Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012 - Chuyên đề 01 - Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ

2012 - Chuyên đề 01 - Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ

Ratings: (0)|Views: 182 |Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
B
ỒI DƯỠNG VĂN HÓA
NGÀY M
ỚI
- 18A/88 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP.H
ẢI DƯƠNG
 
T
ẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ
© HOAHOC.ORGSáng l
ập: Ngô Xuân Quỳnh
- 0979.817.885
– 
 
0936.717.885 – Ym: netthubuon – admin@hoahoc.org
2012
 
UY
ỆN
THI C
ẤP
T
ỐC
 
T
 ạ p Cí  H ó  aH ọ c  & T u ổ  i  T ẻ 
 w w w . a c  .M
 ọi   s  ự s  a o c  é  p v
 à  s 
 ử  d  ụn g t  
 à i  l  i  
 ệ   u c  ủ  a o a o c  . o g c  ầ  n gi  
 õ n g u
 ồ  n t  í   c  d  ẫ  n
 í   c h  t   h  e o :  w w w . h  o a h  o c . o g
ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ 
 BÀI T
ẬP TỰ LUYỆN
 
Câu 1:
Cho các công th
ức sau: C
2
H
6
O, C
4
H
10
O
2
, C
3
H
6
O
2
, C
3
H
7
O
2
 N, CH
2
O, C
2
H
8
 N
2
, C
4
H
9
OH, CH
3
OC
2
H
5
. S
ố công
th
ức thuộc loại CTĐGN l
à:A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2:
 
Đốt cháy ho
àn toàn 6 gam c
ủa mỗi chất hữu cơ X, Y, Z đều thu được 3,6 gam H
2
O và 8,8 gam CO
2
. Điều
kh
ẳng định nào sau đây là đúng nhất:
A. Ba ch
ất X, Y, Z l
à các anken ho
ặc xycloankan
B. Ba ch
ất X, Y, Z là các đồng đẳng của nhau
C. Ba ch
ất X, Y, Z là các đồng phân của nhau
D. Ba ch
ất X, Y, Z có c
ùng công th
ức thực nghiệm
Câu 3:
 
Đốt cháy ho
àn toàn 6 gam c
ủa mỗi chất hữu cơ X, Y, Z đều thu được 7,2 gam H
2
O và 13,2 gam CO
2
. Điều
kh
ẳng định nào sau đây là đúng nhất:
A. Ba ch
ất X, Y, Z l
à các ankan B. Ba ch
ất X, Y, Z là các đồng đẳng của nhau
C. Ba ch
ất X, Y, Z là các đồng phân của nhau
D. Ba ch
ất X, Y, Z có c
ùng công th
ức thực nghiệm
Câu 4:
 
Đốt cháy ho
àn toàn h
ỗn hợp 2 rượu thuộc d
ãy
đồng đẳng của etilenglicol bằng V lít (đktc) khí O
2
v
ừa đủ rồi
d
ẫn sản p
h
ẩm cháy qua b
ình ch
ứa dung dịch Ca(OH)
2
 
dư, thấy trong b
ình có có 35 gam k 
ết tủa. Mặt khác, cũng hỗn
h
ợp tr 
ên khi tác d
ụng với Na dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Giá trị của V l
à:A. 12,88 lít B. 10,64 lít C. 25,76 lít D. 21,28 lít
Câu 5:
X là m
ột chất hữu cơ. Hàm lượng của C, H trong X lần lượt l
à 54,55% và 9,09%. X có th
ể l
à:A. CH
3
CH
2
OH B. C
3
H
7
COOH C. C
3
H
7
CHO D. CH
3
COOH
Câu 6:
Ph
ần trăm khối lượng các nguy
ên t
ố có mặt trong một chất hữu cơ là 52,2% C; 3,7% H; 44,1% Cl. Số
nguyênt
ử C trong công thức đơn giản của chất n
ày là:A. 7 B. 6 C. 4 D. 3
Câu 7:
A là m
ột hợp chất hữu cơ chứa 4 nguy
ên t
ố C, H, O, N. Th
ành ph
ần phần trăm khối lượng nguy
ên t
ố C, H, N
l
ần lượt l
à: 34,29%; 6,67%; 13,33%. CTPT c
ủa A cũng l
à công th
ức đơn giản của nó. CTPT của A l
à:A. C
9
H
19
 N
3
O
6
B. C
3
H
7
 NO
3
C. C
6
H
5
 NO
2
D. C
8
H
5
 N
2
O
4
 
Câu 8:
 
Đốt cháy hết 3,36 lít hơi chất A (136,5˚C; 1,2 atm), thu được 8,064 lít CO
2
 
(đktc) và 6,48 gam H
2
O. Công th
ức
c
ủa A l
à:A. C
3
H
6
 
B. Rượu
alylic C. Axit propionic (CH
3
CH
2
COOH) D. C
3
H
6
O
n
(n
≥ 0)
 
Câu 9:
 
Đốt cháy 0,01 mol chất hữu cơ A, sản phẩm cháy gồm CO
2
và H
2
O. H
ấp thụ sản phẩm cháy v
ào bình
đựng
dung d
ịch Ca(OH)
2
 
dư. Khối lượng b
ình t
ăng 3,1 gam và trong b
ình xu
ất hiện 5 gam kết tủa.
A là:A. C
5
H
10
B. C
4
H
10
C. C
4
H
8
O
2
D. C
5
H
10
O
n
 
Câu 10:
 
Đốt cháy ho
àn toàn V lit h
ỗn hợp A gồm 1 ankan v
à 1 anken, s
ản phẩm thu được đem hấp thụ v
ào dung d
ịch
Ca(OH)
2
 
dư thay khối lượng dung dịch giảm 20,1 gam v
à t
ạo 60 gam kết tủa. Mặt khác
, l
ấy V lít hỗn hợp A l
àm m
ất
màu v
ừa đủ 16 gam Br 
2
. V và công th
ức phân tử của ankan v
à anken là:A. 5,6 lít, C
2
H
6
, C
2
H
4
C. 5,6 lít, C
2
H
6
, C
3
H
6
 B. 6,72 lít, C
3
H
8
, C
4
H
8
D. 6,72 lít, CH
4
, C
4
H
8
 
Câu 11:
H
ỗn hợp A gồm 2 hiđrocacbon đồng đẳng li
ên ti
ếp. Đốt cháy ho
àn toàn 2,24 lít h
ỗn hợp A cần d
ùng 6,496 lítO
2
. H
ấp thụ sản phẩm cháy v
ào bình
đựng dung dịch NaOH dư th
ì kh
ối lượng b
ình t
ăng 11,72 gam. Biết các thể tíchkhí đều đo ở đktc. Phần trăm thế tích mỗi khí trong hỗn
h
ợp A l
à:A. 30%; 70% B. 40%; 60% C. 50%; 50% D. 80%; 20%
Câu 12:
A là m
ột hỗn hợp gồm 2 chất thuộc d
ãy
đồng đẳng của Stiren có KLPT hơn kém nhau 14 đvC. Đốt cháy
hoàn toàn m gam A b
ằng O
2
 
dư. Cho sản phẩm cháy hấp thụ v
ào 300 ml dung d
ịch
NaOH 2M. Kh
ối lượng b
ình
đựng
dung d
ịch tăng 22,44 gam và thu được dung dịch D. Cho BaCl
2
 
dư vào dung dịch D thu được 35,46 gam kết tủa. Các
 ph
ản ứng xảy ra ho
àn toàn. CTPT c
ủa 2 hiđrocacbon trong A l
à:A. C
9
H
10
; C
10
H
12
B. C
8
H
8
; C
9
H
10
C. C
10
H
12
; C
11
H
14
D. C
11
H
14
; C
12
H
16
 
Câu 13:
 
Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra ho
àn toàn thì thu
được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số CTCT ứng với CTPT của X l
à:A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
(Trích đề tuyển sinh Cao đẳng, 2008)
Câu 14:
A là m
ột hiđrocacbon, thể tích metylaxetilen bằng 1,75 thể tích hơi A có cùng khối lượng trong cùng điều
ki
ện. Số đồng phân mạch hở của A l
à:A. 6 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 15:
A
là đồng đẳng của rượu etylic có tỉ khối hơi so với oxi bằng 2,3125. Số đồng phân có mạch cacbon không
 phân nhánh c
ủa A l
à:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
 
B
ỒI DƯỠNG VĂN HÓA
NGÀY M
ỚI
- 18A/88 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP.H
ẢI DƯƠNG
 
T
ẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ
© HOAHOC.ORGSáng l
ập: Ngô Xuân Quỳnh
- 0979.817.885
– 
 
0936.717.885 – Ym: netthubuon – admin@hoahoc.org
2012
 
UY
ỆN
THI C
ẤP
T
ỐC
 
T
 ạ p Cí  H ó  aH ọ c  & T u ổ  i  T ẻ 
 w w w . a c  .M
 ọi   s  ự s  a o c  é  p v
 à  s 
 ử  d  ụn g t  
 à i  l  i  
 ệ   u c  ủ  a o a o c  . o g c  ầ  n gi  
 õ n g u
 ồ  n t  í   c  d  ẫ  n
 í   c h  t   h  e o :  w w w . h  o a h  o c . o g
Câu 16:
H
ợp chất hữu cơ đơn chức A chứa C, H, O và có KLPT là 46 đvC. Số chất thoả m
ãn
điều kiệ
n c
ủa X l
à:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 17:
X là m
ột chất hữu cơ được tạo bởi ba nguy
ên t
ố C, H và Cl. Phân tích định lượng cho thấy cứ 1 phần khốilượng H th
ì có 24 ph
ần khối lượng C v
à 35,5 ph
ần khối lượng Cl. Tỷ khối hơi của A so với hiđro
b
ằng 90,75. Số đồng phân thơm của A l
à:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 18:
S
ố hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có c
ùng CTPT C
4
H
8
O
2
 
đều tác dụng với dung dịch NaOH
là:A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
(Trích đề tuyển sinh Cao đẳng, 2007)
Câu 19:
Este X không no, m
ạch hở có tỷ khối so với oxi l
à 3,125 và khi tham gia ph
ản ứng x
à phòng hóa t
ạo ra mộtanđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu CTCT phù hợp với X:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
(Trích đề tuyển sinh Cao đẳng, 2007)
 
Câu 20:
Có bao nhiêu ancol b
ậc 2 no, mạch hở, đơn chức là đồng phân cấu tạo của nhau m
à phân t
ử của chúng có
 ph
ần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
(Trích đề tuyển sinh Cao đẳng, 2007)
Câu 21:
Khi th
ực
hi
ện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hóa ho
àn toàn m
ộtlượng chất X thu được 5,6 lít CO
2
 
(đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhi
êu CTCT phù h
ợp với X:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
(Trích đề tuyển sinh Cao đẳng,
2007)
Câu 22:
 
Các đồng phân ứng với CTPT C
8
H
10
O (đều l
à d
ẫn xuất benzen) có tính chất tách nước thu được một sản
 ph
ẩm có thể tr 
ùng h
ợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số đồng phân ứng với CTPT C
8
H
10
O th
ỏa m
ãntính ch
ất tr 
ên là:A. 2 B. 3 C. 4 D. 1
(Trích đề tuyển sinh ĐH 
 – 
CĐ khối B, 2007)
Câu 23:
Khi phân tích thành ph
ần của ancol đơn chức X th
ì thu
được kết quả tổng khối lượng của cacbon và hiđro
g
ấp 3,625 lần khối lượng oxi, số đồng phân ancol ứng với CTPT của X l
à:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
(Trích đề tuyển sinh ĐH 
 – 
CĐ khối A, 2008)
Câu 24:
 
Cho 10 gam amin đơn chức X phản ứng với HCl dư thu được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X l
à:A. 4 B. 5 C. 7 D. 8
(Trích đề tuyển sinh ĐH 
 – 
CĐ khối A
 , 2009)
Câu 25:
M
ột hợp chất X chứa 3 nguy
ên t
ố C, H, O có tỷ lệ khối lượng m
C
: m
H
: m
O
= 21 : 2 : 4, h
ợp chất X cóCTĐGN trùng với CTPT. Số đồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với CTPT của X l
à:A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
(Trích đề 
tuy
ển sinh ĐH 
 – 
CĐ khối A, 2009)
Câu 26:
S
ố chất ứng với CTPT C
7
H
8
O (là d
ẫn xuất benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH l
à:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
(Trích đề tuyển sinh ĐH 
 – 
CĐ khối B, 2009)
Câu 27:
 
Cho sơ đồ phản ứng sau:
C
2
H
6
O
2
(X)
 
C
2
H
4
O (Y)
 
C
2
H
6
O (Z)
 
C
2
H
4
O
2
(G).a. Ch
ất n
ào trong dãy trên có nhi
ệt độ sôi cao nhất:
A.Ch
ất X
B. Ch
ất Y
C. Ch
ất Z
D. Ch
ất G
 b. Ch
ất n
ào trong dãy trên tác d
ụng với Na:
A. Ch
ất Y, chất Z v
à ch
ất G
B. Ch
ất X, chất Y, chất Z
C. Ch
ất X, chất Z v
à ch
ất G
D. Ch
ất X v
à ch
ất G
c. Ch
ất n
ào trong dãy trên có th
ể tác dụng với Cu(OH)
2
:A. Ch
ất X, chất Y, chất G
B. ch
ất X, chất Y,
ch
ất Z
C. Ch
ất X, chất G
D. ch
ất Y, chất G
Câu 28:
S
ố đồng phân cấu tạo của amin bậc một có c
ùng công th
ức phân tử C
4
H
11
 N là:A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
(Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng 
 – 2009)
 
B
ỒI DƯỠNG VĂN HÓA
NGÀY M
ỚI
- 18A/88 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP.H
ẢI DƯƠNG
 
T
ẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ
© HOAHOC.ORGSáng l
ập: Ngô Xuân Quỳnh
- 0979.817.885
– 
 
0936.717.885 – Ym: netthubuon – admin@hoahoc.org
2012
 
UY
ỆN
THI C
ẤP
T
ỐC
 
T
 ạ p Cí  H ó  aH ọ c  & T u ổ  i  T ẻ 
 w w w . a c  .M
 ọi   s  ự s  a o c  é  p v
 à  s 
 ử  d  ụn g t  
 à i  l  i  
 ệ   u c  ủ  a o a o c  . o g c  ầ  n gi  
 õ n g u
 ồ  n t  í   c  d  ẫ  n
 í   c h  t   h  e o :  w w w . h  o a h  o c . o g
Câu 29:
Cho các ch
ất sau
:CH
2
=CHC
≡CH (1)
CH
2
=CHCl (2) CH
3
CH=C(CH
3
)
2
(3) ;CH
3
CH=CHCH=CH
2
(4) CH
2
=CHCH=CH
2
(5) CH
3
CH=CHBr (6).
Chất nào sau đây có đồng phân hình học
?
A.
2, 4, 5, 6.
B.
4, 6.
C.
2, 4, 6.
D.
1, 3, 4.
Câu 30:
H
ợp chất (CH
3
)
2
C=CHC(CH
3
)
2
CH=CHBr có danh pháp IUPAC là
A.
1-brom-3,5-trimetylhexa-1,4-
đien.
 
B.
3,3,5-trimetylhexa-1,4-
đien
-1-brom.
C.
2,4,4-trimetylhexa-2,5-
đien
-6-brom.
D.
1-brom-3,3,5-trimetylhexa-1,4-
đien.
 
Câu 31:
H
ợp chất (CH
3
)
2
C=CH-C(CH
3
)
3
có danh pháp IUPAC là:
A.
2,2,4- trimetylpent-3-en.
B.
2,4-trimetylpent-2-en.
C.
2,4,4-trimetylpent-2-en.
D.
2,4-trimetylpent-3-en.
Câu 32:
H
ợp chất CH
2
=CHC(CH
3
)
2
CH
2
CH(OH)CH
3
có danh pháp IUPAC là:
A.
1,3,3-trimetylpent-4-en-1-ol.
B.
3,3,5-trimetylpent-1-en-5-ol.
C.
4,4-
đimetylhex
-5-en-2-ol.
D.
3,3-
đimetylhex
-1-en-5-ol.
Câu 33:
Trong công th
ức C
x
H
y
O
z
 N
t
t
ổng số li
ên k 
ết
và vòng là:
A. (
2x-y + t+2)/2.
B.
 
(
2x-y + t+2).
C.
 
(
2x-y - t+2)/2.
D.
 
(
2x-y + z + t+2)/2.
Câu 34:
Công th
ức tổng quát của dẫn xuất đibrom không no mạch hở chứa a li
ên k 
ết
A.
C
n
H
2n+2-2a
Br 
2
.
B.
C
n
H
2n-2a
Br 
2
.
C.
C
n
H
2n-2-2a
Br 
2
.
D.
C
n
H
2n+2+2a
Br 
2
.
Câu 35:
H
ợp chất hữu cơ có công thức tổng quát C
n
H
2n+2
O
2
thu
ộc
lo
ại
 
A.
ancol ho
ặc ete no, mạch hở, hai chức.
 
B.
 
anđehit hoặc xeton no, mạch hở, hai chức.
 
C.
axit ho
ặc este no, đơn chức, mạch hở.
 
D.
 
hiđroxicacbonyl no, mạch hở.
 
Câu 36:
Ancol no m
ạch hở có công thức tổng quát chính xác nhất l
à
A.
R(OH)
m
.
B.
C
n
H
2n+2
O
m
.
C.
C
n
H
2n+1
OH.
D.
C
n
H
2n+2-m
(OH)
m
.
Câu 37:
Công th
ức tổng quát của anđehit đơn chức mạch hở có 1 li
ên k 
ết đôi C=C l
à:
A.
C
n
H
2n+1
CHO.
B.
C
n
H
2n
CHO.
C.
C
n
H
2n-1
CHO.
D.
C
n
H
2n-3
CHO.
Câu 38:
 
Anđehit mạch hở có công thức tổng quát C
n
H
2n-2
O thu
ộc loại
 
A.
 
anđehit đơn chức no.
 
B.
 
anđehit đơn chức chứa một li
ên k 
ết đôi trong gốc hiđrocacbon.
 
C.
 
anđehit đơn chức chứa hai li
ên
ết
trong g
ốc hiđrocacbon.
 
D
. anđehit đơn chức chứa ba li
ên k 
ết
trong g
ốc hiđrocacbon.
 
Câu 39:
Công th
ức tổng quát của ancol đơn chức mạch hở có 2 nối đôi trong gốc hiđrocacbon l
à
 A.
C
n
H
2n-4
O.
B.
C
n
H
2n-2
O.
C.
C
n
H
2n
O.
D.
C
n
H
2n+2
O.
Câu 40:
 
Anđehit mạch hở C
n
H
2n – 4
O
2
có s
ố lượng li
ên k 
ết
trong g
ốc hiđrocacbon l
à:
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 41:
Công th
ức phân tử tổn
g quát c
ủa axit hai chức mạch hở chứa một li
ên k 
ết đôi trong gốc hiđrocacbon l
à:
A.
C
n
H
2n-4
O
4
.
B.
C
n
H
2n-2
O
4
.
C.
C
n
H
2n-6
O
4
.
D.
C
n
H
2n
O
4
.
Câu 42:
Axit m
ạch hở C
n
H
2n – 4
O
2
có s
ố lượng li
ên k 
ết
trong g
ốc hiđrocacbon l
à:
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 43:
T
ổng số li
ên k 
ết
và vòng trong phân t
ử axit benzoic l
à:
A.
3.
B.
4.
C.
5.
D.
6.
Câu 44:
S
ố lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C
6
H
14
A.
6.
B.
7.
C.
4.
D.
5.
Câu 45:
S
ố lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C
5
H
10
là:
A.
2.
B.
3.
C.
6.
D.
5.
Câu 46:
S
ố lượng đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C
5
H
10
là:
A.
7.
B.
8.
C.
9.
D.
10.
Câu 47:
S
ố lượng đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử C
5
H
8
là:
A.
7.
B.
8.
C.
9.
D.
10.
Câu 48:
S
 
lượng đồng phân chứa v
òng benzen
ứng với công thức phân tử C
9
H
12
là:
A.
7.
B.
8.
C.
9.
D.
10.
Câu 49:
S
ố lượng đồng phân chứa v
òng benzen
ứng với công thức phân tử C
9
H
10
là:
A.
7.
B.
8.
C.
9.
D.
6.
Câu 50:
S
ố lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C
3
H
5
Br 
3
là:

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->