Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LTĐH - 2012 - Chuyên đề - Sắt và hợp chất của sắt

LTĐH - 2012 - Chuyên đề - Sắt và hợp chất của sắt

Ratings: (0)|Views: 629 |Likes:
LTĐH - 2012 - Chuyên đề - Sắt và hợp chất của sắt
LTĐH - 2012 - Chuyên đề - Sắt và hợp chất của sắt

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on May 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
B
ỒI DƯỠNG VĂN HÓA
NGÀY M
ỚI
- 18A/88 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP.H
ẢI DƯƠNG
 
T
ẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ
© HOAHOC.ORGSáng l
ập: Ngô Xuân Quỳnh
- 0979.817.885
– 
 
0936.717.885 – Ym: netthubuon – admin@hoahoc.org
2012
 
UY
ỆN
THI C
ẤP
T
ỐC
 
T
 ạ p Cí  
H ó  aH
 ọ c  & T u ổ  i  T ẻ 
 w w w . a c  .M
 ọi   s  ự s  a o c  é  p v
 à  s 
 ử  d  ụn g t  
 à i  l  i  
 ệ   u c  ủ  a o a o c  . o g c  ầ  n gi  
 õ n g u
 ồ  n t  í   c  d  ẫ  n
 í   c h  t   h  e o :  w w w . h  o a h  o c . o g
BÀI T
ẬP TRẮC NGHIỆM LÝ T
HUY
ẾT VỀ SẮT V
À H
ỢP CHẤT
 
Câu 1
(ĐHKA
-2009)
:
C
ấu h
ình electron c
ủa ion X
2+
là 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
. Trong b
ảng tuần ho
àn các nguyên t
ố hoá
h
ọc, nguy
ên t
ố X thuộc :
 A. chu 4, nhóm VIIIB. B. chu 4, nhóm VIIIA. C. chu 3, nhóm VIB. D. chu 4, nhóm IIA.
Câu 2:
Ở nhiệt độ thường, trong không khí ẩm, sắt bị oxi hóa tạo th
ành g
ỉ sắt m
àu nâu do có ph
ản ứng:
 A. 3Fe + 4H
2
O
→ Fe
3
O
4
+ 4H
2
B. 3Fe + 2O
2
 
→ Fe
3
O
4
 C. 4Fe + 3O
2
 
→ 2Fe
2
O
3
D. 4Fe + 3O
2
+ 6H
2
O
→ 4Fe(OH)
3
 
Câu 3:
Hòa tan s
ắt kim loại trong
dd HCl. C
ấu h
ình electron c
ủa cation kim loại có trong dung dịch thu được l
à:A. [Ar]3d
5
B. [Ar]3d
6
C. [Ar]3d
5
4s
1
D. [Ar]3d
4
4s
2 
Câu 4 :
C
ấu h
ình c
ủa ion
:
5626
Fe
3+
là:A. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
2
B.
 
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
4s
1
 C. 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
6
D.
 
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
Câu 5:
Đốt nóng một ít bột sắt trong b
ình
đựng khí oxi. Sau đó để nguội v
à cho vào bình m
ột lượng dung dịch HCl để
hòa tan h
ết chất rắn.
 a/ Dung d
ịch thu được có chứa muối g
ì?A. FeCl
2
B. FeCl
3
C. FeCl
2
và FeCl
3
D. FeCl
2
 
và HCl dư.
  b/ Ti
ếp tục cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch thu được ở tr 
ên. L
ọc lấy kết tủa và đem nung trong không khí đến
kh
ối lượng không đổi ta được 24 gam chất rắn. Tính lượng sắt đem d
ùng?A. 8,4 g B. 11,2 g C. 14 g D. 16,8 g
Câu 6:
Có 3 l
ọ đựng 3 hỗn hợp: Fe +
FeO; Fe + Fe
2
O
3
; FeO + Fe
2
O
3
. Để nhận biết lọ đựng FeO + Fe
2
O
3
ta dùngthu
ốc thử l
à:A. dd HCl B. Dd H
2
SO
4
loãng C. Dd HNO
3
 
đặc
D. C
ả A, B.
 
Câu 7:
H
ỗn hợp A gồm 3 kim loại Fe, Ag, Cu. Ngâm hỗn
h
ợp A trong dung dịch chỉ chứa chất B. Sau khi Fe, Cu tan
h
ết, lượng bạc c
òn l
ại đúng bằng lượng bạc có trong A. Chất B l
à:A. AgNO
3
B. Fe(NO
3
)
3
C. Cu(NO
3
)
2
D. HNO
3
 
Câu 8:
H
ỗn hợp A gồm Fe
2
O
3
, Al
2
O
3
, SiO
2
. Để tách ri
êng Fe
2
O
3
ra kh
ổi hỗn
h
ợp A, hoá chất cần chọn:
 A. dd NH
3
B. dd HCl C. dd NaOH D. dd HNO
3
 
Câu 9:
Để phân biệt Fe, FeO, Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
 
đựng trong các lọ ri
êng bi
ệt, ta có thể d
ùng thu
ốc thử nào sau đây?
 A. dd H
2
SO
4
dd NaOH B. dd H
2
SO
4
và dd KMnO
4
 C. dd H
2
SO
4
và dd NH
3
D. dd NaOH và dd NH
3
Câu 10:
 Nguyên t
ử của nguy
ên t
ố X có tổng số hạt (p,n,e) bằng 82. Trong đó số hạt mang điện tích nhiều hơn số hạtkhông mang điện tích l
à 22. C
ấu h
ình electron c
ủa X:
 
A. [Ar]3d
5
4s
2
B. [Ar]4s
2
3d
6
C. [Ar]4s
2
3d
5
D. [Ar]3d
6
4s
2
 
Câu 11:
Cho các ph
ản ứng: A + B → FeCl
3
+ Fe
2
(SO
4
)
3
D + A
→ Fe + ZnSO
4
. Ch
ất B l
à gì ?A. FeCl
2
B. FeSO
4
C. Cl
2
D. SO
2
 
Câu 12:
Qu
ặn
g Hêmatit nâu có ch
ứa:
 A. Fe
2
O
3
.nH
2
O B. Fe
2
O
3
khan C. Fe
3
O
4
D. FeCO
3
 
Câu 13:
Cho ph
ản ứng:
Fe
3
O
4
+ HCl + X
→ FeCl
3
+ H
2
O. X là?A. Cl
2
B. Fe C. Fe
2
O
3
D. O
3
 
Câu 14:
Cho p
ứ: Fe
2
O
3
+ CO
0
400
 
X + CO
2
. Ch
ất X l
à gì ?A. Fe
3
O
4
B. FeO C. Fe D. Fe
3
C
Câu 16:
S
ắt trong tự nhi
ên t
ồn tại dưới nhiều dạng quặng. Quặng nào sau đây giàu hàm lượng sắt nhất?
 
A. Hematit đỏ
B. Hematit nâu C. Manhetit D. Pirit s
t.
Câu 17:
Cho các ch
ất sau Cu, Fe, Ag v
à các dd HCl, CuSO
4
, FeCl
2
, FeCl
3
; s
ố cặp chất có phản ứng với nhau l
à:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 18:
H
ợp chất n
ào c
ủa sắt phản ứng với HNO
3
 
theo sơ đồ:
 H
ợp chất Fe + HNO
3
 
Fe(NO
3
)
3
+ H
2
O + NOA. FeO B. Fe(OH)
2
C. Fe
x
O
y
(v
ới x/y ≠ 2/3)
D. t
ất cả đều đúng
 
Câu 19:
Cho dd
meltylamin dư lần lượt v
ào dung d
ịch sau: FeCl
3
, AgNO
3
, NaCl, Cu(NO
3
)
2.
S
ố kết tủa thu được l
àA. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 20:
B
ổ sung v
ào ph
ản ứng
:FeS
2
+ HNO
3
 
đặc
to
 
NO
2
…….A. NO
2
+ Fe(NO
3
)
3
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ H
2
O B.NO
2
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+ H
2
OC. NO
2
+ FeSO
4
+ H
2
O D. NO
2
+ Fe
2
(SO
4
)
3
+H
2
SO
4
+ H
2
O
 
B
ỒI DƯỠNG VĂN HÓA
NGÀY M
ỚI
- 18A/88 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP.H
ẢI DƯƠNG
 
T
ẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ
© HOAHOC.ORGSáng l
ập: Ngô Xuân Quỳnh
- 0979.817.885
– 
 
0936.717.885 – Ym: netthubuon – admin@hoahoc.org
2012
 
UY
ỆN
THI C
ẤP
T
ỐC
 
T
 ạ p Cí  
H ó  aH
 ọ c  & T u ổ  i  T ẻ 
 w w w . a c  .M
 ọi   s  ự s  a o c  é  p v
 à  s 
 ử  d  ụn g t  
 à i  l  i  
 ệ   u c  ủ  a o a o c  . o g c  ầ  n gi  
 õ n g u
 ồ  n t  í   c  d  ẫ  n
 í   c h  t   h  e o :  w w w . h  o a h  o c . o g
Câu 21:
Ph
ản ứng nào sau đây, Fe
2+
th
ể hiện tính khử.
 A. FeSO
4
+ H
2
O
dd
dp
 
Fe + 1/2O
2
+ H
2
SO
4
B. FeCl
2
 
dd
dp
 
Fe + Cl
2
 C. Mg + FeSO
4
 
MgSO
4
+ Fe D. 2FeCl
2
+ Cl
2
 
2FeCl
3
 
Câu 22:
Ph
ản ứng nào sau đây, FeCl
3
không có tính oxi hoá ?A. 2FeCl
3
+ Cu
2FeCl
2
+ CuCl
2
B. 2FeCl
3
+ 2 KI
2FeCl
2
+ 2KCl + I
2
 C. 2FeCl
3
+ H
2
S
2FeCl
2
+ 2HCl + S D. 2FeCl
3
+ 3NaOH
Fe(OH)
3
+ 3NaCl
Câu 23:
Ch
ất v
à ion nào ch
ỉ có tính khử ?
 A. Fe, Cl
-
, S , SO
2
B. Fe, S
2-
, Cl
-
C. HCl , S
2-
, SO
2
, Fe
2+
D. S, Fe
2+
, Cl
2
 
Câu 24:
Cho h
ỗn hợp Fe
3
O
4
và Cu vào dung d
ịch HCl dư . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dung
d
ịch X v
à ch
ất rắn Y. Như vậy trong dung dịch X có chứa:
 A. HCl, FeCl
2
, FeCl
3
B. HCl, FeCl
3
, CuCl
2
 C. HCl, CuCl
2
D. HCl, CuCl
2
, FeCl
2
.
Câu 25:
Trong hai ch
ất FeSO
4
và Fe
2
(SO
4
)
2
. Ch
ất n
ào ph
ản ứng được với dung dịch KI, chất n
ào ph
ản ứng được với
dung d
ịch KMnO
4
 
trong môi trường axit
 A. FeSO
4
v
ới KI v
à Fe
2
(SO
4
)
2
v
ới KMnO
4
 
trong mtrường axit
 B. Fe
2
(SO
4
)
3
v
ới dd KI v
à FeSO
4
v
ới dd KMnO
4
trong mt axitC.C
ả FeSO
4
và Fe
2
(SO
4
)
2
 
đều phản ứng với dung dịch KI
 D.C
ả FeSO
4
và Fe
2
(SO
4
)
2
 
đều pứ với dd KMnO
4
trong mt axit
Câu 26:
Cho sơ đồ phản ứng sau:
 Fe + O
2
     
cao
0
(A); (A) + HCl
(B) + (C) + H
2
O;(B) + NaOH
(D) + (G); (C) + NaOH
(E) + (G);(D) + ? + ?
(E); (E)
   
0
(F) + ? ;Th
ứ tự các chất (A), (D),
(F) l
ần lượt l
à:A. Fe
2
O
3
, Fe(OH)
3
, Fe
2
O
3
B. Fe
3
O
4
, Fe(OH)
3
, Fe
2
O
3
 C. Fe
3
O
4
, Fe(OH)
2
, Fe
2
O
3
D. Fe
2
O
3
, Fe(OH)
2
, Fe
2
O
3
Câu 27:
Cho các dd mu
ối sau: Na
2
CO
3
, Ba(NO
3
)
2
, Fe
2
(SO
4
)
3
. Dung d
ịch muối nào làm cho qùy tím hóa thành màu đỏ,
xanh, tím?A. Na
2
CO
3
(xanh), Ba(NO
3
)
2
 
(đỏ), Fe
2
(SO
4
)
3
(tím) B. Na
2
CO
3
(xanh), Ba(NO
3
)
2
(tím), Fe
2
(SO
4
)
3
 
(đỏ)
 C. Na
2
CO
3
(tím), Ba(NO
3
)
2
(xanh), Fe
2
(SO
4
)
3
 
(đỏ)
D. Na
2
CO
3
(tím), Ba(NO
3
)
2
 
(đỏ), Fe
2
(SO
4
)
3
(xanh)
Câu 28:
Có th
ể d
ùng m
ột hoá chất để phân biệt Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
. Hoá ch
t này là:A. HCl loãng
B. HCl đặc
C. H
2
SO
4
loãng D. HNO
3
loãng.
Câu 29:
Cho b
ột Fe v
ào dung d
ịch HNO
3
loãng ,ph
ản ứng kết thúc thấy có bột Fe c
òn d
ư.Dung dịch thu được sau
 ph
ản ứng l
à:A. Fe(NO
3
)
3
B. Fe(NO
3
)
3
, HNO
3
C. Fe(NO
3
)
2
D. Fe(NO
3
)
2
,Fe(NO
3
)
3
 
Câu 30:
Cho nước NH
3
 
dư vào dung dịch chứa AlCl
3
và ZnCl
2
 
thu được kết tủa A . Nung A đến khối lượng không đổithu được chất rắn B. Cho luồng khí H
2
 
đi qua B nung nóng sẽ thu được chất rắn l
à:A. Al
2
O
3
B. Zn Al
2
O
3
C. ZnO Al D. ZnO Al
2
O
3
 
Câu 31:
Cho NaOH vào dung d
ịch chứa 2 muối AlCl
3
và FeSO
4
 
được kết tủa A. Nung A được chất rắn B .Cho H
2
 
đi qua B nung nóng được chất rắn C gồm:
 A. Al Fe B. Fe C. Al
2
O
3
Fe D. B ho
ặc C đúng
 
Câu 32:
Để điều chế Fe(NO
3
)
2
ta có th
ể d
ùng ph
ản ứng nào sau đây?
 A. Fe + HNO
3
B. Dd Fe(NO
3
)
3
+ Fe C. FeO + HNO
3
D. FeS + HNO
3
 
Câu 33:
Để phân biệt các kim loại Al, Fe, Zn, Ag, Mg. Người ta d
ùng thu
ốc thử nào sau đây:
 A. dd HCl dd NaOH B. dd HNO
3
dd NaOH C. dd HCl dd NH
3
D. dd HNO
3
và dd NH
3
 
Câu 34:
Khi thêm dung d
ịch Na
2
CO
3
vào dung d
ịch FeCl
3
s
ẽ có hiện tượng g
ì x
ảy ra?
 A. Xu
ất hiện kết tủa màu nâu đỏ v
ì x
ảy ra hiện tượng thủy phân
 B. Dung d
ịch vẫn có màu nâu đỏ v
ì chúng không p
ứ với nhau
 C. Xu
ất hiện kết tủa màu nâu đỏ đồng thời có hiện tượng sủi bọt khí
 D
.
Có k 
ết tủa nâu đỏ tạo thành sau đó tan lại do tạo khí CO
2
 
Câu 35:
Khi điều chế FeCl
2
b
ằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl
2
 
thu được
không b
ị chuyển hóa th
ành h
ợp chất sắt ba, người ta có thể cho th
êm vào dd:
A. 1 lượng sắt dư. B. 1 lượng kẽm dư. C. 1 lượng HCl dư. D. 1 lượng HNO
3
 
dư.
 
 
B
ỒI DƯỠNG VĂN HÓA
NGÀY M
ỚI
- 18A/88 – 
ĐINH VĂN TẢ
- TP.H
ẢI DƯƠNG
 
T
ẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ
© HOAHOC.ORGSáng l
ập: Ngô Xuân Quỳnh
- 0979.817.885
– 
 
0936.717.885 – Ym: netthubuon – admin@hoahoc.org
2012
 
UY
ỆN
THI C
ẤP
T
ỐC
 
T
 ạ p Cí  
H ó  aH
 ọ c  & T u ổ  i  T ẻ 
 w w w . a c  .M
 ọi   s  ự s  a o c  é  p v
 à  s 
 ử  d  ụn g t  
 à i  l  i  
 ệ   u c  ủ  a o a o c  . o g c  ầ  n gi  
 õ n g u
 ồ  n t  í   c  d  ẫ  n
 í   c h  t   h  e o :  w w w . h  o a h  o c . o g
Câu 36:
Xét phương tr 
ình ph
ản ứng:
X Y2 3
FeCl Fe FeCl

. Hai ch
ất X, Y
l
ần lượt l
à:A. AgNO
3
 
dư, Cl
2
B.FeCl
3
, Cl
2
C. HCl, FeCl
3
D. Cl
2
, FeCl
3.
Câu 37:
Đốt nóng một hỗn hợp gồm bột Al v
à b
ột Fe
3
O
4
 
trong môi trường không có không khí. Sau khi phản ứng xảyra hoàn toàn thu được hỗn hợp X . Cho X tác dụng với dun
g d
ịch NaOH dư thu được khí H
2
bay lên. V
ậy trong hổn
h
ợp X có những chất sau:
 A. Al, Fe, Fe
3
O
4
, Al
2
O
3
. B. Al, Fe, Al
2
O
3
C. Al, Fe, Fe
2
O
3
, Al
2
O
3
D. Al, Fe, FeO, Al
2
O
3
 
Câu 38:
 Nhi
ệt phân ho
àn toàn ch
ất X trong không khí thu được Fe
2
O
3
. Ch
ất X l
à:A. Fe(NO
3
)
2
B. Fe(OH)
2
C. Fe(NO
3
)
3
 
D. A, B, C đúng.
Câu 39:
Kh
ử a gam một sắt oxit bằng cacbon oxit ở nhiệt độ cao, người ta thu được 0,84 gam sắt v
à 0,88 gam khícacbonic. Công th
ức hoá học của oxit sắt đ
ã dùng ph
ải l
à
:
A. Fe
3
O
4
B. FeO C. Fe
2
O
3
D. hh c
ủa Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
 
Câu 40:
Hoà tan oxit s
ắt từ v
ào dung d
ịch H
2
SO
4
loãng d
ư thu được dung dịch X. T
ìm phát bi
ểu sai ?
 A. Dung d
ịch X l
àm m
ất m
àu thu
ốc tím
B. Dung d
ịch X không thể
hoà tan CuC. Cho dd NaOH vào dung d
ịch X , thu được kết tủa để lâu ngo
ài không khí kh
ối lượng kết tủa sẽ tăng
 D. Dung d
ịch X tác dụng được với dung dịch AgNO
3
 
Câu 41:
Gang, thép là h
ợp kim của sắt. T
ìm phát bi
ểu đúng
?
A. Gang là h
ợp kim của Fe
 – C (5 – 10%)B. Thép là h
ợp kim Fe
 – C ( 2 – 5%)C. Nguyên t
ắc sản xuất gang l
à kh
ử sắt trong oxi bằng CO, H
2
và Al
ở nhiệt độ cao
 D. Nguyên t
ắc sản xuất thép l
à oxh các t
ạp chất trong gang( C, Si, Mn, S, P…) th
ành oxi, nh
ằm giảm hàm lượng của
chúng
Câu 42:
Ph
ản ứng nào sau đây có thể xảy ra cả 2 quá tr 
ình luy
ện gang v
à luy
ện thép ?
 A.
0
2
FeO CO Fe CO
B.
0
2 3
SiO CaO CaSiO
 C.
0
2
FeO Mn Fe MnO
D.

0
2 2
S O SO
 
Câu 43
: Hòa tan oxit Fe
x
O
y
b
ằng H
2
SO
4
loãng d
ư được d
ung d
ịch A. Biết dung dịch A vừa có khả năng l
àm m
ất m
àudung d
ịch thuốc tím, vừa có khả năng h
òa tan
được bột đồng. Fe
x
O
y
là?A. FeO B. Fe
2
O
3
C. Fe
3
O
4
 
D. C
ả A, C
 
Câu 44:
V
ới phản ứng: Fe
x
O
y
+ 2yHCl
(3x-2y)FeCl
2
+ (2y-2x)FeCl
3
+ yH
2
O. Ch
ọn phát biểu
đúng
:
A. Đây là một phản ứng oxi hóa khử
B. Ph
ản ứng tr 
ên ch
ỉ đúng với trường hợp Fe
x
O
y
là Fe
3
O
4
 
C. Đây không phải l
à m
ột phản ứng oxi hóa khử
 
D. B và C đúng
 
Câu 45:
 
(ĐH.
KA-07) Khi nung h
ỗn hợp c
ác ch
ất Fe(NO
3
)
2
, Fe(OH)
3
và FeCO
3
 
trong không khí đến khối lượng khôngđổi, thu được một chất rắn l
àA. Fe
3
O
4
. B. FeO. C. Fe. D. Fe
2
O
3
.
Câu 46:
 
(ĐH.
KA-07) Cho t
ừng chất: Fe, FeO, Fe(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Fe
3
O
4
, Fe
2
O
3
, Fe(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
, FeSO
4
,Fe
2
(SO
4
)
3
, FeCO
3
l
ần lượt phản ứng với HNO
3
 
đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá
- kh
ử l
àA. 8. B. 5. C. 7. D. 6.
Câu 47:
 
(ĐH.
KB-07) Cho h
ỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO
3
loãng. Sau khi ph
ản ứng ho
àn toàn, thu
được dung dịch chỉ chứa một chất
tan và kim lo
ại dư.
Ch
ất tan đó l
àA. HNO
3
. B. Fe(NO
3
)
2
. C. Cu(NO
3
)
2
. D. Fe(NO
3
)
3
.
Câu 48:
 
(CĐ.
KB-07)
Để khử ion Fe
3+
trong dung d
ịch th
ành ion Fe
2+
có th
ể d
ùng m
ột lượng dư
A. kim lo
ại Ag.
B. kim lo
ại Cu.
C. kim lo
ại Mg.
D. kim lo
ại Ba.
Câu 49
:
(CĐ.
KB-07) Th
ứ tự một số cặp oxi hoá
- kh
ử trong d
ãy
điện hoá như sau: Fe
2+
/Fe; Cu
2+
/Cu; Fe
3+
/Fe
2+
. C
ặp
ch
ất không phản ứng với nhau l
à:A. Fe và dung d
ịch CuCl
2
. B. dung d
ịch FeCl
2
và dung d
ịch CuCl
2
.C. Cu và dung d
ịch FeCl
3
. D. Fe dung d
ịch FeCl
3
.
Câu 50
:
(CĐ.
KB-07) Cho h
ỗn hợp X gồm Mg v
à Fe vào dung d
ịch axit H
2
SO
4
 
đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy rahoàn toàn, thu được dung dịch Y v
à m
ột phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y l
àA. MgSO
4
và FeSO
4
. B. MgSO
4
.C. MgSO
4
và Fe
2
(SO
4
)
3
. D. MgSO
4
, Fe
2
(SO
4
)
3
và FeSO
4
.

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
trinhdangki liked this
vanhieu013 liked this
duongxa liked this
vanhieu013 liked this
Huan liked this
caocuong2082 liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->