Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ga_283

ga_283

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Dec 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
ЦИКЪЛ
 
от
8
лекции
,2
отговора
 
на
 
въпроси
 
и
2
заключения
 
изнесени
 
в
 
Кьолн
,
Берлин
,
Лайпциг
,
Дорнах
 
и
 
Щутгарт
 
през
1906
г
.
и
 
от
1920
до
1923
г
.
превод
 
от
 
немски
:
МАРИЯ
 
ПАШОВА
 
и
 
ХРИСТО
 
МАРИНОВ
 
изготвил
:
ПЕТЪР
 
ИВАНОВ
 
РАЙЧЕВ
– 
сканиран
 
от
 
книга
 
 
 2
С
 
Ъ
 
Д
 
Ъ
 
Р
 
Ж
 
А
 
Н
 
И
 
Е
 
СТР
.
Същност
 
на
 
 музикалното
 
1.
ПЪРВА
 
ЛЕКЦИЯ
,
Кьолн
, 3
декември
1906
г
.............................5
Мислите
 
на
 
Шопенхауер
 
като
 
изходна
 
точка
 
за
 
окултно
 
 разглеждане
 
на
 
музиката
.
Възходът
 
на
 
човешката
 
душа
 
чрез
 
духовно
 
 развитие
.
Девака
-
нът
 
като
 
свят
 
на
 
музиката
 
на
 
сферите
.
Земната
 
музика
 
като
 
отзвук
 
на
 
възприетите
 
звуци
 
в
 
по
-
висшите
 
светове
.
По
-
дълбокото
 
значение
 
на
 
ма
-
жор
 
и
 
минор
.2.
ВТОРА
 
ЛЕКЦИЯ
,
Берлин
, 12
ноември
1906
г
. ...........................11
Възгледите
 
на
 
Гьоте
 
и
 
Шопенхауер
 
за
 
значението
 
на
 
изкуствата
.
Трите
 
състояния
 
на
 
съзнание
 
при
 
човека
.
Престоят
 
на
 
човешката
 
душа
 
в
 
Дева
-
кана
 
и
 
изживяването
 
на
 
музиката
 
на
 
сферите
 
по
 
време
 
на
 
съня
 
без
 
съно
-
видения
.
Земната
 
музика
 
като
 
несъзнателен
 
спомен
 
за
 
това
 
преживяване
.
Съзнателно
 
осъществяване
 
на
 
тези
 
връзки
 
чрез
 
окултното
 
 развитие
.3.
ТРЕТА
 
ЛЕКЦИЯ
,
Берлин
, 26
ноември
1906
г
.............................19
Наследяването
 
на
 
музикалния
 
и
 
математическия
 
талант
 
във
 
фамилиите
 
Бах
 
и
 
Бернули
.
Отношението
 
на
 
индивидуалността
 
към
 
наследяваните
 
заложби
.
Развитието
 
на
 
човешкото
 
същество
 
в
 
миналите
 
земни
 
епохи
.
Развитието
 
на
 
слуховото
 
сетиво
,
говорното
 
сетиво
 
и
 
сетивото
 
за
 
прост
-
 ранствена
 
ориентация
.4.
 ЧЕТВЪРТА
 
ЛЕКЦИЯ
,
Лайпциг
, 10
ноември
1906
г
. .................24
Възгледите
 
на
 
Гьоте
 
и
 
Шопенхауер
 
за
 
специфичното
 
значение
 
на
 
музи
-
ката
.
По
-
нататъшното
 
 развитие
 
на
 
тези
 
мисли
 
от
 
Рихард
 
Вагнер
.
Разгле
-
ждане
 
на
 
значението
 
на
 
музиката
 
от
 
окултна
 
гледна
 
точка
.
Преобразява
-
нето
 
на
 
низшите
 
същностни
 
членове
 
чрез
 
въздействието
 
на
 
музиката
.
Отговор
 
на
 
въпрос
.
 
 3
Отговори
 
на
 
въпроси
 
и
 
 заключения
 
5.
ПЪРВИ
 
ОТГОВОР
,
Дорнах
, 29
септември
1920
г
......................29
Развитието
 
на
 
музиката
 
в
 
бъдеще
.
Разширяване
 
на
 
нашата
 
тонова
 
систе
-
ма
 
чрез
 
едно
 
ново
 
изживяване
 
на
 
отделния
 
тон
.
Внасяне
 
на
 
нови
 
импул
-
си
 
в
 
 развитието
 
на
 
човечеството
 
и
 
свързаните
 
с
 
това
 
трудности
.
Взаимо
-
връзката
 
на
 
музикалното
 
с
 
процеса
 
на
 
дишане
 
и
 
с
 
 разчленението
 
на
 
чо
-
вешкото
 
същество
.6.
ВТОРИ
 
ОТГОВОР
,
Дорнах
, 30
септември
1920
г
.......................38
За
 
същността
 
на
 
творчеството
.
Преживяването
 
на
 
отделния
 
тон
.
Връз
-
ката
 
между
 
цвят
,
 реч
 
и
 
песен
.
Отклоняването
 
на
 
драматическото
 
изкуст
-
во
 
към
 
натурализма
.
Възникването
 
на
 
евритмията
,
 разгледано
 
от
 
окулт
-
на
 
гледна
 
точка
 
на
 
човешката
 
същност
.
Връзката
 
на
 
Гьоте
 
с
 
учението
 
за
 
тоновете
.
Кратка
 
забележка
 
към
 
методите
 
на
 
пеене
.
Изкуство
 
и
 
 разглеж
-
дане
 
на
 
изкуството
.
Абстрактност
 
на
 
някои
 
поставяни
 
въпроси
.
Разглеж
-
дане
 
на
 
приказките
,
значение
 
на
 
приказките
.7.
ПЪРВО
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
,
Дорнах
, 20
декември
1920
г
...............58
Значението
 
на
 
видовете
 
дървесен
 
материал
 
при
 
изработването
 
на
 
музи
-
калните
 
инструменти
.
Проблеми
 
на
 
акустиката
 
и
 
на
 
пространственото
 
оформление
.
Геологическа
 
връзка
 
на
 
дадена
 
местност
 
с
 
музикалността
 
на
 
нейните
 
жители
.
Новоизработената
 
цигулка
 
на
 
д
-
 р
 
Томастик
.8.
ВТОРО
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
,
Дорнах
, 7
февруари
1921
г
.................63
Взаимовръзката
 
на
 
човешката
 
същност
 
с
 
космическите
 
светове
,
предста
-
вена
 
в
 
една
 
китайска
 
легенда
.
Значението
 
на
 
музиката
 
за
 
старите
 
култу
-
 ри
.
 Изразяване
 
на
 
човека
 
чрез
 
тон
 
и
 
слово
 
9.
ЛЕКЦИЯ
,
Дорнах
, 2
декември
1922 ............................................66
Прареч
 
и
 
прапесен
.
Съгласният
 
и
 
гласният
 
елемент
.
Дванадесетте
 
съгла
-
сни
.
 Човешкият
 
организъм
 
като
 
музикален
 
инструмент
.
Животът
 
след
 
смъртта
 
в
 
творческия
 
тон
 
и
 
творческото
 
слово
 
на
 
духовния
 
свят
,
в
 
света
 
на
 
музиката
.
Душевно
 
гласното
 
и
 
планетите
,
душевно
 
съгласното
 
и
 
жи
-
вотинският
 
кръг
.
Планетните
 
богове
 
като
 
свирещи
 
на
 
космическия
 
инст
-
 румент
 
на
 
звездното
 
небе
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->