Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ga_293

ga_293

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 34 |Likes:
Published by hristo vatev

More info:

Published by: hristo vatev on Dec 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
ЦИКЪЛ
 
от
14
лекции
 
изнесени
 
в
 
Щутгарт
 
от
21. 8.
до
5. 9. 1919
г
.
превод
 
от
 
немски
:
НЕСТОР
 
ЧУКЛЕВ
 
изготвил
:
ПЕТЪР
 
ИВАНОВ
 
РАЙЧЕВ
– 
сканиран
 
от
 
книга
 
 
 2 
С
 
Ъ
 
Д
 
Ъ
 
Р
 
Ж
 
А
 
Н
 
И
 
Е
 
СТР
.
Предговор
…………………………………........................................71.
Първа
 
лекция
,
Щутгарт
- 21.08.1919 ...……………….................9
Новите
 
задачи
 
на
 
възпитанието
,
валидни
 
за
 
Петата
 
следатлантска
 
епоха
.
Идеята
 
за
 
безсмъртието
 
и
 
несъзнателния
 
стремеж
 
на
 
 религиите
 
да
 
про
-
будят
 
изтънчен
 
човешки
 
егоизъм
 
спрямо
 
свръхсетивния
 
свят
.
Възпитани
 
ето
 
като
 
продължение
 
на
 
това
,
което
 
свръхсетивните
 
Същества
 
са
 
пос
-
тигнали
 
с
 
човешката
 
душа
 
преди
 
нейната
 
инкарнация
.
Хармонизирайки
 
дишането
,
ние
 
вмъкваме
 
духовно
-
душевни
 
сили
 
във
 
физическия
 
органи
-
зъм
 
на
 
детето
.
Защо
 
в
 
детската
 
възраст
вътрешната
 
страна
"
на
 
съня
 
и
 
бодърствуването
 
остава
 
неовладяна
.
Със
 
своето
 
 раждане
 
детето
 
получа
-
ва
 
възможността
 
да
 
извърши
 
това
,
което
 
не
 
е
 
могло
 
да
 
извърши
 
в
 
духов
-
ния
 
свят
.
За
 
необходимостта
 
от
 
самовъзпитание
 
на
 
учителя
.2.
Втора
 
лекция
, 22.08.1919.………………………...........................18
Образният
 
характер
 
на
 
човешките
 
представи
.
Мисля
,
следователно
 
съ
-
ществувам
":
най
-
голямата
 
заблуда
 
в
 
съвременната
 
психология
.
Мисле
-
нето
 
като
 
доказателство
,
че
 
човекът
 
е
 
съществувал
 
още
 
преди
 
своето
 
 раждане
.
Волята
 
като
 
зародиш
 
на
 
човешкия
 
живот
 
след
 
смъртта
.
Същ
-
ност
 
на
 
антипатията
 
и
 
симпатията
.
Окултната
 
основа
 
на
 
чувствата
 
и
 
па
-
метта
.
Възникване
 
на
 
фантазията
.
За
 
окултния
 
произход
 
на
 
нервите
 
и
 
тяхната
 
противоположност
:
кръвта
.
За
 
троичното
 
устройство
 
на
 
човека
.
Принципната
 
 разлика
 
между
 
волята
 
и
 
представите
.
Възпитавайки
 
дете
-
то
,
ние
 
продължаваме
 
онази
 
дейност
,
която
 
то
 
е
 
извършвало
 
преди
 
сво
-
ето
 
 раждане
.3.
Трета
 
лекция
, 23.08.1919………………….....................................29
Законът
 
за
 
съхранение
 
на
 
енергията
 
като
 
пречка
 
за
 
 разбирането
 
на
 
чо
-
вешката
 
природа
.
 Човекът
 
като
 
източник
 
на
 
нови
 
сили
 
и
 
нови
 
субстан
-
ции
,
без
 
които
 
Земята
 
не
 
може
 
да
 
съществува
.
Благодарение
 
на
 
 разума
 
обхващаме
 
умиращата
 
природа
;
благодарение
 
на
 
волята
-
живата
 
при
-
 рода
.
Връзката
 
между
 
специфичното
 
 разположените
 
очи
 
при
 
човека
 
и
 
усещането
 
за
.
Аза
.
Волевият
 
характер
 
на
12-
те
 
човешки
 
сетива
.
Връзката
 
между
 
нашето
 
съзнание
 
за
 
умиращата
 
природа
 
и
 
свободата
.
 
 3
 
Потокът
 
на
 
 разрушението
 
и
 
потокът
 
на
 
съзиданието
 
в
 
природния
 
свят
.
Как
 
би
 
изглеждала
 
природата
 
без
 
човека
.
 Човекът
 
като
 
предусловие
 
за
 
възникване
 
на
 
животинското
 
царство
.
 Човешките
 
трупове
 
като
 
активен
 
фактор
 
в
 
планетарната
 
еволюция
 
на
 
Земята
. „
Без
 
човешките
 
трупове
,
Зе
-
мята
 
отдавна
 
би
 
била
 
мъртва
".
За
 
 родството
 
между
 
кости
 
и
 
нерви
.
Рахи
-
тът
.
Геометрията
 
като
 
отражение
 
на
 
космическите
 
движения
.
Възгледи
-
те
 
на
 
Едуард
 
фон
 
Хартман
 
за
 
самоунищожението
 
на
 
човешкия
 
 род
.
 Чо
-
векът
 
като
 
арена
,
а
 
не
 
като
 
зрител
 
на
 
космическите
 
процеси
 
и
 
събития
.
За
 
необходимостта
 
от
 
преобразяване
 
на
 
човешкото
 
познание
.4.
 Четвърта
 
лекция
, 25.08.19J9………………...................................42
За
 
 родството
 
между
 
воля
 
и
 
чувства
.
Остатъкът
 
от
 
волята
,
който
 
човек
 
пренася
 
след
 
смъртта
.
Съзнанието
 
за
Манас
''
е
 
налице
 
и
 
всред
 
евро
-
пейското
 
човечество
.
Кратка
 
характеристика
 
на
 
Духът
-
Себе
,
Духът
-
Жи
-
вот
 
и
 
 Човекът
-
Дух
.
Окултното
 
обяснение
 
на
 
инстинкти
,
нагони
;
страсти
,
мотиви
.
За
 
ограничените
 
възможности
 
на
 
психоанализата
.
Марксизъм
 
и
 
образователни
 
програми
.
Най
-
страшното
 
от
 
болшевизма
 
се
 
крие
 
в
 
бол
-
шевишките
 
методи
 
за
 
възпитание
.
 Чувствата
 
като
 
непроявена
 
воля
.
За
 
здравите
 
педагогически
 
инстинкти
 
на
 
древните
 
и
 
техни
 
те
 
методи
 
за
 
ук
-
 репване
 
на
 
волята
.
Абстрактните
 
намерения
 
за
 
възпитание
 
на
 
волята
 
са
 
безплодни
.
Невротичната
 
симптоматика
 
като
 
последица
 
от
проповядва
-
нето
"
на
 
морал
.
За
 
необходимостта
 
от
 
многократно
 
повтаряне
 
на
 
естети
-
ческата
 
наслада
.5.
Пета
 
лекция
, 25.08.1919 ………………………….........................53
Трите
 
основни
 
сили
 
на
 
човешката
 
душа
.
За
 
участието
 
на
 
волята
 
в
 
мис
-
ловния
 
процес
.
 Човешкото
 
око
 
и
 
същността
 
на
 
зрителното
 
възприятие
.
Познавателният
 
елемент
 
прониква
 
в
 
нашата
 
воля
 
по
 
кръвните
 
пътища
,
а
 
същинският
 
волев
 
елемент
 
прониква
 
там
 
по
 
кръвоносните
 
пътища
.
Сим
-
патия
-
воля
;
антипатия
-
мислене
.
Гьотевото
 
учение
 
за
 
цветовете
.
За
 
връзката
 
между
 
антипатията
 
и
 
личното
 
себесъзнание
.
Защо
 
човек
 
трябва
 
да
 
влее
 
антипатия
 
в
 
своите
 
инстинкти
.
За
 
точността
 
на
 
антропософските
 
понятия
,
 Чувствата
 
като
 
непроявена
 
воля
.
Разликата
 
между
 
зрителните
 
и
 
слуховите
 
възприятия
.
Рихард
 
Вагнер
 
и
 
Едуард
 
Ханслик
.
Майсторите
-
певци
 
от
 
Нюрнберг
".
Квинтесенцията
 
на
 
Вагнеровото
 
изкуство
:
извли
-
чане
 
на
 
музикални
 
тонове
 
от
 
сферата
 
на
 
чувствата
.
Жестоките
 
заблужде
-
ния
 
на
 
Кантовата
 
философия
.
До
 
истинската
 
действителност
 
човек
 
стига
 
в
 
мига
,
когато
 
минава
 
през
 
Портата
 
на
 
смъртта
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->