakapaghahambing angkatotohanan sa mga hinuha,opinyon at personal nainterpretasyon ng nagsasalita atnakikinigNailalahad ang pananaw tungkolsa pagkakaiba at pagkakatulad ngmga maikling kuwentong AsyanoNahihinuha sa kalalabasan ng mgapangyayari sa diskurso o tekstongnapakingganNapag-iiba-iba ang sarilinginterpretasyon kung bakit ang mgasuliranin ay ipinararanas ng mgamanunulat sa tauhang binuhay nilasa kanilang akda batay sanapakingganNakapagpapasya kung alingpaliwanag ng mga pangyayari angdapat o hindi dapat paniwalaanMuling nasasabi o naisusulat sasariling pamamaraan ang mganapakinggang pahayag, mensahe attekstoNakasusunod nang wasto sa mgapanuto o tagubiling pinakingganNaipagkukumpara ang dalawa ohigit pang akda ayon sa kawastuhanat kahusayan ng paggawaNakasasagot nang wasto sa mgtanong tungkol sa mg detalye ngteksto o diskursong pinakingganNaihahambing ang sariling saloobinsa saloobin ng nagsasalita
   P  a  m  a  n   t  a  y  a  n  s  a 
* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012 
 
K TO 12 FILIPINO (BAITANG 7-10)
Pamantayang Pangnilalaman Baitang 7Baitang 8Baitang 9Baitang 1Pag-unawa sa Napakinggan 
Naiuugnay ang pinapaksa ngnagasasalita sa sariling mgakaranasanNakabubuo ng mahahalagang puntosa napakinggang impormasyon,ideya o mensaheNalalagom ang napakinggangimpormasyon sa sarilingpamamaraan
Pagsasalita 
Nakabubuo ng mga pangungusapna naglalarawan, nagsasalaysay,naglalahad at nangangatwiranMay kakayahang mangatwiran samga napapanahong isyu sa lipunanNailalahad nang pasalita angpananaw, kuro-kuro at damdamintungkol sa isang akdaNaipapahayag nang maganda,malinaw at maayos ang mgaideya, opinyon o datosNagpapahayag ng damdamin,ideya, opinyon at mensahe gamitang malilinaw na pangungusapGumagamit ng mga angkop nasimbolo, imahen at pahiwatig sapananalitaMay sapat na bokabularyo upangmakagamit ng mga angkop nasalita sa pagpapahayag ngopinyon, damdamin at kaisipanSa pagsasalita'y nagpapamalas ngpagtangi sa bayan at sa lokal napanitikanHigit na bihasang nakagagamit ng
epektibo’t mapanghikayat na
pananalitâNakilalahok nang epektibo samalayang talakayanTumutula nang may tamangekspresyonNakikilahok sa balagtasanNakapagbabahagi ng sarilingpananaw tungkol sa kahalagahanng mga pabula at alamatNaipapaliwanag ang halaga ngtagpuan, at nailalahad ang mgakatangian ng bawat tauhan, saepikoNakapag-uulat ng nasaliksik naimpormasyonNakapagpapahayag ng sarilingdamdaminNakapagsasalaysay ng mga pilingbahagi ng epiko
   P  a  m  a  n   t  a  y  a  n  s  a   P  a  g  g  a  n  a  p   B  a   t  a  y  a  n  g   K  a   k  a  y  a   h  a  n   B  a   t  a  y  a  n  g   K  a   k  a  y  a   h  a  n   P  a  m  a  n   t  a  y  a  n  s  a   P  a  g  g  a  n  a  p   P  a  m  a  n   t  a  y  a  n  s  a   P  a  g  g  a  n  a  p
* Dr. Dina Ocampo, LAT Convenor version as of January 31, 2012 

Activity (50)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mariza Fetizanan Jamilla added this note
malapit na po ang ikatlong markahan, bakit wala pa pong learning guide para sa ikatlo at ikaapat na markahan?
Htebilram Valdez liked this
Janet B. Bisco liked this
Gina Nicoloas Hoyohoy added this note
kelan po ba dadating ang learning guides para sa ikatlo at ikaapat na markahan?
Paul Valenzona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->